Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Novela školského zákona MŠMT PhDr. Jana Zapletalová NÚV 21.10. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Novela školského zákona MŠMT PhDr. Jana Zapletalová NÚV 21.10. 2015."— Transkript prezentace:

1 1 Novela školského zákona MŠMT PhDr. Jana Zapletalová NÚV 21.10. 2015

2 2 Změny v organizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s tím související další opatření ve vzdělávání od 1. září 2016 - účinnost novely 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

3 3 Na cestě mezi integrací a inkluzí Nyní v ČR dochází k vytváření nového systému ve vzdělávání, kdy funguje vedle sebe vzdělávání žáků podle stupně jejich speciální vzdělávací potřeby, speciální vzdělávání i inkluzivní model vzdělávání, pro který je normální heterogenita Zatímco v modelu integrace je patrná snaha přizpůsobit možnosti dítěte škole, tak v modelu inkluzivního vzdělávání dochází ke snaze přizpůsobit edukační prostředí dítěti Implikace reformy školství v kurikulární oblasti, v hodnocení práce žáků i v modelech vzdělávání Cílem nastartovaných procesů je tedy sociální adaptace člověka s různými druhy vzdělávacích potřeb 3

4 4 3 stupně integrace na cestě k inkluzi- Farrell a Ainscow(2007) 1. lokalizovaná integrace, kdy jsou speciální třídy v běžné škole 2. sociální integrace- ke kontaktu žáků dochází mimo učební činnosti 3. funkční integrace- umístění žáků do běžných tříd s cílem vytvářet „školu pro všechny“ Evropská rada- „in all appropriate cases“- ve všech vhodných a přiměřených případech 4

5 5 Rovnost práv, rovnost podmínek a příležitostí ve vzdělávání Abychom ovlivnili vytváření skutečně rovných podmínek ve vzdělávání musíme zajistit: Přítomnost a Akceptaci Přijetí těchto žáků učiteli i spolužáky (laická i odborná veřejnost) Participaci Vytvoření podmínek pro práci se žáky se SVP Zlepšení práce všech žáků i těch méně výkonných bez SVP Achievement Zajištění takových podmínek, aby žáci na výstupu ze vzdělávání měli porovnatelné výsledky, všichni žáci bez ohledu na druh a stupeň znevýhodnění jsou v běžné třídě, mají všechny služby poskytované školou, případně je umožněna přítomnost jiného subjektu. Připravení pedagogové, materiální podmínky, přítomnost dalších odborníků 5

6 6 Změny dalších prováděcích předpisů Vyhláška k provedení §19 ŠZ Novela vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Novela vyhlášky č.364/2005 Sb., o dokumentaci škola a školských zařízení Novela vyhlášky o krajských normativech (finance) Vyhláška o předškolním vzdělávání Vyhlášky o ZŠ i středoškolském vzdělávání ………. Vyhláškač.177/2009 6

7 7 Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Redefinuje žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání Rozšiřuje se skupina podpořených žáků, posiluje se význam podpory ze strany školy Zavádí se nový termín žák s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí Zavádí se odlišný systém koloběhu informací o žákovi Revize výstupů školských poradenských zařízení §16 odst 9 zachovává možnost vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách s upraveným RVP ZV (speciální školy, třídy, oddělení, skupiny), prostředí, kde se realizuje podpora žáka Zpřísňuje pravidla pro zařazování do těchto tříd a škol

8 8 Ve výjimečných případech, kdy počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami druhého až pátého stupně v jedné třídě je vyšší než 5, není možné s přihlédnutím k organizačním podmínkám školy vytvořit další třídu a zároveň by mohlo dojít k ohrožení kvality vzdělávání, lze jako podpůrné opatření využít asistenta pedagoga nebo dalšího pedagogického pracovníka. Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami však nesmí přesáhnout jednu třetinu žáků ve třídě, oddělení, nebo studijní skupině běžné školy, s výjimkou škol, kterým ve splnění této povinnosti brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 4 nebo § 36 odst. 7 zákona.

9 9 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků jsou stanovována za účelem vyrovnání podmínek ve vzdělávání pro všechny žáky bez rozdílu jejich nadání, v celém spektru obtíží- poruchy učení a chování, nedostatečné předpoklady pro vzdělávání, odlišné kulturní prostředí, různé životní podmínky, zdravotní postižení….atd. Vychází z objektivního posouzení stavu žáka školským poradenským zařízením (+lékař, klinický specialista) a nastavuje podpůrná opatření ve vzdělávání žáka k vyrovnání jeho handicapů, vychází jak ze situace a stavu žáka, tak také z možností a potřeb školy k zajištění podpůrných opatření I.-V. stupeň podpory vymezuje podpůrná opatření vzestupně, postupně se rozšiřují možnosti podpory ve vztahu k očekávané potřebě kompenzace, začíná se vždy s uplatňováním nižších stupňů podpory pokud to lze Podpůrná opatření je možné kombinovat Podpůrná opatření mají stanovenu normovanou finanční náročnost, pokud nejsou již součástí fin. nároků, které vyplývají č činnosti školy, ŠPZ nebo státem zřizovaných institucí (CZVV)

10 10 STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ I. Vymezení charakteristiky stupně podpory (typ obtíží, vymezení podmínek k zajištění podpory) Forma vzdělávání, stupeň vzdělání Metody výuky- vymezení vhodných didaktických úprav učiva na podporu žáka Možnosti úpravy obsahu vzdělání a očekávaných výstupů (+ práce s disponibilními hodinami) Organizace výuky žáka (škola a školské zařízení)+ přijímací řízení, všechny formy ukončování studia + možnost prodloužení délky vzdělávání IVP – možnost uplatnění od 2. stupně podpory Hodnocení žáka (kritéria, formy, úpravy hodnotících kritérií, práce s postoji a motivací) Intervence- předmět speciálně pedagogické péče + pedagogická intervence Metodická podpora práce pedagoga- koncentrovaná podpora ŠPZ (PPP a SPC) + možnost využití služeb školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga

11 11 STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ II. Personální podpora pedagoga Asistent pedagoga Další pedagog (včetně speciálního pedagoga-učitele) Personální (odborná) podpora vzdělávání žáka Tlumočník do českého znakového jazyka Přepisovatel (transliterátor) Personální podpora žáka Osobní asistent Další typy podpory Práce s alternativní a augmentativní formou komunikace Podpora orientace v prostoru Další formy podpory z oblasti speciální pedagogiky a psychologie Práce s jednotlivcem i skupinou Posilování výuky, sociálních vztahů, vyrovnávání handicapů

12 12 I. stupeň podpory- stanovuje a vyhodnocuje škola Mírné obtíže ve školní práci Návrh podpory – škola, volí prostředky pedagogické podpory Individualizace (odlišné postupy práce a didaktické úpravy) PLPP (formy, metody práce, pozornost, koncentrace, motivace, hodnocení, x obohacování) Max. 3 měsíce, hodnocení posunu, portfólio žáka Využívání postupů 3MP Využívání školního poradenského pracoviště + pozitivní změna (metodická podpora pedagoga) - stav beze změny s tendencí ke zhoršení – doporučení návštěvy ŠPZ

13 13 II. stupeň podpory –ŠPZ (PPP/SPC) Rodič, zletilý žák, žák navštíví PPP nebo SPC podle charakteru obtíží za účelem posouzení obtíží žáka z vlastního rozhodnutí nebo na doporučení školy ŠPZ posoudí potřebu podpůrných opatření v kontextu i dalších odborných sdělení (lékaři, kliničtí specialisté) a navrhnou doporučení ke vzdělávání žáka, zpracují zprávu z vyšetření pro žáka nebo jeho zákonného zástupce Rodič se následně seznámí s návrhem doporučení, které je zasíláno škole – domluva o návrhu se školou (s určeným pracovníkem) za účelem využití možností školy, s přihlédnutím k hospodárnosti zvolených opatření- odeslání doporučení škole- setkání zástupce školy s rodiči- Informovaný souhlas s doporučením – bezodkladná realizace nebo rozpor Pak následuje setkání účastníků a snaha o domluvu, případně náhradu podpůrných opatření za relevantní jiná

14 14 NOVÉ POSTUPY 1. Pokud ani přes snahu domluvit se na podpůrných opatřeních nedojde k domluvě, může se škola, zákonný zástupce nebo zletilý žák obrátit na revizní pracoviště, které musí vyhodnotit relevanci stížnosti na doporučení, případně zprávu z vyšetření 2. O vyšetření žáka a zpracování doporučení může požádat i zástupce veřejné moci – OSPOD, pak má právo na doporučení z vyšetření 3. Pokud mezi školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka, případně žákem samotným dojde k rozporu, který jde proti zájmu žáka může se školské poradenské zařízení obrátit na OSPOD 4. Maximální lhůta na zpracování zprávy je 30 dnů, platnost na dobu určitou odpovídající účelu vyšetření, IVP 2x ročně kontrola 5. Doba platnosti podpůrného opatření je nejvýše 2 roky, vyhodnocení nejdéle po roce od zahájení poskytování PO.

15 15 II. Stupeň podpůrných opatření- škola a ŠZ Určen pro obtíže mírné, vliv jiných životních podmínek, odlišné kultury, aktuálního zdravotního stavu, ….kompenzace je možná s využitím pomůcek+ předmětů speciálně pedagogické péče+ pedagogické intervence+ IVP 1h/1t pedagogické intervence na práci s třídou 1h/1t předmět speciálně pedagogické péče 2h intenzivní podpory ŠPZ škole AP- pro práci se třídou Úpravy metod výuky, organizace výuky, obsahů vzdělávání IVP může být uplatněn Hodnocení –úpravy v kontextu požadavků na vyrovnání obtíží žáka a udržení motivace pro vzdělávání (formativní, kritéria, portfólio..´) Zahájení a ukončení vzdělávání, pomůcky

16 16 III. Stupeň podpůrných opatření- škola a ŠZ Potřeba znatelných úprav ve vzdělávání z důvodů odlišných kulturních a životních podmínek žáka, závažné poruchy učení a chování, PAS, vady řeči, LMP, slabozrakost, nedoslýchavost, neznalost vyučovacího jazyka, hraniční intelekt…. Možnost úprav RVP ZV včetně výstupů u žáků s LMP, IVP, metody výuky, podpora výuky v případě nepřipravenosti na školu, integrovaní žáci na třídu 4 Podpora AP- sdílená asistence 0,24 x4 nebo 0,5 pedagoga na vybrané předměty, kombinace Podpora AP ve ŠZ -0,25, Školní psycholog/školní speciální pedagog od 0,5 úvazku IVP, RVP ZV Hodnocení žáka a jeho úpravy Intervence Předmět speciálně pedagogické péče -3h/t Pedagogická intervence 3h/t z toho 1 h na práci se třídou Metodická podpora ŠPZ 3h/m Úpravy MZK (2.skupina), rozložení 1 rok/2, prodloužení o 1 rok, pomůcky

17 17 IV. Stupeň podpůrných opatření- škola a ŠZ Významné úpravy v metodách a organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu i výstupech Stavebně upravené prostory, náhradní formy komunikace, tlumočení do českého znakového jazyka, simultánní přepis Augmentativní a alternativní formy komunikace Úpravy délky vyučovacích hodin, respekt k potřebám žáků upravovat hygienu školní práce Ve třídě 4 integrovaní žáci (3 ped. pracovníci) Personální podpora- AP varianty 0,24/1ž nebo 1,0 AP a 1 žák Další pedagog- 4h/týden Školní psycholog/školní speciální pedagog od 0,5 pro školu Další nepedagogický pracovník Podpora ve ŠZ – u všech 0,25 IVP, RVP ZV- upravený, hodnocení žáka Intervence Předmět speciálně pedagogické péče 3h/t Pedagogická intervence 2h/t Metodická podpora ŠPZ -6 měsíců 3h/ m Prodloužení školní docházky pro žáky nevidomé o 1 rok, prodloužení délky studia ŠŠ a VOŠ o 2 roky. Rozložení studia až na 10 let ZŠ. Pomůcky

18 18 Přechodné ustanovení k §16 odst.9 Čl.II bod 1 zákona č. 82/2015 Sb. Povinnost ředitele přeřadit žáka, který nepatří do speciální třídy k 1.9. 2016 Povinnost informovat rodiče k 31.5. 2016, pomoc s hledáním vhodného způsobu vzdělávání Neexistuje direktivní přeřazování, rozhodnutí je na rodiči a škole

19 19 V. Stupeň podpůrných opatření- škola a ŠZ Obtíže žáka vyžadují nejvyšší možnou míru uzpůsobení podmínek vzdělávání žáka. Úpravy prostředí, úpravy výuky-obsah i výstupy, úpravy pracovního místa žáka. Upravené RVP ZV, RVP ZŠS, IVP, předměty speciálně pedagogické péče Pedagog s příslušnou kvalifikací i speciální pedagogové Skupina 6 žáků až 3 pedagogové Personální podpora: AP, TLM, PŘ, další pedagog -1,0 každý z nich + možnost školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga Intervence: Předmět speciálně pedagogické péče 4h/t Pedagogická intervence 2h/t Metodická podpora ŠPZ 3h/m

20 20 POMŮCKY (speciální učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky) A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti (Pro stupně 2, 3, 4, 5) B. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentální retardace (Pro stupně 3, 4, 5) C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání (Pro stupně 2, 3, 4, 5) D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení (Pro stupně 2, 3, 4, 5) E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektra (Pro stupně 2, 3, 4, 5) F. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chování (Pro stupně 2, 3) G. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení (Pro stupně 2, 3) H. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek (Pro stupně 2, 3) I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení (Pro stupně 2, 3, 4, 5) J. Žáci s potřebou podpory z důvodů souběžného postižení více vadami (Pro stupně 4, 5) K. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání (2, 3, 4)

21 21 Spotřební materiály od 20 do 1000 Kč Softwarové vybavení Tablety a počítače, CD učebnice Didaktické pomůcky Úpravy prostor v místnosti Kompenzační pomůcky- široké spektrum -kamery, lupy, vozíky, lyžiny, zápisníky pro nevidomé, Brailská tiskárna (100 000)….

22 22 Související okruhy dosud neřešených problémů Sjednocení poradenských služeb v regionech Vyhodnocení nově zařazených ŠPZ do registru školských zařízení Spojení škol a SPC Organizační změny ve školách Vykazování dat- změny v matrikách

23 23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Novela školského zákona MŠMT PhDr. Jana Zapletalová NÚV 21.10. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google