Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 29. 9. 2014 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 29. 9. 2014 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE."— Transkript prezentace:

1 2. setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 29. 9. 2014 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

2 Program setkání Úvod a zahájení 1. Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu  Výstupy z pracovních skupin  Návrhy řešení problémů a potřeb v území 2. Metodika prohlubování meziobecní spolupráce Diskuse k aktuálním otázkám ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Časové schéma: 9:00 – 11.30 hod. PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

3 Připomenutí cíle projektu Kontext a cíl –Projekt je zpracován na základě smlouvy o spolupráci se SMOČR. –Cílem je posílení meziobecní spolupráce v rámci ORP. Účel strategie –Vymezit možnosti spolupráce mezi obcemi v 5 oblastech: školství, sociální služby, odpadové hospodářství, doprava a cestovního ruchu. Uživatelé strategie –Obce správního obvodu, jejich obyvatelé, organizace obcí, mikroregiony, MAS, ziskový i neziskový sektor. PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

4 Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Chomutov

5 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE VIZE strategie rozvoje Chomutovska – 2024: „ Chomutovsko – region s dobrou prestiží a kvalitními službami – založený na plnohodnotném životě místních obyvatel a na spokojenosti návštěvníků, s výhodou vzájemně sladěných strategií, využívá kontrastu industriální krajiny a přírodního bohatství“

6 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE SLOGAN: HORY – DOLY Chomutovsko, region nečekaných možností

7 ŠKOLSTVÍ DEFINICE HLAVNÍCH PROBLÉMOVÝCH OKRUHŮ A NÁVRHŮ CÍLŮ PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

8 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE - ŠKOLSTVÍ Problémový okruh Problémový okruh 1 : NEDOSTATEČNÁ VZDĚLANOSTNÍ PŘIPRAVENOST ŽÁKŮ ZVÝŠENÍ JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ A ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Cíl 1.2 Cíl 1.1: VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO POSÍLENÍ AUTORITY PEDAGOGŮ Problémový okruh 2 : PROBLEMATICKÁ DOSTUPNOST VZDĚLÁNÍ Cíl 2.2 Cíl 2.1 Cíl 3.1 BEZPEČNÁ ŠKOLA OPTIMÁLNÍ SÍŤ ŠKOL Problémový okruh 3 : NEDOSTATEČNÁ KOORDINACE INFORMACÍ KE VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVĚ Cíl 3.2 POSÍLENÍ MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI

9 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE - ŠKOLSTVÍ Návrhy řešení problémů a potřeb: Opatření 3.1.1: Nastavení pravidel meziobecní spolupráce ORP na úseku vzdělávání Rozvoj meziobecní spolupráce – pravidelná setkávání zástupců obcí (práva a povinnosti zřizovatelů, efektivní využití finančních prostředků, kapacit škol). Pravidelná setkávání vedení škol – společná řešení při řízení škol, přenosy dobré praxe, reakce na změny legislativy. Zapojení všech škol v ORP do předmětových komisí. Rozšíření možnosti využití spolupráce v národních i mezinárodních projektech. Opatření 3.1.3: Podpora manuálních dovedností Udržení stávající činnosti na té úrovni, která byla nastavena, rozšířit je v rámci meziobecní spolupráce do ostatních obecních škol, zapojit žáky do stejného systému, kdy poznávají výuku na středních školách. Usnadnění přechodu mezi školami a nasměrování žáků k budoucímu povolání. Propojení meziobecní spolupráce, příhraniční i mezinárodní spolupráce.

10 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DEFINICE HLAVNÍCH PROBLÉMOVÝCH OKRUHŮ A NÁVRHŮ CÍLŮ PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

11 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY Problémový okruhProblémový okruh 1 : NEDOSTATEČNÁ NABÍDKA NĚKTERÝCH SLUŽEB ZVÝŠENÍ NABÍDKY SLUŽEB PRO POTŘEBNÉ Cíl 1.2 Cíl 1.1: ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB Problémový okruh 2 : NEDOSTATEČNÁ KOORDINACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Cíl 2.2 Cíl 2.1 Cíl 3.1 VYTVOŘENÍ KOORDINAČNÍ PLATFORMY POSILOVÁNÍ PREVENCE Problémový okruh 3 : NEDOSTATEČNÁ INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU INFORMACÍ VEŘEJNOSTI

12 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE – SOCIÁLNÍ SLUŽBY Návrhy řešení problémů a potřeb: Opatření 2.1.4: Širší zapojení neziskového sektoru při poskytování služeb, zvyšování profesionality, vzdělávání, stáže Rozšíření počtu poskytovatelů služeb z řad NNO. Zavedení systému pobídek a dotačních prostředků měst a obcí vymezených pro neziskové organizace. Podpora dobrovolnictví. Rozšíření možnosti vzdělávání formou kurzů a stáží. Opatření 3.1.1: Vytvoření komunikačního systému v ORP (zvýšení informovanosti o službách a činnosti organizací) Zvýšení vlastní propagace poskytovatelů služeb všemi dostupnými cestami ve vztahu k veřejnosti (Týden v sociálních službách, Měsíc neziskovek,…). Vytvoření systému komunikace mezi poskytovateli, koordinátorem a zřizovateli socialni-pracovnici-cv@googlegroups.com. socialni-pracovnici-cv@googlegroups.com Výměnné stáže – vzájemná informovanost o činnosti.

13 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE – SOCIÁLNÍ SLUŽBY Návrhy řešení problémů a potřeb: Opatření 2.1.1: Vytvoření nového systému řízení komunitního plánování v rámci celého ORP Rozvoj spolupráce odborníků v sociálních službách, komisí měst Chomutova a Jirkova, pravidelná setkávání zástupců obcí, NNO a organizací pracujících v sociální oblasti, zavedení koordinovaného postupu. Nastavení kompetencí koordinátorů komunitního plánování v rámci ORP a jednotlivých poskytovatelů služeb. Opatření 2.2.1: Vytvoření kompletního třístupňového systému služeb pro rodiny s dětmi, propojení jednotlivých aktivit Vytvoření sítě potenciálních poskytovatelů a partnerů v rámci třístupňového systému služeb pro rodiny s dětmi. Vytvoření třístupňového systému služeb pro rodiny s dětmi: –Předškolní klub, Vzdělávání v rodinách, Kariérní poradenství.

14 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DEFINICE HLAVNÍCH PROBLÉMOVÝCH OKRUHŮ A NÁVRHŮ CÍLŮ PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

15 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE - ODPADY Problémový okruh Problémový okruh 1 : EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK PREVENCE VZNIKU ČERNÝCH SKLÁDEK Cíl 1.2 Cíl 1.1: SPOLUPRÁCE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH A PRŮBĚŽNĚ VZNIKAJÍCÍCH ČERNÝCH SKLÁDEK Problémový okruh 2 : UBÝVÁNÍ OBČANŮ SEPARUJÍCÍCH ODPAD Cíl 2.2 Cíl 2.1 Cíl 3.1 TRVALÉ ZVYŠOVÁNÍ POČTU OBČANŮ TŘÍDÍCÍCH ODPAD ROZŠIŘOVÁNÍ TŘÍDĚNÝCH KOMODIT Problémový okruh 3 : VYSOKÉ NÁKLADY ZA ODPADY A ABSENCE ORGANIZOVANÉHO TLAKU VŮČI SVOZOVÝM SPOLEČNOSTEM Cíl 3.2 VYTVOŘENÍ PLATFORMY (SERVIS) PRO OBCE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ OBCÍ ZA ODPADY

16 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE - ODPADY Návrhy řešení problémů a potřeb: Opatření 2.1.1: Motivace občanů (aktivace veřejnosti) ke třídění odpadu, Zvýšení osvěty k třídění odpadů a dalšímu třídění. Optimalizace objemu nádob na odpady. Zvýšení rozsahu služeb a zvýšený tlak (finanční) na obyvatele. Optimální docházkové vzdálenosti k místům na separovaný odpad. Předávání zkušeností jednotlivých obcí. Opatření 1.1, 1.2: Spolupráce při zamezení černým skládkám Finanční motivace občanů – snížení poplatků za odpad. Zaměření a zvýšení pozornosti na drobné podnikatele. Předání zkušeností jednotlivých obcí. Zvýšení osvěty, začít u malých dětí. Spolupráce v monitoringu. Společná organizace brigád při odstraňování černých skládek.

17 DOPRAVA DEFINICE HLAVNÍCH PROBLÉMOVÝCH OKRUHŮ A NÁVRHŮ CÍLŮ PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

18 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE - DOPRAVA Problémový okruh Problémový okruh 1 : DEFICITY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE ZLEPŠENÍ STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Cíl 1.2Cíl 1.1: ZVÝŠENÍ PODÍLU NEMOTOROVÉ DOPRAVY Problémový okruh 2 : NEPŘÍZNIVÉ VLIVY DOPRAVY NA ŽP A BEZPEČNOST Cíl 2.2 Cíl 2.1 Cíl 3.1 ODSTRANĚNÍ ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ PROSTŘEDÍ ZAJIŠTĚNÍ VĚTŠÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ Problémový okruh 3 : DEFICITY V DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A ZAVÁDĚNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Cíl 3.2 ZAJIŠTĚNÍ VYHOVUJÍCÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ZAVEDENÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍ CH TECHNOLOGIÍ

19 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE - DOPRAVA Návrhy řešení problémů a potřeb: Opatření 1.2.1: Vybudování infrastruktury pro cyklodopravu a další druhy nemotorové dopravy (cyklostezky, cyklotrasy, in-line pruhy) Propojení stávajících cyklotras a cyklostezek bezpečnými úseky tras a stezek pro cyklisty, umožnit bezpečnou dopravu do zaměstnání i pro turisty. Spolupráce obcí, spolupráce s dalšími subjekty (kraj, SD) při realizaci připravených projektů (např. cyklostezka Kadaň – Černovice, Černovice – Spořice – Droužkovice – Březno s cílem propojit Chomutov s Nechranickou přehradou). Vybudování propojených bezpečných tras pro cyklodopravu ve městech. Příprava a realizace stezek nejen pro cyklisty, ale i pro další nemotorovou dopravu (koloběžky, in-line, pěší). Opatření 1.2.2: Vybudování zázemí pro ekol. dopravní prostředky Vybudování plnících stanic CNG, dobíjecích stanic. Budování parkování pro kola (spolupráce se zaměstnavateli). Budování doprovodné infrastruktury cyklostezek – zeleň, odpočívadla, atp.

20 CESTOVNÍ RUCH DEFINICE HLAVNÍCH PROBLÉMOVÝCH OKRUHŮ A NÁVRHŮ CÍLŮ PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

21 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE – CESTOVNÍ RUCH Problémový okruh Problémový okruh 1 : NEDOSTATEČNÝ A NEÚČINNÝ MARKETING SJEDNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT V ORP Cíl 1.2 Cíl 1.1: ZLEPŠENÍ EXTERNÍ KOMUNIKACE Problémový okruh 2 : NEEXISTUJÍCÍ MANAGEMENT CR V ORP Cíl 2.2 Cíl 2.1 Cíl 3.1 VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉ KOORDINAČNÍ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURY ODSTRANĚNÍ DUPLICIT A ZLEPŠENÍ SYNERGIE Problémový okruh 3 : NÍZKÁ KONKURENCESCHOPNOST REGIONU Cíl 3.2 ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI O ATRAKTIVITÁCH PODPORA PRODUKTŮ CR Cíl 3.3 ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ SLUŽEB CR

22 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE – CESTOVNÍ RUCH Návrhy řešení problémů a potřeb: Opatření 1.1.1: Realizace motivačních šetření mezi turisty a návštěvníky Vytvoření jednotného dotazníku s cílem identifikace spokojenosti turistů a návštěvníků s produkty cestovního ruchu v území Chomutovska. Spolupráce se středními školami při dotazování účastníků cestovního ruchu, spolupráce s Okresní hospodářskou komorou. Realizace motivačního šetření 1 x za 2 roky. Vyhodnocení šetření s poskytnutím zpětné vazby obcím a podnikatelům o trendech CR v jejich území a o vnímání kvality jimi poskytovaných služeb. Opatření 3.1.2: Sjednocení značení turistických cílů Koordinace při přípravě a zavádění značení turistických cílů. Vytvoření systému hlavních a doplňujících informačních bodů v území. Preference jednotného značení historických památek, přírodních zajímavostí, turistických tras a cyklostezek v souladu s legislativou. Doplňování značení na základě schválených projektů.

23 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE – CESTOVNÍ RUCH Návrhy řešení problémů a potřeb: Opatření 3.3.1: Podpora zavádění systémů kvality služeb CR Aktivní spolupráce na projektech zlepšujících kvalitu poskytovaných služeb. Podpora oborových certifikací. Zapojování subjektů do Českého systému kvality služeb. Podpora regionální značky (regionální potravina, regionální výrobek). Opatření 2.1.1: Sestavení společného týmu pro rozvoj cestovního ruchu v ORP Chomutov Vytvoření týmu zástupců obcí a významných subjektů CR v území Chomutovska za účelem zlepšení koordinace cestovního ruchu. Tým bude partnerem pro destinační agentury a další organizace působící v území. Schválení kompetencí a základního plánu činnosti s orientací na naplňování cílů. Interní schůzky 1 x za 3 měsíce. Koordinační schůzky s partnery (DA) 2x ročně. Vyhodnocování aktivit v ORP 1 x ročně.

24 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE Podpora meziobecní spolupráce - metodika

25 Podpora meziobecní spolupráce Cílem projektu meziobecní spolupráce JE: posílení a prohlubování meziobecní spolupráce vytvoření podmínek pro vzájemnou spolupráci ve vhodných oblastech samostatné působnosti připravit podklady (právní dokumenty) pro budoucí možný vznik DSO Cílem projektu meziobecní spolupráce NENÍ: okamžitý vznik nových nebo změna stávajících stanov DSO založení nového nebo transformace stávajícího DSO. PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

26 Právní pomoc Svazu měst a obcí ČR Vytvoření adekvátního institucionálního zázemí pro spolupráci obcí na území ORP Metodika k problematice prohlubování meziobecní spolupráce, o materiál pro zájemce o vytvoření či transformaci dobrovolných svazků obcí o podklad pro přípravu právních dokumentů nezbytných pro realizaci záměrů Projektu MOS Odpovědi na otázky umožní zjistit preference představitelů obcí Preferované varianty se závazně promítnou do návrhu právních dokumentů podle požadavků představitelů obcí ORP. PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

27 Otázky k podkladům pro tvorbu právních dokumentů Orgány dobrovolného svazku obcí: Nejvyšší orgán svazku (shromáždění zástupců jednotlivých obcí) 1.Jaký název nejvyššího orgánu v rámci svazku byste volili?  valná hromada  členská schůze  shromáždění starostů  schůze představitelů obcí  jiné: ______________ 2.Kdo může zasednout v nejvyšším orgánu svazku (NOS)?  V NOS zasedají zástupci obcí bez ohledu na volený mandát  V NOS zasedají pouze starostové nebo místostarostové sdružených obcí  V NOS zasedají pouze volení členové obecních zastupitelstev 3.Kolik zástupců má v nejvyšším orgánu svazku každá obec?  Každá obec má v NOS jednoho zástupce  Každá obec má v NOS více zástupců 2 zástupci 3 zástupci, jiné: __________ PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

28  Některé obce mají v NOS více zástupců podle rozlohy území  1 zástupce za každých započatých 5 km 2  1 zástupce za každých započatých 10 km 2  jiné: __________ podle počtu obyvatel  1 zástupce za každých započatých 1.000 obyvatel  1 zástupce za každých započatých 10.000 obyvatel  jiné: __________ Výkonný orgán svazku (rada svazku) 4.Jaký charakter by měl mít výkonný orgán svazku?  výkonný orgán je kolektivní a má  5 členů  7 členů  9 členů  jiné: ______________  výkonný orgán je jednočlenný (individuální) 5.Kdo může být zvolen jako člen výkonného orgánu svazku (VOS)?  Výkonný orgán svazku je složen z volených členů zastupitelstev  Výkonný orgán svazku je složen ze starostů nebo místostarostů sdružených obcí  Výkonný orgán svazku může být složen i z třetích osob (mimo obecní strukturu členů) PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

29 6.Jakým způsobem je výkonný orgán svazku ustavován?  výkonný orgán je volen nejvyšším orgánem svazku  Volbou, ale některé obce mají ve výkonném orgánu svazku stálé zastoupení  Podle rozlohy území  Obce s větším územím než 10 km 2  Obce s větším územím než 20 km 2  Podle počtu obyvatel  Obce s větším počtem obyvatel než 1.000  Obce s větším počtem obyvatel než 20.000  jiné: ______________ Statutární orgán svazku 7.Jaký charakter by měl mít statutární orgán svazku?  Statutární orgán je jednočlenný (individuální) (předseda svazku, zastupován místopředsedou)  Statutární orgán je kolektivní a má:  3 členy  5 členů  7 členů  Jiný počet_____________ PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

30 8.Kdo může být zvolen jako statutární orgán svazku?  Statutárním orgánem může být jen člen zastupitelstva obce (statutární orgán svazku je složen z volených členů zastupitelstev)  Statutárním orgánem může být i třetí osoba mimo obecní strukturu (statutární orgán svazku může být složen i z třetích osob mimo obecní strukturu členů)  Statutárním orgánem může být jen starosta nebo místostarosta členské obce (statutární orgán svazku je složen ze starostů nebo místostarostů sdružených obcí) Kontrolní orgán svazku 9.Jaký charakter by měl mít kontrolní orgán svazku?  Kontrolní orgán je kolektivní a má  3 členy  5 členů  7 členů  Jiný počet_____________  Kontrolní orgán je jednočlenný (individuální) 10.Kdo může být zvolen do kontrolního orgánu svazku?  Kontrolní orgán svazku může být složen i z třetích osob (osob mimo obecní strukturu členů  Kontrolní orgán svazku je složen ze starostů nebo místostarostů sdružených obcí  Kontrolní orgán svazku je složen z volených členů zastupitelstev PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

31 Způsob rozhodování kolektivních orgánů Poměrně vyvážený hlasovací model –zaměřuje se též na počet obyvatel –eliminuje obavu obcí z přehlasování jinými Příklad: Ve svazku je sdruženo deset obcí s celkově 140.000 obyvateli, přičemž jedna obec má 50.000 obyvatel a zbylých devět obcí každá 10.000 obyvatel. Obce hlasují o navrženém usnesení. Pro splnění první podmínky vedoucí k přijetí usnesení (tj. nadpoloviční většina hlasů) se tak musí kladně na daném usnesení vyjádřit alespoň šest obcí sdružených ve svazku. Druhá podmínka vedoucí k přijetí usnesení (tj. reprezentativní počet zastoupených obyvatel) však bude splněna pouze tehdy, pokud oněch šest obcí hlasujících pro přijetí usnesení společně v součtu reprezentuje alespoň 70.000 obyvatel (polovina z celkového počtu obyvatel sdružených ve svazku). Relevantní v tomto ohledu je počet obyvatel přihlášených k určitému datu k trvalému pobytu v dané obci. Obě podmínky musí být vždy naplněny současně. PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

32 Jaká pravidla by měla platit pro rozhodování kolektivních orgánů svazku? Nejvyšší orgán svazku 11.Jakým způsobem bude v nejvyšším orgánu svazku hlasováno?  NOS bude vždy využívat většinový model hlasování zohledňující počet obyvatel v jednotlivých obcích, přičemž vždy bude třeba více než polovina hlasů členů nejvyššího orgánu a zároveň zastoupení alespoň 50 % obyvatel sdružených obcí  v nejvyšším orgánu svazku bude rozhodováno na základě úplné shody všech členů  v nejvyšším orgánu svazku bude rozhodováno na základě úplné shody všech zúčastněných členů  v nejvyšším orgánu svazku bude rozhodováno prostou většinou počítanou ze zúčastněných členů svazku  v nejvyšším orgánu svazku bude rozhodováno prostou většinou počítanou ze všech členů svazku  v nejvyšším orgánu svazku bude rozhodováno kvalifikovanou (2/3) většinou počítanou ze zúčastněných členů svazku  v nejvyšším orgánu svazku bude rozhodováno kvalifikovanou (2/3) většinou počítanou ze všech členů svazku PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

33 12.Budou ze zvoleného způsobu hlasování stanoveny výjimky?  Ne, vždy bude rozhodováno způsobem zvoleným v přechozí otázce  Ano, o některých záležitostech bude rozhodováno odlišným způsobem  Na základě úplné shody všech členů/všech zúčastněných? bude rozhodováno v těchto záležitostech:  Změna stanov  Přijetí nového člena svazku  Vyloučení člena svazku  Schválení rozpočtu  Splynutí, sloučení, rozdělení a jiné zrušení svazku  Jiné_______  Na základě kvalifikované (2/3) většiny ze všech členů/všech zúčastněných? bude rozhodováno pouze v těchto záležitostech:  Změna stanov  Přijetí nového člena svazku  Vyloučení člena svazku  Schválení rozpočtu  Splynutí, sloučení, rozdělení a jiné zrušení svazku  Jiné_______ PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

34  Nejvyšší orgán svazku bude využívat většinový model hlasování zohledňující počet obyvatel v jednotlivých obcích pouze v některých případech, přičemž vždy bude třeba více než polovina hlasů a zároveň zastoupení alespoň 50% obyvatel sdružených obcí:  Změna stanov  Přijetí nového člena svazku  Vyloučení člena svazku  Schválení rozpočtu  Splynutí, sloučení, rozdělení a jiné zrušení svazku  Jiné_______ 13.Jakým způsobem bude stanoven počet hlasů jednotlivých členů v rámci NOS?  Každý člen má stejný počet hlasů  Některé obce disponují více hlasy  podle rozlohy území  1 zástupce za každých započatých 5 km 2  1 zástupce za každých započatých 10 km 2  jiné: __________  podle počtu obyvatel  1 zástupce za každých započatých 5.000 obyvatel  1 zástupce za každých započatých 10.000 obyvatel  jiné: __________  Jiná kritéria PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

35 14.Bude moci být v rámci rozhodování NOS využíváno právo veta?  Žádný člen nedisponuje právem veta  Každý člen má právo využít právo veta  Právem veta disponují pouze někteří členové svazku  podle rozlohy území  1 zástupce za každých započatých 10 km 2  1 zástupce za každých započatých 20 km 2  jiné: __________  podle počtu obyvatel  1 zástupce za každých započatých 10.000 obyvatel  1 zástupce za každých započatých 20.000 obyvatel  jiné: __________  Jiná kritéria PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

36 Jaká pravidla pro financování svazku jsou podle Vás přijatelná? 15.Jakým způsobem bude svazek obcí financován?  Příjmem z vlastní činnosti  Zakládající a přistupující členové uhradí vstupní příspěvek  1.000 Kč  5.000 Kč  10.000 Kč  Jiné______________  Dotacemi  členové hradí příspěvky na činnost svazku 16.Jakým způsobem bude stanovena výše pravidelného příspěvku?  O výši příspěvku rozhoduje orgán svazku dle svého uvážení s garantovanou minimální výší  O výši příspěvku rozhoduje orgán svazku dle svého uvážení bez garantované minimální výše  Výše příspěvku je stálá  10.000 Kč  20.000 Kč  50.000 Kč  Jiné______________ PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

37 17.Co bude vždy zohledněno při rozhodování o výši příspěvku?  Hospodářský výsledek uplynulých období  Aktivity svazku, do nichž se jednotlivé obce zapojují  Počet obyvatel v jednotlivých členských obcích  Územní velikost členské obce 18.Jak vysoký příspěvek bude případně svazku garantovaný?  Variabilní částka odvíjející se od počtu obyvatel členské obce:  1 Kč na obyvatele  2 Kč na obyvatele  3 Kč na obyvatele  Jiné______________  Variabilní částka odvíjející se od územní rozlohy členské obce:  50 Kč km 2 rozlohy  100 Kč km 2 rozlohy  200 Kč km 2 rozlohy  Jiné_____________  Stálá konkrétní částka  10.000 Kč  20.000 Kč  50.000 Kč  Jiné_____________  Žádný garantovaný příspěvek nebude stanoven PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

38 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

39 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci Více informací: http://www.chomutov-mesto.cz/cz/meziobecni-spoluprace za Realizační tým projektu Ing. Lenka Kynčilová PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE


Stáhnout ppt "2. setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 29. 9. 2014 PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google