Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRACOVAL ING. JAN WEISER Spotřebitelské smlouvy Smlouvy uzavřené v obchodě, smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRACOVAL ING. JAN WEISER Spotřebitelské smlouvy Smlouvy uzavřené v obchodě, smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku."— Transkript prezentace:

1 ZPRACOVAL ING. JAN WEISER Spotřebitelské smlouvy Smlouvy uzavřené v obchodě, smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku

2 Obsah výkladu 1. Smlouvy podle Občanského zákoníku 2. Pojmenované smlouvy 3. Spotřebitelské smlouvy 4. Prodej zboží v obchodě z hlediska smluvního vztahu 5. Spotřebitelské smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku 6. Otázky a úkoly

3 Smlouvy podle Občanského zákoníku Občanský zákoník obsahuje úpravu:  pojmenovaných (typových) smluv  nepojmenovaných smluv  spotřebitelských smluv

4 Pojmenované (typové) smlouvy Typové či pojmenované smlouvy jsou smlouvy, jejichž znaky jsou zákonem upraveny. Jedná se o nejpoužívanější smlouvy, úprava jejich struktury a vzájemných práv a povinností bývá s výjimkou základních ustanovení dispozitivní (tzn. lze se od ní odchýlit dohodou smluvních stran). Občanský zákoník upravuje tyto typové smlouvy: Kupní smlouva Směnná smlouva Darovací smlouva Smlouva o dílo Smlouva o půjčce Smlouva o výpůjčce Nájemní smlouva Příkazní smlouva Smlouva o úschově Smlouva o ubytování Smlouva o přepravě osob Smlouva o přepravě nákladu Smlouva zprostředkovatelská Vklady Smlouva o sdružení Smlouva o důchodu Cestovní smlouva

5 Klasifikace spotřebitelských smluv dle způsobu sjednání Markéta Selucká 5 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA obecnádistančnímimo provozovnu finanční služby

6 Spotřebitelské smlouvy Pojem spotřebitelské smlouvy a právní úprava těchto smluv se v občanském zákoníku objevily zapracováním příslušných směrnic Evropských společenství v roce 2001 v rámci procesu harmonizace českého právního řádu s předpisy Evropských společenství. Kritériem pro určení, zda je daná smlouva spotřebitelská či nikoliv je to, zda je tato smlouva uzavírána mezi spotřebitelem a dodavatelem. Dodavatelem je ten, kdo při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti. Spotřebitelem je pak osoba, která při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nejedná (tedy i osoba, která žádnou podnikatelskou činnost nemá).

7 Kupní smlouva Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje tento předmět převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupní smlouvou přechází vlastnické právo k věci z prodávajícího na kupujícího. Vlastnické právo ke koupené věci přechází ze zákona na kupujícího převzetím věci. Výjimkou je samoobslužný prodej, při kterém dochází k převodu vlastnického práva k vybrané věci až zaplacením její ceny. Do tohoto okamžiku má kupující právo vybranou věc vrátit.

8 Prodej zboží v obchodě Prodej zboží v obchodě je kupní smlouvou podle občanského zákoníku, právním vztahem mezi podnikatelem a spotřebitelem. Vlastnické právo přechází převzetím zboží, u samoobslužného prodeje až jeho zaplacením. Prodávající má informační povinnosti – seznámit kupujícího s pravidly užívání zboží (nejsou-li obecně známá), u prodeje věci se slevou z důvodu vad musí prodávající konkrétně o vadě informovat. Rozpor s kupní smlouvou představují vady i nenaplnění kupujícím očekávaných či prodávajícím popisovaných užitných vlastností. Za vady odpovídá prodávající v záruční lhůtě. Prodávající může poskytnout delší záruční lhůtu než požaduje zákon.

9 Reklamační lhůta Reklamační lhůta je stanovena objektivně zpravidla shodně se záruční lhůtou, kupující má však povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. U odstranitelných vad má kupující právo na včasné, řádné a bezplatné odstranění vad, u neodstranitelných vad má právo na výměnu věci nebo odstoupení od kupní smlouvy. Vedle odpovědnosti za vady nese prodávající i odpovědnost za škodu, a to v případě, že se dopustil protiprávního jednání, které zapříčinilo škodu. Předpokládá se presumpce zavinění. Zvláštním případem je odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, kterou upravuje speciální zákon. Odpovědným je zde výrobce, chce-li se odpovědnosti zprostit, musí prokázat, že škodu nezavinil nebo jí nemohl zabránit.

10 Informační povinnost prodávajícího K povinnostem prodávajícího, jejíž plnění bude mít významný vliv na možnost omezení či zproštění se odpovědnosti vůči kupujícímu je povinnost informační. V jejím rámci je prodávající povinen prodávanou věc před kupujícím překontrolovat nebo mu ji předvést. Při prodeji věcí, u kterých při užívání musí být zachovávána zvláštní pravidla (návod, technické normy), musí být s nimi kupující seznámen. Výjimku představuje případ, kdy se jedná o pravidla obecně známá.

11 Shoda prodávané věci s kupní smlouvou Novela občanského zákoníku zavádí, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady, institut shody prodávané věci s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc: a) je bez vad; b) má jakost a užitné vlastnosti;  smlouvou požadované;  prodávajícím, výrobcem nebo jejich zástupcem popisované;  na základě prodávajícím prováděné reklamy očekávané;  popř. pro věc takového druhu obvyklé; c) odpovídá požadavkům právních předpisů; d) odpovídá co do množství, míry a hmotnosti; e) odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo který je pro danou věc obvyklý. Potraviny musí mít navíc vyznačeno datum minimální trvanlivosti a potraviny podléhající rychlé zkáze datum použitelnosti.

12 Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady jsou závislé na tom, kdy se rozpor s kupní smlouvou projeví. Není-li věc ve shodě s kupní smlouvou v okamžiku převzetí je prodávající povinen na žádost kupujícího bez zbytečného odkladu:  bezplatně věc vyměnit nebo bezplatně věc opravit  a není-li takový postup možný  poskytnout přiměřenou slevu a nebo akceptovat odstoupení od smlouvy. Tyto povinnosti prodávající nemá pouze v případě, kdy kupující o rozporu s kupní smlouvou před převzetím věci věděl, nebo jej sám způsobil. Stejné povinnosti má prodávající také tehdy, když se rozpor s kupní smlouvou projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci. V této situaci je pro prodávajícího liberačním důvodem, důvodem který ho zprostí odpovědnosti, nejen to, že kupující o rozporu s kupní smlouvou před převzetím věci věděl, nebo jej sám způsobil, ale navíc jím může být i to, že tento rozpor vyplývá z povahy věci, např. běžného opotřebení výrobku, nebo tím, že prokáže, že rozpor s kupní smlouvou zde není.

13 Záruka na prodávané zboží Prodávající ze zákona odpovídá za vady zboží, které se projevují jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční lhůtě. Tímto ustanovením je zúžen pojem „rozpor s kupní smlouvou“ pouze na vady věci, a jen ve vztahu k vadám poskytuje prodávající kupujícímu na prodávané věci záruku. Záruka se nevztahuje na: věci, které se rychle kazí; rozpor s kupní smlouvou, jež vznikne běžným opotřebením věci; na vady věci, pro které bylo zboží prodáváno se slevou; na vady odpovídající míře opotřebení či používání, jsou-li předmětem prodeje věci použité.

14 Záruční doba Záruční doba podle novelizovaného OZ činí: u potravinářského zboží osm dní; u krmiv tři týdny; u zvířat šest týdnů; u ostatního zboží 24 měsíce. V případě, že na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu k věci připojenému, je vyznačena v souladu se zvláštními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. U věcí dlouhodobé spotřeby nebo jejich částí, tzn. věcí, které jsou určeny k užívání po dobu delší, mohou zvláštní předpisy stanovit záruční lhůtu delší než 24 měsíce (§ 620 odst. 2 OBČZ). Prodávající navíc může poskytnout kupujícímu záruční lhůtu delší než stanoví zákon a v jiném – širším rozsahu než je stanoven. Musí to však prohlásit v záručním listu, z něhož musí vyplývat rovněž podmínky a rozsah poskytnuté záruky.

15 Záruční doba Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Týká-li se záruka věci, kterou má uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční lhůta běžet až ode dne uvedení věci do provozu. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady (uplatněním reklamace) dochází ke stavení běhu záruční lhůty, a to do doby provedení opravy. V případě zákonné záruky není její poskytnutí vázáno na vydání záručního listu nebo jiného dokladu. Vyplývá to mimo jiné i z § 620 odst. 3 OBČZ, který stanovuje, že o písemné poskytnutí záruky, tzn. Vydání záručního listu, musí kupující požádat. Této žádosti musí prodávající vyhovět. Záruční list musí obsahovat:  Jméno a příjmení, resp. Obchodní firmu prodávajícího;  IČO;  Bydliště nebo sídlo. V případě, že to umožňuje povaha věci, může být záruční list nahrazen dokladem o koupi věci obsahujícím uvedené údaje.

16 Odpovědnost za vady při prodeji zboží v obchodě Svá práva vůči prodávajícímu vyplývající z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit – reklamovat – u prodávajícího, popř. jiného podnikatele, který je určen v záručním listě k provádění oprav řádně a včas, tzn. v reklamační lhůtě O tom, kdy kupující právo uplatnil, tj. reklamoval, a kdy byla oprava provedena, je prodávající povinen vydat potvrzení. Nároky kupujícího z titulu odpovědnosti za vady jsou rozděleny na: nároky spojené s vadami, jako jedním z případů rozporu s kupní smlouvou (viz výše), které se projeví při převzetí věci, resp. během šesti měsíců po převzetí, a na nároky spojené s vadami v případě, kdy vada vznikla po uplynutí šesti měsíců po převzetí věci (v záruce) V případě odstranitelných vad, u potravinářského zboží jen výjimečných, má kupující právo na jejich včasné, řádné a bezplatné odstranění. Pokud to nebude vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující uplatnit právo na výměnu věci, popř. výměnu její vadné části. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

17 Vady neodstranitelné Jedná-li se o vady neodstranitelné, které brání řádnému užívání věci, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Stejná práva má kupující v případě, kdy koupená věc má sice vady odstranitelné, ale takové, které vzhledem k opakujícímu se výskytu, popř. počtu, mu brání v tom, aby věc mohl řádně užívat. V praxi a na základě judikatury se obvykle za takové vady považuje jejich trojí opakovaný výskyt, resp. existence tří různých vad. Má-li věc jiné vady neodstranitelné, a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Právo na slevu, místo práva na výměnu, má kupující také v případě, kdy prodávající odpovídá za vady věci, která byla koupena za nižší cenu nebo za vady věci použité. Nebude-li vada po reklamaci kupujícího odstraněna, může se tento obrátit se svým nárokem na soud. K uplatnění nároků z odpovědnosti za vady u soudu běží obecná tříletá promlčecí doba, která počíná od vytčení vady.

18 Odpovědnost za škodu Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Zvláštním případem odpovědnosti za škodu je odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, a to na zdraví, dojde-li k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci, než je samotný výrobek. Tato odpovědnost je upravena zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, v platném znění. Jde o speciální právní úpravu s tím, že pokud tento zákon nestanoví něco jiného, použijí se ustanovení zákoníku občanského. Poškozenému je ale přiznáno právo volby, zda své právo na náhradu škody bude uplatňovat podle této zvláštní úpravy nebo podle obecné úpravy odpovědnosti za škodu. Odpovědným za škodu je v tomto případě výrobce, kterým zákon rozumí:  výrobce konečného výrobku, surovin nebo součástí;  osobu, která na výrobku uvede své jméno, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak;  osobu, která v rámci své obchodní činnosti doveze výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného způsobu užití;  dodavatele výrobku, není-li možné určit přímého výrobce a pokud do jednoho měsíce po uplatnění nároku na náhradu škody nesdělí poškozenému totožnost výrobce nebo osoby, která mu výrobek dodala, popř. dovezla.

19 Spotřebitelské smlouvy uzavírané prostředky komunikace na dálku Spotřebitelské smlouvy jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou spotřebitel a dodavatel. K jejich uzavření není nutná fyzická přítomnost smluvních stran. Lze je uzavřít i na dálku, za předpokladu, že spotřebitel tento způsob neodmítne a pokud mu tím nevzniknou nějaké náklady. Rejstřík metod komunikace je velmi široký. Nejde jen o smlouvy přes internet, fax, telefon atp., ale je do nich zahrnuta i listinná podoba, jako je např. tisk, reklama v tisku s objednávkovým kupónem, katalog, dopis, televize, (teleshoping) atp.

20 Spotřebitelské smlouvy uzavírané na dálku Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

21 Odstoupení od smlouvy Tato práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy se však kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nevztahují na smlouvy:  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dní od převzetí plnění  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele  na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potraviny), opotřebení nebo zastarání  na dodávku audio nebo video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal  na dodávku novin, periodik a časopisů  spočívající ve hře nebo loterii.

22 Informační povinnost dodavatele Dodavatel musí spotřebiteli při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku poskytnout s dostatečným předstihem některé informace o něm, jako jsou např. obchodní jméno, IČ dodavatele, způsob platby, cena. Spotřebiteli však musí být nejpozději před plněním poskytnuty, a to písemně, následující informace:  Obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, pokud je dodavatel právnická osoba, sídlo této právnické osoby, pokud je dodavatel fyzická osoba, bydliště této fyzické osoby  Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy  Informace o službách po prodeji a o zárukách  Podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok

23 Informace spotřebiteli Při použití elektronických prostředků (zejména síť elektronických komunikací, elektronická komunikační zařízení, koncová telekomunikační zařízení a elektronická pošta), musí být součástí návrhu na uzavření smlouvy (objednávky) kromě výše uvedených informací rovněž informace o tom, zda je smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je přístupná, dále informace:  o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy,  o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít  o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky  o kodexech chování, které jsou pro něj závazné a které dobrovolně dodržuje, a o jejich přístupnosti při použití elektronických prostředků. Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje obsažené v objednávce, které spotřebitel do objednávky vložil. Toto není nutné, pokud probíhá jednání výlučně výměnou elektronické pošty, v takovém případě nemusí dodavatel poskytnout ani výše uvedené informace jako při použití elektronických prostředků.

24 Otázky a úkoly 1. Které typy smluv zná občanský zákoník? 2. Vyjmenuj některé pojmenované smlouvy 3. Stručně charakterizuj spotřebitelské smlouvy 4. Objasni způsob uzavření spotřebitelské smlouvy při prodeji zboží v obchodě 5. Co se rozumí vadami zboží? 6. Jaké jsou záruční lhůty u nejdůležitějších druhů zboží? 7. Co se rozumí odpovědností prodávajícího za škodu? 8. Charakterizuj spotřebitelské smlouvy uzavírané prostředky komunikace na dálku. 9. Jaké jsou povinnosti prodávajícího při informování zákazníka?

25 Nepřímý předmět spotřebitelského soukromoprávního závazkového vztahu Markéta Selucká 25 zbožíslužby spotřební zboží cesty, pobyty, zájezdy finanční služby užívání nemovitosti na časový úsek spotřebitelský úvěr předmět SSZV


Stáhnout ppt "ZPRACOVAL ING. JAN WEISER Spotřebitelské smlouvy Smlouvy uzavřené v obchodě, smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku."

Podobné prezentace


Reklamy Google