Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro 2. stupeň ZŠ Téma: Slovesa Metodický list (anotace): Tato prezentace slouží nižším ročníkům k představení učiva o slovesech, vyšším ročníkům pak ke zopakování a procvičení již známé látky. s. 3 charakteristika sloves s. 4 - 5 slovesné tvary s. 6 – 7 sloveso být s. 8 mluvnické kategorie (významy) sloves s. 9 slovesná osoba a číslo s. 10 – 11 slovesný způsob s. 12 slovesný čas s. 13 – 15 slovesný rod s. 16 – 18 slovesný vid s. 19 – 20 slovesná třída a vzor s. 21 – 23 souhrnná cvičení

2 SLOVESA VERBA

3 Slovesa (verba) řadíme mezi ohebné slovní druhy. Vyjadřují děj, tj. buď činnost podmětu (děj ⇒ plavu, jím), stav podmětu nebo změnu stavu (stav ⇒ žiji, sedím, ležím; změna stavu ⇒ stárnu, probouzím se) Slovesa se časují.

4 Slovesné tvary Slovesné tvary dělíme na složené, tj. skládající se z několika slov (budu psát, večeřel bych, psal jsem, byl odnesen, byl bych utekl), a jednoduché, které tvoří jedno slovo (čtu, číst si, zavolám, trpět, umyjte se). Součástí slovesných tvarů bývají zvratná zájmena se a si, jež vytváří se slovesem jeden významový celek (utrhl, utrhl si, utrhl se).

5 Slovesné tvary dále dělíme na určité (vyjadřují osobu, číslo, způsob a čas) a tvary neurčité (nevyjadřují určitou osobu, číslo, způsob ani čas). Nejpoužívanějším neurčitým tvarem je infinitiv (česky neurčitek) Český infinitiv končí na -t (nést, brát, určit), -ci (tlouci, moci, vléci) nebo zastarale na -ti (nésti, bráti, smáti se).

6 Být Sloveso být řadíme mezi pomocná slovesa (pomocí něj vytváříme slovesné tvary, např. byl bych seděl), sponová (je součástí přísudku jmenného se sponou, např. Klára je šikovná holka.) a také plnovýznamová (ve smyslu existence, např. Byl jednou jeden král.)

7 čísloosoba přítomný čas minulý čas budoucí čas by j.1.jsembyl jsembudubych 2.jsibyl jsibudešbys 3.je (jest)bylbudeby m.1.jsme byli (-y, -a) jsme budemebychom 2.jste byli (-y, -a) jste budetebyste 3.jsoubyli (-y, -a)budouby Časování slovesa být

8 Určujeme u nich tyto mluvnické kategorie: 1. osobu 2. číslo 3. způsob 4. čas 5. rod 6. vid 7. třídu a vzor

9 Osoba a číslo osobačíslo jednotnéčíslo množné 1. osobajá (nesu)my (neseme) 2. osobaty (bereš)vy (berete) 3. osoba on, ona, ono (maže) oni, ony, ona (berou)

10 Slovesný způsob Slovesný způsob popisuje vztah slovesa a skutečnosti (záměru). Způsob rozeznáváme trojí: prosté oznámení skutečnosti (zp. oznamovací), vyjádření zákazu nebo rozkazu (zp. rozkazovací) a vyjádření možného, hypotetického děje (zp. podmiňovací).

11 Podmiňovací způsob Rozeznáváme dva druhy podmiňovacího způsobu: přítomný (Chtěl bych tě poznat.) a minulý (Byli bychom ti zavolali.). Liší se od sebe počtem pomocných sloves. Podmiňovací způsob přítomný se užívá při vyjádření podmíněného děje (Kdybych to věděl!), ve zdvořilých žádostech (Směli bychom si ještě hrát?) apod. Podmiňovací způsob minulý ze současné češtiny mizí. V zásadě vyjadřuje, že měl v minulosti děj proběhnout jinak (Abych se rozhodl jinak, byl bych musel mít více informací.). Pro zdůraznění můžeme použít pomocné sloveso bývat (Byla bych to bývala udělala,...)

12 Slovesný čas Čas budeme určovat pouze u způsobu oznamovacího. V češtině pomocí kategorie času vyjadřujeme, zda děj probíhal (čas minulý), probíhá (čas přítomný) či bude probíhat (čas budoucí). Tvary budoucího času slovesa se tvoří pomocí pomocného slovesa být v budoucím čase (budu, budeš, bude - budeme, budete, budou) a infinitivu (budu sedět, budeš sedět atd.) nebo pomocí jednoduchých tvarů (postavit - postavím, jít - půjdu). Tvary minulého času slovesa se tvoří pomocí slovesa být v přítomném čase (jsem, jsi - jsme, jste) a slovesného tvaru zakončeného na -l (-la, -lo, -li, -ly, -la), tzv. příčestí činného (jsem seděl, jsi seděl, seděl).

13 Slovesný rod U sloves rozlišujeme: rod činný a rod trpný. Slovesný tvar rodu činného vyjadřuje, co činí podmět. Podmět je zároveň původcem děje (Evžen koupil knihu.). Slovesný tvar rodu trpného vyjadřuje, co činí někdo jiný než podmět. Podmět není původcem děje (Pohádka byla přečtena Karolínou.).

14 Trpný rod můžeme vyjádřit dvěma způsoby: 1. opisným tvarem trpným složeným z příčestí trpného a slovesa být, bývat (Univerzita byla založena Karlem IV.). 2. zvratnou podobou slovesa, a to spojením tvaru 3. osoby činného rodu se zvratným zájmenem se (Noviny se vytiskly nad ránem.).

15 Doplňte tvary příčestí trpného: Mamut (ulovit, bud. čas) lovci. Oheň (zažehnout, min. čas) bleskem. Pazourek (opracovávat, přít. čas) pravěkým lovcem. Příběhy (vyprávět, min. čas) stařešinou kmene. Jeskynní malby (malovat, přít. čas) dětmi. Jeskyně (obydlet, min. čas) pravěkým kmenem. Vlci (zahnat, bud. čas) kameny. Jelen (zasáhnout, min. čas) kostěnou šipkou. Pravěké oděvy (vyrábět, min. čas) z kožešin. Lovci (ohrožovat, přít. čas) divokou zvěří. Oheň (udržovat, přít. čas) ženami a dětmi. Pazourky (přinášet, min. čas) kupci od moře. Pralidé už brzo (ozdobit, bud. čas) náhrdelníky z kostí. Šlachy (používat, min. čas) místo provazů. Krajem (hnát, přít. čas) skupina koní. Jedlé plody (posbírat, bud. čas) ženami. Okolí tlupy (chránit, min. čas) bystrými hlídkami. Oběti bojů (oplakávat, bud. čas) přeživšími. Část potravin (obětovat, přít. čas) kmenovým náčelníkem. Malé mušle (užívat, přít. čas) jako platidlo. Vetřelci (pronásledovat, min. čas) bojovníky.

16 SLOVESNÝ VID: dokonavá 1. Slovesa, která vyjadřují ohraničený děj jsou dokonavá. chytil, chybil nedokonavá. 2. Slovesa, která vyjadřují děj, který nekončí, opakuje se, jsou nedokonavá. stojí, sedí, točí

17 často existují 2 slovesa se stejným významem např. a)dát – b) dávat; a)hodit – b)házet V čem se tyto slovesné dvojice odlišují? vyjadřují a) ohraničený děj (jen v min. a bud.) vid dokonavý dal/dá, hodil/hodí → vid dokonavý b) neohraničený děj (v min., přít. a bud.) dával/dává/bude dávat, házel/hází/bude házet vid nedokonavý → vid nedokonavý

18 slovesa dokonavá slovesa dokonavá nedokáží vyjádřit přítomný čas (např. přečíst-přečte, napsat- napíše) slovesa nedokonavá slovesa nedokonavá tvoří bud. čas pomocí dvou slov (např. číst-bude číst, psát-bude psát)

19 Slovesné třídy a vzory Slovesné třídy Zakončení sloves 3.os.č.j. přít. čas VzoryKmen minulý poznámka 1.třída-e ( před nímž není –n- -j- Nes-e Ber-e Maž-e Peč-e Umř-e Nes-l Bra-l Maza-l Pek-l Umře-l 2.třída-neTisk-ne mi-ne zač-ne Tisk-l Minu-l Zača-l 3.třída-jeKry-je Kupu-je Kry-l Kupova-l 4.třída-íPros-í Trp-í Prosi-l Trpě-l 5.třída-áděláDěla-l

20 Postup při určování: 1. Sloveso si řekneme ve 3. osobě čísla jednotného, přítomného času. př. hynout - on hyne, -ne (2. třída) 2. V každé třídě (až na pátou, kde je vzor jasný) se řídíme podle rozdílu v zakončení u příčestí minulého. V našem případě on hyne - on hynu-l, což se shoduje se vzorem minu-l. Pozor na výjimky: u 4. třídy se musíme navíc řídit ještě rozkazovacím tvarem (hlídáme koncovku -ej) u 1. třídy si musíme hlídat zakončení kmene - jestli je zde tvrdá či měkká souhláska (tvrdé a měkké vzory) Vzory a třídy nelze určit u nepravidelných sloves jako být, chtít, vědět, jíst..

21 Souhrnná cvičení 1. Podtrhni celý slovesný tvar a urči mluvnické kategorie: Večer jděte na procházku. ____________ Kam odvezeš všechno nářadí?___________ Abychom pak nelitovali! ______________ Na to přišel sám? ___________________ A ty bys mi byl pomohl? ______________ Ať se práší za kočárem! ______________

22 2. Vytvořte zadané tvary: sedět (2. os., č. mn., rozk.) ________________ plakat (3. os., č. j., oznam., bud.) ___________ cítit se (1. os., č. j., podmiň., druh přít.) _________________ kopat (2. os., č. j., rozk.) ________________ dostavit se (2. os., č. mn., oznam., min.) __________________ otočit (1. os., č. mn., oznam., bud.) __________________ zvonit (3. os., č. mn., podmiň, druh min.) __________________ vyhledat (2. os., č. j., oznam., bud.) __________

23 najít1. os., č. mn., rozk. vydržet 3. os., č. j., oznam., min. dělat 1. os., č. j., podmiň., druh přít. pracovat2. os., č. mn., rozk. běžet 1. os., č. j., oznam., bud. ležet 2. os., č. j., oznam., min. číst 2. os., č. mn., oznam., bud. spát 3. os., č. j., podmiň., druh min.

24 POUŽITÉ ZDROJE: http://www.tahak- referat.estranky.cz/clanky/cesky-jazyk/tridy-a- vzory-u-sloves.html http://www.tahak- referat.estranky.cz/clanky/cesky-jazyk/tridy-a- vzory-u-sloves.html http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1 _slovesa#Slovesn.C3.A9_tvary http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1 _slovesa#Slovesn.C3.A9_tvary http://www.zcsol.cz/index.php?s=stranky_predm etu/e_learning/ucebnice_cj http://www.zcsol.cz/index.php?s=stranky_predm etu/e_learning/ucebnice_cj http://www.havape.estranky.cz/clanky/slovesne- tridy.html http://www.havape.estranky.cz/clanky/slovesne- tridy.html Český jazyk 6,7,8,9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus 2005


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google