Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rezidua pesticidů v potravinách Bc. Sára Dvořáková Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rezidua pesticidů v potravinách Bc. Sára Dvořáková Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1 Rezidua pesticidů v potravinách Bc. Sára Dvořáková Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích

2 Obsah Úvod Pesticidy Klasifikace pesticidů Rezidua pesticidů Rizika reziduí pesticidů v potravinách pro lidský organismus Průnik reziduí pesticidů do potravního řetězce Monitoring reziduí pesticidů v ČR Maximální limity reziduí Legislativa Víceletý kontrolní plán reziduí pesticidů

3 Úvod Znehodnocení zemědělské produkce-houby, plísně, plevel, hmyz… Ochrana rostlin už od starověku 1939 DDT Masivní produkce po 2.sv válce Monitoring reziduí

4 Pesticidy FAO definuje pesticidy jako „látky nebo směsi látek určených k prevenci, ničení nebo zvládání jakéhokoli škůdce, včetně vektorů onemocnění člověka nebo zvířat, nežádoucích druhů rostlin nebo živočichů způsobujících škody v průběhu výroby, zpracování, skladování, přepravy nebo uvádění na trh potravin, zemědělských komodit“.

5 V ČR schváleno více jak 400 látek a organismů s pesticidními účinky Evidence používání pesticidů 278/2010 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách.

6 Klasifikace pesticidů Podle různých kritérií Chemické struktury, toxických účinků, chování v životním prostředí, aktivní složky, akutní toxicity atd. herbicidy-proti plevelům fungicidy-určené proti houbovým chorobám insekticidy-účinné proti hmyzu rodenticidy-přípravky hubící hlodavce akaricidy- proti roztočům moluskocidy-účinné proti měkkýšům. regulátory růstu-proti kulturním rostlinám namatocidy- proti háďátkům atd.

7 Klasifikace WHO podle akutní toxicity Klasifikace WHO LD 50 pro potkany (mg/ kg-1) Orálně dermálně Ia extrémně nebezpečné < 5 < 50 Ib vysoce nebezpečné 5–50 50–200 II středně nebezpečné 50–2000 200–2000 III málo nebezpečné > 2000 > 2000 U pravděpodobně bezpečné > 5000 > 5000

8 Rezidua pesticidů Zbytková množství pesticidů, jejich metabolitů a reakční a rozkladné produkty Aplikace na listovou plochu, ale i do půdy Po aplikaci působí řada činitelů fyzikálních, chemických, biologických → transformace, transport v prostředí Práškové pesticidy, spreje → kontaminace atmosféry

9 Incidence pesticidů nad hygienickým limitem je v ČR ojedinělá Některé potraviny podlimitní, ale detekovatelné množství pesticidů

10 Rizika reziduí pesticidů v potravinách pro lidský organismus Rezidui pesticidů mohou být zasaženy i necílové skupiny organismů, včetně lidí Vstup do organismu-dermální, inhalační nebo orální cesta Negativní účinky pesticidů na lidské zdraví ovlivňuje dávka, mechanismus absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece.

11 Do potravy se pesticidy dostávají čtyřmi způsoby: ošetřením během růstu postřikem po sklizni postřikem importované rostliny zakázanými pesticidy z okolního prostředí

12 Účinky: chronické a akutní Chronický Chronická dietární expozice vychází ze součtu průměrných hladin rezidua pesticidu v potravině nebo z průměrné denní spotřeby této potraviny Akutní Akutní odhad expozice vychází buď z nejvyššího odhadovaného nebo naměřeného množství určitého rezidua v potravině nebo z nejvyšší denní spotřeby této potraviny. Rizikové skupiny např. děti

13 Mechanismus toxicity na lidský organismus podrobně popsán jen u malého množství pesticidů- organofosfáty, karbamáty…..

14 Průnik reziduí pesticidů do potravního řetězce Pesticidní látky po svém použití podléhají řadě změn, které vedou k poklesu reziduí těchto látek Přesto se tyto látky dostávají do potravního řetězce Průnik do potravního řetězce přímí a nepřímí

15 Přímá cesta Rezidua z ošetřených plodin se dostávají do produktů z nich připravených Nepřímá cesta Přenos reziduí do masa, mléka, vajec kontaminovaným krmivem Prostřednictvím půdy, kdy se rezidua pesticidů kontaminují následné plodiny Pomocí vody a vzduchu se rezidua dostávají do různých potravních zdrojů

16 Monitoring reziduí pesticidů v potravinách v ČR Kontrolu a monitoring pesticidů v oblasti potravin rostlinného původu provádí v ČR Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) EU vydává doporučení → SZPI plán monitoringu Monitorují se doporučené komodity, komodity s vysokou spotřebou a s vysokou frekvencí pozitivních nálezů

17 Kontrolu a monitoring potravin živočišného původu zajišťuje Státní veterinární správa (SVS) Monitoring krmiv je v kompetenci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Rozsah monitoringu (přepočteno na počet obyvatel) srovnatelný s EU

18 Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF Hlášení nadlimitních hodnot Cíl -zabránit ohrožení spotřebitele V České republice je národním kontaktním místem SZPI

19 Maximální limity reziduí „Maximální limit reziduí (MLR) pesticidů je nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné množství pesticidů (vyjádřené v mg/kg), které je výsledkem použití pesticidních přípravků v souladu se správnou zemědělskou praxí, při ochraně rostlin během vegetace a skladování, nebo je výsledkem kontaminace životního prostředí dnes již nepoužívanými pesticidy.“

20 Mírné překročení MLR neohrožuje konzumenta na zdraví MLR významný pro kontrolu dodržování předpisů Nejčastěji se rezidua nachází v ovoci a zelenině

21 Environmental Working Group

22 2004 2005 2006 2 007 2008 2009 2010 20 11 2012 2013 2014 Celkový 762 819 1100 9 20 921 1076 1101 1017 872 839 počet vzorků Počet ých sledovan 145 150 184 338 309 3 71 405 410 421 pesticidů (včetně metabolit ů) Počet ana lýz 70 409 88 078 125 265 93 169 138 490298 765 333 181 358 065 379 927 334 546 327 959 Počet vzorků 316 301 332 3 26 369 753 659 6 38 668 521 532 s pozitivním nálezem Počet vzorků 7 10 3 14 11 7 16 14 7 4 5 s nadlimitním nálezem Monitoring reziduí pesticidů 2004-2014 Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2014

23 Přehled debraných v zorků zeleniny včetně pěstovaných hub dle země původu v roce 2014

24 Procentické vyjádření zjištěných nále zů reziduí pesticidů u jednotlivých druhů zeleniny v roce 2014 (vyjádřeno v %) s nadlimitním nálezem S nadlimitním nálezem S pozitivním nálezem Bez nálezu 100 80 60 40 20 0

25 Legislativa Množství reziduí v krmivech a potravinách určuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ve znění pozdějších předpisů přesně stanoveny hodnoty maximálních limitů reziduí (MLR) Limity jsou určeny pro potraviny rostlinného a živočišného původu pro jednotlivé kombinace pesticid-komodita. Není-li MLR stanoven používá se hodnota 0,001 mg/ kg-

26 U všech produktů určených pro dětskou výživu je hodnota MLR pro všechny pesticidy 0,01 mg kg-1 Registraci přípravků, které se mohou v ČR používat na ochranu rostlin, provádí Státní rostlinolékařská správa.

27 Další legislativa Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 350/2011 o chemických látkách a přípravcích Zákon o rostlinolékařské péči 326/2004 Sb. Vyhláška 278/2010 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách atd.

28 Problematika reziduí pesticidů spadá do působnosti Ministerstva zemědělství Ministerstvo zdravotnictví odpovídá za hodnocení zdravotních rizik.

29 Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů Od roku 2009 má povinnost každý členský stát zavést víceleté kontrolní programy pro rezidua pesticidů Každoročně musí být na internetu zveřejněny všechny výsledky vnitrostátního monitoringu reziduí Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů se vztahuje na potraviny a krmiva v celém potravinovém řetězci

30 Kontrolní program se řídí nařízením Komise EU č. 400/2014 Stanoveny počty kontrolovaných komodit, počty odebíraných vzorků a rozsah stanovených reziduí pesticidů Kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015-2017

31 Zdroje 1. LČEK, Vítězslav. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY UŽITÍ ORGANOFOSFOROVÝCH A KARBAMÁTOVÝCH PESTICIDŮ SCHVÁLENÝCH K UŽITÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Chemické listy [online]. 2011, : 908-912 [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: http://www.chemicke- listy.cz/docs/full/2011_12_908-912.pdf 3. KOCOUREK, František (ed.), Jana KREJČOVÁ a Václav STEJSKAL (ed.).Rizika pesticidů a škodlivých organismů v agroekosystémech: sborník ze semináře : 7. říjen 2003. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003, 151 s. ISBN 80-86555-31-3. 4. Rezidua pesticidů v potravinách. In: Vědecký výbor pro potraviny [online]. Brno, 2005, 2015-11-24, s. 1-29 [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: http://czvp.szu.cz/vedvybor/dokumenty/studie/pest_2005_1_deklas.pdf 6. HRBEK, Vojtěch. Laboratorní analýzy potravin a přírodních produktů: Stanovení pesticidů v citrusových plodech metodou LC-MS/MS [online]. In:. Vysoká škola chemicko- technologická v Praze, s. 1-12 [cit. 2015-11-17]. Dostupné z: http://web.vscht.cz/~kohoutkj/n%C3%A1vody%202015/1%20N092015_HRBEK_LAPPP- 323_N%C3%A1vod_Pesticidy%20LC-MS.pdf 7. BUKÁČKOVÁ, Monika. Stanovení vybraných pesticidů pomocí plynové chromatografie [online]. Brno, 2012, 2015-11-17 [cit. 2015-11-17]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=51335. Diplomová práce. Vedoucí práce Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. 8. HAJŠLOVÁ, Jana. Rezidua pesticidů v ovoci a zelenině, možnosti minimalizace [online]. Praha, 2005 [cit. 2015-11-17]. Dostupné z: http://www.phytosanitary.org/projekty/2005/VVF_11_2005.pdf

32 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rezidua pesticidů v potravinách Bc. Sára Dvořáková Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google