Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku 1990 Provádění pozemkových úprav ( JPÚ, KPÚ )‏ Průběh pozemkových úprav – základní pojmy a etapy Ukázky vybraných katastrálních území před a po pozemkové úpravě

3 Historie pozemkových úprav od roku 1990

4 Legislativní úprava procesu pozemkových úprav: - zákon 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ( § 19 )‏ - zákon 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech novelizace :38/1993 Sb. 117/1997 Sb. 120/2000 Sb. zrušil : vládní nařízení č. 47/1995, o opatřeních v oboru HTÚP vyhlášku MZLH č. 27/1958 Ú.l., kterou se vydávaly prováděcí předpisy k vládnímu nařízení č. 47

5 S účinností od 1.1.2003 byly nahrazeny: - -zákon č. 139/2002 Sb - vyhláškou č. 545/2002 Sb o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech pozemkových úprav

6 Provádění pozemkových úprav

7 1. Jednoduché pozemkové úpravy forma:a) časově omezený nájem b) zatímní bezplatné užívaní účel:vyčlenění půdy jednotlivým hospodářským subjektům cíl:vytvoření podmínek pro hospodaření těchto subjektů rozsah: 7000 ha zemědělské půdy, z toho 2270 ha vlastních pozemků (32 %) a 4730 ha pozemků jiných vlastníků (68%)‏ c) JPÚ s výměnou vlastnických práv

8 2. Komplexní pozemkové úpravy řeší : komplexně celé území - zpravidla katastrální území hlediska řešení :majetkové protierozní ochrany vodohospodářské ekologické

9 Průběh pozemkových úprav ZÁKLADNÍ POJMY A ETAPY

10 Právní rámec PÚ Právně je provádění pozemkových úprav podloženo zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

11 Dalším důležitým předpisem je vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

12 Proč provádět pozemkové úpravy ???  Prostředek pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků  Zajištění přístupnosti všech pozemků a vyrovnání jejich hranic  Cesta k racionálnímu hospodaření a využití pozemků  Nástroj k realizaci půdoochranných, ekologických a krajinotvorných opatření  Nástroj rozvoje území

13 Odpovědnost za pozemkové úpravy Pozemkové úpravy zajišťují pozemkové úřady, které organizačně spadají pod Ministerstvo zemědělství České republiky. V současné době jsou samostatnými odděleními sekce UPU, které jsou rozmístěny po celé ČR. Náklady na pozemkové úpravy hradí stát; mohou se však na nich podílet i účastníci pozemkových úprav, příp. i jiné právnické a fyzické osoby.

14 Zahájení řízení Pozemkový úřad posuzuje podané požadavky na zahájení pozemkových úprav a vyjádří se k nim v písemném sdělení do 30 dnů. Pozemkový úřad může v odůvodněných případech zahájit řízení i bez podaných požadavků. Řízení o pozemkových úpravách se považuje vždy za řízení zahájené z podnětu pozemkového úřadu. Pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území.

15 Úvodní jednání Pozemkový úřad svolá úvodní jednání, na které pozve účastníky a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Seznámí je s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Na tomto jednání pozemkový úřad projedná postup při stanovení nároků vlastníků, potřebu aktualizace BPEJ a popřípadě další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách. Na úvodním jednání se též volí sbor zástupců.

16 Sbor zástupců Vlastníci pozemků řešených v PÚ si zvolí na dobu provádění pozemkových úprav sbor zástupců. Ten spolupracuje při zpracování návrhu PÚ, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu PÚ, k návrhu PÚ a spolupracuje při realizaci schválených PÚ

17 Sbor nejedná a nerozhoduje za jednotlivé vlastníky, každý vlastník rozhoduje o svých pozemcích sám a s každým vlastníkem bude zvlášť jednáno. Sbor může jednat za vlastníka pouze na základě a v rozsahu jeho zplnomocnění. Sbor se volí po zahájení řízení o pozemkových úpravách na úvodním jednání.

18 Práce projektantů Práce projektantů Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - - Podrobný průzkum terénu, současné užívání - - dopravní zatížení,přístupy na pozemky - - degradace půdy, heterogenita pozemků, projevy větrné a vodní eroze.

19 Určení obvodu pozemkových úprav Pozemkový úřad určí obvod pozemkových úprav tak, že do nich zahrne pozemky, které posoudil jako nezbytné pro dosažení cílů pozemkových úprav a obnovy katastrálního operátu s přihlédnutím k požadavkům vlastníků pozemků, příslušné obce a katastrálního úřadu.

20 Zjišťování průběhu hranic Vyrovnání a změna katastrální hranice Další zeměměřičské činnosti Geodetické práce

21 Soupis a ocenění nároků vlastníků Představuje soupis nároků jednotlivých vlastníků a jejich pozemků a to podle ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva, věcného břemene a nájemního vztahu na dobu určitou. Pozemky rozděleny na řešené, neřešené a mimo obvod KPÚ. Soupis nároků pozemkový úřad vyloží po dobu 15 dnů na místně příslušném obecním úřadě a zároveň doručí vlastníkům (příp. dědicům po zemřelých, kteří jsou stále vedeni na LV), jejichž pobyt je znám!!!

22 Plán společných zařízení Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu společných zařízení, kterými jsou zejména: Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod. Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění apod.

23 Vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a podobně Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy a podobně

24 Návrh pozemkových úprav Návrh nového uspořádání pozemků je podle zákona projednáván s každým vlastníkem a s příslušnými správními úřady a dotčenými orgány a organizacemi. Na základě souhlasných stanovisek rozhodne o novém uspořádání pozemkový úřad.

25 Závěrečné jednání Zpracovaný návrh je vystaven 30 dnů na příslušném obecním úřadě a též na pozemkovém úřadě. V této době mají účastníci poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky u pozemkového úřadu! Po uplynutí této doby pozemkový úřad svolá závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

26 Pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň tří čtvrtin výměry půdy pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v pozemkových úpravách

27 1. ROZHODNUTÍ Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí doručovanému účastníkům řízení připojí jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení.

28 2. ROZHODNUTÍ Po nabytí právní moci 1. ROZHODNUTÍ („schválený návrh“) jej pozemkový úřad předá katastrálnímu úřadu k vyznačení do katastru nemovitostí. Schválený návrh je závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nacházejí společná zařízení, určení výše úhrady, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování obnoveného SGI.

29 2. ROZHODNUTÍM zanikají dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká.

30 Realizace pozemkových úprav Nové pozemky jsou podle potřeb vlastníků vytyčeny a jsou realizována společná zařízení v pořadí podle priorit v daném území a s ohledem na zajištěné a získané finanční prostředky.

31 Ukázky vybraných katastrálních území před a po pozemkové úpravě

32 Katastrální území Dynín před KPÚ

33 Katastrální území Dynín po KPÚ

34 KPÚ Lhotice - nárok

35 KPÚ Lhotice - projekt

36 KPÚ Lhotice – vlastník č.1 - nárok

37 KPÚ Lhotice – vlastník č.1 - projekt

38 KPÚ Lhotice – vlastník č.2 - nárok

39 KPÚ Lhotice – vlastník č.2 - projekt

40 KPÚ Lhotice – vlastník č.3 - nárok

41 KPÚ Lhotice – vlastník č.3 - projekt

42 KPÚ Ševětín - nárok

43 KPÚ Ševětín - projekt


Stáhnout ppt "Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google