Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Očkování - základní pojmy, pohled současnosti. MUDr. Jiří Kubát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Očkování - základní pojmy, pohled současnosti. MUDr. Jiří Kubát."— Transkript prezentace:

1 Očkování - základní pojmy, pohled současnosti. MUDr. Jiří Kubát

2 n Cílem očkování je zabránit šíření některých přenosných chorob. n Principem je podnítit tvorbu specifických protilátek - aktivní imunizace. n Zabránit rozvoji přenosné choroby podáním hotových protilátek - pasivní imunizace.

3 Základní typy očkovacích látek pro aktivní imunizaci: n 1.Živé atenuované vakcíny - bakteriální nebo virové kmeny které opakovaným pasážováním na kultivačních médiích ztratily patogenitu, ale mají zachovánu imunogenicitu - např.vakcína proti spalničkám,příušnicím,tbc,žluté zimnici a živá vakcína proti poliomyelitidě dětské obrně.

4 Očkovací látky pro aktivní imunizaci: n 2.Usmrcené vakcíny - suspenze usmrcených bakterií tzv. bakteriny - např. vakcína proti poliomyelitidě, proti virové hepatitidě typu A.

5 Očkovací látky pro aktivní imunizaci. n 3.Toxoidy - anatoxiny, bakteriální exotoxiny jejichž toxicita byla potlačena fyzikálně nebo chemicky, ale zůstala jim zachována antigenicita tudíž mohou podnítit tvorbu specifických protilátek - např. vakcína proti tetanu a záškrtu.

6 Očkovací látky pro aktivní imunizaci: n 4.Subjednotkové a splitové vakcíny - připravené rozštěpením virových partikulí a jejich purifikací, jsou to např. některé vakcíny proti chřipce.

7 Očkovací látky pro aktivní imunizaci: n 5.Chemovakcíny - očkovací látky připravené purifikací jednotlivých antigenních komponent mikroorganismů odpovědných za imunogenicitu např. polysacharidové vakcíny proti meningokokovým nebo pneumokokovým infekcím.

8 Očkovací látky pro aktivní imunizaci: n 6.Rekombinované vakcíny - připravené rekombinací DNA např.Engerix vakcína proti virové hepatitidě typu B.

9 Očkovací látky pro pasivní imunizaci,hotové protilátky: n Dle původu dělíme na: n Heterologní globuliny(séra) - získané ze zvířecích sér po hyperimunizaci. n Homologní séra - získané z lidské plasmy dárců po prodělaném onemocnění nebo po očkování.

10 Očkovací látky pro pasivní imunizaci: n Dle množství protilátek: n Normální (větš.lidský) gamaglobulin - např.Norga. n Hyperimunní globuliny(lidské i zvířecí) - vyšší obsah protilátek např.Hepatec,FSME -Bulin.

11 Dvě základní skupiny očkování: n A.Povinná očkování - je stanoveno předpisy ministerstva zdravotnictví a obecně závaznými vyhláškami. n B.Nepovinná očkování - prováděna na vyžádání za úhradu.

12 A.Povinná očkování: n 1.Pravidelné - očkování osob,které dosáhly stanoveného věku. n 2.Zvláštní - očkování osob,které jsou při své pracovní činnosti vystaveny zvýšenému nebezpečí infekce - např.zdravotníci proti virové hepatitidě typu B.

13 Povinná očkování: n 3.Mimořádné očkování - vyžaduje-li to epidemiologická situace,např. při povodních proti VHA, vyhlašuje hlavní hygienik ČR.

14 Povinná očkování: n 4.Očkování při úrazech a nehojících se ranách, např.proti tetanu nebo antirabická profylaxe - při pokousání či poraněním zvířetem podezřelým ze vztekliny.

15 B.Nepovinná očkování: n 1.Očkování v tuzemsku - např. proti chřipce, proti hepatitidě A event. B,proti meningokokové meningitidě,proti klíšťové meningoencefalitidě.

16 Nepovinná očkování: n 2.Očkování do zahraničí : n a/požadované - proti žluté zimnici. n b/doporučované - např. proti břišnímu tyfu, choleře atd.Dle příslušné lokality.

17 Způsoby aplikace očkovacích látek: n 1.Intramuskulární - nitrosvalově, u dětí do dvou let do stehna,u starších do ramene(m.deltoideus),event.do hýždi(m.glueus) - většina vakcín.

18 Způsoby aplikace: n 2.Subkutánní - pod kůži, anterolat. strana ramene nebo stehna - vakcína proti spalničkám,příušnicím, zarděnkám,žluté zimnici nebo vzteklině.

19 Způsoby aplikace: n 3.Intradermální - do kůže, pouze očkování proti tuberkulose. n 4.Perorální podání - živá vakcína proti dětské obrně polio, některé vakcíny proti choleře a břišnímu tyfu.

20 Vlastní provedení očkování, zásady: n Individuální ověření zdravotního stavu, a event. stanovení zdravotní překážky očkování, dočasné či trvalé kontraindikace. n Zhodnocení event. lékových interakcí(imunomodulace,antikoaguační léčba atd.).

21 Vlastní provedení: n Provedení očkování za aseptických podmínek,metodou suché jehly. n Zajištění dohledu nad očkovanou osobou po dobu 30 minut od aplikace. n Vyvarování se zvýšené fyzické aktivity po určitou dobu - 2 dny u neživé a cca 2 týdny u živé vakcíny.

22 Vlastní provedení: n Záznam o provedeném očkování do očkovacího průkazu a zdravotní dokumentace pacienta.

23 Současné podávání vakcín, časové odstupy: n Po inaktivované vakcíně 2 týdny. n Po živé vakcíně 4 týdny (výjimkou je současné podání živé poliovakcíny OPV a inaktivovaných monovakcín nebo smíšených vakcín Di - Te - Pe). n Revakcinace proti BCG min.8 týdnů. n Podání imunostim.léků (Biostim) 7-10 d. n Volné alergeny odstup 2 t.,dep. 3- 4 t.

24 Kontraindinkace očkování: n Dočasné - většinou horečnaté onemocnění, doporučuje se cca po 1-2 týdnech od vymizení příznaků. n Trvalé - osoby jsou jednou provždy vyloučeny z očkování.

25 Trvalé kontraindikace očkování: n Pro všechny typy vakcín: - anafylaktický typ alergie vůči některé složce vakcíny,např. vaječné bílkovině (vakcína proti chřipce). - těžké reakce po předchozím očkování typu kolapsu,křečí,“perzistentního křiku“,horečky vyšší než 40 st.C.

26 Trvalé kontraindikace: n Pro podání živých vakcín - veškeré kongenitální imunodeficitní stavy a imunodeficience provázející maligní onemocnění.

27 Další kontraindikace: n Vyžadují individuální posouzení zdravotního stavu- dlouhodobá léčba kortikoidy(možná imunosuprese). - neurologická onemocnění v aktivním stadiu.

28 Neopodstatněné kontraindikace: n Projevy atopie(atopický ekzém,asthma bronchiale). n Metabolické poruchy včetně diabetu mellitu. n Stabilizovaná neurologická onemocnění, s výjimkou očkování proti dávivému kašli(p.neurotropní vakcína).

29 Reakce po očkování: n Převážně mírné a klinicky nevýznamné,někdy patří i k normálnímu průběhu vakcinace. - přechodně zvýšená teplota( cca 15%) - lehký exanthem (do 5%) morbili - bolesti ve svalech (5-10%)Di-Te-Pe

30 Reakce po očkování: n Velmi zřídka bývají celkové příznaky s projevy hypotenze,kolapsu,šoku nebo neurologickými symptomy jako jsou křeče několik hodin přetrvávající křik,postvakcinační encefalopatie a encefalitida.

31 Selhání očkování: n Výskyt klinicky typického onemocnění u očkované osoby. n Častější u živých vakcín cca 5-10%. n Minimalizace selhání očkování se provádí metodou dvojího očkování. n Dále event. podáním tzv.boosterové dávky po ukončení základního očkování.

32 Příčiny selhání očkování 1. n Ztráta účinnosti při jejím transportu a uchování(porušení chladového řetězce). n Přítomnost pasivně získaných protilátek v době očkování (mateřské protilátky či předchozí aplikace imunoglobulinu). n Očkování v průběhu akutního infekčního onemocnění, v inkubační době nebo časné rekonvalescence.

33 Příčiny selhání očkování 2. n Nedostatečná odpověď na antigenní podnět u některých vzácných vrozených stavů - tzv. „non responders“. n Nesprávná aplikace vakcíny.

34 Pravidelné očkování: n Povinné - podloženo legislativně. n Bezplatné - dostupné pro co největší počet osob. n Cílem je vakcinovat co možná největší počet osob.

35 Očkování proti tuberkulose. n Živá lyofilizovaná vakcína obsahující zárodky kmene BCG. n Podání přísně intradermálně. n Základní očkování od 4.dne věku po dosažení 2500 g hmotnosti nejpozději do 6.týdne. n Kontrola úspěšnosti očkování po 3- 4 m. hodnocením lokální reakce.

36 Očkování proti tuberkulose, pokračování: n Normální a žádoucí známka - malá jizvička v místě vpichu cca do 5 mm. n Pokud chybí provádí se znova přeočkování (nutnost negativity tuberkulinového testu) po skončení ostat.zákl.očkování. n Další kontrola v 11.letech.

37 Očkování proti tuberkulose,pokračování: n Pokud po přeočkování nedojde k vytvoření lokální reakce a tuberkulinová zkouška je negativní. n Výsledkem očkování je imunita nebo alespoň ochrana před závažnějším průběhem onemocnění.

38 Záškrt,tetanus,dáv.kašel a Hem.influenzae sk.b n Zahájení u dětí od 9.týdne po narození, vždy po vyhojení postvakcinační reakce proti tbc. n Následující 2 dávky v odstupu jednoho a dvou měsíců. n Další 4.dávka zákl.očkování se podává v 18. a 20.měsíci věku.

39 Přeočkování: n 5. dávka booster(přeočkování)již jen proti záškrtu,tetanu a dávivému kašli ve věku 5 let. n Aplikace vakcíny intramuskulárně. n Ve 14 letech a dále každých dalších 10 - 15 let přeočkování proti tetanu.

40 Vakcína Tetrahib obsahuje: n Usmrcené bakteriální suspenze kmenů Bordetella pertussis(pertusový bakterin v celulární formě). n Difterický anatoxin. n Tetanický anatoxin. n Kapsulární složku baktérie Haemophilus infuenzae skupiny b.

41 Imunita po očkování Tetrahib: n Nejdéle proti záškrtu cca do věku 50 let. n Proti tetanu 10-15 a patrně i více let. n Imunita vůči infekcím vyvolaným invazívním H.infuenzae sk.b přetrvává nejméně 5 let čili stačí k pokrytí období,kdy jsou děti touto nákazou skutečně ohrožovány,nechrání proti nákazám jiných skupin H.influenzae.

42 Imunita po očkování vůči dávivému kašli: n Přetrvává relativně kratší dobu (cca 3-5 let) sérokonverze v 80%. n Očkování bylo v minulosti spojováno s obavami z nežádoucích reakcí - proto některé děti zůstaly neočkovány. n Neočkované event.neúspěšně očkované osoby mohou být určitým rezervoárem infekce v populaci.

43 „Alternativní“ očkování proti dávivému kašli: n Použití acelulární (nebuněčné) vakcíny Infarix obsahující pouze vybrané antigeny B.pertussis. n Bezpečnější a stejně účinná (imunogenní) sérokonverze cca 85%. n Použití u dětí s kontraindikací použití celobuněčné vakcíny(záv.neurol.onem.,alergie).

44 Nežádoucí účinky u celulární vakcíny (Pertusse): n Lokální a celkové mírného charakteru - teplota ospalost a podráždění - velmi časté. n Závažnějšího charakteru T nad 40.5st.C,neutišitelný pláč déle než 3 h., kolaps nebo sy hypotonie - hyporesponzivity a křeče - KI další v. n Alergické reakce a anafylaktický šok.

45 Nežádoucí účinky u acelulární vakcíny proti Pertussi: n Procentuálně významně nižší než u celulární. n Zarudnutí,otok a mírná bolest v místě vpichu(2-15%). n Lehce zvýšená teplota(6%).

46 Očkování proti poliomyelitidě,dětské obrně: n Živá očkovací látka - Polio oral Sabin. n Obsahuje vakcinální viry poliomyelitidy 1,2,3. n Podání perorálně ve 2 kapkách. n Očkování v kampaních dle daného schématu ve 2 etapách poč.března a na přelomu dubna a května.

47 Očkování proti poliomyelitidě,živá vakcína: n Očkují se všechny děti narozené od ledna do prosince předešlého roku. n Strategie užití perorální živé vakcíny předpokládá šíření vakcinálního kmene v populaci a stimulaci zvýšení hladin protilátek u kontaktů.

48 Poliomyelitida,inaktivovaná vakcína. n Imovax 4.dávky,intramuskulárně. n Určena k vakcinaci dětí u kterých KI podání živé vakcíny. n Osoby s oslabenou imunitou a jejich rodinní příslušníci. n HIV pozitivní, nemocní AIDS. n Pac. s chronickým průjmem.

49 Spalničky,příušnice a zarděnky: n Živá atenuovaná lyofilizovaná kombinovaná vakcína Trivivac n Oslabené viry morbilili,parotitis a rubeoly. n Podání subkutánně v 15.měsíci. n 2.dávka v 21. - 25.měsíci věku. n Navozuje celoživotní imunitu,n.ú.-mírné.

50 Očkování proti virové hepatitidě typu B. n Od r.2001 pravidelné očkování dětí v 1.roce života prvé 2 dávky. n Děti HBsAg pozitivních matek očkovány co nejdříve do 24 hod po narození přednostně před ostatními očkováními. n 3.dávka ve 12 letech života.

51 Další skupiny osob zařazených do vakcinace proti VHB: n Zdravotníci, studenti lékařských fakult a zdravotních škol. n Pacienti jenž mají být zařazeni do dlouhodobého dialyzačního programu. n Osoby přijaté do ústavů sociální péče. n Sexuální kontakty s nosiči HBsAg a pac. s chronickou hepatitidou B. n Osoby náhodně poraněné o inj. jehlu.

52 Vakcína proti virové hepatitidě B, Engerix: n Rekominantní DNA vakcína - Engerix. n Podání intramuskulárně ve 3.dávkách. n Navozená imunita je dlouhodobá. n Hodnotit můžeme stanovením antiHBs protilátek (protektivní vyšší než 10mIU/ml). n Přeočkování pouze za podmínek mimořádného rizika nákazy.

53 Očkování proti chřipce. n Provádí se každoročně u rizikových osob. n Na vyžádání. n Vhodná doba pro vakcinaci v ČR stanovena od poloviny září do poloviny prosince nebo ještě před začátkem epidemie.

54 Vakcíny proti chřipce: n Dle doporučení WHO jsou ve vakcínách obsaženy kmeny, které se snadno předpovídají a ty jenž vyvolají onemocnění populace od prosince příslušného roku do dubna roku následujícího. n Doporučují se vakcíny s obsahem 2 kmenů viru A a 1 kmene viru B.

55 Vakcíny proti chřipce: n 1.Vakcíny s inaktivovanými viry, vysoce imunonogenní,bezpečné s minimálními nežádoucími účinky. a/v.připravené zónovou centrifugací b/v.připravené chromatografickou separací c/splitové vakcíny - rozštěpený obal viru d/subjedotkové v.ze dvou antigenů

56 Vakcíny proti chřipce: n 2.Vakcíny z živými oslabenými (atenuovanými) viry. Prozatím ve vývoji nejsou na trhu. Způsob podání nasálně nosním sprejem. Prozatím však není zhodnocena účinnost a genetická stabilita. n V 70 letech přechodně používány v Rusku.

57 Účinnost vakcín proti chřipce: n Závisí na: n Na imunokompetenci očkovaného. n Stupni podobnosti vakcinačního viru s virem chřipkové epidemie, při shodě je ochrana 70-90%. n Relativně krátká imunita 3-5 měsíců. n Nutno každoročně opakovat.

58 Nežádoucí účinky vakcinace proti chřipce. n Celkové - častější u dětí do 12 let a při použití celovirových vakcín a u osob jenž nebyly očkovány. Většinou je to pouze zvýšená teplota(1-2%).Další jsou stav malátnosti, bolesti svalů a kloubů. n Objeví se za 6-12 h.po vakcinaci. n Odezní za 1-2 dny. n CAVE alergické reakce(vaječ. proteiny).

59 Nežádoucí reakce vakcinace proti chřipce: n Lokální - bolest, zarudnutí, otok a induraci v místě vpichu cca u 5% očkovaných. Spontánně odezní do 2 dnů.

60 Rizikové skupiny indikované k vakcinaci proti chřipce: n Osoby umístěné v LDN,domovech důchodců a ÚSP. n Pacienti s chronickým onemocněním dýchacím, kardiovaskulárním,respiračním, urologickým,hematologickým a diabetem mell.,osoby starší 65 let. n Pacienti s malignitami.

61 Rizikové skupiny: n Pacienti na imunosupresivní léčbě(transplantovaní,autoimunní onemocnění). n Osoby HIV pozitivní. n Osoby vyžadující častou hospitalizaci. n Pacienti(od 6m. do 18.let) dlouhodobě léčených acetylsalicylovými preparáty - riziko Reyova syndromu.

62 Další osoby indikované k vakcinaci proti chřipce: n Zdravotníci a učitelé. n Osoby, jejichž rodinní příslušníci náleží k rizikové skupině pacientů.

63 Kontraindikace očkování proti chřipce: n Alergie na vaječné proteiny(virus je kultivován na kuřecích embryích), zvlášť anafylaktického typu. n Dočasně akutní horečnaté onemocnění.

64 Preparáty určené k vakcinaci proti chřipce: n Fluarix - splitová vakcína. n Influvac - subjednotková vakcína. n Begrivac - splitová vakcína. Všechny se aplikují intramuskulárně. n Budoucnost - perorální nebo nasální vakcíny prozatím ve vývoji.

65 Očkování proti onemocnění vyvolaným pneumokokem. n Indikace jako u vakcinace proti chřipce. n Dále po splenectomii či vroz.asplenii. n Imunodeficience, malignity,Talasemie. n HIV pozitivita. n Nefrotický syndrom. n Chronický zápal plic. n Chronická likvorea.

66 Provedení očkování proti pneumokokovi: n Aplikace intramuskulárně, jednorázově. n Revakcinace za 3-5 let se provádí pouze u dětí do 10 let. n Reavakc. u dospělých se nedoporučuje pro event.závažné celkové reakce. n Vakcína se není dop.u dětí do 2 let pro malou nebo žádnou protilátkou odpověď.

67 Vakcína proti pneumokokovi (Streptococus pneumoniae): n Polysacharidová a polyvaletní vakcína pokrývající široké spektrum pneumokoků - Pneumo 23. n 88% případů bakteriémie a meningitidy u dospělých. n Téměř 100% bakteriémie a meningitidy u dětí. n 85% akutních zánětů středouší u obou.

68 Účinnost vakcíny: n Zejména u dětí starších 17 měsíců náchylných k pneumokok.onem. n Snížení pneumok.sepsí u dětí s f-ční asplenií. n Účinná při prevenci invazivních onem.(meningitis,lobární pneumonie,sepse) u osob s imunitním rizikem.

69 Reakce a komplikace: n Relativně časté lokální reakce v místě vpichu vakcíny - zarudnutí,otok,bolest. n Celkové reakce velmi vzácné - teplota a myalgie. n U dospělých bývá však další podání dávky(revakcinace) provázena dosti záv. reakcemi a proto se nedoporučuje.

70 Budoucnost vakcíny proti pneumokokovi: n Vývoj konjugované vakcíny, která je více imunogenní pro děti mladších 2 let.

71 Zvláštní očkování: n Povinné u osob, které jsou při své pracovní činnosti vystaveny zvýšenému riziku nákazy určitou infekcí. n Proti virové hepatitidě B - zdravotníci,studenti lékařských a fakult a zdravotníckých škol,personál domovů důchodců a ÚSP.Podrobnosti již byly zmíněny.

72 Zvláštní očkování: n Očkování proti chřipce a pneumokokovi - u personálu domovů důchodců,atd. n Očkování proti vzteklině u pracovníků činných v laboratořích kde jsou virulentní kmeny virů vztekliny.

73 Mimořádné očkování. n Provádí se vznikne-li nebezpečí epidemie nebo vyžadují-li to jiné zdravotní zájmy. n Vyhlašuje hlavní nebo krajský hygienik. n Např.očkování proti virové hepatitidě A při záplavách v roce 1997.

74 Očkování na žádost osob. n Poskytované za úplatu osobám, které si přejí být chráněny proti některé z infekcí, jenž nejsou součástí širšího očkovacího programu.

75 Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě. n Doporučováno osobám exponovaným nákazou v přírodních ohniscích. n Základní očkování inaktivovanou vakcínou (FSME Immun,Encepur) ve 3 dávkách,intramuskulárně(vyjím.s.c.) n 1.dávka v zimních měsících roku. n 2.dávka za 1 - 3 měsíce. n 3.dávka za 9 - 12 měsíců.

76 Očkování proti KME. n V letních měsících roku je mezi 1. a 2.dávkou odstup pouze 2 týdny. n Je nutno se min. 4 - 7.dní po 1.dávce vyvarovat přisátí klíštěte - pokud ano tak je indikováno podání pasivní imunizace FSME - Bulinem. n Přeočkování je u obou schémat každé 3 roky v jedné dávce.

77 Účinnost vakcinace proti KME. n Ochrana nastupuje již o 14 dnech po 2.dávce. n Po 2.dávce protektivita až 85%. n Po 3.dávce až v 95% cca na 3 roky.

78 Reakce a komplikace při vakcinaci proti KME: n Lokálně zarudnutí v místě vpichu přechodné zarudnutí, bolestivost někdy i se zvětšením regionálních uzlin. n Velmi vzácně zatvrdnutí, výjimečně s tvorbou exudátu. n Celkově po 1.dávce T nad 38 st.C.,bolesti hlavy,nevolnost a zvracení, odezní do 72 hodin.

79 Kontraindikace vakcinace proti KME: n Akutní horečnaté onemocnění. n Alergie na složky vakcíny(vaječné proteiny,atd.). n Zvážit riziko a přínos u těhotných a kojících žen. n Cave u dětí se sklonem ke křečím. n Nejistý efekt očkování u imunodeficitů.

80 Očkování proti meningokokové infekci: n Doporučováno u osob, které bydlí v oblastech kde je hyperendemie(zvýšený výskyt), zejména muži ve věku 15-19 let. n Dříve branci při nástupu základní vojenské služby. n Osoby s f-ční nebo anat. asplenií či poruchou komplementu.

81 Očkování proti meningokokové infekci: n Osoby jenž cestují do oblastí se zvýšeným výskytem meningokokového onemocnění(Mekka). n Osoby, které byly vystaveny kontaktu s pacienty s meningokokovým onemocněním(dětské kolektivy ve školách).

82 Vakcíny proti meningokokovým infekcím: n 1.Polysacharidová - bivalentní proti N.meningitis typu A + C - tetravalentní proti typu A,C,Y a W 135.(Meningococcal polysacharide vaccine). n 2.Konjugovaná - monovalentní proti N.meningitis typu C (NeisVac -C ).

83 Polysacharidové vakcíny proti N.meniningitis: n Podání subkutánně. n Imunogenní jen u osob starších 2 let. n Protekce před invazivním meningokokovým onemocněním za 1-2 týdny po podání. n Doba trvání ochrany je závislá na věku u dětí kolem 2 let - jeden rok,pro 2-3 roky dva roky, pro starší děti čtyři roky.

84 Reakce,komplikace a kontraindikace n.m: n Většinou pouze lokální a nezávažné, zarudnutí, malý otok a mírná bolest v místě vpichu. n Celkové velmi zřídka, subfebrilie. n KI alergie na složky vakcíny,gravidita. n Vakcína může být aplikována během laktace.

85 Konjugovaná adsorbovaná vakcína. n NeisVac -C n Určena k imunizaci proti meningokokovi typu C. n Možnost podání u dětí již od 2 měsíců věku. n Intramuskulární podání.

86 Způsob podání a dávkování NeisVac -C: n Kojenci do 12.měsíců věku 3 dávky v intervalu 1 měsíc. n Děti od 12.měsíců,adolescenti a dospělí 1 dávka. n Uvažuje se o protekci až 10 let. n Prozatím nebyla stanovena revakcinace, studie v tomto směru nadále probíhají.

87 Nežádoucí reakce, komplikace a kontraindikace: n Nepříliš časté lokální bolest a otok v místě vpichu. n Celkové jako bolesti hlavy a šíje, zvracení a průjem u kojenců. n Bolesti svalstva u starších dětí a dospělých.

88 Budoucnost vakcín proti meningokokům: n Dosud se nepodařilo připravit účinnou vakcínu proti nákazám meningokokem skupiny B z důvodů komplexní povahy kapsulárního polysacharidu,který podobá tomu jenž byl nalezen v mnoho tkáních savců během jejich vývoje. n Přesto výzkumy a vývoj prototypů vakcín dávají naději na účinnou a bezpečnou vakcínu.

89 Očkování proti virové hepatitidě A. n Indikováno jako očkování: n cestovatelů nebo vojáků cestujících do oblastí s vysokou prevalencí VHA(Afrika,Asie,Středomoří,Střední východ,Střední a Jižní Amerika). n Osob pro které může být VHA profesionální nákazou(zdravotníci, pracovníci na čističkách odpadních vod).

90 Další rizikové skupiny VHA: n Hemofilici,narkomani,promiskuitní osoby. n Osoby, které jsou nebo byly v kontaktu s infikovaným jedincem. n Osoby ze zaplavených oblastí jako mimořádné očkování vyhlášené hlavním hygienikem.

91 Vakcína proti virové hepatitidě typu A. n Havrix - tvořená inaktivovaným virem HA. n Podávání intramuskulárně ve 2-3 dávkách(3.dávka je booster). n Ochrana je po 2 dávkách 12-18 měsíců po 3 dávkách až 5 - 10(20) let. n Nežádoucí účinky minimální, KI obecné jako u ostatních vakcín.

92 Očkování pro pobyt v zahraničí. n 1.Požadované - povinná pouze žlutá zimnice(yellow fewer) - Afrika, Jižní a Střední Amerika. n Vakcína Stamaril - tvořená živým oslabeným virem, ochrana nastává 10 dní po očkování, přetrvává cca 10 let. n Záznam do mezinárodního očkovacího průkazu, potvr. předepsaným razítkem.

93 Další očkování do zahraničí 1.: n Virová hepatitida A,B. n Meningokoková onemocnění (rov.Afrika,Asie). n Poliomyelitida (Asie,Afrika). n Záškrt (tropy a subtropy). n Chřipka (celosvětově). n Klíšť.meningoencefalitida(Evropa,Asie).

94 Další očkování do zahraničí 2.: n Břišní tyfus - typy vakcín. n 1.Inaktivovaná perorální vakcína - málo imugenní, nepoužívá se. n 2.Živá atenuovaná perorální vakcína - schopná vyvolat střevní infekci bez poškození hostitelských orgánů,nepřenosnou - Vivotif Berna 0.,2.,4. den,ochrana na 3 roky.

95 Další typy vakcín proti břišnímu tyfu. n 3.Inaktivovaná parenterální - ve 2 dávkách v měsíčním intervalu, i.m. nebo s.c.podání, serokonverze 90% po 2.dávce, přeočkování za 3 roky. n 4.Kapsulární polysacharidová vakcína Vi Typhim Vi - i.m.,serokonverze v 95%,booster za 2 roky.

96 Reakce a komplikace u vakcín proti břišnímu tyfu. n Živá atenuovaná perorální vakcína - výjimečně vznikají sy z postižení GIT - nausea,zvracení,bolesti břicha,vyrážka. n Inaktivovaná v. - převážně lokální reakce (6-40%) otok,zarudnutí a bolest v místě vpichu.Celkové r. nevolnost,teploty (15-30%),bolesti hlavy (9-30%).

97 Další očkování do ciziny: n Cholera - doporučována pro indický subkontinent,Jižní Ameriku a Afriku. n Živá oslabená perorální vakcína v 1 dávce, účinná 6 měsíců,Orochol. n Inaktivovaná vakcína, 2 dávky s.c.,i.m., účinná od 8.dne, chrání 6 měsíců.Omezená účinnost závislá na počtu dávek. Lokální reakce nezávažné.

98 Další očkování - japonská encefalitida: n Doporučováno cestujícím do jiho a severovýchodní Asie při pobytu na venkově a ve volné přírodě. n Inaktivovaná vakcína B encefalitidy. n Japanese Encefalitis vaccine. n základní očkování ve 2 dávkách,po 1-2 týdnech. booster za 2 - 4 roky, s.c.

99 Očkování při poraněních - tetanus. n Vakcinace proti tetanu je součástí povinného očkování spolu s vakcinací proti pertussi a difterii, dále dop.při cestách do zahraničí a při poraněních. n 4.dávky do 20.měsíce věku n přeočkování(booster) ve 14 letech n dále po 10 - 15 letech 1 dávka.

100 Vakcinace proti tetanu. n Podání vakcíny intramuskulárně n Tetanický anatoxin - Alteana. n Protilátková odpověď až 95%. n Reakce a komplikace lokální jako zarudnutí,otok,celkové teplota,ospalost,zvracení,nechutenství. n Kontraindikace v podstatě neexistují, možno podat i v těhotenství.

101 Doporučené postupy při poraněních,dle věku. n Řádně očkovaní do 15 let věku - žádná revakcinace. n Nad 15 let do 5 let po očkování - žádná. n Nad 15 let nad 5 let po očkování - Alteana 1x. n Neúplně očkovaní 1 - 2 dávkami 3 t. - 10m. před poraněním Alteana 1x.

102 Další kriteria. n Neočkovaní nebo neúplně očkovaní s delšími intervaly než bylo uvedeno - 1x Alteana a navíc Hyperimunní globulin. n Osoby nad 60 let s dokladem o očkování v posl.10 letech 1x Alteana n Bez dokladu Alteana +Hyperglobulin

103 Antirabická profylaxe,očkování proti vzteklině. n Indikována při poranění potencionálně rabickým zvířetem(postexpoziční). n nebo jako očkování cestovatelů či pracovníků ve spec. laboratořích, veterinářů, chovatelů zvířat (preexpoziční profylaxe). n

104 Postexpoziční antirabická profylaxe. n Vždy nutné individuální zhodnocení rizika,pokud je možno tak vyšetření zvířete veterinářem,kontrola očkování. n Vakcína se podává i.m. v 5 dávkách (0.,3.,7.,14.,30.den).Nad 50 let 90.den. n V indikovaných případech podáno i hyperimunní sérum 20 IU/kg část do okolí rány a část i.m. n

105 Preexpoziční antirabická profylaxe. n Cestovatelé,veterináři,laboranti. n Podání 0.,7.,21. a event.28.den i.m. n Ochrana na 2-3, potom revakcinace 1 dávkou. n Vakcína Rabipur inaktivovaný vzteklinový virus.

106 Reakce,komplikace a kontraindikace antirabické p. n Reakce (nezávažné): n Lokální - otok, zarudnutí, bolestivost a vyrážka v okolí vpichu(30-75%). n Celkové (5- 40%) lehké bolesti hlavy, nauzea,bolesti břicha,svalová bolest a závratě,u 3 případů sy Guillain-Barré. n KI alergie na vaj.proteiny,thiomersal, cave imunosuprimovaní.

107 Pasivní imunizace, podání hotových protilátek. n Homologní a heterologní(nejč.koňské). n Užití profylakticky při ochraně osob exponovaných nákaze(Te) nebo léčebně (otrava botulotoxinem) či obojí(anaerobní myonekrosy).

108 Heterologní globuliny. n Sérum antirabicum - proti vzteklině,podáváno frakcionovaně 20 UI/kg při poranění vzteklým zvířetem. n Gasea - obsahuje antitoxiny proti anaerobním Clostridiím(myonekrosy). n Bosea (mono,bi,nebo polyvalentní) při léčbě botulismu(otravy „klobásovým“ jedem).

109 Heterologní globuliny. n Stasea - protistafylokový globulin,při závažných infekcích spolu s atb. n Všechny heterologní globuliny se zásadně podávají frakcionovaně a pod dohledem lékaře - 1.inokulace, 2.podání s.c. a zbytek intramuskulárně.

110 Homologní globuliny. n Od lidských dárců a jsou normální součástí krevní plasmy (po prodělané chorobě či po očkování). n Norga - normální lidský gamaglobulin n užití profylakticky u kontaktů s virovou hepatitidou A nebo kontaktům se spalničkami.

111 Hyperimunní globuliny. n Vyšší obsah protilátek. n Určeny k postexpoziční ochraně. n FSME Bulin - k prevenci klíšťové meningoencefalitidy,0.5 ml/kg,KI u dětí do 12 let věku. n Hepatec - k prevenci virové hepatitidy B u silné expozice nákazou a u novorozenců HBsAg pozit.matek.

112 Současné trendy, vakcíny pro 21.století. n Tendence co nejvíce směšovat vakcíny např. Tetravakcíny až Pentavakcíny (záškrt,tetanus,pertusse,VHB a H.infl.) n snížení počtu vakcín a očkovacích úkonů n zvýšení počtu očkovaných osob n zlepšení imunologické odpovědi (efekt adjuvans jednoho antigenu vůči druhému).

113 Vakcíny pro 21.století. n Ve vývoji je několik desítek vakcín. n Proti virové hepatitidě C - ve vývoji několik DNA rekombinantních vakcín prozatím ve stadiu klinických zkoušek na labor.zvířatech. n V.proti Lymeské borreliose - rekomb.sujedn.zkoušena již na dobrovolnících,dobrá odpověď.

114 Další vakcíny pro 21.století. n V.proti malárii - již uvedena do praxe klinicky odzkoušená - snížení incidence o 38%. n V.proti AIDS od r. 87 testováno více než 21 vakcín, klinicky testovány subjednotkové prozatím výsledky nejednoznačné.

115 Další vakcíny. n V.proti zhoubným nádorům - zkoušena vakcína proti melanoblastomu 4 typu subjednotkových vakcín.Výsledky studií dávají naději na zavedení vakcíny pro imunoterapii. n V.proti meningokokovi typu B - největší pokroky jediná kubánská v. nízká reaktogenicita a vys.účinnost závislá na věku.

116 Další vakcíny. n Vakcína proti zubnímu kazu - Streptokokus mutans - inaktivované perorální vakcíny, klin. Zkoušena - došlo ke snížení zubního kazu o 42%. n Zavedení vakcíny za několik let.

117 Závěr. n ČR má jedno z nejlépe vypracovaných očkovacích schémat a jedno z nejvyšších procent proočkovanosti na světě. n Velmi nadějný je vývoj dalších nových vakcín.

118 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Očkování - základní pojmy, pohled současnosti. MUDr. Jiří Kubát."

Podobné prezentace


Reklamy Google