Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O CHRANA SPOTŘEBITELE V EU – ČÁST 1 Prezentace 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O CHRANA SPOTŘEBITELE V EU – ČÁST 1 Prezentace 2015."— Transkript prezentace:

1 O CHRANA SPOTŘEBITELE V EU – ČÁST 1 Prezentace 2015

2 P OJEM SPOTŘEBITELE  JUDr. Simona Corradiniová, advokátka 22 o koncový uživatel služby nebo výrobku o každá fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo která odebírá nějaké služby, a to za jiným účelem, než je podnikání s takovými výrobky nebo službami o spotřebitel při odebírání služeb nebo koupi výrobků nesmí jednat v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti

3 O BECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Ochrana spotřebitele na úrovni ES/EU: vývoj ochrany spotřebitele na úrovni Společenství, přehled pravomocí Společenství k vydávání norem pro ochranu spotřebitele Římská úmluva Směrnice EU a jejich převedení do národního práva

4 VÝVOJ OCHRANY SPOTŘEBITELE NA ÚROVNI ES Zakládající smlouvy ES původně se spotřebitelskou dimenzí vůbec nepočítaly. Pasivní předmět trhu. 1975 katalog práv spotřebitele :  Právo na ochranu zdraví a bezpečnosti  Právo na ochranu hospodářských zájmů  Právo na náhradu utrpěné škody  Právo na informace a vzdělání  Právo na řádný proces

5 I NSTITUCE 1989 Poradní rada spotřebitelů 1989 Komise pro ochranu spotřebitele a ochranu životního prostředí, GŘ pro ochranu životního prostředí, spotřebitele a jadernou bezpečnost 1995 - Spotřebitelský výbor – pomocný orgán Komise EU 1995 - GŘ XXIV – Generální ředitelství – politika na ochranu spotřebitele poradní výbory (1997 Úřad pro veterinární medicínu a potraviny – Dublin)  Veřejná podpora

6 Ú PRAVA V PRIMÁRNÍM PRÁVU – ČL. 153 SFEU 1. Na podporu zájmů spotřebitelů a k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá Společenství k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, stejně jako k podpoře jejich práva na informace, osvětu a sdružování se k ochraně svých zájmů. 2. Požadavky ochrany spotřebitele je třeba respektovat při stanovení a provádění jiných politik a činností Společenství. 3. Společenství přispívá k dosažení cílů uvedených v odstavci 1 prostřednictvím: a) opatření přijatých podle článku 95 v souvislosti s dovršováním vnitřního trhu; b) opatření, která podporují, doplňují a monitorují politiku členských států; 4. Rada postupem podle článku 251 a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijme opatření uvedená v odstavci 3(b); 5. Opatření přijatá podle odstavce 4 nebrání členskému státu zachovat nebo zavést přísnější ochranná opatření. Taková opatření musí být slučitelná s touto smlouvou a sdělují se Komisi.  Veřejná podpora

7 S POTŘEBITEL A JEHO OCHRANA Pojem spotřebitele není ve smlouvách ESD – ochranný a funkční účel (osoba uspokojující potřebu svoji nebo nejbližších osob Ochrana spotřebitele - ochrana konečného spotřebitele („normálního občana“) právními prostředky před oklamáním či jinou újmou Nástroje ochrany spotřebitele informování sledování kvality zastupování zájmů Sekundární právo východiska ochrany harmonizace národních občanskoprávních předpisů

8 I NFORMOVÁNÍ SPOTŘEBITELE Ochrana spotřebitele označováním cen 1979 – směrnice o ochraně spotřebitele při označování cen potravin 1988- směrnice o ochraně spotřebitele při označování cen nepotravinářských výrobků 1998 - Směrnice o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli – účinná od 18.3. 2000  Veřejná podpora

9 OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ Směrnice EP a Rady EU 2000/13/EC o sbližování právnich předpisů členských států týkajících se označování potravin zvláštní předpisy: pro léčiva /směrnice z let 1965 a 1976/ pro kosmetické výrobky /1976/ pro tabákové výrobky /1989/ pro nebezpečné přípravky /směrnice 1999/ pro domácí přístroje /rámcová směrnice 1992/  Veřejná podpora

10 O CHRANA SPOTŘEBITELE – ÚPRAVA REKLAMY směrnice o klamavé reklamě /1984/ - obecné zásady speciální úpravy: televizní reklama (89/552) reklama na tabákové výrobky (98/43/EC) reklama na humánní léčiva úprava srovnávací reklamy (směrnice EP a Rady EU 1997)  Veřejná podpora

11 OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ Přínosy pro spotřebitele na trh smějí být uváděny jen bezpečné výrobky; upozornit na potencionální nebezpečí v českém návodu; povinnost stažení nebezpečných výrobků z trhu; RAPEX. Zdroje Směrnice Rady 92/59/EHS, o obecné bezpečnosti výrobků (změna 2001/95/ES); Zákon 102/01 Sb., o všeobecné bezpečnosti výrobků.

12 ODPOVĚDNOST ZA VADNÉ VÝROBKY Přínosy pro spotřebitele objektivní odpovědnost výrobce (bez ohledu na zavinění) za škody způsobené vadou výrobku; kritériem vadnosti výrobku je jeho bezpečnost. Zdroje Směrnice Rady 85/374/EHS, o sbližování právních a správních předpisů členských států o odpovědnosti za vady výrobků (novelizována 1999/34/ES); Zákon 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

13 N EPŘIMĚŘENÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Přínosy pro spotřebitele ustanovení způsobující značnou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi smluvních stran jsou neplatná; při pochybnostech o významu platí výklad pro spotřebitele příznivější, seznam nepřípustných smluvních ustanovení. Zdroje Směrnice Rady 93/13/EHS, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách; Občanský zákoník 89/2012 Sb.

14 VÝROBKY ZAMĚNITELNÉ S POTRAVINOU Přínosy pro spotřebitele ochrana především dětí; výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinou se nesmějí vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat či darovat. Zdroje Směrnice Rady 87/357/EHS, týkající se zaměnitelných výrobků, ohrožujících zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů; Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

15 K ONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "O CHRANA SPOTŘEBITELE V EU – ČÁST 1 Prezentace 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google