Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Polovina 20. století Leoš Janáček Na přelomu 19. a 20. století a v prvních desetiletích 20. století se završují vývojové tendence předešlého období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Polovina 20. století Leoš Janáček Na přelomu 19. a 20. století a v prvních desetiletích 20. století se završují vývojové tendence předešlého období."— Transkript prezentace:

1 1.Polovina 20. století Leoš Janáček Na přelomu 19. a 20. století a v prvních desetiletích 20. století se završují vývojové tendence předešlého období. Česká hudební kultura v období před první světovou válkou představovala svébytný a bohatý komplex, srovnatelný co do kvality původní kompoziční tvorby, zastoupení druhů a žánrů a šíře hudebního provozu s kulturami velkých evropských národů. Válečné události, rozpad habsburské monarchie a vznik první Československé republiky v říjnu 1918 znamenaly samozřejmě radikální zlom a zásadní proměnu politického a institucionálního rámce, kterou ovšem drtivá většina domácích hudebních tvůrců i veřejnosti vnímala jednoznačně pozitivně. Nejvýraznější osobností těchto let byl rozhodně Leoš JANÁČEK (1854-1928). Narodil se v Hukvaldech na severní Moravě a studoval v Brně, Praze, Lipsku a Vídni. Od počátku 80. let působil v Brně jako sbormistr, dirigent, profesor a ředitel tamější varhanické školy (kterou sám založil po pražském vzoru) a jako sběratel lidových písní. Až do 90. let 19. století komponoval poměrně málo a v duchu tradice (Suita pro smyčcový orchestr, Lašské tance, opery Šárka a Počátek románu, kantáta Amarusaj.). Završením tohoto období je opera Její pastorkyňa podle stejnojmenného dramatu spisovatelky Gabriely Preissové, která byla složena v letech 1894-1902 a premiérována v Brně roku 1904, zatímco pražského provedení se dočkala teprve v roce 1916. Od konce 19. století se Janáček zabýval studiem mluvené řeči jako nositele emocionálního sdělení a sbíral a zaznamenával v notách nápěvky mluvy, neboli krátké úryvky promluv a dialogů pronesených v nejrozmanitějších řečových a životních situacích, jež potom tvořily východisko jeho specifického vokálně dramatického projevu.

2 Vítězslav Novák Vítězslav NOVÁK (1870-1949) studoval kromě klavíru a kompozice také práva na pražské univerzitě. Jeho skladatelské začátky se nesly silně ve znamení romantické tradice. Koncem 90. let 19. století pro sebe objevil moravský a slovenský hudební folklór, což mělo odraz v úpravách lidových písní (Slovenské spěvy ad.), v kompozicích na lidové texty, ale také v klavírní Sonátě F dur (Sonata eroica) anebo v populární Slovácké suitě pro malý orchestr. K Novákovým vrcholným dílům z období před první světovou válkou patří písňové cykly Melancholie a Údolí Nového království na texty básníka Antonína Sovy, Klavírní trio d moll, Smyčcové kvartety G dur a D dur, klavírní cykly Písně zimních nocí a Pan - inspirovaný stejnojmennou novelou norského spisovatele Knuta Hamsuna, symfonické básněV Tatrách, O věčné touze a Toman a lesní panna, kantáty Bouře na slova Svatopluka Čecha a Svatební košile podle K. J. Erbena. Z pozdních děl vyniká Jihočeská suita pro orchestr, komponovaná roku 1937. Jako dlouholetý profesor pražské konzervatoře vychoval Vítězslav Novák několik generací skladatelů, kteří k němu přicházeli nejenom z českých zemí, ale také ze Slovenska, Jugoslávie, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny aj. 1917 Říjnová (bolševická) revoluce v Rusku 1918 rozpad Rakousko-Uherské monarchie; vznik 1. Československé republiky (28. 10.)

3 Josef Suk Josef SUK (1874-1935), dlouholetý houslista Českého kvarteta (působícího jako první profesionální české kvartetní sdružení v letech 1892-1933), stál jako skladatel zpočátku pod vlivem svého učitele a tchána Antonína Dvořáka. Svědčí o tom například populární Smyčcová serenáda Es dur nebo raná Symfonie E dur. Osobité tóny přinášejí scénické hudby k pohádkovým hrám Julia Zeyera Radúz a Mahulena a Pod jabloní (1899 a 1901), klavírní cykly Jaro, O matince, Životem a snem a Ukolébavky, dále Čtyři skladby pro housle a klavír,Fantazie g moll pro housle a orchestr, Fantastické scherzo pro orchestr, symfonická báseň Praga a zvláště Druhý smyčcový kvartet z roku 1911. Skladatelův volný cyklus čtyř velkých programních symfonií a symfonických básní Asrael (1906, na paměť Antonína Dvořáka a Otilie Dvořákové-Sukové), Pohádka léta (1909), Zrání (1917) a Epilog (1932) lze přiřadit k vrcholům evropské orchestrální tvorby první třetiny 20. století. 1923 zahájení pravidelného vysílání Čs. rozhlasu v Praze

4 Otakar Ostrčil Spolužákem V. Nováka a J. Suka v Dvořákově kompoziční třídě byl Oskar NEDBAL (1874-1930), violista Českého kvarteta a později renomovaný dirigent. Proslavil se jako skladatel baletů Pohádka o Honzovi (1902), Z pohádky do pohádky (1908) aj. a operet Polská krev [Polenblut] (1913) a Vinobraní [Die Winzerbraut] (1916). Otakar OSTRČIL (1879-1935) byl soukromým žákem Zdeňka Fibicha a působil nejprve jako středoškolský profesor cizích jazyků, poté jako dirigent v pražském divadle Na Vinohradech a od r. 1918 až do své smrti jako šéf opery Národního divadla v Praze, kde se zasloužil nejenom o souborná provedení oper Bedřicha Smetany či W. A. Mozarta, ale také o pražskou premiéru opery Albana Berga Vojcek [Wozzeck]. Orchestrální variace Křížová cesta patří k vrcholům jeho tvorby. Z operních děl je třeba zmínit aspoň Honzovo království na pohádkový námět L. N. Tolstého, jímž se Ostrčilovo dílo uzavírá.

5 Bohuslav Martinů Ze skladatelů, kteří na sebe upozornili po první světové válce, stojí na prvním místě Bohuslav MARTINŮ (1890- 1959), žák Josefa Suka a Alberta Roussela. Působil nejprve v Praze (krátce jako houslista České filharmonie) a poté v letech 1923-1940 v Paříži. Vpád nacistických vojsk do Francie ho přinutil k emigraci do USA. Po skončení 2. světové války žil a tvořil střídavě ve Francii, Itálii a ve Švýcarsku, kde také zemřel. Do komunistického Československa se již nevrátil. Raná díla Bohuslava Martinů jako baletIstar nebo kantáta Česká rapsodie, provedená s velkým úspěchem počátkem roku 1919, rostou z dobové pozdně romantické hudební řeči. Příchod do Paříže znamenal pro našeho skladatele prudký příklon k módním dobovým tendencím, k nimž patřilo zvláště okouzlení jazzem a jinými projevy moderní velkoměstské civilizace. Od konce 20. let se pak obrací k neoklasicismu reprezentovanému Igorem Stravinským, ale též ke zdrojům české a moravské lidové písně a lidového divadla. Díla z amerického a poválečného období navazují (pokud jde o obsazení, druhy a formy) opět zřetelněji na dědictví 19. století. Z více než 400 děl Bohuslava Martinů je třeba jmenovat opery Voják a tanečnice, Tři přání, Hry o Marii, Julietta (na surrealistický činoherní text Georgese Neveux), Čím lidé žijí (podle L. N. Tolstého), Ženitba (podle N. V. Gogola), Mirandolina (podle C. Goldoniho),Řecké pašije (podle románu Nikose Kazantzakise), a Ariadna (opět podle Georgese Neveux), komponované v letech 1927-1958, zpívaný balet Špalíček a operu-baletDivadlo za bránou z 30. let, z velkých orchestrálních děl pak šest symfonií a jmenovitě poslední z nich nesoucí název Symfonické fantazie [Fantaisies symphoniques] (1953), Památník Lidicím (1943), Fresky Pierra della Francesca a Paraboly pro velký orchestr, dále pět koncertů pro klavír a orchestr, dva koncerty houslové, dva cellové a koncert pro hoboj. Z komorních a menších obsazení je to mj. sedm smyčcových kvartetů, Concerto grosso a Tre ricercari pro smyčcový orchestr, Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány (1938), z kantátových a oratorních Kytice na slova lidové poezie, Polní mše (1939) a z 50. let potom Gilgameš, Proroctví Izaiášovo a trojice malých kantát Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové nati, Romance z pampelišek a Mikeš z hor na texty skladatelova krajana Miloslava Bureše. 1933 v Německu nástup Adolfa Hitlera k moci

6 Alois Hába Experimentální linii hudební tvorby sledoval u nás hlavně Alois HÁBA (1893-1973), který studoval v Praze u Vítězslava Nováka a ve Vídni a Berlíně u Franze Schrekera. Proslul jako tvůrce a propagátor čtvrttónové a šestinotónové hudby. K hlavním dílům patří opery Matka [CD3 ‑ 11], Nová země a Přijď království tvé, 13 smyčcových kvartetů a jiné instrumentální kompozice. K mikrointervalové kompozici byl údajně inspirován studiem valašského a slováckého lidového zpěvu a mimoevropských tónových systémů. Novým tónovým strukturám se věnoval též teoreticky, navrhoval a dával stavět speciální hudební nástroje (čtvrttónový klavír aj.) a vypracoval systém notového zápisu mikrointervalů. K dalším významným skladatelům této generace patřil například Ladislav VYCPÁLEK (1882-1969), který pracoval přes třicet let v Univerzitní (dnes Národní) knihovně v Praze, kde roku 1922 založil hudební oddělení. Ve skladbě byl žákem V. Nováka a komponoval hlavně vokální díla závažného duchovního obsahu jako byly Kantáta o posledních věcech člověka na texty moravských lidových písní, Blahoslavený ten člověk nebo České rekviem. Jaroslav KŘIČKA (1882-1969) studoval v Praze a v Berlíně, později proslul hlavně jako pedagog a sbormistr a autor písní a jiných skladeb pro děti. Otakar JEREMIÁŠ (1892-1962) si získal zásluhy jako významný dirigent a rozhlasový pracovník v období mezi dvěma světovými válkami a jako autor opery Bratři Karamazovi podle románu F. M. Dostojevského. S prostředím Čs. rozhlasu byl úzce spjat rovněž Karel Boleslav JIRÁK (1891-1972), který po druhé světové válce odešel do USA. Pavel BOŘKOVEC (1894-1972) byl žákem Josefa Suka a později profesorem kompozice na pražské Akademii múzických umění. Zkomponoval četná instrumentální díla převážně neoklasické orientace, z jevištních děl vyniká balet Krysař z roku 1939. Žák Leoše Janáčka Pavel HAAS (1899-1944) byl vězněn v Terezíně a zahynul ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. 1937 umírá 1. československý prezident T. G. Masaryk (* 1850), prezidentem E. Beneš (od r. 1935) 1938 připojení (Anschluss) Rakouska k Německu; Mnichovská dohoda o odstoupení českých pohraničních území Německu, vznik tzv. 2. Československé republiky 1939 Druhá čs. republika se rozpadá na Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava (pod správou Německé říše) 1939-1945 druhá světová válka: zahájena 1.9.1939 Hitlerovým útokem na Polsko

7 K mladší generační skupině náleželi Iša KREJČÍ (1904-1968), syn filozofa a univerzitního profesora F. V. Krejčího, jehož neoklasicistní hudební řeč má nezaměnitelný osobitý ráz a humor. Dále to byli Emil František BURIAN (1904-1959), který se kromě jiného věnoval experimentům na poli hudebního divadla, a Jaroslav Ježek (1906-1942), jenž je znám hlavně jako dirigent a autor písní v populárnímOsvobozeném divadle, avšak vedle toho komponoval i díla vážné orientace (dva smyčcové kvartety, koncert a fantasii pro klavír a orchestr, sonátu pro klavír aj.). Předčasně zesnulá Vítězslava KAPRÁLOVÁ (1915-1940), dcera skladatele a hudebního pedagoga Václava Kaprála, byla v Paříži žákyní a intimní přítelkyní skladatele Bohuslava Martinů. O vynikající pověst českého interpretačního umění na poli orchestrálním a operním se zasloužili Václav TALICH (1883-1861), který proslul mj. jako dirigent děl Josefa Suka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, a později Karel ANČERL (1908-1973), jenž přežil internaci v terezínském ghettu. Rovněž fenomenální pianista Rudolf FIRKUŠNÝ (1912-1994), žijící od roku 1939 trvale v USA, uváděl na svých koncertech pravidelně skladby českých autorů, na prvním místě Bohuslava Martinů. Pěveckou hvězdou světového formátu byla v těchto letech kromě jiných Jarmila NOVOTNÁ (1907-1994). Skladatel českého původu Jaromír WEINBERGER (1896-1967) získal světovou proslulost lidovou operou Švanda dudák (podle pohádkové hry J. K. Tyla, 1927). Roku 1938 emigroval do USA, podobně jako dávno před ním světově úspěšný operetní skladatel Rudolf FRIML (1879-1972), či brněnský rodák Erich Wolfgang KORNGOLD (1897-1957), který zakotvil jako autor filmových hudeb v Hollywoodu. 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha; následné tvrdé represe: vyhlazení Lidic a Ležáků; počátek masového vyhlazování Židů v rámci „konečného řešení“ (Endlösung) židovské otázky

8 Zdroje: www.anatologiehudby.cz www.wikipedia.org www.rozbor-dila.cz


Stáhnout ppt "1.Polovina 20. století Leoš Janáček Na přelomu 19. a 20. století a v prvních desetiletích 20. století se završují vývojové tendence předešlého období."

Podobné prezentace


Reklamy Google