Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12."— Transkript prezentace:

1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

2 Historie a současnost školských zařízení v městské části Praha 12  9 základních škol  Nejstarší školou je ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 (v roce 2005 oslavila své 120. výročí)  Nejmladší sídlištní školou je ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 (oslavila v roce 2008 své 20. výročí)  16 mateřských škol  Nejstarší mateřskou školu je MŠ Podsaďáček v Praze 12 (oslavila v roce 2008 své 70. výročí)  Nejmladší sídlištní mateřskou školou je MŠ Oáza v Praze 12 (zahájila provoz v roce 1992)

3 Optimalizační proces ZŠ a MŠ v MČ Praha 12 od roku 1994 – 2008  4 zrušené MŠ (DDM, ZUŠ, soukromá školka, součást ZŠ ANGEL)  5 sloučených MŠ se ZŠ (ulice: Hasova, Točná, Urbánkova, Palmetova, Smolkova)  4 slučované ZŠ (Rakovského I. a Rakovského II., K Lesu a Smolkova )  Kapacita v ZŠ má stále klesající tendenci, počet žáků je 3275 a kapacita v ZŠ je celkově 6566 míst (3291 volných míst)  Kapacita v MŠ mírně stoupá, počet dětí je 1424 a kapacita v MŠ je celkově 1644 míst (220 volných míst, a to včetně stavebních úprav – prázdné třídy)  Optimalizační proces je v městské části ukončen do příštích 10 let

4 Legislativní změny ve školství  Zásadní změnou je zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, který byl několikrát novelizován, poslední novelizace v roce 2009  Přinesl zřízení školních matrik, zákaz propagace politických stran, přednostní přijímání dětí v posledním roce MŠ před zahájením povinné školní docházky, vznik školských rad, poslední ročník docházky v MŠ je bezplatný  Zásadní změna - zavedení výuky podle ŠVP  V Koncepci (kapitola 6.) je uveden výčet zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, vnitroresortních předpisů

5 Školní vzdělávací programy  Od 1. 9. 2007 měly ZŠ a MŠ zahájit výuku podle vlastních Školních vzdělávacích programů, příprava pedagogů a připravenost ZŠ a MŠ viz Koncepce str. 31  Pouze ZŠ ANGEL (2005) a ZŠ Rakovského (2006) měly ŠVP viz Koncepce tabulka  Městská část vyčlenila cca 1 milion Kč na vzdělávání pedagogických pracovníků v ZŠ  Všechny školy se aktivně zapojily do procesu vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupracovali s o.s. Step by Step a v červnu v roce 2007 proběhla veřejná prezentace „Jak se bude učit po 1. září 2007 na základních školách“

6 Školní vzdělávací programy v MŠ  MŠ se více zaměřují:  Na aplikaci programů pro děti vývojově nezralé, s logopedickými, komunikativními, osobnostními a jinými problémy a na snižování rizika jejich vzdělávacích obtíží  Na prevenci sociálně patologických jevů, otázku mezilidských vztahů, na různé alternativy pomoci neúplným rodinám  Na zvyšování kvality výuky cizích jazyků  Na aplikaci programů, které podporují aktivní postavení rodičů ve spolupráci s mateřskou školou  Na rozvoj kvality mimoškolních aktivity  Na hledání nové formy spolupráce se zahraničními školami

7 Školní vzdělávací programy v ZŠ  ZŠ se více zaměřují  Na zvyšovaní, prohlubování a rozšiřování kvalifikace pedagogických pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání  Na podněcování a motivování žáků k tvořivému myšlení, logickému uvažování, rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat druhé, rozvíjení a chránění fyzické, duševní a sociální zdraví a vedení žáků k odpovědnosti  Na realizací modernizace výuky všech předmětů stále hlubším zapojováním ICT  Na zvyšování kvality výuky cizích jazyků  Na rozšiřování nabídky volnočasových aktivit  Na pokračování a rozvíjení spolupráce s ostatními základními a mateřskými školami v regionu i v širším okolí  Na spolupráci se zahraničními institucemi a školami  Na intenzivnější prevenci sociálně – patologickým jevům, otázce mezilidských vztahů, různým alternativám pomoci neúplným rodinám  Na aplikaci programů, které podporují aktivní postavení rodičů ve spolupráci se základní školou

8 Stavební úpravy a opravy ZŠ a MŠ v městské části Praha 12  V roce 2001 byl zahájen proces převodu školských zařízení z ministerstva na kraje, potažmo na obce a městské části, což v obecném důsledku mělo za následek nový model financování  Celá Česká republika řeší neustále vnitřní dluh ve školství  Obce a městské části hradí provoz, opravy a údržbu školských budov  MŠMT kraje – hradí normativy (platy pedagogických a nepedagogických pracovníků)

9 Způsob a forma hrazení provozu, oprav a údržby školských budov v městské části Praha 12  Městská část Praha 12 – rozpočet městské části (jsou řešeny velké investice ve školství)a systém Kombinovaného způsobu oprav  Ú čelové dotace od státu, HMP, ESF, granty  Kombinovaný způsob oprav je nastaven od roku 2002 – systém sdružování finančních prostředků IF, RF, finanční příspěvek od zřizovatele na konkrétní opravy školských zařízení, za uplynulých sedm let existence tohoto systému se značně zkvalitnil technický stav budov a ubylo havarijních oprav  Kombinovaný způsob oprav - od roku 2002 – 2008 se podařilo sdružit tímto způsobem 78 milionů  Na rok 2009 je naplánována částka cca 13 milionů  Čerpání ze státního rozpočtu - účelová dotace 30 mil  Strukturální fondy EU, granty HMP  Za posledních šest let se podařilo sdružit a investovat prostředky do školství ve výši 110 mil. Kč

10 Kontrolní činnost – vnitřní kontrolní systém  Finanční prostředky jsou systematicky kontrolovány (ČŠI, Úřadem městské části Praha 12, Finančním úřadem, MHMP, hygienou atd.)  V roce 2004 RMČ Praha 12 schválila Pravidla pro zabezpečení fungování vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích zřízených MČ Praha 12 – úplná novinka zřízení funkce nezávislého auditora, který se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  Městská část každoročně ve svém neinvestičním příspěvku pro MŠ a ZŠ počítá s celkovou částkou ve svém rozpočtu 2 mil Kč  Systém přináší jistotu ředitelům, že vynaložení finančních prostředků je hospodárné, efektivní a smysluplné

11 Prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů v městské části Praha 12  Prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů - soubor nerepresivních opatření směřující k předcházení páchání kriminality, které jsou zaměřené zejména na výchovu dětí a žáků ke zdravému životnímu stylu  Městská část spolupracuje s organizacemi, které se zabývají touto činností (Proxima Sociále, o.s. Institut FILIA, Život bez závislostí atd.)  Velmi důležitá je spolupráce MP, PČR

12 Prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů v městské části Praha 12  Městská část Praha 12 každoročně vynakládá na prevenci sociálně patologických jevů 300 tis. Kč ze svého rozpočtu  Zavedení prevence soc. pat jevů od 4 do 7 tříd  Soutěž antiFETfest – amatérská filmová soutěž(stala se soutěží celopražskou)  Granty HMP 70 tis. ročně (programy v MŠ a ZŠ, odborné, vzdělávací semináře pro pedagogy a odborné pracovníky odboru soc. věcí od str. 57)  V současné době je na úrovni MŠMT projednávána novelizace Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů z roku 2007

13 Národnostní menšiny, cizinci a jejich integrace v městské části Praha 12  Pojem cizinec se rozumí občan jiného státu, který dlouhodobě legálně žije na území ČR  Cizinci v MŠ viz Koncepce str. 75, jedná se většinou o cizince vietnamské národnosti, velmi se osvědčila přítomnost rodičů přímo ve školce  Cizinci v ZŠ viz Koncepce str. 77, jedná se většinou o cizince vietnamské, ukrajinské, ruské a slovenské národnosti  pedagogové ZŠ nabízejí individuální hodiny českého jazyka a začleňují žáky do ročníků kam věkově spadají, dále v některých ZŠ mají koordinátora pro cizince  Díky trpělivosti toleranci a celoživotnímu vzdělávání pedagogů se v městské části Praha 12 integrace cizinců daří

14 Pedagogičtí pracovníci v městské části Praha 12  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  Pedagogičtí pracovníci – zejména učitelé, Nepedagogičtí pracovníci – ostatní pracovníci (kuchařka, uklízečka, hospodářka, školník)  Pedagogové v MŠ – celkový počet 103 z toho kvalifikovaných 88, nekvalifikovaných 15 (viz Koncepce str. 80)  Pedagogové v ZŠ - celkový počet 277 z toho kvalifikovaných 225, nekvalifikovaných 52 (viz Koncepce str. 82)

15 Pedagogičtí pracovníci v městské části Praha 12  Dnes je samozřejmostí celoživotní vzdělávání pedagogů v MŠ i ZŠ - semináře, přednášky, kursy právního vědomí, využití ICT atd.(viz Koncepce str. 81)  Městská část Praha 12 poskytuje prostřednictvím ředitelů možnost ubytování pro pracovníky ve školství  V roce 2003 se nabídka rozšiřuje - vznikla nástavba osmi bytových jednotek v ZŠ ANGEL, tímto způsobem se dále rozšířila možnost nabídky práce i mimo pražským pedagogům (viz Koncepce str. 83)  Zásady pro poskytování ubytovacích prostorů osobám pracujícím ve školství v MČ Praha 12

16 Pronájem nebytových prostor v ZŠ a MŠ v městské části Praha 12  ZŠ a MŠ v rámci své doplňkové činnosti pronajímají nebytové prostory ve velké většině na dobu neurčitou, dbají na to, aby jejich činnost nebyla ztrátová a neomezovala hlavní účel dané ZŠ a MŠ, je uplatňována inflační doložka  Škola pronájmem získá finanční prostředky do RF viz Koncepce str. 86  Výši ročního nájmu stanovuje ředitel, který se ve většině případů řídí doporučenými Zásadami o pronájmu nebytových prostor v MČ Praha 12  Dlouhodobý pronájem schvaluje rada městské části Praha 12, po projednání v komisi pro výchovu a vzdělávání  V současné době jsou pronájmy velmi bedlivě sledovány – zvyšování počtu dětí

17 Volnočasové aktivity v ZŠ a MŠ v městské části Praha 12  Volnočasové aktivity v ZŠ a MŠ vedou děti a školní mládež k aktivnímu odpočinku  Volnočasové aktivity v ZŠ viz Koncepce str. 91 a v MŠ str. 93  Nabídka volnočasových aktivit je velmi pestrá a je doplněna činností sportovních klubů, DDM, ZUŠ i soukromou uměleckou školou Music Art

18 Financování MŠ a ZŠ v městské části Praha 12  Příjmová část rozpočtu mateřských a základních škol je dle těchto pravidel tvořena:  Normativem finančních prostředků ze státního potažmo krajského rozpočtu;  Provozním příspěvkem od zřizovatele (obec, městská část);  Fondy škol  Sponzorské dary

19 Financování MŠ a ZŠ v městské části Praha 12  Rozpočet v příjmové části obsahuje: neinvestiční příspěvek, stravné, úplatu za vzdělání, zapojení fondů, sponzorské dary, ostatní příjmy  Rozpočet ve výdajové části obsahuje: potraviny, materiál, hračky, energie, opravy, odpisy a ostatní

20 Financování MŠ v městské části Praha 12  Rozpočet MŠ je přebytkový a během šesti let vzrostl o 11% (i když v roce 2005 byly sloučeny dvě MŠ) dá se předpokládat, že s poklesem doplňkové činnosti vzrostou náklady během dvou až tří let v MŠ o 4-5 % (viz Koncepce str. 97)

21 Financování ZŠ v městské části Praha 12  Rozpočet je přebytkový a během šesti let vzrostl o 15% (i když v roce 2005 byly sloučeny dvě ZŠ)dá se předpokládat, že s poklesem doplňkové činnosti vzrostou náklady během dvou až tří let v ZŠ o 4 % (viz Koncepce str. 98)

22 Financování MŠ a ZŠ v městské části Praha 12  Dá se předpokládat, že bude rozpočet během tří let dosahovat výše 120 mil Kč  Vstup developerských firem na území městské části  Jednání mezi MČ Praha 12 a investory minimální výše příspěvku 180 Kč/m² bytové plochy  Zastupitelstvo schválilo v roce 2008 Zásady pro přijetí finančních prostředků od investorů na území MČ Praha 12 – MČ může smluvně zajistit

23 Kapacita v MŠ v městské části Praha 12 Mateřské školy:  Celková povolená kapacita v mateřských školách k 1. 9. 2009 je 1 644 míst  Současná využitá kapacita mateřských škol ve školním roce 2008/2009 je 1 424 míst  Zbývající neobsazená kapacita je 220 míst(započteny i místa neaktivní)  Vyhláška MŠMT č. 14/2005 upravuje počet dětí v mateřské škole  Zřizovatel může povolit výjimku do 4 dětí ze stanoveného počtu

24 Kapacita v MŠ v městské části Praha 12

25 Kapacita v ZŠ v městské části Praha 12 Základní školy:  Celková povolená kapacita v základních školách k 1. 9. 2009 je 6 566 míst  Současná využitá kapacita v základních školách je ve školním roce 2008/2009 je 3 275 míst  Zbývající neobsazená kapacita je 3 291 míst  Vyhláška MŠMT č. 48/2005 upravuje počet žáků v základní škole  Zřizovatel může povolit výjimku do 4 žáků ze stanoveného počtu

26 Kapacita v ZŠ v městské části Praha 12

27 Kapacita v MŠ a ZŠ v městské části Praha 12  Populační exploze je pouze dočasná 3-4roky, kapacita v ZŠ je dostatečná v MŠ je potřeba kapacitu postupně zvyšovat  Od roku 2007 probíhá plánované otevírání tříd v MŠ

28 Analýza budoucí obsazenosti ZŠ a MŠ v městské části Praha 12  Ke dni 30. 9. 2008 je v MČ 54 842 obyvatel  Počet obyvatel se ČR zvyšuje (migrace, již šestý rok převažuje počet živě narozených dětí, zvýšení průměrného věku matek 27 let, mladí lidé rodičovství plánují)  Zvyšování počtu dětí MŠ (populační exploze 3- 4 roky)  Nová výstavba v MČ  Počítáme s maximalistickými údaji které se nemusí naplnit  Koncepce vychází ze Sociálně demografické analýzy MČ Praha 12

29 Analýza budoucí obsazenosti ZŠ a MŠ v městské části Praha 12  Do roku 2015 je nutné počítat s možným maximálním přírůstkem počtu obyvatel tj. cca 22 tis  Výchozí ukazatele pro vyhodnocení kapacity ZŠ a MŠ v městské části Praha 12 viz Koncepce str. 106 -107

30 Analýza budoucí obsazenosti ZŠ a MŠ v městské části Praha 12  Urbanistické parametry vycházejí z Metodického pokynu územního plánu sídelního útvaru HMP – schválený dokument Usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy č. 1774 ze dne 22. 10. 2002  Mateřské školy: 36 dětí/1000 obyvatel  Mateřská škola: 1 třída/28 dětí  Základní školy: 101 žáků/1000 obyvatel  Základní škola: 1 třída/34 dětí  Z urbanistických ukazatelů nelze přesně vycházet jelikož nereaguje na skutečné potřeby ve školství

31 Analýza budoucí obsazenosti v MŠ v městské části Praha 12

32 Analýza budoucí obsazenosti v ZŠ v městské části Praha 12

33 Analýza budoucí obsazenosti ZŠ a MŠ v městské části Praha 12 – výstupy zjišťování  V MŠ je potřeba cca 250 míst navíc nad povolenou kapacitu 1644 (současná volná kapacita 220 míst + 250 nových míst)  V ZŠ je potřeba cca 1700 míst navíc (současná volná kapacita je 3 291 míst)  Není nutné vypovídat velké smluvní vztahy v nebytových prostorech mateřských a základních škol  Použití kapacity bývalé ZŠ K Lesu je nepotřebné

34 Doporučené postupy při navyšování kapacit MŠ a ZŠ v městské části Praha 12  Průběžně vyhodnocovat volnou kapacitu v základních a mateřských školách  Postupně rozšiřovat volnou kapacitu v mateřských školách otevřením prázdných tříd  Vyhodnotit možnost otevření tříd (mateřské školy) určené pro předškoláky v základních školách (dobrá praxe sloučených mateřských škol se základními školami, viz ZŠ ANGEL, Beránek, Smolkova, K Dolům)  Přehodnotit využití pavilonů v základních školách v kombinaci s využitím prostor pro mateřské školy (K Dolům, Písnická)  Postupně vypovědět smlouvy velkých pronájmů v bývalých prostorech (ulice Karasova MŠ, Platónova jesle)  Postupně vypovědět smlouvy velkých pronájmů v prostorech základních škol (ZŠ Beránek, Rakovského, Smolkova)

35 Mikroregion 1 (Staré Modřany a Komořany)  Mikroregion 1 se bude potýkat s nedostatkem volných kapacit, jak v mateřských, tak i v základních školách pokud se maximalistické údaje naplní (viz Koncepce str. 117 – 124)  Základní školy: deficit 1 087míst  Mateřské školy: deficit 498 míst

36 Postup řešení – Mikroregion 1 (Staré Modřany a Komořany)  Rozšíření nevyužité kapacity tříd v mateřských školách  Využití kapacity v sousedních mikroregionech 2 a 3 pro základní i mateřské školy  Výpověď stávajícím nájemcům (ulice Lysinská, Karasova)  Využít kapacitu pavilonu ZŠ K Dolům (pro zvýšení kapacity MŠ)  Přestavba pavilonu ZŠ K Dolům (objekt určený pro základní školství)  Výstavba nového školského objektu, kde to ÚP umožňuje (Do Koutů)

37 Mikroregion 2 (Na Beránku, Točná a Cholupice)  Mikroregion 2 (Na Beránku, Točná, Cholupice) se nebude potýkat s nedostatkem volných kapacit jak v základních školách, tak v mateřských školách (viz Koncepce str. 125 – 129)  Využití volné kapacity 483 míst v základní škole je možno použít pro mikroregion 1  Nedostatek 42 míst v mateřských školách lze snížit otevřením volné třídy (28 míst), proto deficit 14 míst není v tomto mikroregionu kritický  Základní školy: volná kapacita 483 míst  Mateřské školy: deficit 14 míst

38 Postup řešení – Mikroregion 2 (Na Beránku, Točná a Cholupice)  Rozšíření nevyužité kapacity tříd v mateřských školách  Rozšíření stávající kapacity v mateřských školách stavebními úpravami (nástavba MŠ Montessori)  Využít volnou kapacitu ZŠ Beránek pro zvýšení kapacity MŠ  Výpověď stávajícím nájemcům (ulice Platónova)

39 Mikroregion 3 (Modřanské sídliště)  Mikroregion 3 (Modřanské sídliště) se nebude potýkat s nedostatkem volných kapacit v základních školách, a je možné využít volnou kapacitu 1 033 míst pro mikroregion 1 a 4, popřípadě využít kapacitu na vytvoření míst v mateřských školách. Nedostatek 33 míst v mateřských školkách lze nahradit volnou kapacitu v mikroregionu 4 (viz Koncepce str. 130 – 134)  Základní školy: volná kapacita 1 033  Mateřské školy: deficit 33 míst

40 Postup řešení – Mikroregion 3 (Modřanské sídliště)  Rozšíření stávající kapacity v mateřských školách stavebními úpravami v základní škole  Využití kapacity v sousedních mikroregionech  Výpověď stávajícím nájemcům

41 Mikroregion 4 (Kamýk)  Mikroregion č. 4 se nebude potýkat s nedostatkem volných kapacit v základních školách. Volné kapacity v základních školách je možné využít pro potřebu sousedních mikroregionů nebo i na vytvoření míst v mateřských školách. V roce 2008 se zprovoznila třída v MŠ Liškova (viz Koncepce str. 135 – 139)  Základní školy: volná kapacita 511  Mateřské školy: deficit 18 míst

42 Postup řešení – Mikroregion 4 (Kamýk)  Rozšířit nevyužitou kapacitu tříd v mateřské škole Zárubova  Využít kapacitu pavilonu ZŠ Písnická pro zvýšení kapacity MŠ  Využití možnosti volného pavilonu v Čechtické ulici  Výpověď stávajícím nájemcům

43 Vyhodnocení analýzy kapacity ZŠ v městské části Praha 12  Městská část Praha 12 se celkově nebude potýkat s nedostatečnou kapacitou v základních školách, a to i při migračním přírůstku nových občanů. Stávající kapacita současných devíti základních škol bude plně postačovat. Je však nutné dodržovat následující postup:  Plně využívat a kombinovat kapacitu v jednotlivých mikroregionech  Zodpovědně rozhodovat o možnosti ukončení nájemních vztahů tzv. „velkých pronájmů“ v současných základních školách, a to jen v případě kritického nedostatku míst v základním školství  Není potřeba využít kapacitu bývalého objektu základní školy K Lesu pro potřeby základního školství v městské části Praha 12

44 Vyhodnocení analýzy kapacity MŠ v městské části Praha 12  Městská část Praha 12 se bude potýkat s nedostatkem kapacity v mateřských školách, lze jí vyřešit následovně:  Zprovozněním volných prostor v MŠ v ulici Lysinská, Palmetova, Urbánkova, Zárubova  Využitím pavilonů ZŠ (ulice Krhanická - Písnická, K Dolům, Čechtická)  Využitím volné kapacity v ZŠ k provozování tříd pro předškoláky s režimem mateřské školy (ZŠ K Dolům, Beránek, Smolkova, ANGEL)  Přístavba k ZŠ Rakovského, nástavba MŠ Montessori

45 Vyhodnocení analýzy kapacity MŠ v městské části Praha 12  Zodpovědným rozhodováním o možnosti ukončení nájemních vztahů v současných objektech MŠ (ulice Karasova, Platónova)  Využitím pavilonu v Čechtické ulici (dnes detašované pracoviště ÚMČ Praha 12)  Zodpovědným rozhodováním o možnosti ukončení tzv. „velkých pronájmů“ v současných ZŠ, a to jen v případě kritického nedostatku míst v MŠ (ZŠ Beránek, Rakovského, Smolkova)

46 Doporučený postup při navyšování kapacity v jednotlivých mikroregionech v městské části Praha 12  Průběžně vyhodnocovat volnou kapacitu v ZŠ a MŠ  Postupně rozšiřovat volnou kapacitu v MŠ otevřením prázdných tříd  Přehodnotit využití pavilonů v ZŠ v kombinaci s využitím prostor pro MŠ ( K Dolům, Písnická)  Postupně vypovědět smlouvy velkých pronájmů v bývalých prostorech MŠ (ulice Karasova, Platonova)  Vyhodnotit možnost otevření tříd (MŠ) určené pro předškoláky v ZS (sloučené MŠ se ŽS – ZŠ ANGEL, Beránek, Smolkova, K Dolům)  Postupně vypovědět smlouvy velkých pronájmů v prostorech ZŠ (ZŠ Beránek, Rakovského, Smolkova,)  Využít ke zvýšení kapacity MŠ pavilon v Čechtické ulici (dnes detašované pracoviště ÚMČ Praha 12)

47 Závěr  Není třeba stavět nový školský objekt (stávající nevyužívané prostory a prostory obsazené nájemci nám v případě potřeby umístění cca 250 dětí navíc do mateřských škol postačují, v základních školách je potřeba umístění cca 1700 žáků navíc je plně pokryta)  Očekávaný nárůst dětí stávající školské objekty pojmou, stačí pouze rekonstrukce některých vybraných prostor, případně vypovězení smluv některým stávajícím nájemcům

48 Cíle  Sledovat veškeré legislativní změny ve školství  Spolupracovat s Českou školní inspekcí při vyhodnocování jednotlivých inspekčních zpráv  Zachovat funkci nezávislého interního auditora podřízené přímo řediteli škol (finanční prostředky v neinvestičním příspěvku základních a mateřských škol)  Analyzovat školní vzdělávací programy v základních a mateřských školách jednou za dva roky  Podporovat preventivní programy v základních a mateřských školách (rozpočet městské části, jiné alternativní zdroje)  Analyzovat preventivní programy jednou za dva roky v základních a mateřských školách (prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality)  Analyzovat volnočasové aktivity jednou za dva roky

49 Cíle  Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v městské části (rozpočet městské části, jiné alternativní zdroje)  Podporovat zahraniční spolupráci (cesty do zahraničí)  Každoročně plánovat a vyhodnocovat Kombinovaný způsob oprav  Pokračovat v plánování větších investic a dalších investičních výhledů do školských budov  Sledovat možnost čerpání finančních prostředků z jiných alternativních zdrojů (školní budovy hřiště)  Pokračovat ve vyhodnocování kapacity základních a mateřských škol a plně využít kapacity volné  Sledovat doplňkovou činnost v základních a mateřských školách (pokles finančních prostředků v doplňkové činnosti škol)

50 Cíle  Sledovat uzavřené nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou, a to vzhledem ke kapacitě škol  Od roku 2010 vyhodnocovat výpovědi velkých smluv na dobu neurčitou, které jsou uzavřené ve školských zařízeních, a to vzhledem ke kapacitě škol  Vyhodnocovat všechny nové menší pronájmy nebytových prostor v ZŠ či MŠ, a to vzhledem ke kapacitě školských zařízení  Neuzavírat velké smluvní vztahy v nebytových prostorech ZŠ a MŠ, a to vzhledem ke kapacitě školských zařízení  Pokračovat ve sledování příjmů a nákladů jednotlivých školských zařízení (případné zvyšování nákladů v kapitole školství – příprava rozpočtu)  Sledovat, zda ubytovny pro pedagogické pracovníky plně pokrývají požadovanou kapacitu  Důsledně dbát na vymahatelnost smluv v ubytovacích prostorech (školnických bytech, přístřeší ve školských objektech, bytového ubytování ve školském objektu Angelovova)

51 Děkuji všem, kteří se na přípravě Koncepce podíleli. Zejména děkuji Petru Hánovi, Martě Arazimové, Marii Vašákové, Martinu Rothovi, Michalu Pajskrovi, Ladislavu Markovi a Danu Rokosovi. Zlatuše Rybářová


Stáhnout ppt "KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google