Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace navržených společných zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace navržených společných zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2015 1."— Transkript prezentace:

1 Realizace navržených společných zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2015 1

2 2 Osnova I.Opatření ke zpřístupnění pozemků a)Polní cesta C4 v k. ú. Slezské Pavlovice II.Protierozní a vodohospodářská opatření a)Promenáda Klimkovice b)Poldr Hať - Pískovna III.Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a) Vodní nádrže na toku Mušalec

3 3 I.Opatření ke zpřístupnění pozemků 1. Název projektu: Polní cesta C4 v k. ú. Slezské Pavlovice 2. Pozemkový úřad: Pobočka Bruntál 3. Lokalita: katastrální území Slezské Pavlovice, okres Bruntál 4. Popis projektu: Hlavní polní cesta C4 o celkové délce 2190 m zabezpečuje přístup od zemědělského areálu k Pavlovickému rybníku, na pozemky v jihovýchodní části k. ú. Slezské Pavlovice a v sousedním k. ú. Osoblaha o celkové ploše cca 116 ha. Na cestu navazují další polní cesty (C3 v k. ú. Slezské Pavlovice a C13 v k. ú. Osoblaha). Podél cesty je provedena výsadba 122 listnatých stromů a 550 keřů, které zlepšují životního prostředí a pomáhají začlenit stavbu polní cesty do krajiny.

4 4 Polní cesta je kategorie P 5/30 s povrchem z asfaltobetonu. Jedná se o 2190 m dlouhou jednopruhovou obousměrnou komunikaci šířky 4 m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m a se 4 výhybnami. Odvodnění je podélným a příčným sklonem vozovky do podélných vsakovacích drenáží z flexibilních trubek DN 150 mm a do betonových odvodňovacích žlabů, které jsou zaústěny přes 3 zdvojené uliční vpusti PVC troubou DN 200 mm do vodotečí a 6 vsakovacích jam o rozměrech 2,5 x 2,0 x 1,5 m. 5. Náklady na realizaci: 13 175 861 Kč, Program rozvoje venkova 6. Datum předání obci: 22. 6. 2015

5 5 7. Fotodokumentace Před realizaci:

6 6 Fotodokumentace Po realizaci:

7 II.(a) Protierozní opatření „Promenáda“ 1 Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín Vypracoval: Ing. Anna Karolová, Bc. Ondřej Bartoš

8 8 II. (a) Protierozní opatření („Promenáda“) 1. Název projektu: SO 06 zasakovací pás „Promenáda“ 2. Pozemkový úřad: Pobočka Nový Jičín 3. Lokalita: katastrální území Klimkovice, okr. Ostrava-město 4. Projektovou dokumentaci na stavbu SO 06 „Promenáda“ zpracovala firma GEOCENTRUM spol. s r.o., Olomouc, v roce 2013 5. Stavbu provedla firma OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Ostrava, v roce 2015 6. Finanční náklady na realizaci stavby SO 06 byly 2 552 032,- Kč, 56% nákladů hradil stavebník ŘSD a 44% hradilo SPÚ

9 9 II. (a) Protierozní opatření („Promenáda“) 4. Popis projektu: Jedná se o protierozní opatření formou zasakovacího pásu, který díky svému umístění v blízkosti komunikace k Lázním Klimkovice je řešen částečně i formou parku – solitérních stromů, vysázením rabat, je vytvořen systém drobných přehrázek, tůněk, sloužící k zadržení vody a zachycení smyvů z polí

10 10 5. Fotodokumentace Před realizaci:

11 11 Fotodokumentace Po realizaci:

12 II. (b) Protipovodňové opatření „Poldr Pískovna“ s příjezdovou komunikací v k. ú. Hať 1

13 13 II. (b) Údaje o stavbě „Poldr Pískovna“ Katastrální území Hať, okr. Opava Náklady na realizaci 12 048 905 Kč Zdroj financování: Program rozvoje venkova Dokončení stavby: červen 2015 Datum předání obci: 27. 7. 2015 Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže - 45 177 m 3 Objem retenčního (ochranného) prostoru - 37 627 m 3 Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru - 22,355 ha Maximální odtok škrtícím potrubím - 490 l/s Maximální výška hráze nade dnem údolí 5,66 m, délka koruny hráze 117,39 m

14 14 II. (b) Popis stavby 1.Pobočka Opava realizovala dílo jako poslední a zároveň největší ze čtyř suchých poldrů. Cílem realizace bylo především zlepšení protipovodňové ochrany zastavěného území obce zachycením přívalového odtoku z výše položeného povodí a transformaci tohoto odtoku na neškodný, v množství, které je možno převést kanalizační sítí Obce Hať do koryta potoka Bečvy a protierozní ochrana níže položených zemědělských pozemků. 2.Nejdůležitějším objektem stavby je vodní dílo – suchá retenční nádrž (poldr): SO 01 Hráz a související objekty. Je tvořen zemní sypanou hrází, funkčním objektem v tělese hráze, který bude zajišťovat převedení vody po dobu přívalové srážky a v případě extrémní srážky i převod tohoto průtoku prostřednictvím bezpečnostního přelivu. Dále odpadním korytem z funkční objektu a úpravami v zátopě.

15 15 3. Fotodokumentace Před realizaci:

16 16 Fotodokumentace Po realizaci:

17 III. Krajinotvorná nádrž Mušalec (včetně souvisejících objektů) 1 Ing. Vladimír Skotnica, Pobočka Frýdek-Místek

18 18 III. KRAJINTVORNÁ NÁDRŽ MUŠALEC – ZÁKLADNÍ ÚDAJE Krajinotvorná nádrž Mušalec byla vybudována v rámci první realizační fáze plánu společných zařízení, zpracovaného při KoPÚ v Třanovicích. Katastrální území, okres:TŘANOVICE, okr. Frýdek-Místek Termín realizace stavby:únor – listopad 2014 Datum předání stavby obci:17. 12. 2014 Zpracovatel projektové dokumentace:AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Brno Zhotovitel stavby:Ekostavby, a.s., Brno TDS a koordinátor BOZP:Čech – ENGENERING, a.s., Ostrava Zdroj financování:Program rozvoje venkova, VPS Investiční náklady stavby (s DPH) celkem11 073 064 Kč PRV 8 360 703 Kč VPS 2 712 361 Kč Stavba byla realizována prostřednictvím SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočky Frýdek-Místek.

19 19 III. KRAJINTVORNÁ NÁDRŽ MUŠALEC – TECHNICKÉ ÚDAJE Vodní nádrž Mušalec byla vybudována jako boční, s odběrem vody ze stejnojmenného toku Mušalec. Voda je do nádrže přiváděna odběrným potrubím a přívodním korytem. Aby byl zajištěn dostatečný přítok vody do vodní soustavy, bylo nutné v místě napojení odběrného potrubí vybudovat vzdouvací práh, který zajišťuje potřebné navýšení hladiny. Hráz nádrže, která je plynule zavázána do terénu, byla nasypána ze zeminy těžené v zátopě. Samotná nádrž je rozdělena stávající hrází (s ponecháním původních, letitých dubů) na hlavní zátopu nádrže a litorální pásmo. Voda z litorálního pásma protéká do hlavní zátopy dvěma přepouštěcími objekty, které jsou tvořeny dvěma požeráky. Hráz nádrže je chráněna před přelitím nouzovým bezpečnostním přelivem, který je umístěn v pravém zavázání hráze nádrže. Objekt je tvořen korunovým přelivem a balvanitým skluzem. Stálá hladina je v nádrži udržována výpustným objektem, který je tvořen otevřeným prefabrikovaným požerákem, voda z nádrže je odvedena odpadním korytem zpět do Mušalce. Zároveň byla také obnovena a rozšířena malá tůň pod hlavní hrází, s předpokladem zvýšení výskytu obojživelníků a jiných živočichů s vazbou na mokřadní společenstva. Parametry hlavní nádrže: Stálá hladina Hs314,70 m n. m Plocha hladiny při Hs15 500 m 2 Objem vody při Hs19 800 m 3 Maximální hladina Hmax314,80 m n. m

20 20 III. KRAJINTVORNÁ NÁDRŽ MUŠALEC – VÝZNAM Výstavbou krajinotvorné nádrže a souvisejících objektů na toku Mušalec došlo k významné obnově bývalého funkčního systému propojených rybníků a byl tak i naplněn sen několika generací třanovických obyvatel. Samotnou realizací stavby došlo k vytvoření multifunkční soustavy vodohospodářských a krajinotvorných opatření, jejíž komplexnost podporuje nově vybudovaná polní cesta s doprovodnou zelení, která mimo svou hlavní funkci působí též jako protierozní prvek v území. Z hlediska ochrany území před povodňovými škodami poukazuji na vznik retenčního prostoru, který je při vhodné manipulaci schopen výrazně ovlivnit průběh povodňové vlny a její následky, snížit hodnoty kulminačního průtoku s pozitivním dopadem na hlavní vodoteč v území, řeku Stonávku. Za vysoce přínosné považuji vytvoření podmínek pro zadržení vody v krajině a zpomalení plošného povrchového odtoku. Pozitivní dopad lze spatřovat také ve zvýšení zásob podzemní vody v dotčené oblasti,. Ve vztahu ke kvalitě života v obci je potřeba zdůraznit skutečnost, že území Třanovic je negativně ovlivněno trasou rychlostní komunikace R48 a dalšími navazujícími, nově budovanými přípojkami rychlostních komunikací. I proto je obnova soustavy nádrží vnímána místním obyvatelstvem i širokou veřejností velmi příznivě, působí v industriální obci jako odpočinková, relaxační zóna s vysokou estetickou hodnotou, a která je současně podporována a udržována náležitou obecní péčí. V širším kontextu plánu společných zařízení dodávám, že v roce 2015 proběhla realizace prvků II. etapy (polní komunikace s mostním objektem, doplnění lokálního biocentra) v místní návaznosti na polní cestu u nádrže na Mušalci. V letech 2016 a 2017 bude dle předpokladu z PRV realizována zbývající část II. etapy (odlehčovací příkop s polní komunikací, biocentrum) a spolu s již provedenými prvky I. etapy tak dojde k vytvoření uceleného funkčního systému protipovodňové a protierozní ochrany obce, zároveň s výrazně navýšenou hodnotou pohledu na zdejší krajinu.

21 21 Fotodokumentace Před realizaci:

22 22 Fotodokumentace Po realizaci:

23 23 Děkujeme za pozornost !


Stáhnout ppt "Realizace navržených společných zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google