Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území VŠERADICE Úvodní jednání 11.5.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní pozemková úprava v katastrálním území VŠERADICE Úvodní jednání 11.5.2015."— Transkript prezentace:

1 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území VŠERADICE Úvodní jednání 11.5.2015

2 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01 Králův Dvůr u Berouna Zpracovatel: Společnost pro KoPÚ 2014 HRDLIČKA spol. s r.o., Tetín – reprezentant společnosti Ing.Josef Honz, Lnáře - člen společnosti Jitka Vyskočilová – referent KoPÚ tel: 725047735, email: j.vyskocilova@spucr.cz

3 Pozemkové úpravy Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

4 Význam pozemkových úprav pro vlastníky a nájemce Upřesnění pozemků ve výměře a v poloze Odstranění parcel bez LV v KN mapě, odstranění parcel zjednodušené evidence (zprůhlednění katastrálního operátu) Možnost scelení pozemků a úprava tvaru pozemků Možnost rozdělení spoluvlastnických podílů Zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest Ukončení zatímního užívání cizích pozemků Uzavření nových nájemních smluv na přesnou výměru jednotlivých parcel Lepší využití pozemků Bezplatné vytyčení pozemků

5 Historie PÚ Egypt- vytyčování pozemků po záplavách Velká kolonizace ve 12.-14.stol, zakládání vesnic – lokátoři, rozvržení a vyměření půdy od feudála, určení hranice mýcení lesů Po zrušení nevolnictví, robot a poddanství (1785) větší pohyb nájemců půdy, dělení pozemků, vznik nevhodných tvarů pozemků (klíny, řemenové, přerušené, bez přístupu), roztroušená držba – rozptýlené a roztroušené pozemky Dobrovolné scelování r.1856-1883 – Fr. Skopalík, Záhlinice na Moravě Úřední scelování – komasace, 1883-1900, zákony o scelování hospodářských pozemků, platil pouze na Moravě, od r.1940 rozšířeno do Čech Technicko-hospodářské úpravy pozemků (THÚP) 1947-1955 rozorávání mezí, zakládání družstev – nedokončená scelovací řízení Hospodářsko-technické úpravy pozemků (HTÚP) 1955-70.léta, velké scelování, veliké lány

6 Základní právní normy

7 Statistika k.ú. Všeradice výměra celého území736 ha - zpracováno v KoPÚ650 ha - mimo KoPÚ86 ha - řešené547 ha - neřešené103 ha

8 Počet všech listů vlastnictví520 počet LV zpracovaných v KoPÚ255 počet LV mimo KoPÚ265 Počet vlastníků v obvodu KoPÚ432 Počet parcel v k.ú.2559 počet parcel zpracovaných v KoPÚ 1601 počet parcel mimo KoPÚ958

9

10 86,13 ha 547,03 ha 102,43 ha

11

12 Etapy pozemkové úpravy Přípravné práce – Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu – Dohledání, ověření a doplnění bodového pole – Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území – Zjišťování průběhu hranic pozemků – Dokumentace nároků vlastníků pozemků Návrhové práce – Plán společných zařízení – Návrh nového uspořádání pozemků Zpracování mapového díla – Vyhotovení digitální katastrální mapy a souboru popisných informací Vytyčení – Vytyčení hranic nově navržených pozemků (není součástí této zakázky)

13 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu terénní průzkum vyhodnocení shromážděných podkladů – Geodetické a majetkoprávní podklady – Mapové podklady – Podklady územního plánování – Stanoviska příslušných DOSS – Projektová dokumentace zpracovaná v zájmovém území

14 Zeměměřické činnosti - dohledání, ověření a doplnění bodového pole - polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území - určení obvodu KoPÚ - šetření vnějšího obvodu upravovaného území - šetření vnitřního obvodu upravovaného území - vyhotovení geometrických plánů - šetření lesních pozemků

15

16 Zpracování soupisu nároků vlastníků - rozdělení pozemků na zahrnuté („řešené“ a „neřešené“), nezahrnuté - ocenění pozemku dle bonity (BPEJ - základní cena) - ocenění trvalých porostů (průměrnou cenou) - určení vzdálenosti:budova Obecního úřadu - určení opravného koeficientu – rozdíl mezi výměrou obvodu KoPÚ (vypočtená ze souřadnic – dle zaměření) a součtem výměry nároků (dle katastru nemovitostí) Ocenění slouží pouze pro účely KoPÚ !!!

17 Ukázka nárokového listu Informace o vlastnících Pozemky zahrnuté v obvodu KPÚ ∑ výměry ∑ ceny Ø vzdálenost

18 Ukázka nárokového listu Pozemky zahrnuté v obvodu KPÚ „neřešené“ Pozemky nezahrnuté, mimo obvod KPÚ

19 Plán společných zařízení Opatření ke zpřístupnění pozemků - polní a lesní cesty, mostky, brody atd. Protierozní opatření pro ochranu ZPF - zasakovací pásy, příkopy, zatravnění atd. Vodohospodářská opatření - ochranné hráze, vodní nádrže, suché poldry, úpravy toků atd. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí - ÚSES, doplnění doprovodné zeleně atd.

20 Sbor zástupců spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav Posuzuje varianty návrhu pozemkových úprav a navrhovaná opatření Vyjadřuje se k plánu společných zařízení Vyjadřuje se k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav Sbor zástupců má funkci pouze poradní Počet členů sboru zástupců musí být lichý a počet členů sboru zástupců je 5 až 15 členů Nevolení členové sboru zástupců jsou zástupce obce a zástupce SPÚ (za Obec Všeradice – Špalek Roman, za SPÚ – Vyskočilová Jitka) Volí se jeden náhradník Volba sboru zástupců

21 Plán společných zařízení PSZ – posoudí sbor zástupců a schválí jej zastupitelstvo obce na veřejném zasedání SPÚ předloží zpracovaný PSZ dotčeným orgánům státní správy (DOSS), které se k němu vyjádří

22 Ukázka plánu společných zařízení

23 Ukázka REALIZACE - PSZ

24

25 - 1. návrh, projednání s vlastníky - oprava návrhu, postupné projednání s vlastníky … - kritéria přiměřenosti nových pozemků: cena +- 4% oproti původní ceně výměra +- 10% proti původní výměře vzdálenost +- 20% proti původní vzdálenosti Snížení nebo zvýšení ceny, výměry nebo vzdálenosti nově navrhovaných pozemků nad tato kritéria lze provést jen se souhlasem vlastníka. -postupné projednávání s vlastníky -návrh lze schválit pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň ¾ výměry půdy řešené v pozemkové úpravě - SPÚ po dobu 30 dnů vystaví návrh, účastníci mají poslední možnost podávat připomínky Návrh nového uspořádání pozemků

26 Co umí pozemková úprava: - scelovat, rozdělovat pozemky - narovnat hranice parcel, přesun parcel - vypořádat spoluvlastnictví k pozemkům Je důležité sdělení představ vlastníka projektantovi !!!

27 Co umí pozemková úprava: sceleníotáčenírozdělení

28 Dokumentace nároků vlastníků Grafické znázornění nároků vlastnictví

29 Návrh nového uspořádání pozemků 735 380

30 Závěrečné jednání Rozhodnutí o schválení návrhu – doručí se všem známým účastníkům a oznamuje se veřejnou vyhláškou – je možné se do 15 dnů odvolat Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – doručí se všem známým účastníkům, katastrálnímu pracovišti a oznamuje se veřejnou vyhláškou - proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat Tímto rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy.

31 Digitální katastrální mapa - obnova katastrálního operátu - vytyčení parcel dle požadavků vlastníků

32 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu: duben 2016 Doplnění stávajícího bodového pole: červen 2016 Polohopisné zaměření zájmového území: červen 2016 Geometrické a polohové určení obvodu uprav. území: říjen 2015 Dokumentace nároků vlastníků pozemků: listopad 2016 Plán společných zařízení: červenec 2016 Návrh nového uspořádání pozemků: červenec 2017 Zpracování mapového díla digitální katastrální mapy : říjen 2017 (odhad) Harmonogram pozemkových úprav

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Komplexní pozemková úprava v katastrálním území VŠERADICE Úvodní jednání 11.5.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google