Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu MŠMT: CZ. 1. 07 / 1. 4. 00 / 21. 07 06 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_1 7 _05_úvod do chemie Název školy: ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa, Moskevská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu MŠMT: CZ. 1. 07 / 1. 4. 00 / 21. 07 06 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_1 7 _05_úvod do chemie Název školy: ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa, Moskevská."— Transkript prezentace:

1

2 Číslo projektu MŠMT: CZ. 1. 07 / 1. 4. 00 / 21. 07 06 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_1 7 _05_úvod do chemie Název školy: ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace Ročník: II. ročník praktické školy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Základy přírodních věd Tematický okruh: Základy chemie Téma: Bezpečnost a ochrana zdraví v chemii Název autora: Mgr. Lucie Červenková Vytvořeno dne: Říjen 2012 Anotace DUM určený pro studenty Praktické školy k osvojení nové látky na téma Bezpečnost v chemii Klíčová slova: R věty, S věty, dělení nebezpečných látek, první pomoc

3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s chemickými a nebezpečnými látkami

4 Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, Vydaná podle § 44a odstavce 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonech v platném znění. Něco málo ze zákonů…. Kde se ve škole můžeme setkat s nebezpečnými látkami? S nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je nakládáno na těchto úsecích: 1. V laboratoři a učebně Chemie, Fyziky a Biologie. 2. Ve skladu chemických látek. 3. V rámci údržby a při úklidu. 4. Ve školní jídelně. 5. Kde ještě se můžeme setkat s nebezpečnými látkami ve škole 6. Kde ještě se můžeme setkat s nebezpečnými látkami mimo školu?

5 Každý, kdo nakládá s chemickými látkami a přípravky, se musí řídit nejen výstražnými symboly Nebezpečnosti, ale i tzv. R-větami a S- větami.!!! R - větami, popř. jejich kombinacemi je definován charakter nebezpečnosti chemických látek. S-větami, popř. jejich kombinacemi jsou uvedeny pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami. R – věty a S - věty

6 Nebezpečné chemické látky dělíme takto : - žíravé - dráždivé - oxidující - vysoce hořlavé - zdraví škodlivé - nebezpečné pro životní prostředí - toxické

7 Zásady bezpečné práce v chemické učebně V odborných učebnách se provádějí pouze některé demonstrační pokusy přímo učitelem. Jednou z podmínek bezpečnosti při práci je její dobrá organizace a také dodržování pořádku a čistoty na pracovních stolech a v celé laboratoři. Nepořádek na pracovním stole, rozlité chemikálie či jen voda na podlaze, špatně vymyté nádobí nebo nedostatečně podle pokynů označené nádoby s chemikáliemi, to vše se může stát snadno příčinou úrazu.

8 pracovní oděv a rukavice pracovní obuv ochranné brýle a štíty !!!ZAKÁZÁNO!!! při manipulaci s nebezpečnými látkami: - KOUŘIT - JÍST A PÍT NUTNÉ!!! Vždy prostudovat účinky látek a připravit ochranné prostředky pro případ havárie. Varující látky: jsou cítit i při koncentracích, které jsou nižší než akutně nebezpečné (amoniak, oxid siřičitý, chlór, aj.) Záludné látky: mají slabý nebo žádný zápach- oxid uhelnatý. Sirovodík ve velké koncentraci otupuje čich. Ochranné pomůcky:

9 Obecné zásady předlékařské první pomoci ( dle materiálu zveřejněného na webu zpracovaného doc. Mudr. Danielou Pelcovou, CSc.) Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného! V každém případě se vyvarujeme chaotického jednání. Postižený by měl mít duševní i tělesný klid. Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout.

10 Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce bezvědomí - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku Vybavení: Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné prostředky a pomůcky: dostatek vody (pokud není zdroj vody, pak pohotovostní zásoba asi 10 litrů na osobu), přikrývky nebo jiné textilní materiály, umožňující ochranu postiženého před prochladnutím a úpravu polohy postiženého, rezervní oblečení včetně obuvi lékárnička (obsah se řídí druhem nebezpečných látek, které se vyskytují na pracovišti), její obsah je třeba obměňovat před uplynutím exspiračních dob léčivých přípravků a dalších materiálů

11 1.První pomoc při zasažení žíravinami Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc!!! Při styku žíraviny s kůží !!! ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci

12 Při požití žíraviny !!! NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku! OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2 AŽ 5 dl CHLADNÉ VODY KE ZMÍRNĚNÍ TEPELNÉHO ÚČINKU ŽÍRAVINY !!! poleptané části kůže pouze překryjte sterilním obvazem na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva poškozeného přikryjte, aby neprochladl podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření

13 2.První pomoc při zasažení látkami, které při požití mohou poškodit plíce (benzín, nafta, petrolej, terpentýn, ředidla s podílem benzínu, apod.) Při požití !!! NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky (protože při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic) zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.; originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou.

14 3.První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako toxické a vysoce toxické Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Při požití !!! PO POŽITÍ VŠECH VYSOCE TOXICKÝCH - VYVOLEJTE ZVRACENÍ!!! (zejména u kyanidů, některých anorganických solí kovů, metylalkoholu, některých organických rozpouštědel - benzenu, tetrachlórmetanu, chloroformu, sirouhlíku, a dalších látek) PO POŽITÍ TOXICKÝCH NEBO VYSOCE TOXICKÝCH LÁTEK DO 5 MINUT PODEJTE 10-20 ROZDRCENÝCH TABLET AKTIVNÍHO UHLÍ ROZMÍCHANÝCH VE VODĚ – nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat VOLEJTE ZÁCHRANNOU SLUŽBU!!!

15 4.První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako zdraví škodlivé Při požití !!! NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, mechanické poškození sliznice hltanu, může v tomto případě představovat vyšší ohrožení, než požitá látka) pokud možno podejte medicinální uhlí v množství 5 rozdrcených tablet zajistěte lékařské ošetření

16 5. První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako dráždivé Při požití!!! NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, například u saponátů a dalších látek, vytvářejících pěnu nebo mechanické poškození sliznice hltanu) pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety)

17 V případě nejistoty o správném postupu využijte možnost telefonického kontaktu na : Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2: tel. 224 919 293, 224 915 402, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku. Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte s sebou originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky nebo přípravku!

18 Pracovní list a úkoly pro samostatnou práci 1. O kterých nebezpečných látkách se psalo v této prezentaci? 2. Vyhledej na internetu různé zástupce takových chemických látek v praxi. 3. Vyhledej na internetu, co dělat, když někomu kápne žíravina do očí, na kůži nebo by se této látky nadýchal. 4. Musíme vždy dodržovat postup uvedený na obalu, když pracuje s nebezpečnou látkou?

19 METODICKÝ POPIS Výklad látky a úkol pro žáky

20 Zdroje a citace: file:///C:/Users/Martin/Downloads/Pravidla_o_nakladani_s_chemickymi_latkami% 20(2).pdf http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/pages/prvni_pomoc.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_klasifikace http://www.agkm.cz/projekt_inovace/ch/Bezpecnost_a_hygiena_prace_v_chemicke _skolni_laboratori.pdf POUŽITÉ ZDROJE


Stáhnout ppt "Číslo projektu MŠMT: CZ. 1. 07 / 1. 4. 00 / 21. 07 06 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_1 7 _05_úvod do chemie Název školy: ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa, Moskevská."

Podobné prezentace


Reklamy Google