Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 - Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Ostrava, 3. 11. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 - Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Ostrava, 3. 11. 2010."— Transkript prezentace:

1 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 - Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Ostrava, 3. 11. 2010

2 Témata semináře Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 - součást Cíle 3 Fond mikroprojektů – součást Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 Aktuální stav Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia Základní aspekty mikroprojektu Typy mikroprojektů, partneři, místo realizace a dopad Způsobilé výdaje Způsob financování mikroprojektu Dokumentace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia Zpracování projektové žádosti, její předložení, kontrola, hodnocení a projednání Realizace, naplnění cílů a udržitelnost mikroprojektu Příklady realizovaných mikroprojektů z území Euroregionu Silesia

3 Vysvětlivky Benefit7 = webová aplikace pro žadatele CRR = Centrum pro regionální rozvoj ČR ERDF= Evropský fond pro regionální rozvoj ER = euroregion EŘV = Euroregionální řídící výbor FM = Fond mikroprojektů MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MRR = Ministerstvo regionálního rozvoje PR MONIT7+ = systém pro Správce FM OPPS ČR-PR = Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

4 Cíl 3 na období 2007 - 2013 = Evropská územní spolupráce, která je zaměřena na posílení :  přeshraniční spolupráce (směr A - 73,86 %)  nadnárodní spolupráce (směr B – 20,95 %)  meziregionální spolupráce (směr C – 5,19 %) Programy Cíle 3 jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

5 Operační programy přeshraniční spolupráce v ČR na období 2007 – 2013 (OPPS) V České republice celkem 5 : OPPS Česká republika – Polská republika OPPS Česká republika – Slovenská republika OPPS Česká republika – Rakousko OPPS Česká republika – Bavorsko OPPS Česká republika – Sasko Subjekty z území MS kraje mohou žádat o dotaci z programů ČR – PR a ČR – SR.

6 Základní podmínka v OPPS Jedná se o programy přeshraniční spolupráce    základní podmínkou každého projektu je přeshraniční partner: - v OPPS ČR - PR: polský - v OPPS ČR - SR: slovenský

7 Základní struktura OPPS ČR-PR 4 prioritní osy (1, 2, 3, 4) 9 oblastí podpory (1.1, 1.2, 1.3...), z nichž: oblasti podpory 1.1 – 1.3, 2.1 – 2.3, 3.1 – 3.2  „velké“ projekty s dotací vyšší než 30 000 EUR oblast podpory 3.3 (Fond mikroprojektů)  „mikroprojekty“ s dotací 2 000 - 30 000 EUR

8 Historie „fondu malých projektů“ v EU programech česko-polské přeshraniční spolupráce Phare CBC 1999 – 2003 Společný fond malých projektů = grantové schéma: 10 % programu INTERREG IIIA 2004 – 2006 Fond mikroprojektů = opatření 2.2: 15 % programu Operační program přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Fond mikroprojektů = oblast podpory 3.3: 20 % programu

9 Oblast podpory 3.3: Fond mikroprojektů Hlavní specifikum Fondu mikroprojektů: správa Fondu delegována na úroveň euroregionů (ER Nisa, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy)           konzultace, registrace, hodnocení, schvalování, uzavírání smluv, kontroly v průběhu realizace, kontroly vyúčtování, platby… provádějí euroregiony      euroregiony jako tzv. Správci Fondu mikroprojektů nesou zodpovědnost za správné rozdělení a využití finančních prostředků alokovaných do Fondu mikroprojektů pro jimi spravovaná území

10 Územní působnost Správců Fondu mikroprojektů celé území vymezené pro OPPS ČR – PR je rozděleno do působnosti 6 Správců FM podle jednotlivých okresů / powiatů, popř. obcí Euroregion Silesia spravuje Fond mikroprojektů na tomto území: CZ: okresy Opava, Ostrava, Nový Jičín PL: powiat głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski (bez gminy Godów), města Rybnik a Żory Územní příslušnost se řídí podle sídla žadatele, nikoli podle místa realizace projektu.

11

12 Finanční prostředky FM v ER Silesia – počáteční alokace Euroregion Silesia Alokace z ERDF (v EUR) z toho na mikroprojekty (v EUR) z toho na administraci (v EUR) CZ3 063 0002 603 550459 450 PL3 900 0003 315 000585 000 Celkem6 963 0005 918 5501 044 450

13 Finanční prostředky FM v ER Silesia – stav k 31.10.2010 CZPLCelkem Počet předložených projektů102188290 Počet zaregistrovaných projektů91178269 Počet schválených projektů74143217 Schválená výše dotace z ERDF (v EUR) 1 036 2131 979 1133 015 326 Schválená výše dotace z celkové alokace na mikroprojekty (v %) 39,859,750,9 Zůstatek z celkové alokace na mikroprojekty (v EUR) 1 567 3361 335 8872 903 223 Zůstatek z celkové alokace na mikroprojekty (v %)60,240,349,1

14 Termíny FM V ER Silesia pro rok 2011 Příjem projektů pro 7. zasedání EŘV: do 17.1.2011 7. zasedání EŘV: 14.4.2011 Příjem projektů pro 8. zasedání EŘV: do 13.6.2011 8. zasedání EŘV: 15.9.2011

15 Základní aspekty mikroprojektu - rozdíly mezi mikroprojektem a velkým projektem (I) MIKROPROJEKTVELKÝ PROJEKT Minimální výše dotace EU 2 000 EUR30 001 EUR Maximální výše dotace EU 30 000 EURnení určeno Maximální míra dotace EU 85 % Maximální míra dotace z rozpočtu ČR 0 %5 % Maximální celkové náklady projektu 60 000 EURnení určeno Výdaje na přípravu (do výše 5 %) ano, ale pouze u dotace nad 10 000 EUR ano

16 Základní aspekty mikroprojektu - rozdíly mezi mikroprojektem a velkým projektem (II) MIKROPROJEKTVELKÝ PROJEKT Tématické zaměřenínapříč všemi oblastmi podpory dle příslušné oblasti podpory Podoba a jazyková verze žádosti Benefit7 pro FM – v jazyce žadatele Benefit7–v jazyce obou partnerů (CZ i PL) Povinná dohoda o spolupráci na projektu neano Povinný princip vedoucího partnera neano Příjem žádostípříslušný euroregionSpolečný technický sekretariát (JTS) Schvalování žádostípříslušný Euroregionální řídící výbor (EŘV) Monitorovací výbor

17 Typy mikroprojektů, partneři, místo realizace a dopad Typy mikroprojektů – Neinvestiční a menší investiční projekty přeshraničního charakteru v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, životního prostředí, vzdělávání apod. Partneři projektu – Každý český žadatel musí svůj projekt připravit a realizovat ve spolupráci s polským partnerem – veřejnoprávním či neziskovým subjektem z území Slezského, Opolského nebo Dolnoslezského vojvodství. – Podle „účasti“ přeshraničního partnera v projektu jsou rozlišovány 2 typy mikroprojektů: společné – o dotaci žádají oba partneři (bez ohledu na příslušnost k určitému euroregionu) samostatně realizované – o dotaci žádá jen jeden z partnerů Místo realizace a dopad projektu – Projekt může být realizován na celém území České republiky a Polska, vždy však musí mít jasný přínos pro území podporované Operačním programem přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013.

18 Způsobilé výdaje mikroprojektů výdaje musí být v souladu s evropskou a českou (pro české žadatele) a polskou (pro polské žadatele) legislativou a s dokumentací OPPS ČR-PR a FM výdaje musí být: – přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) – nezbytné pro dosažení cílů projektu – musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo před proplacením dotace z FM (kromě např. věcných příspěvků) výčet nezpůsobilých výdajů je uveden v kap. 2.8 Směrnice pro žadatele

19 Co nelze financovat aktivity bez skutečného přeshraničního dopadu nebo bez účasti polského partnera aktivity suplující běžnou činnost organizace opakované aktivity bez inovativních prvků aktivity zakládající veřejnou podporu = podpora, která narušuje nebo hrozí narušením volné hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU – lze financovat jen omezeně aktivity financované z jiného programu EU

20 Způsob financování mikroprojektu zálohové platby se neposkytují, žadatel musí zajistit prostředky na 100% předfinancování celkových výdajů a zároveň prostředky ve výši 15 % na vlastní spolufinancování (dotace z ERDF tvoří pouze 85 %) – NOVINKA: vlastní zdroje lze krýt příjmy, např. ze vstupného, účastnickými/konferenčními poplatky apod. žadatel musí doložit, že 100% zdroje na předfinancování má: – pokud dostatečné zdroje vyplývají z výkazu zisku a ztráty za poslední 2 účetně uzavřené roky  nemusí dál dokládat – pokud dostatečné zdroje z finančních dokumentů nevyplývají  musí doložit, toto ale není nutné hned při předložení žádosti, musí však alespoň uvést, z jakých zdrojů projekt předfinancuje (např. bankovním úvěrem), zdroje pak musí doložit nejpozději před podpisem smlouvy o financování (např. kopií smlouvy o úvěru) při zpracování žádosti o dotaci žadatel pracuje s kurzem EUR, který si sám zvolí (doporučeno zvolit aktuální kurz zaokrouhlený na celé EUR nebo deseticenty), při zpracování žádosti o platbu však již pracuje s přesným kurzem nastaveným v aplikaci Benefit7  žadatel musí počítat s kurzovými rozdíly vše je v měně EUR (žádost o dotaci, žádost o platbu, proplacená dotace), kurzová rizika nese žadatel

21 Dokumentace Fondu mikroprojektů v ER Silesia Směrnice pro žadatele s přílohami (verze 2, do konce roku 2010 bude k dispozici verze 3) Webová aplikace Benefit7 pro Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia (= „formulář“ žádosti) Příručka používání aplikace BENEFIT7 pro FM Příručka pro konečné uživatele s přílohami (verze 2, do konce roku 2010 bude k dispozici verze 3) Jednací řád Euroregionálního řídícího výboru ---------------------------------------------------------------------- kompletní dokumentace je k dispozici na: http://www.euroregion-silesia.cz aplikace Benefit7 je k dispozici na: http://www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz

22 Zpracování projektové žádosti, její předložení, kontrola, hodnocení a schvalování (I) žádost o dotaci má podobu webové aplikace Benefit7 pro Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia + povinné přílohy mimo aplikaci  žadatel má možnost využít bezplatných konzultací u Správce FM (i opakovaně), může si také nechat žádost zpracovat externím zpracovatelem (POZOR na „zpracovatele-všeználky“!) žádost se předkládá u příslušného Správce FM – žadatelé z okresů OV, OP a NJ na českém sekretariátu ER Silesia v Opavě žádost se předkládá ve trojím tištěném vyhotovení (1 originál + 2 kopie), na kterém musí být kromě podpisu žadatele také podpis přeshraničního partnera (POZOR na čas!) při osobním předložení žádosti proběhne na místě kontrola formálních náležitostí (viz check-list pro kontrolu formálních náležitostí)  v případě úspěšné kontroly je žádost zaevidována po kontrole formálních náležitostí proběhne v průběhu několika týdnů kontrola přijatelnosti (viz check-list pro kontrolu přijatelnosti)  v případě úspěšné kontroly je žádost zaregistrována do systému MONIT7+

23 Zpracování projektové žádosti, její předložení, kontrola, hodnocení a projednání (II) po registraci proběhne v průběhu několika týdnů hodnocení finanční a věcné kvality a přeshraničních aspektů projektové žádosti, a to dvěma nezávislými experty dle příslušných kritérií hodnocení (viz hodnotící tabulka) na základě hodnocení zpracuje Správce FM podklady pro projednání všech zaregistrovaných žádostí žádosti českých i polských žadatelů z území ER Silesia projednává tzv. Euroregionální řídící výbor (EŘV): – společný česko-polský výbor – stejný počet hlasujících českých a polských členů (11 + 11) + pozorovatelé z MMR ČR, MRR PR, CRR ČR a příslušných vojvodských úřadů – EŘV jedná a projekty projednává na základě Jednacího řádu – EŘV zasedá 2-4x ročně (POZOR v roce 2011 pouze 2x!) Celý proces od předložení projektové žádosti po její projednání trvá přibližně 3 měsíce.

24 Realizace, naplnění cílů a udržitelnost mikroprojektu Po schválení mikroprojektu Správce FM uzavře s úspěšným žadatelem (tzv. konečným uživatelem) smlouvu o financování, která stanoví podmínky pro realizaci mikroprojektu (vzor smlouvy s přílohou č. 1 „Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia“ a č. 6 „Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu“ je k dispozici na www.euroregion-silesia.cz).www.euroregion-silesia.cz Naplnění cílů mikroprojektu se sleduje prostřednictvím indikátorů (kvantifikovaných výstupů projektu), které žadatel uvedl v projektové žádosti. Indikátory jsou součástí Smlouvy o financování projektu - jsou tedy závazné. Po dobu 5 let od ukončení mikroprojektu musí být zajištěna jeho udržitelnost. Do projektové žádosti se uvádí způsob věcného a finančního zajištění pokračování projektu a jeho výsledků po ukončení podpory, např. možnosti opakování akce, akce v rámci další spolupráce, způsob dalšího nakládání s vydanými materiály apod. Správce FM provádí ex-post kontrolu udržitelnosti vybraného vzorku projektů.

25 Aktivity mimo území programu? Společný projekt z území 2 euroregionů? Proč ne! Aktivity projektu ve FM mohou nově probíhat na celém území ČR a PR Příklad společného projektu z území ER Silesia a ER Śląsk Cieszyński: Název projektu: Cesta dějinami / Podruż przez historię CZ partner: Občanské sdružení Pro Gymnasium, Ostrava - Hrabůvka PL partner: Gmina Strumień (Gimnazjum Strumień) Projekt CZ partnera Schválená dotace: 15 376,50 EUR Popis aktivit projektu: - exkurze: na polské straně – Oświęcim, Kraków, Warszawa na české straně - Terezín, Lidice, Praha - setkání v sídlech partnerů: prezentace studentských projektů, výstava výtvarných prací, výstava fotografií, hudební vystoupení, promítání studentských filmů Cíle projektu: společné poznávání tématu 2. světové války a holocaustu v dějinách, kultuře a vědě obou národů, prevence xenofobie, rasismu a extrémního nacionalismu

26 Stavební projekt ve FM? Proč ne! Investiční a zejména pak stavební projekty jsou pro FM novinkou Příklad společného stavebního projektu z území ER Silesia: Název projektu: Člověk na cestách - informace na cestách / Turysta na trasie CZ partner: Město Hradec nad Moravicí PL partner: Gmina Baborów Schválená dotace CZ partnerovi z ERDF: 26 268,16 EUR Schválená dotace PL partnerovi z ERDF: 29 580 EUR

27 Projekt CZ partnera Cíl projektu: podpora rozvoje příjezdového cestovního ruchu v turistické oblasti Hradce nad Moravicí, posílení spolupráce partnerských měst Hlavní indikátory: Počet doprovodného mobiliáře – 21 informačních tabulí Počet vylepšených informačních systémů – 1 městský informační systém Popis aktivit projektu: - zpracování obsahové a grafické podoby vnitřku turistických informačních tabulí - výroba 21 ks turistických informačních tabulí - instalace tabulí na vybraných místech ve městě a jednotlivých městských částech - doprovodná aktivita: turistický pochod účastníků z obou měst po trase vyznačené novými tabulemi spojený s posezením u táborového ohně

28 Ukázka výstupů – tabule

29 Euroregion Silesia jako Správce FM Úkolem Správce FM je úspěšně provést žadatele/konečného uživatele celým projektovým cyklem, tj. od zpracování projektového záměru do podoby projektové žádosti o dotaci přes bezchybnou realizaci schváleného projektu až po zpracování Závěrečné zprávy a Žádosti o platbu a konečné proplacení dotace. Základním předpokladem je však dobrá znalost dokumentace FM, průběžný kontakt žadatele/konečného uživatele se Správcem FM a respektování jeho pokynů.

30 Děkuji za pozornost. Ing. Jana Novotná Galuszková tajemnice Euroregionu Silesia - CZ hlavní manažer FM OPPS ČR-PR v Euroregionu Silesia Horní nám. 69, 746 01 Opava Tel. : 553 756 220 e-mail : jana.galuszkova@opava-city.czjana.galuszkova@opava-city.cz www.euroregion-silesia.cz


Stáhnout ppt "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 - Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Ostrava, 3. 11. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google