Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 3-4 Moderní postupy měření výkonnosti podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 3-4 Moderní postupy měření výkonnosti podniku."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 3-4 Moderní postupy měření výkonnosti podniku

2 Požadavky na moderní ukazatel vykazovat co nejužší vazbu na hodnotu vlastnických podílů umožňovat využití co nejvíce informací a údajů poskytovaných účetnictvím překonávat dosavadní námitky proti účetním ukazatelům postihujícím finanční efektivnost. Především je třeba, aby zahrnoval kalkulaci rizika a bral v úvahu rozsah vázaného kapitálu umožňovat hodnocení výkonnosti a zároveň i ocenění podniků ukazatel by měl umožňovat jasnou a přehlednou identifikaci jeho vazby na všechny úrovně řízení ukazatel by měl podporovat řízení hodnoty

3 Koncepty hodnotového řízení: DCF (Discounted Cash Flow – diskontované cash flow) MVA (Market Value Added – hodnota přidaná trhem) Excess Return TSR (Total Shareholder Return) SVA (Shareholder Value Added) EVA (Economic Value Added – ekon. přidaná hodnota) CVA (Cash Value Added) CFROI (Cash Flow Return on Investment) TBR (Total Business Return) CROGA (Cash Return on Gross Assets) a další

4 Diskontované Cash Flow (DCF – Discounted Cash Flow) cash flow diskontované (očekávané cash flow převedeno na jeho současnou hodnotu) pomocí nákladů na kapitál bere v úvahu čas i riziko výhodné měřítko výkonnosti podniků je předmětem zájmu investorů při hodnocení výhodnosti jejich investice pomocí čisté současné hodnoty či vnitřního výnosového procenta

5 Hodnota přidaná trhem (Market Value Added – MVA) Vyjádření ukazatele: MVA = tržní hodnota firmy – investovaný kapitál Hlavní předností kritéria je skutečnost, že se jedná o hodnotu přijatou trhem.

6 1. MVA je měřitelné pouze externě a u podniků veřejně obchodovatelných 2. MVA neodlišuje změny v tržní hodnotě, které jsou způsobeny činností podniku a jejího managementu, a změny, které jsou vyvolány vývojem ekonomiky 3. MVA nezohledňuje další změny hodnoty podniku pro vlastníky – např. výplatu dividend, zpětný odkup akcií od vlastníků atd. 4. MVA nezohledňuje očekávání investorů – nezahrnuje požadovanou míru výnosnosti investovaného kapitálu 5. MVA nelze použít pro měření výkonnosti na nižších úrovních řízení Omezení MVA

7 Tržní hodnota Možnosti ovlivňování výkonnosti podniku

8 Tržní hodnota Invest. kapitál MVA Efektivní investice MVA Tržní hodnota

9 Invest. kapitál Zvýšení efektivnosti hospodaření MVA Tržní hodnota MVA

10 Invest. kapitál Snížení investovaného kapitálu MVA Tržní hodnota MVA

11 Excess Return skutečná hodnota bohatství vyjadřuje budoucí hodnotu přínosů firmy pro vlastníky, která je tvořena zejména budoucí hodnotou vyplacených dividend, odkoupených akcií a tržní cenou podílu v podniku ke konci sledovaného období a očekávaná hodnota bohatství vyjadřuje očekávanou hodnotu investovaného kapitálu na konci sledovaného období. Excess Returnn = skutečné bohatství (actual wealth) n – očekávané bohatství (expected wealth) n

12 Přínosy kritéria Excess Return zahrnutí očekávání investorů na zhodnocení kapitálu při vyjádření očekávané hodnoty investovaného kapitálu ke konci hodnoceného období zahrnutí všech prospěchů distribuovaných pro vlastníky během zkoumaného období

13 Nedostatky kritéria Excess Return: kritéria jsou využitelná pouze pro veřejně obchodované společnosti  kritéria obsahují pouze stavové veličiny – jsou tedy pouhým porovnáním rozdílů mezi „obrázky“ podniku ve dvou okamžicích  kritéria neodlišují manažery ovlivnitelné a neovlivnitelné vlivy na hodnoty výsledků  kritéria nejsou transformovatelná na nižší úrovně podnikového managementu a nejsou tedy využitelná pro vnitropodnikové řízení.

14 Total Shareholder Return (TSR) Vyjádření ukazatele: TSR = (dividenda na akcii + cena akcie na konci období - cena akcie na začátku období)/cena akcie na začátku období Co ovlivňuje výši TSR: - ziskovost aktiv - růst - náklady kapitálu - volné CF

15 Total Shareholder Return (TSR) TSR je možné použít pouze pro měření výkonnosti obchodovaných podniků. Není možné pomocí něj měřit výkonnost neobchodovaných společností nebo divizí.

16 Shareholder Value Added (SVA) kde SV t je hodnota podniku pro vlastníky v čase t vyjádřená takto: SV = Současná hodnota CF z operativní činnosti pro plánované období + zbytková hodnota firmy ke konci plán. období (diskontovaná) + Tržní cena neoperativních aktiv - Závazky podniku SVA t = SV t - SV t-1

17 Ekonomická přidaná hodnota (EVA ® – Economic Value Added) Harvard Business Review (1995): „Forget EPS, ROE and ROI. EVA is what drivers stock prices.“ nejvíce rozšířené měřítko výkonnosti při aplikaci hodnotového řízení přijata řadou významných firem, jako Coca-Cola, Siemens AG, Harsco Corporation AT&T, Briggs&Stratton, Polaroid, Quaker Oats, Siemens AG, Sprint, SPX, Teledyne, Tenneco, z českých podniků Škoda auto, Model Obaly, … -opírá se o ekonomický zisk -jako měřítko výkonnosti a koncept řízení podniku ----------------- EVA® je registrovanou známkou firmy Stern Stewart &Co.

18 Ekonomická přidaná hodnota - EVA Podstata ukazatele: Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke zvýšení či snížení hodnoty pro své vlastníky.

19 Ekonomická přidaná hodnota - EVA Vyjádření ukazatele: - v absolutní hodnotě (což v této podobě komplikuje možnost srovnání mezi podniky i v čase) EVA = NOPAT - WACC x C NOPAT = čistý operativní zisk WACC = vážené průměrné náklady na kapitál C = NOA = hodnota vázaná v aktivech pro dosažení oper.zisku

20 Ekonomická přidaná hodnota - EVA Jiný způsob vyjádření: EVA = (RONA – WACC) x C - pro srovnání lze možné použít pouze spread (RONA – WACC), případně vztáhnout výsledek EVA např. k tržbám

21 Možnosti využití ekonomické přidané hodnoty

22 Výpočet ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA) a faktory, které hodnotu ukazatele ovlivňují

23 Proč je ukazatel EVA tak populární? EVA představuje zastřešení pro ohodnocení všech činností a rozhodnutí firmy a to na základě jejich příspěvku k tvorbě hodnoty – tzn. EVA – měřítko výkonnosti Činnosti firmy lze efektivně řídit prostřednictvím EVA – nástroj pro řízení firmy a přijímaní rozhodnutí Ukazatel EVA lze využít k odměňování

24 Proč je ukazatel EVA tak populární? Jednoduchou cestou ukazuje, kdy je podnik úspěšný. Obsahuje v sobě vyjádření všech cílů a úkolů finančního řízení firmy. Je nástrojem pro propojení strategického a operativního řízení firmy.

25 Oproti kritériím založeným na rentabilitě kapitálu vykazuje tyto zásadní odlišnosti EVA vychází ze zisku v ekonomickém pojetí, tzn. zahrnuje též alternativní náklady investovaného vlastního kapitálu EVA zahrnuje pouze výnosy a náklady, které jsou spojeny s hlavní podnikatelskou činností a nezahrnuje výnosy a náklady spojené s mimořádnými událostmi nebo nestandardními aktivitami EVA uvažuje při výpočtu nákladů kapitálu pouze kapitál, který je vázaný v aktivech využívaných v hlavní podnikatelské činnosti, a to pouze kapitál investorů, kteří očekávají výnos z jeho alokace do podniku EVA je absolutní ukazatel, tzn. je samostatně využitelným kritériem pro hodnocení výkonnosti (nepotřebuje srovnávací standard)

26 Úpravy účetních údajů pro výpočet EVA Proč úpravy? 1. Obsah a orientace účetních výkazů – konverze účetního modelu na model ekonomický. 2. Odstranit manipulovatelnost. Pro vyčíslení čistého operativního zisku uvádí Stewart potřebu 164 úprav pro výpočet EVA. Úpravy jsou předmětem obchodního tajemství. Cílem úprav není jenom co nejpřesnější výpočet EVA. Cílem je zejména vytvoření ekonomického modelu pro řízení podniku s cílem dosáhnout ekonomického zisku.

27 A/ Úprava NOA (Net Operating Assets) – čistá provozní aktiva 1.Aktivace položek, které v rozvaze chybí Aktivace nákladů např. na reklamu, logistiku, vzdělávání pracovníků, restrukturalizaci podniku, výzkum a vývoj Aktivace majetku pořízeného na leasing nebo v nájmu Goodwill v brutto hodnotě Oceňovací rozdíly u dlouhodobého a oběžného majetku Úprava výše aktiv vzhledem k odpisové politice a vytváření rezerv tak, aby odpovídaly ekonomickému a ne účetnímu pohledu

28 A/ Úprava NOA (Net Operating Assets) – čistá provozní aktiva 2. Určit aktiva, která nejsou nezbytná pro vykonávání hlavní činnosti ? Dlouhodobý finanční majetek ? Krátkodobý finanční majetek ? Nedokončené investice ? Nevyužité pozemky a budovy; pohledávky nesouvisející s hlavní činností podniku; majetek provozně málo využitelný 3. Určit pasiva, která nenesou náklad krátkodobé závazky pasivní položky časového rozlišení nezpoplatněné dlouhodobé závazky

29 B/ Úprava NOPAT (Net Operating Profit After Tax - čistý operativní zisk) Pro určení NOPAT je nutné vycházet z aktiv, které tvoří NOA. Vyloučit placené úroky z finančních nákladů jejich přičtením zpět k VH Vyloučit mimořádné položky Vyloučit výnosy z nepotřebných aktiv Vyloučit náklady na vzdělávání zaměstnanců, reklamu a další a započítat odhadnuté odpisy aktivovaných nákladů Zvážit tvorbu a čerpání tichých rezerv Úprava daní

30 C/ Výpočet WACC Při kalkulaci EVA se vychází z vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC): WACC = vážená průměrná hodnota nákladů kapitálu CK = tržní hodnota úročeného cizího kapitálu VK = tržní hodnota vlastního kapitálu C = tržní hodnota celkového kapitálu (VK + úročené cizí zdroje)

31 Možné zjednodušení výpočtu EVA ŠkodaAuto používá pro výpočet nákladů na kapitál jednotnou sazbu platnou celý koncern Volkswagen ve výši 9 %. Coca-Cola používá pro WACC hodnotu 12 % po celém světě – tj. 1% měsíčně. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR používá pro výpočet EVA z účetních dat podniků následující účetní model EVA:

32 EVA = ČZ – r e x VK ČZ = čistý zisk r e = náklady na vlastní kapitál VK = vlastní kapitál Toto vyjádření v podstatě odpovídá ukazateli tzv. reziduálního zisku (RI - Residual Income). Jiný způsob vyjádření: EVA = (ROE - re) x VK Pro srovnávání výkonnosti v jednotl. obdobích nebo pro mezipodnik. srovnávání je možné použít spread (ROE - re).

33 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR rozděluje podniky podle EVA do následujících kategorií (www.mpo.cz):www.mpo.cz 1.podniky, které tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, tj. jejich rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je větší než alternativní náklad na kapitál (re), 2.podniky netvoří ekonomickou přidanou hodnotu, ale jejich ROE je větší než bezriziková sazba, 3.podniky mají kladnou rentabilitu vlastního kapitálu, ale ta je menší než bezriziková sazba, 4.podniky ztrátové, jejich rentabilita vlastního kapitálu je menší než 0.

34

35 Porovnání vybraných ukazatelů výkonnosti s ukazatelem EVA

36 EVA a klasické ukazatele výkonnosti

37

38 Vývoj ukazatelů výkonnosti u firmy XY v letech 2001-2004

39 MVA a EVA

40 EPS a EVA Americký energetický kolos Enron musel vyhlásit bankrot, protože nebyl schopen splácet své závazky dosahující výše až sto miliard dolarů. „Enron byl kdysi sedmou největší akciovou společností v USA. V úterý newyorská burza zastavila obchodování s akciemi a dalšími cennými papíry firmy. Kurs Enronu končil na 30 centech ve srovnání s rekordním kursem 90,56 USD ze srpna 2000.“

41 Příčiny bankrotu: -zaměření managementu podniku na dosažení co nejvyššího čistého zisku na akcii (EPS). Enron´s performance in 2000 was a success by any measure... The company´s net income reached a record in 2000. Enron is laser-focused on earnings per share, and we expect to continue strong earnings performance.

42 Cesty ke zvýšení EPS: dosahování zisku při větším podílu cizích zdrojů zvýšení zisku se stejným objemem vlastního kapitálu Důsledky zvýšení EPS předlužení zvýšení zisku - účetní podvody  EPS (Eventual Prison Sentence - případný trest vězení). Ukazatel EPS není vhodný pro posuzování výkonnosti podniku, protože nezohledňuje související rizika.

43 Hodnocení ENRONU s využitím klasického ukazatele EPS

44 Hodnocení ENRONU s využitím EVA

45 Využití EVA pro investiční rozhodování Koncept EVA lze použít také při investičních kalkulacích, kde se tradičně využívá metoda DCF. Celopodnikové zavedení modelu investičních kalkulací na bázi EVA nabízí možnost sjednotit investiční kalkulace napříč celým podnikem, což je výhodné zejména u podniků řízených na základě konceptu EVA. Výpočet pomocí diskontovaných peněžních toků (čisté současné hodnoty) i ekonomické přidané hodnoty vedou ke stejným výsledkům.

46 Investiční rozhodování na bázi ROI a EVA: Podnik (nebo jeho organizační jednotka) má vložený kapitál ve výši 250, NOPAT = 50, náklady na kapitál WACC = 10 %. Potom platí: ROI = 50/250 x 100 = 20 %, EVA = 50 – 0,10 x 250 = 25. V případě, že by přijala rozhodnutí uskutečnit investici, která má výnosnost 15 % a vyžaduje vložit kapitál ve výši 50, projeví se to v jednotlivých ukazatelích následovně: Zvýšení zisku: 50 x 0,15 = 7,5, tzn. NOPAT = 57,5 Investovaný kapitál se zvýší na 300. V ukazatelích se projeví následovně: ROI = 57,5 / 300 x 100 = 19,2 % EVA = 57,5 – 0,10 x 300 = 27,5 Ukazatel ROI se snížil, tzn. podnik, jež se rozhoduje na základě maximalizace ROI, by projekt nepřijal. Toto rozhodnutí však není správné, protože tak podnik připraví o zvýšení hodnoty EVA.

47 Využití EVA pro ocenění podniku Z uvedeného je evidentní, že pokud podnik chce, aby rostla jeho tržní hodnota, musí se snažit o dosažení co nejvyšší ekonomické přidané hodnoty v běžném roce i vytvoření růstových příležitostí. Tržní hodnota podniku = investovaný kapitál + současná hodnota budoucích EVA

48 Využití EVA pro odměňování Cílem zaměstnance je maximalizace hodnoty, avšak pro něj samotného. V praxi je ovšem nutné sladit cíle vlastníků a zaměstnanců. Ideální cestou je, když manažer má prospěch ze zvyšování hodnoty pro vlastníky; pak lze očekávat, že jeho rozhodnutí budou v souladu s cíly vlastníka. „Zásadou mého podnikání je učinit ze svých zaměstnanců kapitalisty. Nečiním tak z dobrého srdce. Zjistil jsem pouze, že veliký závod lze řídit nejlépe, když si podnikatel vytkne za cíl sloužit zákazníkům a zaměstnancům, protože jen tak lze docílit, aby zákazníci a zaměstnanci sloužili jemu, tj. jeho věci, jeho myšlence. Jen tak umožní podnikatel, aby se rozvinuly všechny mravní hodnoty zaměstnance a aby zaměstnanec pracoval v podniku ne jinak, než jakoby sám byl majitelem“. (Tomáš Baťa)

49 Tradiční bonusový systém

50 Problémy tradičního bonusového systému výkonnostní měřítko (většinou operativní zisk), na základě kterého je bonus vyplácen, není systematicky spojeno s „hodnotou pro vlastníky“ minimální požadovaná výkonnost (za kterou je už bonus vyplácen) a maximální výše výkonnosti (za kterou je bonus ještě vyplácen) vytvářejí jakousi „zónu“, ve které se manažeři pohybují. Pohybují-li se na hranici minimální požadované výkonnosti, náklady přesunují na další období.

51 Bonusový systém EVA (model X)

52 Výhody bonusového systému EVA Ukazatel lze z běžných údajů průběžně sledovat a zároveň je přímo propojený s hodnotou firmy. Systém EVA bonusů nemá stanovené žádné limity. Růst EVA přímo ukazuje na růst hodnoty podniku a je tedy možné se podělit se zaměstnanci o tento přírůstek hodnoty. Bonusy nejsou omezeny ani zdola. Pokud je bonus kladný, nebývá obvykle pracovníkům celý vyplacen v hotovosti. Je tvořen bonusový účet, na který se bonus převede a z něho se vyplatí vždy jen část kladného bonusu získaného v daném roce. Tím je řešen problém případného záporného bonusu, neboť ten sníží zůstatek bonusového účtu.

53 Bonusový systém EVA (model XY) Přírůstky EVA mohou být důležitější než absolutní hodnota EVA. Přístup založený na přírůstcích EVA zdůrazňuje zaměření na kontinuální zlepšování. Bonus = (x% x EVA) + (y% x  EVA) Model XY je podstatně efektivnější než původní model X, a to především pro podniky, které byly doposud ve fázi, kdy ještě hodnotu pro své vlastníky netvořily.

54 Moderní verze bonusového systému EVA Liší dvěmi podstatnými změnami oproti modelu XY: vydělaný bonus se skládá z cílového bonusu a fixního % z hodnoty EVA, která byla vytvořena navíc oproti očekávanému zlepšení EVA. Podstatné je, že cílový bonus je vydělaný až při dosažení očekávané změny EVA. Bonus = cílový bonus + y% (  EVA – OZE) OZE = očekávané zlepšení EVA

55 Kroky pro zavedení EVA jako konceptu řízení Analýza a vyhodnocení připravenosti pro změnu Analýza a vyhodnocení připravenosti pro změnu Volba strategie Příprava, trénink zaměstnanců, podklady pro vzájemnou komunikaci Zavedení konceptu Vyhodnocení výsledků Krok 1Krok 2Krok 3Krok 4Krok 5

56 Implementace konceptu EVA do systému řízení: - např. u firmy Harsco Corporation byla implementace strukturována za použití Stern Stewart „4 M“: Measurement – návrh způsobu a postupů měření tvorby hodnoty Management – vytváření politiky, postupů a nástrojů, které propojují rozhodovací procesy s měřením tvorby hodnoty Motivation – vytvoření plánu motivace manažerů a to simulací vlastnictví prostřednictvím podílu manažerů na vytvořené hodnotě Mindset – zvyšování ekonomického povědomí zaměstnanců vzděláváním a komunikací.

57 Výhody ukazatele EVA: - měření výkonnosti podniku - koncept řízení - propojení všech činností v podniku i lidí účastnících se těchto procesů a to jedním základním kritériem - zvýšit hodnotu vložených prostředků ( např. u investičního rozhodování je jednoznačně formulován požadavek – přijmout pouze takové rozhodnutí, které povede ke zvýšení EVA. Tady může selhat např. klasický ukazatel ROI nebo RONA) - využití pro odměňování manažerů - propojuje strategické a operativní rozhodování - jednodušší koncept v porovnání s ostatními hodnotovými ukazateli

58 Nevýhody ukazatele EVA: - vyčíslení NOPAT a C – vyžaduje úpravy účetních veličin - u nákladů na kapitál nastává problém s vyčíslením zejména nákladů na vlastní kapitál – použití žádného z modelů pro jejich vyčíslení nedává jednoznačný výsledek - není upraven o inflaci - aplikace může vést k preferenci rozhodnutí vedoucích např. k omezení investičních aktivit a tím krátkodobého zvýšení hodnoty EVA

59 Využití konceptu EVA v podmínkách české ekonomiky: koncept ekonomické přidané hodnoty je známý i u nás – zatím spíše v rovině teoretických znalostí akademické sféry a spíše omezeně i manažerů podniků. v praktické rovině je zatím spíše využíván jako součást finančních analýz (a to také zatím není pravidlem) než jako koncept řízení hodnoty podniku. nicméně v silném konkurenčním prostředí, kterému naše podniky jsou a budou vystaveny, nemají na výběr – jejich dlouhodobá existence je podmíněna vytvářením adekvátní hodnoty, a to přijetím způsobů řízení, které tento cíl podnikání respektují a zabudovávají jej do podnikových struktur.

60 Je nutno si uvědomit, že: Dosahování kladné ekonomické přidané hodnoty předpokládá, že podnik má konkurenční výhodu, která mu umožňuje dosahovat mimořádných (ekonomických) zisků. To je však v případě, že je trh otevřený a není bráněno vstupu dalších konkurentů, pouze dočasná výhoda.

61 Cash Flow Return On Investment (CFROI) Podstata ukazatele: - výpočet tzv. vnitřního výnosového procenta investice -propočet je založen na předpokladu, že stávající vybavenost aktivy se v čase nebude měnit a cash flow generované z těchto majetkových částí bude po dobu jejich životnosti konstantní

62 Cash Flow Return On Investment (CFROI) n BCF NA n BIB =  ------------------------ + ------------------------ t=1 (1 + CFROI) t (1 + CFROI) t BIB = brutto investiční báze (dlouhodobý majetek + oprávky + čistý pracovní kapitál + úprava DM o vliv inflace od doby pořízení) BCF = brutto cash flow NA n =hodnota neodepisovaných aktiv na konci roku n n = doba životnosti stálých aktiv t = jednotlivé roky budoucího období n CFROI spread = CFROI - WACC reál

63 Podstata CFROI

64 Vstupy pro CFROI 1. Doba ekonomické životnosti Dlouhodobý hmotný majetek + dlouhodobý nehmotný majetek (brutto) -Pozemky - Nedokončené investice = Odepisovaná aktiva brutto U odpisů se předpokládá lineární způsob odpisování.

65 Vstupy pro CFROI 2. Investice Hodnotu investice tvoří aktiva odepisovaná a neodepisovaná. Pro výpočet hodnoty investice není možné vzít mechanicky údaje z rozvahy. Rozvahu je nutné upravit (majetek pořízený na leasing, je potřeba zvážit položku goodwillu, pracovat s čistým pracovním kapitálem (tj. odečíst hodnotu krátkodobých neúročených závazků), je potřebné z aktiv vyčlenit neoperativní aktiva) Odepisovaná aktiva musí být upravena o inflaci, tj. vyjádřena v cenové hladině platné k datu ocenění.

66 Neodepisovaná aktiva: -dlouhodobý finanční majetek (brát v úvahu pouze investice s podstatným vlivem a s dopadem do hlavní činnosti podniku) -pozemky (upravit o inflaci) -zásoby -tzv. monetární aktiva (pohledávky, krátkodobý finanční majetek, přechodná aktiva). Monetární aktiva ztrácejí hodnotu v důsledku inflace. Je potřebné je převést na tzv. čistá monetární aktiva, tj. od monetárních aktiv odečíst hodnotu neúročených závazků. Neodepisovaná aktiva jsou pro výpočet CFROI na konci ekonomické životnosti uvolňována v podobě hotovostních toků.

67 Vstupy pro CFROI 3. Brutto cash flow (nepřímá metoda výpočtu cash flow) = Zisk - musí být upraven tak, aby byly zohledněny změny rozvahy s dopadem do zisku a aby byly vyloučeny mimořádné výnosy a náklady. -daň ze zisku + odpisy jako nepeněžní náklad + nákladové úroky (vzhledem k tomu, že je počítán CF pro všechny podnikové investory) + zisky/-ztráty z čistých monetárních aktiv vznikajících z titulu inflace. Inflační ztráta vzniká v případě, že jsou čistá monetární aktiva kladná; v případě, že má podnik záporná čistá monetární aktiva, na inflaci vydělává.

68 Výhody ukazatele CFROI : možnost porovnání výkonnosti podniků v čase, s různou skladbou aktiv (podnikajících v různých odvětvích) a v různých zemích vyjádření v procentech je pro mnoho manažerů příjemnější než monetární vyjádření (např. EVA), zejména při porovnávání podniků, divizí nebo investic různé velikosti, … nejpřesnější z hlediska konstrukce a důslednosti odstraňování účetních nedostatků, je u něj zohledněna inflace

69 Nevýhody ukazatele CFROI: náročnost úprav obtížné vyjádření brutto investic v běžných cenách využití velmi často pouze na podnikové úrovni využití se také často omezuje na rozhodnutí o alokaci zdrojů (investování prostředků) problematický předpoklad, že CF bude po dobu životnosti dlouhodobého majetku konstantní

70 Cash Return on Gross Assets (CROGA) CROGA - cash flow rentabilita hrubých aktiv OATCF – provozní cash flow po zdanění GA – hrubá aktiva, suma dlouhodobých provozních aktiv v pořizovacích hodnotách + pracovní kapitál CROGA (v %) poměřujeme s WACC V porovnání s EVA přesnější, ale pracnější. Vyjádření ukazatele: CROGA = OATCF / GA

71 Porovnání výkonnostních měřítek

72

73

74 Závěry Výběr vhodného ukazatele pro měření výkonnosti podniku není jednoduchou záležitostí a patří v současnosti k nejvíce diskutovaným oblastem v podnikovém řízení Použití klasických ukazatelů ziskovosti může v některých případech selhávat Klasické ukazatele posuzují výnosnost kapitálu, avšak bez ohledu na výši podstoupeného rizika Je proto nutné implementovat do praxe podniků vedle klasických ukazatelů i nové ukazatele výkonnosti, které lépe ukazují splnění základního cíle podnikání – zvyšování tržní hodnoty podniku (zhodnocení vlastnických podílů). Vhodnou alternativou je využití např. ukazatele ekonomické přidané hodnoty

75 Řetězec zvyšování hodnoty: Klíčové provozní ukazatele (generátory hodnoty) – použití na všech úrovních řízení EVA – hodnocení s krátkodobým až střednědobým výhledem Cash flow (DCF, CFROI, SVA,..) – dlouhodobá hodnota


Stáhnout ppt "Přednáška č. 3-4 Moderní postupy měření výkonnosti podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google