Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality a Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Právní prostředky vedoucí k ošetření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality a Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Právní prostředky vedoucí k ošetření."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality a Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Právní prostředky vedoucí k ošetření potřeb dětských obětí v rámci trestního řízení Praha, 02.12.2015 JUDr. Tomáš Durdík, Městský soud v Praze, Bílý kruh bezpečí, z.s.

2 Vymezení pojmů a statistika Pojem dítě : = osoba mladší osmnácti let (pokud zákon nestanoví jinak; § 126 TZ) vymezení pojmu dítě jako jedné z kategorie obětí TČ Metodikou MSp pro vyplňování statistických listů obecnými soudy a státními zastupitelstvími (= osoby ve věku do 18 let) počet dětí jako obětí TČ v celé ČR (dle údajů MSp): v roce 2012 33% z celkového počtu 35.717 obětí (naproti tomu senioři, tj. osoby starší 65 let, pouze 3%) v roce 2013 40% z celkového počtu 39.585 obětí (senioři pouze 4%) v roce 2014 32% z celkového počtu 36.395 obětí (senioři pouze 4%) 2

3 skutečnost, že se pachatel TČ dopustil na dítěti, může být : A/ obecnou přitěžující okolností podle § 42 písm. h TZ (stejně jako těhotné ženy, osoby blízké, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí) B/ zákonným znakem samostatné skutkové podstaty např. TČ svěření dítěte do moci jiného podle § 169 TZ; pohlavní zneužití podle § 187 TZ (ochrana dětí mladších 15-ti let); výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podle § 192 TZ; zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 TZ; opuštění dítěte nebo svěřené osoby podle § 195 TZ; týrání svěřené osoby podle § 198 TZ; únos dítěte nebo osoby stižené duševní poruchou podle § 200 TZ; ohrožování výchovy dítěte podle § 201 TZ; svádění k pohlavnímu styku podle § 202 TZ; podávání alkoholu dítěti podle § 204 TZ 3

4 C/ okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby (tj. zákonným znakem kvalifikované skutkové podstaty u vybraných TČ) např. nedovolené přerušení těhotenství bez/se souhlasem těhotné ženy podle § 159 odst. 1, 2 písm. a) TZ a § 160 odst. 1, 2 písm. a) TZ; pomoc/svádění těhotné ženě(y) k umělému přerušení těhotenství podle § 161 odst. 1, 2 písm. a) TZ a § 162 odst. 1, 2 písm. a) TZ; braní rukojmí podle § 174 odst. 1, 2 písm. b) TZ; znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 písm. b) TZ; sexuální nátlak podle § 186 odst. 1, 3 písm. a) TZ; nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1, 2 písm. b) TZ; nebezpečné pronásledování podle § 354 odst. 1, 2 písm. a) TZ + zvýšená ochrana dětí mladších 15 let (např. u TČ vraždy podle § 140 odst. 1, 2 písm. c) TZ; zabití podle § 141 odst. 1, 2 písm. c) TZ; těžké ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1, 2 c) TZ; ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1, 2 písm. b) TZ; ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 1, 4 písm. c) TZ; mučení a jiné nelidské a kruté zacházení podle § 149 odst. 1, 3 písm. b) TZ; znásilnění podle § 185 odst. 1, 3 písm. a) TZ; sexuální nátlak podle § 186 odst. 1, 5 písm. a) TZ; svádění k pohlavnímu styku podle § 202 odst. 1, 2 písm. a) TZ; nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. d), odst. 3 písm. d) TZ; šíření toxikomanie podle § 287 odst. 1, 2 písm. b) TZ; výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. c) TZ) 4

5 zohledněno při úvahách soudu o ukládaném trestu (přitěžující okolnosti jsou pouze jedním ze zákonných hledisek, která je soud povinen při svém rozhodnutí zohlednit X k okolnosti, která je znakem základní skutkové podstaty nebo která podmiňuje použití vyšší trestní sazby je soud povinen přihlédnout vždy) zákaz dvojího přičítání (§ 39 odst. 4 TZ) 5

6 Dítě jako poškozený a oběť trestného činu Statut poškozeného - § 43 TŘ pokud bylo dítěti TČ ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo jestliže se pachatel na jeho úkor bezdůvodně obohatil Statut oběti - § 2 odst. 2, 3 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech TČ A) pokud bylo dítěti TČ ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo jestliže se pachatel na jeho úkor bezdůvodně obohatil B) je-li dítě pozůstalým manželem, druhem, registrovaným partnerem, osvojencem, sourozencem nebo příbuzným v pokolení přímém po oběti, které byla TČ způsobena smrt Statut zvlášť zranitelné oběti – § 2 odst. 4 písm. a) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech TČ vždy automaticky toliko z důvodu nízkého věku (bez ohledu na charakter spáchaného TČ a osobní poměry dítěte, resp. další okolnosti zvyšující riziko vzniku druhotné újmy – sekundární viktimizace) 6

7 Specifika trestního řízení, je-li poškozeným dítě důraz na vedení řízení s potřebnou ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti (= jedna ze základních zásad trestního řízení - § 2 odst. 15 TŘ) důsledné plnění poučovací povinnosti ze strany OČTŘ – hledisko SROZUMITELNOSTI a PŘIMĚŘENOSTI - nutno zohlednit aktuální zdravotní stav dítěte, včetně stavu psychického, jeho schopnosti vnímat s ohledem na nižší věk apod. – dopadá i na prvotní poučení oběti TČ dle § 8 odst. 1 zák. o obětech TČ (zejm. předání kontaktu na subjekty poskytující odbornou pomoc obětem TČ v daném regionu) – viz Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 25.10.2012, již se zavádějí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí TČ + umožnit poškozenému plné uplatnění jeho práv 7

8 účast zákonného zástupce, popř. kolizního opatrovníka (podle § 45 odst. 1, 2 TŘ) = u poškozeného mladšího 18-ti let vykonává jeho procesní práva dle TŘ (plné svéprávnosti osoba nabývá zletilostí, tj. dosažením 18. roku věku – před nabytím zletilosti lze plné svéprávnosti nabýt přiznáním svéprávnosti soudem nebo uzavřením manželství; podle § 31 zák. č. 89/2012 Sb., NOZ, se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku) vhodnost širšího využití institutu důvěrníka oběti (musí jím být osoba plně svéprávná; § 21 zák. o obětech TČ) a zmocněnce poškozeného (může jím být FO i PO; v případě ustanovení je zmocněncem vždy advokát specializující se na pomoc obětem TČ – viz seznam na www.justice.cz; § 50 odst. 1 TŘ) právo na bezplatnou pomoc zmocněncem (poškozený mladší 18-ti let má vždy (vyjma TČ zanedbání povinné výživy podle § 196 TZ), tzn. automaticky přímo ze zákona, nárok na právní pomoc poskytnutou zmocněncem bezplatně – bez ohledu na (ne)uplatnění nároku na náhradu škody a majetkové poměry dítěte – viz § 51a odst. 2TŘ) 8

9 zvláštní úprava výslechu osob mladších 18-ti let v postavení svědka - viz § 102 odst. 1, 2 TŘ : dopadá pouze na zjišťování okolností, jejichž oživování v paměti by mohlo nepříznivě ovlivnit duševní a mravní vývoj vyslýchaného dítěte (nikoli automatický postup OČTŘ pro výslech každé osoby mladší 18-ti let – splnění podmínek posuzuje OČTŘ, popř. v součinnosti s OSPOD, dětským psychologem, psychiatrem apod. – vliv věku svědka, jeho rozumového a mravního vývoje, jeho dosavadních zkušeností, charakteru, povahy a okolností spáchaného TČ, vliv souběžného statutu poškozeného, charakteru a výše způsobené škody apod.) nutnost zvláště šetrného přístupu + provedení výslechu tak, aby již nemusel být v dalším řízení opakován osobu mladší 18-ti let je třeba poučit jako svědka adekvátně jejímu věku (tj. včetně toho, že ji lze trestně stíhat za křivou svědeckou výpověď či křivé obvinění jen tehdy, pokud dovršila 15. rok věku – obecné poučení však nečiní výpověď nezletilé osoby procesně nepoužitelnou – R 11/1994) 9

10 povinná účast OSPOD nebo jiné osoby mající zkušenosti s výchovou mládeže (i znalec činný v dané trestní věci), nikoli nutně pedagoga, po celou dobu výslechu svědka mladšího 18-ti let (nemá stejné postavení a procesní práva jako OSPOD v řízení proti mladistvému podle § 218/2003 Sb.) absence této osoby činí výslech procesně nepoužitelným (R 11/1994) možnost přibrání i rodičů dítěte (může-li jejich přítomnost přispět ke správnému provedení výslechu X nenahrazují účast OSPODu) – zákonný zástupce není výslechu přítomen automaticky, vždy záleží na úvaze vyslýchajícího OČTŘ + výslechu nezletilého svědka nesmí být přítomny osoby (včetně rodičů), které by mohly být samy o týchž skutečnostech slyšeny jako svědci (R 17/1982, R 38/1970) přibrané osoby mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu nebo během výslechu jeho přerušení či ukončení (pokud by pokračování ve výslechu mohlo mít nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchaného dítěte) X nemají právo klást dítěti dotazy + tyto osoby lze slyšet jako svědky ke správnosti a úplnosti zápisu, způsobu provedení výslechu, ke způsobu, jímž dítě vypovídalo (jejich výslech nemůže nahradit obsah svědecké výpovědi nezletilého) 10

11 v dalších fázích TŘ má být dítě slyšeno jen v nutných případech pokud v průběhu řízení svědek dosáhne zletilosti, nelze postupovat podle § 102 odst. 2 TŘ – nutnost provedení opětovného výslechu dříve nezletilé osoby u HL nebo postup podle § 211 TŘ u HL lze protokol provedený podle § 102 odst. 1 ŤR přečíst (přehrát obrazový a zvukový záznam o výslechu) i bez podmínek uvedených v § 211 odst. 1, 2 TŘ (viz § 102 odst. 2 TŘ) o přečtení protokolu nebo přehrání obrazového a zvukového záznamu u HL/VZ soud musí rozhodnout - forma usnesení; stížnost není přípustná; rozhodnutí se pouze zaznamená v protokole a netřeba jej vyhotovovat 11

12 otázky směřující do intimní oblasti lze dítěti jako oběti/svědkovi (zejména je-li poškozeným) klást jen tehdy, je-li to nezbytné pro objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení nutno zachovávat zvlášť šetrný a ohleduplný způsob kladení otázek, který bude po obsahové stránce vyčerpávající, aby nebylo nutné výslech znovu opakovat (§ 101 odst. 2 TŘ a § 18 zák. o obětech TČ) oběť má právo podat námitky proti zaměření otázky – námitky se zaznamenají do protokolu; o jejich důvodnosti rozhoduje vyslýchající orgán formulaci dotazů je třeba přizpůsobit věku, osobním zkušenostem a psychickému stavu svědka (dítěte) osobě mladší 18-ti let lze klást otázky jen prostřednictvím OČTŘ (§ 102 odst. 3 TŘ) 12

13 dítě jako oběť TČ má právo žádat provedení výslechu či podání vysvětlení (pouze v přípravném řízení !!!) a zajištění tlumočení osobou stejného nebo opačného pohlaví (v přípravném řízení i v řízení před soudem) - viz § 19 zák. o obětech TČ zvlášť zranitelné oběti (tedy i dítěti) je třeba vyhovět, nebrání-li tomu důležité důvody dítě jako ZZO je v trestním řízení třeba vyslýchat obzvláště citlivě, a to s přihlédnutím k okolnostem, které jej činí zvlášť zranitelným (viz § 20 zák. o obětech TČ) výslech/podání vysvětlení ZZO v přípravném řízení by měl být prováděn osobou k tomu vyškolenou provedení výslechu/podání vysvětlení ZZO tak, aby nemusel být později opakován při opakování by měl být výslech/podání vysvětlení zpravidla prováděn stejnou osobou (nebrání-li tomu vážné důvody) 13

14 zvážit výslech dítěte v procesním postavení poškozeného formou protokolu o výslechu svědka, a to i před zahájením trestního stíhání : 1) jako neodkladný a neopakovatelný úkon podle § 160 odst. 4 TŘ za užití § 158a TŘ (u HL lze číst i bez souhlasu stran) nebo, 2) jde-li o osobu mladší 15-ti let, za podmínek § 158 odst. 9 TŘ (u HL lze obecně číst jen za souhlasu stran), nikoliv formou úředního záznamu o podání vysvětlení podle § 158 odst. 5 TŘ u neodkladných a neopakovatelných úkonů nutno v protokolu uvést, z jakých důvodů je výslech dítěte za takový úkon považován (nikoli automaticky jen z důvodu nízkého věku; např. tehdy, jsou-li předmětem výslechu okolnosti, jejichž opakované oživování v paměti by mohlo vzhledem k nízkému věku a úrovni rozumové a mravní vyspělosti svědka nepříznivě ovlivnit jeho duševní a mravní vývoj) 14

15 postup podle § 158 odst. 9 TŘ obligatorně u osob mladších 15-ti let ve fázi prověřování Komentář k TŘ prof. JUDr. Šámala rozšiřuje aplikaci věkové hranice 15 až 18 let ve smyslu § 102 odst. 1, 2 TŘ i na § 158 odst. 9 TŘ, jsou-li tyto osoby vyslýchány k okolnostem, jejichž oživování v paměti by vzhledem k jejich věku mohlo nepříznivě ovlivňovat jejich duševní a mravní vývoj (poté lze protokol o výslechu svědka u HL číst dle § 102 odst. 2 TŘ, tj. i bez souhlasu stran) X v ostatních případech jsou osoby ve věku 15 až 18 let ve fázi prověřování slyšeny jako svědci jen tehdy, A/ jde-li o osobu, o jejíž schopnosti správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat jsou s ohledem na její psychický stav pochybnosti nebo B/ jde-li o osobu, jejíž výpověď má podle odůvodněného předpokladu rozhodující význam pro zahájení TS (pokud by mohla být terčem nátlaku či hrozí-li jiné ovlivňování její výpovědi), jestliže prověřování trestního oznámení bude trvat delší dobu (hrozí ztráta důkazní hodnoty) – poté postup podle § 158 odst. 9 TŘ (protokol o výslechu svědka lze u HL číst jen za podmínek § 211 TŘ, tj. zejména za souhlasu stran) nebo C/ nejsou v této fázi řízení jako svědci vůbec slyšeny (např. jen ÚZ o podaném vysvětlení) 15

16 vhodnost použití audiovizuální techniky při prvotním výslechu poškozeného dítěte (zachycení aktuálního psychického stavu dítěte, jeho poranění, způsobu reakce na kladené dotazy apod.) využití institutu prohlášení oběti o dopadu TČ na její dosavadní život (§ 22 zák. o obětech TČ a § 43 odst. 4 TŘ, § 212a TŘ) v řízení před soudem zvážit možnost výslechu dítěte v nepřítomnosti obžalovaného (§ 209 TŘ), popř. s využitím videokonferenčního zařízení (§ 111a TŘ) + vyloučení veřejnosti po dobu výslechu dítěte z důvodu ochrany jeho zájmů (§ 200 TŘ) 16

17 institut oddělených čekáren pro poškozené, svědky a jejich doprovod (zejména v budovách soudů) zákaz jakéhokoli zveřejňování informací umožňujících zjištění totožnosti poškozeného, je-li osobou mladší 18-ti let (§ 8b odst. 2, 3, 4 TŘ) – včetně obrazových a zvukových záznamů o průběhu HL/VZ a osobních údajů poškozeného při zveřejnění pravomocného rozsudku informace lze zveřejnit jen pro účely pátrání, pro dosažení účelu trestního řízení, odůvodňuje-li to veřejný zájem nebo se souhlasem poškozeného, resp. jeho zákonného zástupce 17

18 omezení údajů (o bydlišti, doručovací adrese, místě výkonu zaměstnání či podnikání poškozeného, svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka + údajů o osobních, rodinných a majetkových poměrech poškozeného a svědka) uváděných při sepisu protokolu o provedení úkonu trestního řízení (§ 55 odst. 1 písm. c) TŘ) pouze na žádost těchto osob (nejsou-li údaje nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení) na žádost obhajoby jí mohou být potřebné údaje (nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu) sděleny identickou ochranu údajů je třeba zabezpečit i pro případ nahlížení do spisu (viz § 55 odst. 1 písm. c) a § 65 odst. 6 TŘ) vyloučení konfrontace mezi poškozeným mladším 18-ti let a obviněným v případech trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (novelizace ustanovení § 104a odst. 5 TŘ) 18

19 přijetí opatření bránících bezprostřednímu vizuálnímu kontaktu dětské oběti s podezřelým/obviněným při úkonech, kterých se oběť účastní (viz § 17 zák. o obětech TČ) na žádost oběti v kterékoli fázi TŘ, i před jeho zahájením (zejména při výslechu či podání vysvětlení) u zvlášť zranitelných obětí je příslušný orgán povinen žádosti vyhovět, nevylučuje-li to povaha prováděného úkonu nelze-li žádosti vyhovět (vylučuje-li to povaha úkonu), zabrání se kontaktu oběti s pachatelem před a po skončení prováděného úkonu nesmí být porušeno právo na obhajobu (např. využití audiovizuální techniky) zvážit iniciaci uložení předběžného opatření již ve fázi přípravného řízení – zejména zákazu styku obviněného s poškozeným dítětem (§ 88d TŘ) či zákaz vstupu obviněného do společného obydlí užívaného s poškozeným dítětem a jeho bezprostředního okolí (§ 88e TŘ) + zvážit návaznost přiměřených omezení a přiměřených povinností stanovených v souvislosti s ukládáním tzv. alternativních trestů (§ 48 odst. 4 TZ) 19

20 Děkuji za pozornost 20


Stáhnout ppt "Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality a Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Právní prostředky vedoucí k ošetření."

Podobné prezentace


Reklamy Google