Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná služba Přednáška M. Horáková. Veřejná služba –rozsah tématu Obecná charakteristika Česká právní úprava Právní poměry úředníků územních samosprávných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná služba Přednáška M. Horáková. Veřejná služba –rozsah tématu Obecná charakteristika Česká právní úprava Právní poměry úředníků územních samosprávných."— Transkript prezentace:

1 Veřejná služba Přednáška M. Horáková

2 Veřejná služba –rozsah tématu Obecná charakteristika Česká právní úprava Právní poměry úředníků územních samosprávných celků Státní služba podle Služebního zákona

3 Obecná charakteristika 1/2 VSl jako stabilizační prvek VS Širší kategorie: veřejní zaměstnanci: zaměstnanci veřejného sektoru placení z veřejných prostředků, pojmové znaky:zaměstnanecký (obdobný) poměr ke státu nebo jinému subjektu VS, trvalý,zajišťování odborných úkolů, placen z veřejných prostředků Právní poměry upraveny zvlášť (justice, ozbrojené sbory)

4 Obecná charakteristika 2/2 Zaměstnanci veřejné správy: kategorie veřejných zaměstnanců Režim úpravy: správní právo, souvisí: teorie veřejné správy- zvláštní právní regulace pro státní úředníky a úředníky územní samosprávy (výkon VS sensu stricto) Veřejná služba: právní poměry úředníků veřejné služby

5 Teorie veřejné služby 1/2 Označení právního postavení veřejných zaměstnanců Veřejní zaměstnanci Činnost veřejných zaměstnanců Východiska: rovný přístup k veřejným funkcím, povinnost veřejných činitelů skládat účty ze své činnosti, ochrana veřejných zaměstnanců před zvůlí politické moci – též principy evropské VSl

6 Teorie veřejné služby 2/2 Profesionalita, politická nestrannost, zdrženlivost Zvýšené právní povinnosti, omezení práv a zvýšená právní odpovědnost (disciplinární), etické kodexy Kompenzace v oblasti odměňování, sociální… Závazek oddané a věrné služby (slib) Evropské principy VSl

7 Hodnoty a principy VSl Nestrannost Bezúhonnost Objektivní způsob výběru do služby a služebního postupu Odpovědnost Rovnost přístupu k veřejným funkcím Omezení práva na stávku Oddělení personálního řízení od politického Stabilita a flexibilita Centralizace (jednotné řízení) a decentralizace

8 Systémy veřejné služby: kariérní systém Zákonná úprava vztahů Trvalý služební poměr Definitiva: nevypověditelnost služebního poměru Služební a platový postup Kladem je profesionální, zkušený, loajální aparát

9 Systémy veřejné služby: smluvní systém 1/2 Merit, position system Katalog služebních míst Volný přístup ke služebním místům, výběrové řízení Smluvní základ zaměstnaneckého vztahu

10 Systémy veřejné služby: smluvní systém 2/2 Kladem je flexibilita systému, výkonnost, soutěživost a přenos zkušeností ze soukromého sektoru

11 Evropské principy: Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (Recommendation No. R (2000) 6: The Status of Public Officials in Europe 17 zásad dobré praxe: např. právní rámec a obecné principy služby mají být stanoveny zákonem, odpovědnost za výkon VSL (řízení, strategie) dopadá na vládu, výběr do VSL na základě rovného přístupu a otevřené soutěže,zákaz diskriminace

12 17 zásad dobré služby Stejná práva jako ostatní občané, omezení politických a odborových práv v nezbytně nutné míře) Účast na řízení a organizaci Specifika sociálního zabezpečení Dostatečné odměňování podle funkce a odpovědnosti (riziko korupce) Právo i povinnost se vzdělávat Právo obrátit se na soud či jinou nezávislou instituci pro ochranu svých práv

13 Historie veřejné služby v ČR 1/2 1. republika: kariérní systém, služební pragmatika, základem byl služební poměr a definitiva Nacistická okupace: VSL se nerealizovala, odstranění politicky nespolehlivých osob, rasové zákony, nucené pracovní nasazování úředníků v říši nebo protektorátu

14 Historie veřejné služby v ČR 2/2 Po II. sv. válce: zrušení okupačních opatření, prezidentské dekrety, očista od kolaborantů, odškodnění, reaktivace, renominace Totalita: 1948: kádrová politika, politické prověrky, systém nomenklaturních funkcí 1950: ZP, zrušeno „úřednické právo“, unifikace, zvl. potřeby ozbrojených sborů, justice a služeb řešeny odchylkami

15 Právní úprava VSl v ČR 1/2 ZP Odchylky: soudci, státní zástupci, policisté, příslušníci BIS, vojáci z povolání Ústava ČR: čl. 79, LZPS: čl. 21/4, čl. 36 Ústavní pořádek: základní principy VSL: demokratický princip výkonu služby, úcta k právům a svobodám člověka a občana a uplatňování veřejné moci jako služby občanům, rovnost, zákaz diskriminace, stejná práva a svobody veřejných zaměstnanců

16 Právní úprava VSl v ČR 2/2 Povinnost řídit se principy dobré správy, dobré služby

17 Zákonná úprava VSl 1/3 Z. č. 234/2014 Sb., o státní službě – úprava státní služby, (nezaměňovat se zákonem o služebním poměru policistů,hasičského záchranného sboru, celní správy, BIS,vězeňské služby…), základem je služební poměr Z. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, základem je zaměstnanecký poměr

18 Zákonná úprava VSl 2/3 Zákoník práce, viz § 178 Slz Zákon o střetu zájmů (z.č. 159/2006 Sb.) – pojem veřejný funkcionář, povinnost podat oznámení o osobním zájmu (např. majetek, činnost, příjmy…) Správní řád: povinnosti oprávněné úřední osoby (500/2004)

19 Zákonná úprava VSl 3/3 Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu (82/1998 Sb.)

20 Právní poměry úředníků ÚSC 1/2 Zákoník práce Z.č. 312/2002 Sb., Úředník: zaměstnanec ÚSC, podílející se na výkonu správních činností (plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti) v příslušném úřadu Zvl. postavení: vedoucí úředník Předpoklady: státní občan ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zvl. odborné předpoklady

21 Právní poměry úředníků ÚSC 2/2 Pracovní smlouva, předchází jí veřejná výzva, povinné výběrové řízení pro jmenování vedoucích zaměstnanců a pro úřady s koncentrovaným výkonem státní správy Zásadně doba neurčitá, možné výjimky Odvolání z vedoucí funkce pouze ze zákonem stanovených důvodů Pracovní pohotovost: stav nebezpečí, nouzový stav. stav ohrožení státu

22 Státní služba podle Služebního zákona 1/2 Služba: výkon státní správy ve služebních úřadech (správních úřadech – ministerstvech a jiných správních úřadech, státních orgánech, PO), vykonávají ji státní zaměstnanci, tedy osoby jmenované do služby a složily slib Obor služby je úsek činnosti služebního úřadu, vyplývající z jeho působnosti, stanoví je vláda nařízením Státní zaměstnanec: FO ve služebním poměru zařazená na služební místo nebo jmenovaná na služební místo představeného (odborný, vrchní referent, vrchní, odborný rada, vrchní vládní rada) a představený (sekční náměstek, ředitel odboru, vedoucí odd.)

23 Státní služba podle Služebního zákona 2/2 Vedoucí služebního úřadu (organizační věci služby, služební vztahy, odměňování ) Min. vnitra: sekce pro státní službu: náměstek pro státní službu (superúředník) Státní tajemník (ministerstva, Úřad vlády) Systemizace služeb. úřadu: počet služebních míst, počet míst představených, objem prostředků na platy. Vypracuje MV v dohodě s MF na návrhy služebních orgánů

24 Služební poměr 1/2 Zpravidla na dobu neurčitou, určitá doba: náhrada dočasně nepřítomného, osoba dosud nevykonala úřednickou zkoušku) Přijetí do služby: rozhodnutím služebního orgánu vč. zařazení na služ. místo nebo jmenování představeného – vznik služebního poměru Vždy výběrové řízení, splnění podmínek podle § 25, služební slib Složení úřednické zkoušky

25 Jmenování a průběh služebních vztahů 2/2 Jmenovat lze jen na volné služební místo v rámci systemizace, přednost stávajících zaměstnanců, jinak náměstka pro státní službu jmenuje vláda na návrh předsedy vlády na 6 let, státního tajemníka jmenuje vláda na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády na 5 let Skončení služebního poměru: rozhodnutí služ. orgánu: následek negativního hodnocení výkonu služby, ztráta občanství. Dále na žádost státního zaměstnance a ze zákona

26 Služební povinnosti 1/2 Stanoveny zákonem nebo služebním předpisem, Řádné plnění tvoří obsah služební kázně, za porušení nastupuje kárná odpovědnost za kárné provinění, kárné opatření Služební slib Řádný osobní a včasný výkon služby, věrnost ČR, dodržování služebních předpisů a příkazů, mlčenlivost

27 Služební povinnosti 2/2 Kárné komise 1. (služební úřad s min. 25 zaměstnanců) a 2. stupně (MV) Zánik: do 1 roku od spáchání kárného provinění nebylo zahájeno kárné řízení

28 Práva státních zaměstnanců 1/2 Stejná jako ostatní občané Omezení práva na podnikání a jinou hospodářskou činnost, práva na politické sdružování a práva na stávku Práva týkající se výkonu služby: podpora, podmínky pro řádný výkon, prohlubování vzdělání

29 Práva státních zaměstnanců 2/2 Práva týkající se odměňování a sociálního zajištění - na plat Stížnost: ve věcech výkonu služby a služebního poměru

30 Právní odpovědnost státních zaměstnanců Kárná odpovědnost: disciplinární, kárné provinění, kárné opatření, (ne bis in idem) Trestněprávní Za škodu

31 Organizace státní služby Systemizace služebních míst, schválená vládou Stanoví počty služebních míst Stanoví počty míst představených


Stáhnout ppt "Veřejná služba Přednáška M. Horáková. Veřejná služba –rozsah tématu Obecná charakteristika Česká právní úprava Právní poměry úředníků územních samosprávných."

Podobné prezentace


Reklamy Google