Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTUJÍCÍ Porada ředitelů mateřských škol jaro 2014 Mgr. Eva Chvátalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTUJÍCÍ Porada ředitelů mateřských škol jaro 2014 Mgr. Eva Chvátalová."— Transkript prezentace:

1 PREZENTUJÍCÍ Porada ředitelů mateřských škol jaro 2014 Mgr. Eva Chvátalová

2 PREZENTUJÍCÍ Program 1.Informace z úřadu 2.Přijímací řízení 3.Asistent pedagoga 4.Karierní systém 5.Legislativa – NOZ 6.Ostatní 7.Informace nakladatelství Raabe 8.Informace Vysočiny Education

3 PREZENTUJÍCÍ Informace z úřadu 1.Změna vedoucího odboru školství– od RNDr. Kamil Ubr 2.Kulatý stůl „Malotřídky společně“

4 PREZENTUJÍCÍ Přijímací řízení, doporučení veřejného ochránce práv. Kulatý stůl v kanceláři ombudsmana, nový ombudsman Anna Šabatová. Prezentace Mgr. Jiří Šamánek

5 PREZENTUJÍCÍ Předškolní vzdělávání jako realizace práva na vzdělání Úlohou mateřských škol je poskytovat dítěti vzdělání. Přestože fakticky zabezpečuje mateřská škola i péči o děti, úlohu spočívající v poskytování vzdělání předpokládá i školský zákon. Ředitel/ka v přijímacím řízení rozhoduje o právu dítěte na vzdělání podle čl. 33 Listiny. Rozhodnutí ředitele/ředitelky o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy je rozhodnutím o právech a povinnostech v oblasti státní správy. Právo a zároveň povinnost rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ má výlučně ředitel/ka, a to nezávisle na jiných subjektech (např. na zřizovateli).

6 PREZENTUJÍCÍ Správní řízení Přijímání dětí do mateřské školy se řídí správním řádem (uplatní se v plné míře zásady správního řízení i náležitosti rozhodnutí). Kritéria nemají právní závaznost, představují „pouze“ sebelimitující prvek pro ředitele/ředitelku (naplnění zásady legitimního očekávání)

7 PREZENTUJÍCÍ Náležitosti rozhodnutí a opravný prostředek Rozhodnutí o nepřijetí musí být vždy řádně a důkladně odůvodněno. Nestačí konstatování, že dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů, příp. nezískalo (pouze s odkazem na kritéria) dostatečný počet bodů. Proti rozhodnutí je možné se odvolat. Vyčlenění neobsazených míst zajišťuje, aby řízení nebylo dvojinstanční pouze formálně. Volná místa je možné obsadit dodatečně (po nabytí právní moci rozhodnutí), a to: » dětmi „pod čarou“ » nebo v průběhu školního roku

8 PREZENTUJÍCÍ Diskriminace v přístupu ke vzdělání Ustanovení § 2 odst. 3 ADZ  rasa, etnický původ, národnost  pohlaví (těhotenství, mateřství, otcovství)  sexuální orientace  věk  zdravotní postižení  náboženského vyznání, víry či světový názor  Zákaz diskriminace je obsažen též v Listině základních práv a svobod a ve školském zákoně

9 PREZENTUJÍCÍ Kritérium věku Věk je reflektován ve školském zákoně - přednostního přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nesmí být podmiňováno dalším kritériem Zvýhodnění dětí podle věku v kritériích ředitele není diskriminační, nesmí však docházet k absolutnímu vyloučení některých věkových kategorií dětí

10 PREZENTUJÍCÍ Kritérium trvalého pobytu Požadavek trvalého pobytu v obci může být pouze zvýhodňující, nikoliv vylučující. Je legitimní zvýhodnění dítěte dle jeho trvalého pobytu, nikoliv dle trvalého pobytu (obou) rodičů. Kritériem trvalého pobytu nesmí být podmíněno kritérium přednostního přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

11 PREZENTUJÍCÍ Kritéria spojená s rodiči dítěte Ředitel nemůže paušálně znevýhodnit či odmítnout přijmout děti, jejichž rodiče nevykonávají výdělečnou činnost. Je nepřípustné zvýhodňovat děti rodičů zaměstnaných ve veřejném sektoru. Znevýhodnění/nepřijetí dítěte, jehož rodič je na mateřské/rodičovské dovolené je diskriminační X Kritérium zvýhodňující dítě, jehož sourozenec MŠ navštěvuje

12 PREZENTUJÍCÍ Kritéria založená na vztahu rodiče dítěte k orgánům veřejné moci Jedná se o kritéria zvýhodňující dítě:  jehož rodič je zaměstnancem obce, obecního úřadu nebo mateřské školy zřizované obcí, popř. je zaměstnán ve školství obecně, nebo  jehož umístnění je v zájmu obce. První kritérium je obdobou kritéria zaměstnanosti rodičů, zvýhodňující navíc děti rodičů určité profese. Kritérium zvýhodňující děti rodičů zaměstnaných ve veřejném sektoru - v rozpor s principem rovnosti účastníků řízení a nestrannosti správního orgánu. Druhé kritérium – Zasahování samosprávy do rozhodování správního orgánu

13 PREZENTUJÍCÍ Kritérium sociální potřebnosti Sociální kritéria nejčastěji deklarují, že ředitel/ka přihlédne při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání k sociální situaci či sociální potřebnosti dítěte. Zohlednění sociální potřebnosti dětí není nelegitimní. Součástí kritérií by v takovém případě měl být demonstrativní výčet situací, které lze považovat dle místních podmínek za sociálně nepříznivé. Ředitel by měl žádat o spolupráci a odborné posouzení sociální potřebnosti jiné správní orgány (OSPOD, PPP)

14 PREZENTUJÍCÍ Asistent pedagoga Asistent pedagoga ve světle školské legislativy Mgr. Hana Puzoňová

15 PREZENTUJÍCÍ Pojem asistenta pedagoga  Podpůrná personální služba poskytovaná dětem, žákům nebo studentům se SVP (ust. § 16 ŠkZ)  Pedagogický pracovník, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, kde se vzdělává žák se SVP  Vytváří podmínky, které vedou k podpoře žáka a zvýšení jeho školní úspěšnosti v "hlavním vzdělávacím proudu" nebo ve speciálních školách

16 PREZENTUJÍCÍ Koncepční materiály:  Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha (Praha 2001)  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (Praha 2009)  Vládní usnesení č. 253 ze dne – Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 Zákony:  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – „dále jen ŠkZ“  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - „dále jen ZoPP“ Právní úprava postavení asistenta pedagoga

17 PREZENTUJÍCÍ Právní úprava postavení asistenta pedagoga Nařízení vlády:  Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálněpedagogické, přímé pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vyhlášky:  Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.  Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.  Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.  Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

18 PREZENTUJÍCÍ Právní úprava postavení asistenta pedagoga Vyhlášky:  Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.  Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálněpedagogické, přímé pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických pracovníků Směrnice MŠMT:  Směrnice MŠMT č. j / ve znění směrnice 27985/ Informace MŠMT:  Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č. j / (Věstník MŠMT č. 10/2005)

19 PREZENTUJÍCÍ Náplň práce asistenta pedagoga Hlavní výčet činností asistenta pedagoga (ust. § 7 vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb.): a)pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází b)podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí c)pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku d)nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání. Pracuje pod metodickým vedením třídního učitele nebo učitele odborných předmětů Náplň práce stanoví ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení

20 PREZENTUJÍCÍ Asistent pedagoga vs. osobní asistent Asistent pedagoga  podpůrná služba při vzdělávání  vykonávaná pedagogickým pracovníkem – jde o přímou pedagogickou činnost (srov. ust. § 2 odst. 2 ZoPP), nutná předepsaná kvalifikace  je zaměstnancem školy  resort MŠMT Osobní asistent  sociální služba  vykonávaná pracovníkem sociální péče  není zaměstnancem školy  resort MPSV  úprava v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  pozor, dle ust. § 8 odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., může působit ve škole se souhlasem ředitele školy a zákonného zástupce žáka (resp. se souhlasem zletilého žáka)

21 PREZENTUJÍCÍ Právní úprava postupu při zřizování funkce AP „ Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení.“ (ust. § 16 odst. 9 ŠkZ)

22 PREZENTUJÍCÍ Právní úprava postupu při zřizování funkce AP „… ke zřízení funkce asistenta pedagoga podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu.“ (ust. § 16 odst. 10 ŠkZ) Jde o výkon přenesené působnosti! (srov. ust. § 183 odst. 6 ŠkZ)

23 PREZENTUJÍCÍ Právní úprava financování AP Normativně – na základě krajských normativů – krajský normativ tvoří (ust. § 161 odst. 2 ŠkZ + vyhl. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech) : –základní částka (závislá na tom, o jakého žáka se jedná – žák MŠ/ZŠ/ZŠS/SŠ apod.) –tzv. příplatek k normativu na žáka (výše odvislá od druhu zdravotního postižení a způsobu integrace žáka – II, SI) Stanovení výše základní částky i příplatku je plně v kompetenci KrÚ – nejsou nijak omezeny

24 PREZENTUJÍCÍ Právní úprava financování AP Pokud normativní financování nepostačuje – KrÚ výdaje dofinancuje mimonormativně, z vytvořené rezervy  Čl. II bod c) směrnice MŠMT č / kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí KrÚ rozpis finančních prostředků SR – „krajské úřady jsou povinny vyčlenit finanční prostředky do rezervního fondu a věnovat přitom zvláštní pozornost funkci AP“ Odpovědnost kraje zvyšuje ust. § 181 odst. 1 ŠkZ – „je povinností kraje zajistit podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením“

25 PREZENTUJÍCÍ Asistent pedagoga ve světle antidiskriminačního zákona („ADZ“) Rozdílné zacházení s lidmi v právem vymezených situacích z důvodu(ů), které právo zapovídá Jednání, které nemá rozumné odůvodnění (nelegitimnost), nebo je nepřiměřené (disproporčnost) Zákaz diskriminace v oblasti přístupu ke vzdělání a jeho poskytování (ust. § 1 odst. 1, písm. i) ADZ) Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení (ust. § 2 odst. 3 ADZ) „Fyzická osoba má právo v právních vztazích, na které se vztahuje tento zákon, na rovné zacházení a na to, aby nebyla diskriminována.“ (ust. § 1 odst. 3 ADZ)  Z uvedených ustanovení vyplývá povinnost státu každému dítěti se zdravotním postižením zajistit právo na rovné zacházení v přístupu ke vzdělání a při jeho poskytování

26 PREZENTUJÍCÍ Zvláštní forma nepřímé diskriminace „… odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství, nebo se zúčastnit jiného odborného vzdělávání, nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení“. - ust. § 3 odst. 2 ADZ nepřiměřenost zatížení (míra užitku, finanční únosnost opatření, dostupnost finanční a jiné pomoci, způsobilost náhradních opatření) - § 3 odst. 3 ADZ nepřiměřeným není opatření, „které je FO a PO povinna uskutečnit podle zvláštního právního předpisu“ - ust. § 3 odst. 4 ADZ ní forma nepřímé diskriminace

27 PREZENTUJÍCÍ Úloha ŠPZ při zavádění asistenta pedagoga školská poradenská zařízení: pedagogicko-psychologické poradny + speciálně pedagogická centra (ust. § 3 vyhl. č. 72/2005 Sb.) zásadní význam – doporučení služby AP (bez vyjádření ŠPZ nemůže ředitel školy uplatňovat žádost o souhlas se zřízením funkce) podklad pro ředitele školy – především zdůvodnění potřeby zřízení AP a doporučená náplň práce AP ochránce není oprávněn k šetření postupu ŠPZ

28 PREZENTUJÍCÍ Proces (ne)udělení souhlasu KrÚ – uplatnění SŘ Uplatní se v rámci postupu (ne)udělení souhlasu zákon č. 500/2004 Sb., správní řád? Správní řád „upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy“ (ust. § 1 odst. 1 SŘ) Ust. § 183 odst. 1 ŠkZ upravuje rozhodnutí, na něž se správní řád nevztahuje – rozhodování o udělení (ne)souhlasu se zde neuvádí Jak se může žadatel proti nesouhlasu bránit, když se neuplatní správní řád?

29 PREZENTUJÍCÍ Udělení souhlasu KrÚ, ale málo finančních prostředků Ředitelé se následně snaží získat prostředky z vlastních zdrojů, příp. z příspěvku zřizovatele Když nestačí ani to, vyzývají rodiče k finanční spoluúčasti Omezená oprávnění VOP – přezkum finančního hospodaření ředitelů škol

30 PREZENTUJÍCÍ Karierní řád - Mgr. Martin Ševčík Očekávání a vize 1.Podpora škol na cestě k vyšší kvalitě 2.Motivace a ocenění dobrých učitelů 3.Podpora a kultivace profese učitele 4.Změny v přípravě nových učitelů a jejich podpora po nástupu do zaměstnání 5.Dodatečná podpora kurikulární refomy

31 PREZENTUJÍCÍ Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí Čtyři kariérní stupně Učitel na KS1Začínající učitel; práce ve třídě s podporou Učitel na KS2Samostatný učitel; aktivní samostatná práce ve třídě Učitel na KS3Výborný učitel, pedagogický lídr školy; podpora růstu kvality ve škole Učitel na KS4Výborný učitel, lídr systému; Podpora rozvoje kvality systému

32 PREZENTUJÍCÍ Kariérní stupně cesty rozvoje profesních kompetencí 1. kariérní stupeň Učitel v prvních dvou letech své pedagogické kariéry „práce se třídy s podporou“ Adaptační období Maximální podpora Jasná pravidla pro učitele, školu (ředitele a uvádějícího učitele) Spolupráce s fakultami vzdělávající učitele Kontakt s dalšími učiteli v adaptačním období Specifická forma „DVPP“

33 PREZENTUJÍCÍ Kariérní stupně cesty rozvoje profesních kompetencí 2. kariérní stupeň Učitel po ukončení adaptačního období „samostatná práce se žáky ve třídě“ Jediný povinný krok v kariéře učitele Podpora učitelů v jejich profesním růstu standardními formami DVPP, postupný růst kvality práce učitele ve třídě Povinný stupeň pro možnost vstupu do specializačního studia ICT koordinátor Koordinátor EVVO

34 PREZENTUJÍCÍ Kariérní stupně cesty rozvoje profesních kompetencí 3. kariérní stupeň Výborný učitel, pedagogický lídr školy Kvalita, výsledky, rozsah Povinný stupeň pro možnost vstupu do specializačního studia a do funkčního studia Návaznost na další profese – ČŠI, vzdělavatelé DVPP

35 PREZENTUJÍCÍ Kariérní stupně cesty rozvoje profesních kompetencí 4. kariérní stupeň Výborný učitel, lídr systému Kvalita, výsledky, rozsah

36 PREZENTUJÍCÍ Atestační řízení Podoba atestačního řízení Informace zpravodaje Obhajoba dosavadní práce učitele s využitím výběrového profesního portfolia před atestační komisí Prokázání očekávané úrovně profesních kompetencí dle standardu učitele Prokázání činnosti učitele ve prospěch rozvoje kvality své školy, resp. ve prospěch růstu kvality celku Závěrečný výrok

37 PREZENTUJÍCÍ Atestační řízení Atestačního řízení po ukončení adaptačního období Interní řízení uvnitř školy Vyhodnocení plánu profesního rozvoje učitele v adaptačním období Pohovor učitele s ředitelem školy, uvádějícím učitelem, zástupcem FVU, který byl s učitelem v jeho adaptačním období v kontaktu

38 PREZENTUJÍCÍ Štítky – v současné době se vyvíjejí, projekt IPn karierní systém, ředitelky MŠ připomínkují Příklad popisu učitele v mateřské škole ve II KS: Učitel MŠ dosahuje dobré výsledky při vzdělávání dětí. Má potřebné znalosti a dovednosti v oboru předškolní pedagogika. Je platným členem pedagogického sboru, vykonává všechny činnosti, které jsou od pedagoga pro předškolní vzdělávání vyžadovány. Akceptuje přirozená specifika dětí předškolního věku a zohledňuje individuálně různé vzdělávací potřeby každého dítěte. Důsledně je promítá do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání. Umí provádět evaluační činnosti na úrovni třídy: monitorovat a vyhodnocovat podmínky vzdělávání, hodnotit výsledky svojí práce a hodnotit individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení. Vedení školy, rodiče i děti jsou s jeho prací spokojeni. Příklady popisu učitele v mateřské škole ve III KS: příklad: ( učitel- „iniciátor pozitivního klimatu ve škole“) Učitel MŠ prokazatelně dosahuje dlouhodobě výborné výsledky při vzdělávání dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (= základní podmínka pro postup do KS III.) Aktivně se podílí na zajišťování příznivého školního klimatu. Podporuje týmovou práci ve škole, iniciuje a koordinuje aktivity směřující ke spolupráci školy s rodiči dětí. Napomáhá pocitu sounáležitosti učitelů, dětí a rodičů se školou. Díky jeho působení se klima školy pozitivně odráží na výsledcích školy a v přístupu pedagogů i rodičů ke vzdělávání dětí. příklad: ( učitel – kouč, metodik, zástupce ředitele, ředitel.....) Učitel prokazatelně dosahuje dlouhodobě výborné výsledky při vzdělávání dětí včetně dětí ze SVP = základní podmínka pro postup do KS III.) V průběhu svojí praxe se profiluje jako výrazná osobnost, která se aktivně podílí na zajišťování kvality vzdělávání ve škole. Při vlastní pedagogické práci je neformálně uznávanou kapacitou. Metodicky dokáže kolegy vést. Je rádcem (a koučem ) v otázkách souvisejících s obsahem, metodami a formami vzdělávání. Dokáže kolegům poskytovat zpětnou vazbu a navrhovat opatření ke zlepšování kvality jejich práce. Podílí se na vyhodnocování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání i přijímání konkrétních opatření ke zlepšování kvality práce MŠ. příklad: ( učitel – kouč, metodik – odborník v MŠ, kde jsou integrovány děti ze SVP, speciální pedagog v MŠ ) Učitel prokazatelně dosahuje dlouhodobě výborné výsledky při vzdělávání dětí včetně dětí ze SVP = základní podmínka pro postup do KS III.) Jeho pedagogická práce zejména v oblasti vzdělávání dětí ze SVP je příkladem pro ostatní kolegy. Je iniciátorem v zavádění inovací a nových vzdělávacích postupů a metod umožňujících včasnou pedagogickou diagnostiku a rozvojovou stimulaci dětí. Kolegům napomáhá nacházet nejvhodnější obsah, metody a formy vzdělávání s ohledem na individuální možnosti a potřeby jednotlivých dětí ze SVP. Příklad popisu učitele v mateřské škole ve IV KS: Učitel prokazatelně dosahuje dlouhodobě výborné výsledky při vzdělávání dětí včetně dětí ze SVP (= základní podmínka pro postup do KS IV.) V průběhu své praxe se profiluje jako výrazná osobnost ve škole i mimo školu. Jeho doménou jsou zejména evaluační činnosti. Podílí se na vyhodnocování kvality vzdělávání ve škole, zpracovává hodnotící zprávy a podává podněty pro zlepšování kvality práce v MŠ. Ostatní MŠ využívají jím zpracovaná metodická doporučení pro vyhodnocování kvality práce učitelů i zjišťování dosahování cílů předškolního vzdělávání v MŠ. Ve svojí specializaci je aktivním lektorem (a koučem), spolupracuje se vzdělávacími agenturami zaměřujícími se na DVPP, popř. spolupracuje s FVU při přípravě budoucích učitelů... Publikuje, podílí se aktivně na zlepšování systému předškolního vzdělávání na lokální či národní úrovni (např. spolupráce MŠMT, NUV, asociace....). Účastní se aktivně národních popř. mezinárodních odborných konferencí zaměřených na předškolní vzdělávání. Podílí se na atestačním řízení dalších učitelů (povinnost pro udržení se v zařazení ve 4 kariérním stupni)

39 PREZENTUJÍCÍ Legislativa NOZ – vybrané kapitoly Dovolená: v souladu se ZP převádění z loňského roku pouze z důvodu překážky na straně zaměstnavatele nebo zaměstnanace, jinak je povinnost vyčerpat do konce kalendářního roku Odmítnutí periodické lékařské prohlídky je důvodem pro ukončení pracovního poměru = neschopnost výkonu ( z. 372, 373/2011 o zdravotních službách) Bezpečnost a ochrana zdraví dětí - jasně ve ŠŘ vymezit, zda je činnost součástí ŠVP. Pokud ano – zodpovídá MŠ i v případě, že jsou přítomni zz dítěte. Lépe: pořadatel někdo jiný – Spolek SRPDŠ

40 PREZENTUJÍCÍ Legislativa -V případě odpoledních akcí: v provozní době zodpovídá pedagogický pracovník MŠ, po provozní době písemně na pozvánce stanovit do kdy odpovídá pedagogický pracovník -ŠŘ – nejdůležitější prostředek, stanoví „ pravidla hry“ v MŠ, informovat prokazatelně zz

41 PREZENTUJÍCÍ Legislativa Odpovědnost za škodu způsobenou nezletilým: § 2920 NOZ: (1) Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se škůdci ze šetrnosti k němu. (2) Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného. § 2921 NOZ: Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled

42 PREZENTUJÍCÍ Legislativa Dohled nad dětmi MŠ -§ 164 odst. 1 písm h) šz – odpovědnost ředitele školy za zajištění dohledu nad dětmi -Nutnost respektovat § 5 vyhlášky č. 14/2006 a § 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.) (pracovní řád) -Jinak posouzení a rozhodnutí ředitele školy, za jakých podmínek bude dohled vykonán -Stanovení podrobností ve ŠŘ či jiném předpisu závazném pro zaměstnance -Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec, jestliže byl o dohledu řádně poučen (dát jasná pravidla)

43 PREZENTUJÍCÍ Legislativa Okamžik převzetí a předání dítěte -§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. -Písemné pověření vystavené zz -Podrobnosti ve ŠŘ – kdy, kde, jak -Opakované nerespektování pravidel zz dítěte – důvod k ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 odst. 1 písm. b) šz

44 PREZENTUJÍCÍ Legislativa Způsob zákonného zastoupení nezletilého § 892 odst. 2 NOZ Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich. § 876 odst. 3 NOZ Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Styk rozvedeného rodiče s dítětem ve škole § 888 NOZ Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže

45 PREZENTUJÍCÍ Legislativa Evidence úrazů v mateřské škole -vyhláška č. 64/2005 Sb. -Kniha úrazů – všechny úrazy dětí při vzdělávání v mateřské škole a s ním souvisejících činnostech -Záznam o úrazu-úraz, jehož důsledkem je nepřítomnost dítěte v MŠ zasahující alespoň do dvou po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo požádá-li o něj zz dítěte -Kniha úrazů a jedno vyhotovení záznamu o úrazu – součástí dokumentace MŠ

46 PREZENTUJÍCÍ Legislativa Autorskoprávní ochrana Právní úprava: Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Dítě (žák) jako autor. Obecná pravidla užití autorského díla

47 PREZENTUJÍCÍ Legislativa Ochrana osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Sdělení osobních údajů třetí osobě bez svolení subjektu osobních údajů je možné jen při plnění zákonné povinnosti. Školní matrika Mimoškolní akce Kamerové systémy ve škole

48 PREZENTUJÍCÍ Legislativa z. 563/2004 Sb. – kvalifikace uč. -Získání kvalifikace – SŠ Obrataň, SŠ Humpolec z. 561/2004 Sb. – šz: změny dosud nejsou Přijímání dětí mladších 3 let – info z MŠMT

49 PREZENTUJÍCÍ Různé Nakladatelství RAABE -Pracovní sešit -Pozvánka na konferenci -Info na školském portále Hodnocení školy a školského zařízení prováděné zřizovatelem -§ 12 odst. 5) šz Příprava zákonu o dětské skupině Kroužky v MŠ Zmocnění k vyzvedávání dětí ve třídách! AP, odvolání konkurzy


Stáhnout ppt "PREZENTUJÍCÍ Porada ředitelů mateřských škol jaro 2014 Mgr. Eva Chvátalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google