Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice."— Transkript prezentace:

1 Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice Ing. Sylva Sládečková, Magistrát města Ostravy 11. dubna 2016

2 MAP  Místní akční plán v oblasti vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ, ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb  Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OPVVV a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství.

3 Kontext strategických dokumentů Strategický plán sociálního začleňování Místní akční plán (MAP) Krajský akční plán (KAP) Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy kraje Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

4

5 Přínosy Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání  Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávací soustavy s ohledem na vzdělávací potřeby každého žáka -> přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro každé dítě a žáka  Nastavení spravedlnosti ve vzdělávání s cílem rozvíjet potenciál každého dítěte, žáka a studenta  Aktivní zapojení zřizovatelů do rozvoje vzdělávací soustavy  Spolupráci na základě vytvořené platformy (partnerství) aktérů podílejících se na vzdělávání dětí a žáků – samospráva – škola - NNO

6 Cíle místních akčních plánů rozvoje vzdělávání:  umožnit vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.  vyhledání a podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání.  vznik partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji spolupráce a dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.  podpora prorodinných politik a podpora spolupráce služeb, které se týkají dětí.  otevření partnerské diskuse v území – např. o vzniku svazkových škol.

7 Význam místních akčních plánů rozvoje vzdělávání MAP – významný podklad pro vyhlašování výzev OP VVV  pro plánovanou spolupráci v území (místní sítě a partnerství)  pro plošnou podporu vzdělávání v potřebných tématech  významný podklad pro zpracování šablon pro školy „šitých na míru“ MAP – významný podklad pro vyhlašování výzev IROP  koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití investic v území. V IROP je v oblasti základního školství soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti  Výzvy na podporu infrastruktury ZŠ – žadatel musí prokázat soulad se Strategickým rámcem MAP do roku 2023  Výzvy na podporu infrastruktury pro neformální a celoživotní učení – žadatel musí prokázat soulad s akčním plánem rozvoje vzdělávání (MAP/KAP)

8 MAP ORP Ostrava  ORP Ostrava = Statutární město Ostrava + 12 obcí  155 základních a mateřských škol  6 středisek volného času zapsaných ve školském rejstříku  14 základních uměleckých škol zapsaných ve školském rejstříku  91 základních škol = školských rad  4 speciální pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny  NNO při základních a mateřských školách (SRPŠ apod.)  Vzdělávací a kulturní centra (školská zařízení, místní knihovny, mimoškolní vzdělávací a kulturní centra  NNO v oblasti sociální sféry (doučování dětí, neformální předškolní výchova a vzdělávání, rodinná centra, apod.)  53 zřizovatelů – obce, město Ostrava, městské obvody, soukromí zřizovatelé, církve, MSK, MŠMT

9 MAP ORP Ostrava – první kroky potřebné ke splnění podmínek výzvy

10 MAP ORP Ostrava  Oslovení ZŠ a MŠ - vyjádření zájmu o zapojení všech mateřských a základních  Oslovení zřizovatelů – obce, městské obvody, soukromí zřizovatelé, církve, MSK, MŠMT, vyjádření souhlasu se zapojením škol (53 zřizovatelů  Podání žádosti o podporu k 24.11.2015  Zahájení realizace projektu 1.1.2016  Ukončení realizace projektu – 31. 12. 2017

11 Řídící výbor: Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Složení Řídícího výboru: - Zástupce realizátora projektu MAP (statutární město Ostrava) - Zástupce Moravskoslezského kraje a KAP - Zástupci zřizovatelů škol bez rozdílu zřizovatele - Vedení škol, výborní pedagogové - Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání - Zástupci základních uměleckých škol - Zástupci rodičů - Lokální konzultant ASZ - Zástupce ITI - Zástupci MAS - Manažeři pracovních skupin Další doporučení zástupci dle zájmu a rozhodnutí Řídícího výboru – zástupci mikroregionů, ČŠI, apod.

12 Řídící výbor: V ORP Ostrava se nachází 13 obcí, které lze členit do skupin dle počtu obyvatel: nad 100 000: Ostrava 5 000 - 9 999: Šenov a Vratimov 2 000 - 4 999: Klimkovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Vřesina 1 000 - 1 999: Dolní Lhota, Václavovice a Velká Polom 500 - 999: Čavisov, Horní Lhota, Olbramice a Zbyslavice Místní akční skupiny v rámci ORP Ostrava: o MAS Pobeskydí o MAS Slezská brána, z.s. o Místní akční skupina Opavsko z.s. o MAS Regionu Poodří, z.s.

13 Pracovní skupiny: 1/ Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče (dostupnost – inkluze – kvalita) Zaměření pracovní skupiny: předškolní vzdělávání a péče, dostupnost předškolního vzdělávání, inkluzivní předškolní vzdělávání, kvalita předškolní péče, aktivity související se vzděláním mimo OP VVV a IROP 2/ Pracovní skupina Čtenářská a matematická gramotnost Zaměření pracovní skupiny: čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 3/ Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání (podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem) Zaměření pracovní skupiny: inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP 4/ Pracovní skupina Kariérové poradenství Zaměření pracovní skupiny: kariérové poradenství v základních školách, rozvoj podnikavostí a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, EVVO, rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, investice do rozvoje kapacit základních škol

14 Pracovní skupiny: 1/ Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče (dostupnost – inkluze – kvalita) Složení pracovní skupiny: zástupci zřizovatelů, zástupci zapojených mateřských a základních škol, zástupci NNO v oblasti sociální a předškolní výchovy a péče, neformální vzdělávání, zástupci rodičů, odborná veřejnost, speciální poradenská centra, další členové dle potřeb pracovní skupiny 2/ Pracovní skupina Čtenářská a matematická gramotnost Složení pracovní skupiny: zástupci zřizovatelů, zástupci zapojených mateřských a základních škol, zástupci NNO, zástupci rodičů, odborná veřejnost, zástupci zájmového vzdělávání, knihoven, ZUŠ, další členové dle potřeb pracovní skupiny 3/ Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání (podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem) Složení pracovní skupiny: zástupci zřizovatelů, zástupci zapojených mateřských a základních škol, výchovní poradci, zástupci NNO v oblasti sociální a vzdělávání, zástupci rodičů, odborná veřejnost, speciální poradenská centra, další členové dle potřeb pracovní skupiny 4/ Pracovní skupina Kariérové poradenství Složení pracovní skupiny: zástupci zřizovatelů, zástupci zapojených mateřských a základních škol, zástupci NNO, zástupci rodičů, odborná veřejnost, poradenská centra, další členové dle potřeb pracovní skupiny

15 Povinné aktivity projektu : 1.Akční plánování: a)Rozvoj partnerství - sestavení a jmenování Řídícího výboru a pracovních skupin b) Dohoda o prioritách - vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023 -leden - červen 2016 -Analýza potřeb území -SWOT analýza -Analýza investičních potřeb -Analýza dotazníkového šetření MŠMT -Červen 2016 – schválení strategického rámce c) Akční plánování – vytvoření Místního akčního plánu -roční akční plány – červenec 2016 - říjen 2017

16 Klíčové aktivity projektu: d) Budování znalostních kapacit (vzájemné informování, společné vzdělávání, sdílení zkušeností, stáže, hospitace, kolegiální formy podpory, poradenství) -vyhledání a podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání -výměna dobré praxe - vznik „znalostních“ partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji spolupráce a dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže 2. Evaluace – vyhodnocení úspěšnosti procesů, výsledků a dopadů ročního akčního plánu, a stanovení dalších kroků MAP (leden - prosinec 2017) 3. Řízení MAP 4. Řízení projektu

17 Harmonogram projektu: Rok realizace projektu2016 Měsíc I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII. Akční plánování – rozvoj partnerství x xx xx x x xx xx x Akční plánování – dohoda o prioritách xxxxxxxxxxxx Akční plánování – akční plánování xxxxxx Akční plánování – budování znalostních kapacit xxxx Evaluace xx Řízení MAPxxxxxxxxxxxx

18 Harmonogram projektu: Rok realizace projektu2017 Měsíc I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII. Akční plánování – rozvoj partnerství x xx x xx x xx xx x Akční plánování – dohoda o prioritách xxxxxxxxxx Akční plánování – akční plánování xxxxxxxxx Akční plánování – budování znalostních kapacit xxxxxx xx Evaluacexxxxxxxxxxxx Řízení MAPxxxxxxxxxx

19 Dotazníkové šetření – podklad pro vytvoření Strategického rámce: Dotazníkové šetření bylo určeno všem mateřským (MŠ) a základním školám (ZŠ) v ČR. Vyplnění dotazníku za školu bylo dobrovolné. Vyhodnocený aktuální stav školy, plán a budoucí výsledky měření realizace projektů měly být uvěřitelné, objektivní, měly by mít možnost posunu směrem ke zlepšení v období 2015 – 2020 Co výzkum přinese škole:  možnost školy čerpat evropské dotace formou šablon v období let 2015 – 2020 (vyplnění dotazníku je podmínkou čerpání dotací formou šablon  popis aktuálního stavu školy v oblastech podpory a podklady pro plán rozvoje školy,  nástroj pro sledování vlastního pokroku školy při zlepšování parametrů,  nabídku doporučení a možností čerpání šablon škole.

20 Budování znalostních kapacit, rozvoj partnerství (plán vzdělávacích aktivit) Vzdělávací aktivity v rámci MAP ORP Ostrava budou realizovány po dobu realizace MAP (s výjimkou prázdninových měsíců), budou navazovat na etapu analytické činnosti a tvorby Strategického rámce MAP ORP Ostrava do roku 2023. Vzdělávání nebude mít individuální charakter, budou využity všechny vhodné formy vzdělávání - společné vzdělávání, sdílení zkušeností, facilitovaný workshop, skupinová stáž, peer-to-peer aktivity, vzájemné informování, skupinové hospitace, skupinové setkávání s prvky mentoringu, poradenství, koučování, sdílení odborných zkušeností, apod. Cílovou skupinou budou všichni relevantní partneři tvorby MAP ORP Ostrava - zřizovatelé, ředitelé a pedagogové MŠ a ZŠ, zástupci NNO, zástupci rodičů, speciální poradenská centra, odborná poradenská centra, odborná veřejnost, členové relevantních pracovních skupin, další pozvaní účastníci relevantní pro MAP, a další.

21 Budování znalostních kapacit, rozvoj partnerství (plán vzdělávacích aktivit) V rámci rozvoje partnerství bude v rámci řešených opatření probíhat také organizace tematických setkávání ředitelů a zřizovatelů zaměřeného na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem při využití podpory a spolupráce v území s rodinou, sociálními službami a poskytovateli neformálního a zájmového vzdělávání.

22 MAP ORP Ostrava Za projektový tým: Ing. Sylva Sládečková, hlavní manažer projektu ssladeckova@ostrava.cz Ing. Radmila Karabínová, člen projektového týmu pro oblast školství rkarabinova@ostrava.cz


Stáhnout ppt "Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice."

Podobné prezentace


Reklamy Google