Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 RNDr. Alexander Černý Akademický senát dne 5. května 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 RNDr. Alexander Černý Akademický senát dne 5. května 2015."— Transkript prezentace:

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 RNDr. Alexander Černý Akademický senát dne 5. května 2015

2 Hospodářský výsledek UTB (v tis. Kč) Hlavní činnostVýnosyNákladyHV Doplňková činnostVýnosyNákladyHV  Meziroční pokles HV v hlavní činnosti o 45,7 %  Meziroční nárůst HV v doplňkové činnosti o 3,5 % Hospodářský výsledek UTB dle Výkazu zisku a ztráty Akademický senát dne 5. května 2015

3 Podíl účetních jednotek na HV v roce 2014 Akademický senát dne 5. května 2015

4 Vývoj použitých provozních příspěvků a dotací v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč)

5 Akademický senát dne 5. května 2015 Vývoj použitých kapitálových příspěvků a dotací v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč)

6 Akademický senát dne 5. května 2015 Vývoj použitých příspěvků a dotací celkem v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč)

7 Financování v roce 2014 z veřejných zdrojů (v tis. Kč) StrukturaPoužitoZ toho vyplaceno ve mzdách*) Celkem prostředky z veřejných zdrojů v tom - přes kapitolu MŠMT (včetně VaV) VaV z ostatních veřej. zdrojů dotace na programy strukt. fondů ostatní veřejné zdroje *) zahrnuty DPP, DPČ, autorské honoráře externím pracovníkům Akademický senát dne 5. května 2015

8 Výnosy hlavní činnosti za rok 2014 (v tis. Kč) VýnosyPodíl Celkové výnosy UTB v hlavní činnosti % z toho provozní dotace ,4 % jiné ostatní výnosy*) ,3 % tržby z prodeje služeb ,3 % zúčtování fondů ,4 % ostatní ,6 % *) zejména zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace ( tis. Kč), výnosy ve formě poplatků za studium – tvorba stipendijního fondu ( tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

9 Vývoj celkových výnosů dle Výkazu zisku a ztráty v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

10 Vývoj (reálných) výnosů v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

11 Provozní dotace a příspěvky Ukazatel A+K (vzdělávání) Podpora studentů Rozvoj VŠ Mezinárodní spolupráce Podpora na specifický vysokoškolský výzkum Výzkumné záměry Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ERDF (OP VaVpI) ESF (OP VK, OP LZZ) Grantová agentura ČR Technologická agentura ČR Ministerstvo vnitra Ministerstvo zemědělství Výnosy provozní dotace dle Výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

12 Provozní dotace a příspěvky Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní program udržitelnosti Územně samosprávní celky Zahraniční dotace Ostatní dotace Celkem Výnosy provozní dotace dle Výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

13 Výnosy v tis Kč Prodej služeb Tržby za prodané zboží Aktivace Úroky z bankovních účtů Sml. pokuty a úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Výnosy – spoluřešitelské projekty Tržby z prodeje majetku Přijaté příspěvky (dary) CELKEM VÝNOSY Ostatní výnosy Akademický senát dne 5. května 2015

14 Výnosy v roce 2014 dle zdrojů (v tis. Kč) Pozn.: bez zúčtování odpisů, fondů a aktivace Akademický senát dne 5. května 2015

15 Podíl výnosů účetních jednotek na celkových výnosech v roce 2014 Pozn.: bez zúčtování odpisů, fondů a aktivace Akademický senát dne 5. května 2015

16 Podíl tržeb účetních jednotek z prodeje služeb ve 2014 Akademický senát dne 5. května 2015

17 Vývoj výnosů celoživotního vzdělávání (v tis. Kč) Součást Fakulta technologická0000 Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií Rektorát (realizace U3V) Celkem Akademický senát dne 5. května 2015

18 Investiční dotace a příspěvky ukazatel A+K (vzdělávání) ukazatel D,F,G,I (rozvoj VVŠ) Programové financování MŠMT Výzkumné záměry Institucionální podpora na dlouhodobý rozvoj Specifický vysokoškolský výzkum ERDF (OP VaVpI) ESF (zejména OP VK) Ministerstvo vnitra MPO GAČR Zahraničí Celkem Vývoj: Investiční dotace a příspěvky (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

19 Vývoj hospodaření KMZ v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) KMZ - stravování výnosy stravování náklady stravování Celkem KMZ - ubytování výnosy ubytování náklady ubytování Celkem Akademický senát dne 5. května 2015

20 Vývoj nákladů KMZ v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Náklady spotřeba materiálu spotřeba energie prodané zboží opravy a udržování služby osobní náklady odpisy (včetně tzv. dotačních) ostatní náklady (včetně vnitropodnikových) Celkem Akademický senát dne 5. května 2015

21 Vývoj výnosů KMZ v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Výnosy (včetně vnitropodnikových) výnosy dotace výnosy stravování zaměstnanců výnosy - příspěvek UTB na stravování výnosy stravování studentů výnosy stravování ostatní, prodej zboží výnosy ubytování studentů výnosy – zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace ostatní výnosy Celkem Akademický senát dne 5. května 2015

22 NákladyPodíl Celkové náklady UTB v hlavní činnosti % z toho osobní náklady ,5 % jiné ostatní náklady*) ,3 % odpisy dlouh. majetku ,4 % ostatní služby ,1 % spotřeba materiálu ,2 % cestovné ,9 % spotřeba energie ,0 % ostatní ,6 % *) zejména tvorba fondů, vyplacená stipendia studentům, převody prostředků společně realizovaných studijních programů (IMS, VOŠE, VOŠP) Náklady hlavní činnosti UTB za rok 2014 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

23 Přehled účetních nákladů UTB za roky Náklady v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné soc. a zdrav.pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Silniční daň Daň z nemovitostí Akademický senát dne 5. května 2015

24 Přehled účetních nákladů UTB za roky Náklady v tis. Kč Ostatní daně a poplatky Sml. pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Kurzové ztráty Dary Manka a škody23115 Jiné ostatní náklady Odpisy dlouh. majetku Zůstat.cena prod.dl. majetku Poskytnuté členské příspěvky Daň z příjmů Celkem Akademický senát dne 5. května 2015

25 Vybrané náklady za rok 2014 (v tis. Kč) Součásti a výzkumná centraSpotřeba materiáluz toho drobný majetek Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií Univerzitní institut Koleje a menza Knihovna6294 Rektorát Celoškolská střediska CEBIA-Tech Centrum polymerních systémů Celkem Akademický senát dne 5. května 2015

26 Přehled spotřeby materiálu za rok 2014 (v tis. Kč) Spotřeba materiáluv tis. Kč nákup drobného majetku evidovaného (zejména v rámci OP VaVpI, příspěvku MŠMT, OP VK) potraviny6 824 propagační předměty2 274 laboratorní potřeby2 732 laboratorní materiál a sklo3 364 chemikálie3 666 čistící prostředky1 823 kancelářské potřeby2 489 pořízení knih4 511 materiál pro opravy a údržbu (instal., zámečnický, elektro,..)2 725 spotřeba tonerů do tiskáren2 255 Akademický senát dne 5. května 2015

27 Přehled spotřeby materiálu za rok 2014 (v tis. Kč) Spotřeba materiáluv tis. Kč pohonné hmoty, motorové oleje1 176 spotřební materiál k výpočetní technice700 noviny, časopisy725 nákup drobného majetku neevidovaného476 materiál pro výtvarné obory300 fotomateriál290 ostatní nedaňové náklady275 osobní ochranné prostředky255 nádobí182 spotřeba materiálu – ostatní (tisky publikací, sborníků, diplomů, materiál pro zakázky, apod.) materiál pro výrobu skript169 Celkem Akademický senát dne 5. května 2015

28 Cestovné za rok 2014 (v tis. Kč) Součásti a výzkumná centraZahraničíTuzemsko Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií Univerzitní institut Koleje a menza129 Knihovna11280 Rektorát Celoškolská střediska CEBIA-Tech Centrum polymerních systémů Celkem Akademický senát dne 5. května 2015

29 Cestovné dle zdrojů za rok 2014 (v tis. Kč) Součásti a výzkumná centraZdroj 1100Ostatní zdroje Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií Univerzitní institut Koleje a menza030 Knihovna48145 Rektorát Celoškolská střediska CEBIA-Tech Centrum polymerních systémů Celkem Akademický senát dne 5. května 2015

30 Struktura vyplacených stipendií 2014 (v tis. Kč) Druh stipendiaVyplacenoPodíl za vynikající studijní výsledky ,5 % za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí 5010,6 % za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost dle zvl. právního předpisu (zákon č. 130/2002 Sb.) ,5 % v případě tíživé sociální situace studenta ,6 % v případech zvláštního zřetele (zejména ubyt. stipendia) ,3 % na podporu studia v zahraničí ,5 % na podporu studia v ČR ,2 % studentům doktorských studijních programů ,8 % Celkem % Akademický senát dne 5. května 2015

31 Vyplacená stipendia v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Součásti a výzkumná centra Fakulta technologická Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta aplikované informatiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta humanitních studií Univerzitní institut68000 Rektorát Celoškolská střediska CEBIA-Tech Centrum polymerních systémů Celkem Akademický senát dne 5. května 2015

32 MzdyOONPodíl Kapitola 333 – MŠMT bez VaV ,7 % Kapitola 333 – MŠMT VaV % VaV z ostatních zdrojů národní ,8 % VaV z ostatních zdrojů zahraniční0240 % Operační programy EU – OP VK ,6 % Operační programy EU – OP VaVpI ,9 % Operační programy EU – ostatní8800 % Doplňková činnost ,4 % Ostatní zdroje ,6 % Celkem za UTB % Mzdy za rok 2014 dle zdrojů (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

33 Vývoj mzdových nákladů dle zdrojů v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) – bez OON Akademický senát dne 5. května 2015

34 Vývoj mzdových nákladů - DPP, DPČ v letech 2011 – 2014 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

35 Osobní nákladyCelkové výnosyPodíl % Podíl osobních nákladů na celkových výnosech za rok 2014 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

36 RokPočetZměnaZměna v % ,2 % ,1 % ,5 % ,4 % ,1 % ,4 % ,7 % Přepočtený počet zaměstnanců UTB Akademický senát dne 5. května 2015

37 Průměrná měsíční mzda dle kategorií a zdrojů za rok 2014 (v tis. Kč) KategorieKap. 333 MŠMTOst. zdrojeCelkem UTB Pedagog. pracovník VaV Profesor Docent Odborný asistent Asistent Lektor Vědecký pracovník Ostatní (THP, dělník) Pracovník KMZ Celkem za UTB Ost. zdroje: zejména VaV mimo MŠMT, OP EU, fondy, doplňková činnost Akademický senát dne 5. května 2015

38 Stav finančních prostředků na běžných účtech UTB RokPočet bankovních účtů k Stav k v tis. Kč*) *) zahrnuje zejména prostředky fondů UTB, dále prostředky na samostatných účtech pro projekty OP VaVpI ( tis. Kč) a OPVK ( tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

39 Vývoj stavu fondů od roku 2008 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

40 Vývoj stavu fondů od roku 2008 (v tis. Kč) Akademický senát dne 5. května 2015

41 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období roku 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. V Brně, dne 31. března 2015 Ing. Rostislav Chalupa Ing. Miroslav Hořický oprávnění KA ČR č oprávnění KA ČR č Akademický senát dne 5. května 2015

42 Děkuji za pozornost Závěr Akademický senát dne 5. května 2015


Stáhnout ppt "VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2014 RNDr. Alexander Černý Akademický senát dne 5. května 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google