Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zemědělské a strukturální pojetí politiky rozvoje venkova – dosavadní vývoj a výzvy nového programového období 2014 – 2020 Ing. Martin PĚLUCHA, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zemědělské a strukturální pojetí politiky rozvoje venkova – dosavadní vývoj a výzvy nového programového období 2014 – 2020 Ing. Martin PĚLUCHA, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 1 Zemědělské a strukturální pojetí politiky rozvoje venkova – dosavadní vývoj a výzvy nového programového období 2014 – 2020 Ing. Martin PĚLUCHA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra Strukturální politiky a rozvoje venkova Seminář „Výzvy nového programovacího období 2014 – 2020 pro venkov v České republice “ 12. listopadu 2013 v hostinci „Na návsi“ Strážkovice 15, 374 11 Trhové Sviny

2 Struktura prezentace Obecný kontext faktorů ovlivňujících rozvoj venkova Zemědělská a strukturální dimenze politiky rozvoje venkova Kontext příštího programového období 2014 – 2020 2

3 3 Obecný kontext faktorů ovlivňujících rozvoj venkova

4 4

5 5.....ale neplatí to vždy Zdroj: OECD (2006), str. 32 Bludný kruh rozvoje venkova

6 6 Zdroj: převzato a upraveno dle Akgun (2011), str. 1211 Konceptuální rámec probíhajících změn na venkově

7 7 Nové paradigma venkova Starý přístupNový přístup Cíle Rovnoměrné rozdělení, příjmy zemědělců, konkurenceschopnost zemědělství Konkurenceschopnost venkovských oblastí, zhodnocení místních aktiv, využití nevyužívaných zdrojů Hlavní cílové sektory Zemědělství Různé sektory venkovské ekonomiky (např. venkovská turistika, zpracovatelský průmysl, ICT) NástrojePodpory (subvence) Investice Klíčoví aktéřiNárodní vlády, zemědělci Všechny úrovně veřejné správy (nadnárodní, národní, regionální a místní), různí místní aktéři z veřejného i soukromého sektoru Zdroj: OECD (2006), str. 60

8 8 Jak se změnil venkov ČR podle posledního SLDB 2011???

9 9 Zdroj: volně převzato z prezentace Hany Bednářové (2012), Jak se změnil venkov za 10 let?, seminář Venkov 2012, Univerzita Karlova Základní statistické údaje na národní úrovni

10 10 Zdroj: volně převzato z prezentace Hany Bednářové (2012), Jak se změnil venkov za 10 let?, seminář Venkov 2012, Univerzita Karlova Trendy a změny ve velikostních kategoriích obcí

11 11 Zdroj: volně převzato z prezentace Hany Bednářové (2012), Jak se změnil venkov za 10 let?, seminář Venkov 2012, Univerzita Karlova Trendy – venkov vs. město – 2001 xxx 2011

12 12 Synergie - součinnost, spolupráce, spolupůsobení (Slovník cizích slov on-line, http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/synergie) Koexistence a synergie vztahu město – venkov = součinnost, spolupráce, spolupůsobení městských a venkovských oblastí v území Z výzkumných studií v rámci ESPON vyplývá rozdílnost a diverzita, ale také doplňkovost a komplementarita vzájemných vazeb město-venkov.

13 Zdroj: Program rozvoje venkova 2007-2013, přílohy, on-line http://eagri.cz/public/web/file/130928/prv_prilohy_srpen2011.pdf 13

14 14 Vymezení venkova - zásadní problém nebo „neverending story“ Ovlivňuje i využití nástrojů na posílení vzájemných reálných vazeb město- venkov v území Role měst pro rozvoj území (v ČR zejména malých a středních měst)

15 …paradigma technoekonomického vývoje 15 Zdroj: http://ces.vse.cz/portal/?page=view_chapter&kap=108

16 …paradigma technoekonomického vývoje 16 Zdroj: http://ces.vse.cz/portal/?page=view_chapter&kap=108

17 17 Zemědělská dimenze politiky rozvoje venkova v rámci SZP EU

18 18 Nadprodukce Produkce pro produkci Mezinárodní napětí Strukturální opatření Redukce nadprodukce Životní prostředí Stabilizace příjmů Stabilizace rozpočtu Produkce potravin Stabilizace trhu Podpora příjmů Prohloubení reformy Konkurence- schopnost Rozvoj venkova Tržní orientace Potřeby spotřebitelů Zajištění příjmu Venkovský rozvoj Životní prostředí POČÁTKY KRIZE McSharry 1992 AGENDA 2000 REFORMA 2003 produktivita konkurenceschopnost udržitelnost Health Check 2008/2009 Lepší cílení podpor SZP EU Posílení tržní orientace zemědělců Upřesnění pravidel CC (zjednodušení) Budoucí výzvy životaschopná produkce potravin; udržitelné hospodaření s přírodními zdroji opatření v oblasti klimatu vyvážený územní rozvoj Programové období 2014-2020

19 19 McSharryho reformy …… Zdroj: vlastní zpracování na základě databáze OECD (2008) - PSE/CSE/MPS Vývoj podpory tržních cen (MPS) a celkové podpory producentů (PSE) v období 1986 - 2003, v mil. EUR

20 20 Zdroj: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/index_en.htm Vývoj struktury výdajů SZP EU

21 21 Politika rozvoje venkova v rámci SZP EU politika podpory trhu podpora příjmů První pilířDruhý pilíř politika rozvoje venkova veřejné statky produkce potravinenvironmentální funkcesoběstačný venkov Deklarovaná rovnováha mezi pilíři SZP EU Zdroj: European Communities (2004) Rozvoj venkova Zdroj: vlastní zpracování II. pilíř Multifunkční zemědělství Zemědělství I. pilíř Reálná podoba SZP EU se dvěma pilíři a pojetí rozvoje venkova s důrazem na jeho zemědělskou dimenzi v podobě multifunkcionality

22 22 Deklarovaná rovnovážná architektura politiky rozvoje venkova v rámci EAFRD (2007 – 2013) Zdroj: převzato z podkladu HOFFMAN-Loriz Josefine (2007), DG-Agri OSA II životní prostředí a agro-envi opatření (min. 25 %) OSA I Konkurence- schopnost (min. 10 %) OSA III Ek. diverzifikace a kvalita života na venkově (min. 10 %) OSA IV Rozvoj venkova Strategické cíle Jednotné programování, financování, monitoring, audit Samostatný fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

23 23 Struktura celkových výdajů 2. pilíře SZP EU s podíly stěžejních opatření v období 2007 – 2013 Zdroj: vlastní zpracování dle údajů DG-Agri (2008) Pozn.: Celkové výdaje zahrnují prostředky EAFRD a národní spolufinancování. Proto je relativní váha osy III a osy IV nižší, než když se běžně naznačuje v grafech Evropské komise, která prezentuje pouze prostředky EAFRD

24 24 Politika rozvoje venkova v rámci SZP EU 2007 - 2013 Relativní významnost celkových výdajů v dílčích osách 2. pilíře SZP EU v jednotlivých členských zemích EU v období 2007 – 2013 Zdroj: vlastní zpracování dle údajů DG AGRI (2008)

25 25 Kontext příštího programového období 2014 – 2020

26 26  Komise, Rada a Evropský parlament dosáhly politické dohody o reformě SZP EU na konci října 2013, nicméně ještě musí být formálně schválena Radou a Evropským parlamentem.  Politika rozvoje venkova bude pokračovat ve své stávající koncepci: členské státy nebo regiony budou i nadále vytvářet své vlastní víceleté programy na základě souboru opatření dostupných na úrovni EU, a to v souladu s potřebami svých vlastních venkovských oblastí.  Nová pravidla pro druhý pilíř poskytnou pružnější přístup, než je ten současný. Opatření již nebudou na úrovni EU klasifikována do „os“, kdy se ke každé ose pojily minimální požadavky na výdaje. Místo toho bude na členských státech či regionech, aby rozhodly, která opatření (a jak) využijí pro dosažení cílů stanovených v rámci šesti obecných „priorit“ a příslušných podrobnějších „oblastí zájmu“ (dílčích priorit), a to na základě důkladné analýzy.  Minimální podíly výdajů na Evropa 2020 - Členské státy budou muset v zásadě vynakládat alespoň 30 % prostředků pro rozvoj venkova (např. AEO, lesnictví, LFA, Natura 2000, investice do hm.maj. Spojené se ŽP a klimatem) z rozpočtu EU na určitá opatření týkající se obhospodařování půdy a boje proti změně klimatu a alespoň 5 % na iniciativu LEADER. Kontext příštího programového období 2014 – 2020 Zdroj: Agroweb (2010)

27 27 Rozvoj venkova v novém rámci období 2014 - 2020 Společný strategický rámec (SSR) – zahrnuje EAFRD, ERDF, ESF, Kohezní fond a EMFF, a odráží EU2020 pomocí společných tématických cílů, které jsou dosaženy klíčovými akcemi pro každý fond Smlouvy o partnerství – národní dokument popisující zamýšlené využití fondů se zaměřením na cíle EU 2020 Politika rozvoje venkova: EAFRD Ostatní SSR fondy (ERDF, ESF, Kohezní fond, EMFF) Programy rozvoje venkova Evropa 2020 Podpora sociálního zařazení, snížení chudoby a ekonomický rozvoj venkova Podpora konkurenceschopnosti všech typů zemědělství a životaschopnosti farem Podpora organizacím potrav. řetězce a řízení rizik v zemědělství Obnovení, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví Podpora efektivního využití zdrojů a přechodu na nízkouhlíkové ekonomiky odolné změnám klimatu v zemědělství, potravinářství a lesnictví Podpora výměny znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech Priority Inovace, ŽP a změna klimatu jako základní témata Zdroj: Pospíšil, M. (2011), Přímé platby a jejich kontrola od 1.1.2014, powerpointová prezentace, dostupná on-line: http://www.svazvlastnikupudy.cz/cs/aktuality-ze-svazu/navrh-reformy-szp-po-roce-2013.htmlhttp://www.svazvlastnikupudy.cz/cs/aktuality-ze-svazu/navrh-reformy-szp-po-roce-2013.html 27

28 28  politické aspekty vzájemných vazeb politik Evropské unie v oblasti zemědělství a rozvoje venkova (SZP), hospodářské a sociální soudržnosti (strukturální politika EU), energetiky, ochrany ŽP; Lisabonská strategie → Strategie EU do roku 2020  modernizace SZP EU, dohodnutá Finanční perspektiva EU pro programové období 2014 – 2020 – úroveň podpor zemědělství a venkova v rámci SZP, konkurenceschopnost evropského zemědělství;  vývoj na světových trzích zemědělských produktů, liberalizace v rámci WTO, posilování konkurenceschopnosti v souvislosti s globalizací;  zvyšování rizikovosti zemědělského podnikání v souvislosti s klimatickými změnami a zvyšujícím se nedostatkem sladké vody;  využívání výsledků vědy a výzkumu k inovacím (bioekonomika založená na znalostech z oblasti pokročilých technologií);  atraktivita venkova a jeho obyvatelnost zejména pro mladou generaci, demografický vývoj ve venkovských oblastech. Výzvy nového programového období 2014 – 2020 pro rozvoj venkova

29 29 - Politika rozvoje venkova by měla mít komplexní, teritoriální a integrující charakter. Výrazné „zemědělské pojetí“ vs. posilování územní soudržnosti. Zemědělské pojetí vs. Strukturální charakteristiky venkova vs. Evropa 2020 -Pro SZP EU je typický tzv. Caballerův paradox, který spočívá v nesouladu mezi cíli a záběrem politiky rozvoje venkova a dosahovanými výsledky. Hlavním důvodem této situace je nerovnoměrné rozložení finančních prostředků v SZP EU. V ČR je navíc významným problémem také rozpočtové určení daní a jeho nastavení (důraz na počet obyvatel a rozlohu obcí). Snahy o zásadnější změny RUD komplikuje dlouhodobá nestabilní politická situace v ČR. Nutnost předfinancování projektů X Finanční možnosti malých venkovských obcí -Snahy o „vymezování venkova“ představují „never ending story“ (účelovost stávajících definic v 2. pilíři SZP EU ve vazbě na lobby) Multifunkční venkovský prostor X Multifunkční zemědělství Komplexní/strukturální pojetí X Zemědělské pojetí rozvoje venkova Nenárokový charakter dotací X Nárokový charakter dotací (po splnění podmínek CC) Závěry a shrnutí

30 Děkuji za pozornost. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. martinpelucha@seznam.cz

31 31  Agroweb (2010): Potlesk pro kandidáta na komisaře, článek sestavený Alterovou, L., [cit. 2010-01-26]. Dostupný na WWW: http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/Potlesk-pro-kandidata__s43x45205.html  DG Agri (2008): Rural development in the European union: statistical and economic information report 2008, Directorate - General for Agriculture and Rural Development, December 2008  European Communities (2004): New Perspectives for EU rural development, European Communities  HOFFMAN-Loriz Josefine (2007): Rural Development Policy, Directorate General Agriculture and Rural Development, powerpointová prezentace, 11 October – „Open Days 2007“, Brusel  IREAS (2008): Souhrn poznámek z odborného kulatého stolu s tématem Budoucnost SZP EU, českého venkova a zemědělství v ČR po roce 2013, poznámky sestavili Pělucha, M. a Machálek, E.; červen 2008.  Meccheri N., Pelloni G. (2006): Rural entrepreneurs and institutional assistance: an empirical study from mountainous Italy. Entrepreneurship and Regional Development, Vol. 18, No. 5, s. 371–392  OECD (2006): The New Rural Paradigm – Policies and Governance, OECD Rural Policy Reviews, Organisation for Economic Cooperation and Development, ISBN 92-64-02390-9  OECD (2008): Agriculture and Food Statistics - PSE/CSE/MPS, [cit. 2008-08-23]. Dostupný na WWW:  Pělucha (2009): Politika rozvoje venkova v rámci SZP EU: kritická analýza z hlediska územní soudržnosti na úrovni ČR, doktorská disertační práce, VŠE Praha, Národohospodářská fakulta, Katedra Regionálních studií  Pělucha, M., Bednaříková, D., Viktorová, D., Možnosti nastavení efektivní politiky rozvoje venkova EU, Acta Oeconomica Pragensia, 05/2009, ISSN 0572-3043  Skuras D., Meccheri N., Moreira M. B., Rosell J., Stathopoulou S. (2005): Entrepreneurial human capital accumulation and the growth of rural businesses: a four-country survey in mountainous and lagging areas of the European Union. Journal of Rural Studies, Vol. 21, s. 67–79 Použité zdroje a literatura


Stáhnout ppt "1 Zemědělské a strukturální pojetí politiky rozvoje venkova – dosavadní vývoj a výzvy nového programového období 2014 – 2020 Ing. Martin PĚLUCHA, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google