Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová tarifní struktura: srovnání se zahraničím Kongresové centrum Praha, 21. 1. 2016 Ing. Jiří Gavor, CSc., ENA Ing. Václav Járka, ENACO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová tarifní struktura: srovnání se zahraničím Kongresové centrum Praha, 21. 1. 2016 Ing. Jiří Gavor, CSc., ENA Ing. Václav Járka, ENACO."— Transkript prezentace:

1 Nová tarifní struktura: srovnání se zahraničím Kongresové centrum Praha, 21. 1. 2016 Ing. Jiří Gavor, CSc., ENA Ing. Václav Járka, ENACO

2 Mezinárodní benchmarking cen elektřiny a jejich struktury Benchmarking EU12 - Belgie, Česká republika, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Velká Británie. Jiná metodologie než Eurostat nebo IEA. Data určena „ze zdola“ na základě ceníků hlavních dodavatelů na jednotlivých trzích. Jde tedy o hard data přímo od zdroje. Porovnání pro typické odběratelské skupiny, umožňuje i porovnání jednotlivých složek ceny. „Databáze nejenže odpovídá na otázky, jak moc jsou ceny vysoké/nízké, ale také proč jsou vysoké/nízké“. 2 2

3 Srovnání cen elektřiny pro domácnosti 2014, Eurostat 3 3

4 EUROSTAT rozděluje cenu elektřiny pouze do tří položek, přičemž je nesystematicky nahlíženo např. na poplatky POZE – příklady: např. v ČR, na Slovensku je POZE zaneseno do Network costs; např. v Polsku, Velké Británii, Španělsku je POZE zaneseno do Energy&Supply; např. v Rakousku, ve Francii, Německu je POZE zaneseno do Taxes & Levies; Jelikož je v současnosti poplatek POZE poměrně významnou cenovou položkou, je srovnání jednotlivých položek ceny elektřiny pouze dle Eurostatu značně zavádějící. 4 4

5 Srovnání průměrných cen elektřiny pro domácnosti s jednotarifní sazbou v roce 2015 5 5 Databáze ENA/ENACO

6 Srovnání průměrných cen elektřiny pro domácnosti s dvojtarifní sazbou v roce 2015 6 6 Databáze ENA/ENACO

7 Struktura ceny elektřiny v Polsku – členění dle ENA/ENACO 7 7

8 8 8

9 Průměrná výše síťových poplatků Česká republika vs. Německo V ČR jsou oproti Německu zvýhodněny jednotarifní domácnosti s menší spotřebou (Da, Db), což souvisí s nižším podílem fixní složky ceny v ČR. V ČR jsou dále zvýhodněny dvoutarifní odběry domácností, zejména přímotopné tarify (De). Německý systém zvýhodňuje podnikatelské maloodběry, protože nejsou odlišeny od domácností. Ve všech kategoriích velkoodběru jsou v lepší pozici, z pohledu výše síťových plateb, čeští velkoodběratelé oproti velkoodběratelům v Německu. 9 9

10 Jediná kategorie odběru, která v ČR platí nižší síťové platby, než v Rakousku, jsou domácnosti s malou spotřebou (Da, Db), což souvisí s nižším zastoupením fixní složky v českých cenách a dále pak přímotopné tarify (De).

11 11

12 Průměrná výše síťových poplatků Česká republika vs. Slovensko Na Slovensku jsou oproti ČR zvýhodněny jednotarifní domácnosti s vyšším odběrem a jednotarifní maloodběr, což souvisí s výrazně vyšší variabilní částí ceny v ČR. V ČR jsou nižší přímotopné sazby a dále také velkoodběratelé – slovenské síťové platby pro velkoodběr patří mezi nejvyšší v Evropě. 12

13 Existuje někde vzorová standardní tarifní struktura? Vzorová tarifní struktura, ke které nelze mít žádné výhrady, zatím v rámci EU není. V komoditě registrujeme zásahy do liberalizovaného volného trhu jak v nových, tak i ve starých zemích EU. ČR patří mezi nejvyspělejší země s nejnižší cenou komodity. V regulovaných cenách registrujeme křížové dotace mezi tarifními kategoriemi opět napříč EU, včetně ČR. Do některých tarifů jsou zapracovány priority strategických záměrů, sociálních cílů, ochrany trhu. 13

14 Ceny distribuce – srovnání poměru proměnné a stálé složky 14 Domácnost s jističem 3x25A a roční spotřebou 1,3 MWh. V České republice je cena síťových poplatků tvořena zejména variabilní složkou ceny. V ostatních státech je v ceně síťových poplatků podstatněji zastoupena fixní složka, či složka závislá na jističi/rezervovaném příkonu

15 Struktura cen distribuce NN a souvisejících položek v Německu 15  Entgelte für Netznutzung – platba za využití sítě o fixní část (EUR/rok) o variabilní část (cent EUR/kWh)  Entgelte für Messstellenbetrieb – platba za provoz systému (EUR/rok)  Entgelte für Messung – platba za měření (EUR/rok)  Entgelte für Abrechnung – platba za zúčtování (EUR/rok)

16 Příklady struktury cen distribuce NN a souvisejících položek v Německu – Westnetz 2015 16  jednotarifní odběr NN 1,5 MWh o fixní části ceny: 62,12 EUR bez DPH (48%) o variabilní části ceny: 67,05 EUR bez DPH (52%)  jednotarifní odběr NN 3,0 MWh o fixní části ceny: 62,12 EUR bez DPH (28%) o variabilní části ceny: 156,45 EUR bez DPH (72%)

17 Struktura cen distribuce NN a souvisejících položek v Rakousku 17  Netznutzungsentgelt – platba za využití sítě o fixní část (cent EUR/rok) o variabilní část (cent EUR/kWh)  Netzverlustentgelt – platba za ztráty v síti (cent EUR/kWh)  Entgelt für Messleistungen – platba za měření (EUR/měs.)

18 Příklady struktury cen distribuce NN a souvisejících položek v Rakousku – EVN Netz 2015 18  jednotarifní odběr NN 1,5 MWh o fixní části ceny: 48,12 EUR bez DPH (45%) o variabilní části ceny: 58,88 EUR bez DPH (55%)  jednotarifní odběr NN 3,0 MWh o fixní části ceny: 48,12 EUR bez DPH (26%) o variabilní části ceny: 137,38 EUR bez DPH (74%)

19 Zavedení složky vztažené na odběrné místo 19 StátPevná platba za OM Česká republika  ve stávajícím tarifním modelu se nevyskytuje Maďarsko  tzv. základní distribuční platba (závisí na kategorii odběru, způsobu měření a zúčtování) Německo  fixní cena distribuce a přenosu (pouze u NN odběrů – u VN nahrazena platbou za rezervovaný příkon)  příspěvek na provoz systému  platba za měření  platba za zúčtování pevné platby obvykle závisí na napěťové hladině OM, způsobu měření, periodicitě zúčtování, tarifu OM (jednotarif/dvoutarif) atd.) Polsko  fixní platba za jistič je závislá pouze na skutečnosti zda se jedná o jednofázový nebo třífázový jistič  fixní platba za přenos pro domácnosti je závislá pouze ne intervalu spotřeby  zúčtovací poplatek (závisí na periodicitě zúčtování) Rakousko  platba za odběrné místo na hladině NN (závisí na typu odběru)  platba za měření (závisí na napěťové hladině OM a typu odběru) Slovensko  ve stávajícím tarifním modelu se nevyskytuje

20 Zavedení složky vztažené na odběrné místo 20 StátPevná platba za OM Belgie  platba za měření a zúčtování (závislá pouze na typu měření) Francie  platba za odběrné místo (závisí na typu smlouvy)  zúčtovací poplatek – u některých odběrů závisí i na příkonu OM (závisí na způsobu omezení příkonu, na typu měření a maximálním příkonu OM) Itálie  poplatek τ1 (závisí na kategorii odběru DOM)  pevné platby jsou spolu s platbami za příkon a za spotřebu součástí mnoha dalších komponent ceny Holandsko  všechny síťové platby mají vesměs charakter pevné platby za odběrné místo (výše pevných plateb se často odvíjí od velikosti jističe nebo transformátoru) Španělsko  ve stávajícím tarifním modelu se nevyskytuje Velká Británie  fixní síťový poplatek (závisí na kategorii odběru) V současnosti nejsou v síťových platbách uplatňovány pevné platby za odběrné místo pouze v České republice, na Slovensku a ve Španělsku. Zavedení této komponenty je tedy v plném souladu s převažujícím evropským trendem.

21 Zkrácení doby platnosti nízkého tarifu 21 StátVícetarifní sazby Česká republika  akumulační tarify 25d a 26d (8 h NT), kombinované vytápění 35d (16h NT), přímotopy 45d (20 h NT), tepelná čerpadla 55d a 56d (22 h NT), víkendový dvoutarif 61d Maďarsko  snížená sazba pro spotřebu vybraných spínaných spotřebičů Německo  snížená sazba pro spotřebu vybraných spínaných spotřebičů (akumulační kamna, tepelná čerpadla) Polsko  dvoutarif pro DOM a MOP G12 a C12b (NT 8hodin 22 – 6h)  dvoutarif víkendový pro DOM G12w (NT 8hodin 22 – 6h PO – Pá + NT celý víkend  dvoutarif pro MOP C12a (NT 11-20h a 21-8h v létě a NT 11-17h a 21-8h v zimě)  dvoutarif pro větší odběry MOP C22 (NT 8hodin 21 – 6h)  vícetarifní systémy pro velkoodběry Rakousko  snížená sazba pro spotřebu vybraných spínaných spotřebičů  vícetarifní systémy pro velkoodběry (vysoké a nízké tarify v zimě a v létě) Slovensko  akumulační tarify (8 h NT), přímotopy a tepelná čerpadla (20 h NT)  pouze distributor SSE má rozdílné sazby ve VT a NT – VSE a ZSE mají sice dvoutarify ale se stejnou sazbou ve VT a NT tarifu

22 Zkrácení doby platnosti nízkého tarifu 22 StátVícetarifní sazby Belgie  tarify „bihorarie“ (noční hodiny a víkend) a „excusif nuit“ (noční hodiny 23 – 8 h) Francie  Tarify MOO rozděleny na „HP“ (VT) a „HC“ (NT – 8h v noci)  Tarify nad 36 kVA a velkoodběry dále rozděleny na „špičku“ a „HP“ a „HC“ v zimě a v létě Itálie  z hlediska síťových plateb pouze jednotarify, vícetarifní sazby (obvykle třítarif F1= 8- 19 h, F2= 7-8h, F3=23-7h ) pouze z hlediska obchodní složky ceny Holandsko  pouze jednotarify Španělsko  dvoutarify do 15kW (14 h NT, 22 – 12 h v zimě, 23 – 13 v létě)  třítarify do 15kW (10 h špička, 8 h VT, 6 h NT)  třítarify nad 15kW (4 h špička, 12 h VT, 8 h NT)  až šestitarif pro velkoodběry Velká Británie  obvykle dvoutarif (cca 10 h NT – liší se distributorů, obvykle rozdílné spínání o víkendech a ve všední dny)  třítarify (nízký tarif jako u dvoutarifů + navíc třetí tarif v noci) Navrhované zkrácení doby platnosti nízkého tarifu z 22 hodin pro tepelná čerpadla a 20 hodin pro přímotopy na nově navrhovaných 18 hodin je v souladu s převažující praxí v EU.

23 Snížení počtu distribučních sazeb 23 StátPočet identifikovaných sazeb pro NN odběry Česká republika  13 distribučních sazeb pro odběry MOP  10 distribučních sazeb pro odběry DOM Maďarsko  3 distribuční sazby pro odběry NN Německo  2 distribuční sazby pro odběry NN Polsko  10 distribučních sazeb pro odběry MOP  4 distribučních sazeb pro odběry DOM Rakousko  3 distribuční sazby pro odběry NN Slovensko  10 distribučních sazeb pro odběry MOP  8 distribučních sazeb pro odběry DOM

24 Snížení počtu distribučních sazeb 24 StátPočet identifikovaných sazeb pro NN odběry Belgie  10 distribučních sazeb pro odběry NN Francie  5 distribučních sazeb pro odběry NN Itálie  1 distribuční sazba pro odběry MOP  2 distribuční sazby pro odběry DOM Holandsko  1 distribuční sazba pro odběry NN Španělsko  8 distribučních sazeb pro odběry NN Velká Británie  9 distribučních sazeb pro odběry MOP  3 distribučních sazeb pro odběry DOM Počet distribučních sazeb používaných v ČR pro maloodběry je v rámci srovnávaných států vysoce nadprůměrný a navrhovaná redukce je v souladu s převažující EU praxí.

25 V mnoha EU státech nerozlišují DOM a MOP z hlediska distribučních sazeb Státy rozlišující DOM a MOP z hlediska distribučních sazeb Státy nerozlišující DOM a MOP z hlediska distribučních sazeb Česká republikaBelgie ItálieFrancie PolskoMaďarsko SlovenskoNěmecko Velká BritánieHolandsko Rakousko Španělsko

26 Cenová progrese pro velikost jističe Zavedení cenové progrese pro velké jističe (velké odběry na NN) se navrhuje v NTS jako řešení logického přechodu plateb mezi zákazníky na hladinách VN a NN. Ve státech, kde je fixní distribuční platba uplatněna formou pevné platby za OM (např. Německo, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie atd.) je v důsledku nezávislosti platby na velikosti jističe (či pouze částečné závislosti) spíše uplatněna cenová regrese oproti velikosti jističe. Výrazná cenová progrese pro velikost jističe je uplatněna např. v Itálii. Za cenovou progresi lze označit také holandský model, kdy jsou fixní síťové platby určeny pro OM s jističem do 3x25A v jednotné výši a při vyšší hodnotě jističe jsou jednotkové náklady výrazně dražší. Z mezinárodního srovnání v tomto ohledu tedy nevyplývá jednoznačný nález.

27 Zvýhodněné distribuční sazby pro sociálně slabší domácnosti Zvýhodnění pomocí tarifů pro sociálně ohrožené domácnosti se povětšinou neodehrává prostřednictvím distribučních sazeb, ale pomocí levnějšího tarifu celkové ceny elektřiny. Tento systém je nebo byl obvykle využíván ve státech, kde stále nedošlo k plné liberalizaci retailového trhu – tzn. regulátor stanovuje pro určité skupiny odběrů maximální přípustnou celkovou cenu elektřiny. Tento způsob regulace se ale určitě nedá považovat jako vzor…

28 Závěry Ceny elektřiny pro domácnosti patří mezi nejnižší v EU, zejména to platí pro odběratele s dvojtarifními sazbami (např. přímotopy). Vývoj cen silové elektřiny dává předpoklad k dalšímu poklesu konečných cen elektřiny. V České republice je cena síťových poplatků tvořena zejména variabilní složkou ceny. V ostatních státech je v ceně síťových poplatků podstatněji zastoupena fixní složka, či složka závislá na jističi/rezervovaném příkonu. Srovnání dokládá, že v současnosti nejsou v síťových platbách uplatňovány pevné platby za odběrné místo pouze v České republice, na Slovensku a ve Španělsku. Zavedení této komponenty je tedy v plném souladu s převažujícím evropským trendem.

29 Závěry Počet distribučních sazeb používaných v ČR pro maloodběry je v rámci srovnávaných států vysoce nadprůměrný a navrhovaná redukce je v souladu s převažující EU praxí. Navrhované zkrácení doby platnosti nízkého tarifu z 22 hodin pro tepelná čerpadla a 20 hodin pro přímotopy na nově navrhovaných 18 hodin je v souladu s převažující praxí v EU. Z porovnání navrženého tarifního systému s principy používanými v okolních státech vyplývá, že ČR se implementací NTS vydává správným směrem.

30 Děkuji za pozornost 30 Ing. Jiří Gavor, CSc., ENA s.r.o. gavor@ena.cz


Stáhnout ppt "Nová tarifní struktura: srovnání se zahraničím Kongresové centrum Praha, 21. 1. 2016 Ing. Jiří Gavor, CSc., ENA Ing. Václav Járka, ENACO."

Podobné prezentace


Reklamy Google