Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář pro žadatele Pro 18. výzvu 3.2 IOP Praha 13. ledna 2014 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

2  Základní parametry 18. výzvy  Podporované aktivity/typové projekty  Způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektů  Projektová dokumentace a další přílohy  Nejčastější chyby a doporučení pro tvorbu projektů 2 Zaměření semináře

3 3 Podporované aktivity v rámci 3.2a – 18. výzva 3.2a Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení zajišťujících akutní péče v návaznosti na integrovaný záchranný systém – specializovaná pracoviště traumatologické péče: traumacentra pro dospělé traumacentra pro děti a dorost popáleninová centra Přidělená dotace je účelově vázaná a je určena výhradně pro konkrétní specializované pracoviště zdravotnického zařízení zařazeného v rámci národní sítě specializovaných pracovišť. Žadatel je povinen být součástí platného věstníku MZ ČR v době registrace žádosti i po celou dobu hodnotícího procesu. Cíl aktivity 3.2a: Cílem aktivity je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci vymezených národních sítí zdravotnických zařízení. Každý projekt musí prokázat/popsat vazbu na výše uvedený cíl, jinak hrozí riziko vyřazení projektu. Cíl projektu musí vždy směřovat primárně k jednomu měřitelnému a uchopitelnému cíli.

4 Oprávnění žadatelé, územní zaměření a místo realizace Oprávnění žadatelé, resp. příjemci podpory 3.2a – 18. výzva  příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR (PO MZ ČR)  příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem obrany ČR (PO MO)  organizace zřizované nebo zakládané kraji Žadatel musí být součástí sítě specializovaných pracovišť (traumatologická síť je vymezena Věstníky MZ ČR částka 6/2008, 5/2009). Územní zaměření Podpora bude poskytnuta projektům, které mají převažující dopad pro území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2) spadajících do cíle „Konvergence“. Místo realizace Místem realizace projektů u příjemců se sídlem mimo území hl. města Prahy je území celé ČR. Místem realizace projektů u příjemců se sídlem v Praze je území celé ČR vč. hl. města Prahy. 4

5 Termíny 18. výzvy – aktivita 3.2a Termíny: Datum vyhlášení výzvy: 20. 12. 2013 Datum zpřístupnění internetové aplikace Benefit7: 20. 12. 2013 Datum zahájení příjmu žádostí: 8. 1. 2014 Příjem žádostí: v pracovní dny od 8 do 15 hodin 18. výzva Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2014 ve 12.00 hod Kontaktní místo pro podávání informací a žádostí Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor evropských fondů, oddělení projektového řízení (EF/2) Palackého náměstí 4 128 01 Praha 2 5

6 Alokace výzvy, omezení výše podpory Alokovaná částka pro výzvu (ERDF)…….. 587 574 088 Kč Částka může být v průběhu výzvy aktualizována.  Maximální přípustná výše dotace z ERDF na jeden projekt je 80 mil. Kč (= 85 %, 100 % způs. výdajů = 94,117647 mil. Kč).  Maximální výše celkových výdajů (způsob. + nezpůsob. výdaje) na jeden projekt není stanovena.  Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.  Omezení počtu předložení projektových žádostí: 1 projektová žádost. 6

7 Struktura financování způsobilých výdajů projektu 7 POZOR! Výše uvedené % poměry struktury financování musí být uvedeny v Benefitové žádosti.

8 Způsobilé výdaje Výdaje musí být přiměřené a musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. Základní principy  hospodárnost  účelnost  efektivnost Časová způsobilost  od zahájení realizace projektu, nejdříve po vydání Řídící dokumentace  do předložení závěrečné monitorovací zprávy 8

9 9  Výdaje na pořízení zdravotnických prostředků vymezených přílohou č. 1.6 Standardy vybavenosti národních sítí vč. výdajů na nákup služeb souvisejících s jejich pořízením  DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu k aktivitám projektu)  Výdaje na spotřební materiál (startovací balíček)  Výdaje na zkušební provoz  Instruktáž personálu dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích Řízení projektu – externí služby  max. 200 tis. Kč vč. DPH Výdaje na propagaci a publicitu projektu  pamětní deska (max. 30 tis. Kč/ks vč. DPH) Způsobilé výdaje

10 Nezpůsobilé výdaje  výdaje převyšující maximální přípustnou výši dotace (tj. výdaje převyšující částku 94,117647 mil. Kč)  výdaje na přípravu a zpracování Žádosti  výdaje na stavební práce  běžné provozní/režijní výdaje, výdaje na cestovné  osobní výdaje  clo  uzavřené smlouvy s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby  výdaje na pojištění, úroky, kursové ztráty, celní, soudní a správní poplatky  výdaje za zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu 10  Výčet nezpůsobilých výdajů není úplný, nezpůsobilým výdajem se může stát i výdaj, který není vynaložen v souladu s pravidly hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a dalšími podmínkami stanovenými v PPŽP.  Nezpůsobilé výdaje jsou vždy hrazeny z vlastních zdrojů příjemce.

11 11 Problematická záložka v IS Benefit - Rozpočet projektu Nezpůsobilé výdaje: - nezpůsobilé výdaje připadající na cíl RKZ (kód 08.02) – pouze žadatelé z hl. m. Prahy (stejná struktura a pojmenování položek) - ostatní nezpůsobilé výdaje projektu nad rámec způsobilých výdajů (kód 08.03) – výdaje přesahující max. výši dotace ( vztahuje se pouze k 1 položce) Požadavky na vyplnění: -částky v rozpočtu se nezaokrouhlují na celé koruny (matematicky na 2 desetinná místa) -podrobně specifikovat předmět výdaje (struktura rozpočtu bude totožná se strukturou položek v příloze Projektová dokumentace a se strukturou použitou v rámci průzkumu trhu) -podrobně specifikovat měrnou jednotku (ks, sada, smlouva, apod.) a jednotkovou cenu -oddělovat hmotný a nehmotný majetek, co lze v rámci zakázky soutěžit zvlášť podle § 98 ZVZ -kód výdaje 06 - Křížové financování nepoužívat -Výdaje na publicitu projektu vždy uvádět do kódu 03 – Publicita projektu (informační tabule kód rozpočtu 03.01) -Výdaje na externí management vždy uvádět do kódu 04.03 – Nákup služeb na řízení projektu -výdaje na RKZ – rozepsat zrcadlově podle položek způsobilých výdajů (pouze žadatelé z hl. m. Prahy)

12 Problematická záložka v IS Benefit – Potřeby (EDS) a Zdroje (EDS) Základní principy:  bilanční rovnováha Potřeb (EDS) a Zdrojů (EDS)  obsahují veškeré výdaje uvedené v rozpočtu projektu: způsobilé i nezpůsobilé  Potřeby a jim odpovídající Zdroje se vyplňují do těch let, kdy bude výdaj uhrazen z ERDF a SR  členění investičních a neinvestičních Potřeb a Zdrojů musí být plně v souladu s účetnictvím žadatele a Rozpočtem projektu  částky se uvádějí zaokrouhlené na celé koruny (zdroje hrazené ze SF a SR zaokrouhlit na Kč nahoru) Zdroje - druhové třídění pro ERDF (5573/6573 VDS a SR 5570/6570 VDS): Kategorie zdrojů: ERDF (neinvestice/investice) – 5573/6573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů SR pro PO MO (investice/neinvestice) – 5570/6570 rozpočet kapitoly správce programu Organizace založené krajem (investice/neinvestice) – 5712/6712 – dotace z rozpočtu kraje Závaznost ZDROJE:ERDF a SR – maximální Závaznost POTŘEBY: maximální vždy! 12

13 Problematická záložka v IS Benefit7 - Horizontální kritéria 1. Vliv na rovné příležitosti 18. výzva: v rámci aktivity 3.2a není pozitivní vliv na rovné příležitosti relevantní – projekty jsou svou povahou neutrální! 2. Vliv na životní prostředí Výběr pozitivního vlivu na ŽP musí být podložen expertní studií, která bude přílohou projektové žádosti. Studie musí doložit pozitivní vliv alespoň na jedno z těchto kritérií: - použití ekologicky šetrných materiálů - náhrada zastaralých nevhodných technologií (např. přístrojů s ionizujícím zářením) - ekologicky šetrné technologie - ekologická likvidace produktu - nižší nároky na dodávky z veřejných energetických sítí Pozitivní vliv na horizontální kritéria je dále předmětem monitoringu a kontrol v rámci realizace a udržitelnosti projektu. POZOR!- do Benefitové žádosti je nutné prokázat popisem neutrální vliv na horizontální témata. 13

14 Přílohy předkládané k registraci projektu 14 * * Možné doložit až k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (u prokázání vlastnických vztahů se jedná pouze právní akt o užívání nemovitosti). *

15 * Možné doložit až k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 15 Přílohy předkládané k registraci projektu PřílohaPO MZ ČRPO MOOrganizace zřizované / zakládané kraji a obcemi Forma Doklad o zajištění finančního krytí projektu ANONEANO* Tištěná Čestné prohlášení o velikosti cílové skupiny (pro organizace z hl.m.Prahy) ANO NE Tištěná Čestné prohlášení o veřejné službě ANO Tištěná Formulář k posouzení veřejné podpory ANO Tištěná Formulář Sledování indikátorů ANO Tištěná + elektronická Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby NEANO Tištěná IPRM Pokud je relevantní Tištěná

16 Přílohy předkládané k registraci nebo k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Pouze u organizací zřizovaných/ zakládaných kraji je možné pouze: právní akt o užívání nemovitosti stanovisko k realizaci doklad o zajištění finančního krytí projektu předložit až k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 16

17 17 Doklad o právní subjektivitě Dokládají pouze: organizace zřizované / zakládané kraji doloží zřizovací/zakladatelskou listinu (příp. zakladatelskou/ společenskou smlouvu) a výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní před registrací Žádosti.

18 18 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Dokládají pouze: organizace zakládané kraji Budou doložena daňová přiznání za poslední tři účetně uzavřené roky, včetně příslušných povinných příloh (rozvahu, výkaz zisků a ztrát) Dále bude doložen vyplněný a statutárním orgánem podepsaný Formulář Vyhodnocení finančního zdraví žadatele (formulář je přílohou č. 1.5 PPŽP)

19 19 Doklad o prokázání vlastnických vztahů Dokládají: všichni žadatelé 1) Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (nesmí být starší 90 dnů před registrací žádosti), pouze k nemovitostem, které se vztahují k předmětu projektu. 2) Tabulku s přehledem nemovitostí dotčených projektem (obsahuje identifikaci dotčené nemovitosti, právo hospodaření a konkrétní výdaj projektu který se k nemovitosti vztahuje) 3) Právní akt o užívání V případě, že je budova ve vlastnictví žadatele nebo zřizovatele a pozemek, na němž budova stojí, není plně ve vlastnictví těchto subjektů, není nutné dokládat smlouvu na pronájem pozemku. V případě zatížení majetku zástavním právem (popř. právem obdobným) musí žadatel doložit vznik závazku. Pouze k nemovitostem, které se vztahují k předmětu projektu, dotčené nemovitosti musí být barevně či jiným způsobem označeny. Přílohu je možné pořídit na stránkách: http://nahlizenidokn.cuzk.czhttp://nahlizenidokn.cuzk.cz

20 20 Projektová dokumentace (1/5) Podrobný popis předpokládaných dodávek pořizovaných předmětů v rozsahu nutném pro dostatečné posouzení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Povinná struktura Projektové dokumentace: Popis současného stavu (zřetelně indikuje potřebnost realizovat konkrétní projekt, popisuje současnou vybavenost, minulé aktivity a realizované projekty, analýza prostředí – poskytovatele zdravotních služeb a návaznost procesů na projekt, analýza cílových skupin ve vztahu k projektu a k jednotlivým činnostem a benefitům, které pro ně projekt přinese,...) např.: -Organizační uspořádání TC/TCDD např. podle oborů / týmů -Prostorové uspořádání -Personální vybavení pracoviště -Spolupráce s dalšími obory (konziliární služby, labor. diagnostika, apod.) -Spolupráce s jinými poskytovateli ZS -...

21 21 Popis odůvodněnosti pořízení investic (konkrétní popis potřebnosti, důvody, výhody a nevýhody) Potřeba doložit potřebnost projektu a vynaložení finančních prostředků z hlediska účelnosti projektu a přínosu pro poskytovatele ZS. Optimálně prostřednictvím analýzy založené na tvrdých datech (struktura výkonů, počty pacientů, spádové území, popis morální / technické zastaralosti,.). Přínosy vyplývající z realizace projektu nebo jeho dílčích aktivit, a to i ve vztahu k cílům projektu/dílčích aktivit. Možnost popisu nulové varianty. Projektová dokumentace (2/5)

22 22 Projektová dokumentace (3/5) Popis pořizovaných investic (technické parametry, předpokládaná fyzická životnost, medicínský účel) -pokud není vhodné definovat konkrétní technické parametry (např. z důvodu potenciální diskriminace), pak je nutné podrobně specifikovat funkční požadavky -Slouží i jako podklad pro provedení průzkumu trhu Podrobný harmonogram projektu (popis dílčích aktivit událostí a milníků v realizační fázi) Organizační diagram / schéma projektu (vymezení organizační struktury, rozdělení interních a externích kompetencí v projektovém týmu)

23 Projektová dokumentace (4/5) Podrobné finanční kalkulace + Stanovení nákladovosti investic Průzkum trhu (analýza) - optimálně oslovením 3 dodavatelů/výrobců, zpracování expertního posudku, obdobné dodávky; konkrétní kalkulace pro položku rozpočtu vyplývající např. ze 3 získaných nabídek - vhodné komentovat, jak byl stanoven oslovený vzorek firem, zda zaslané nabídky odpovídají technickým podmínkám poptávkového šetření - princip stanovení ceny je v gesci žadatele, je vhodné odvodit od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, je také nutné vzít v úvahu, zda budou dodrženy podmínky 3E, pokud to není nejnižší nabídková cena, je vhodné dále komentovat Stanovení ceny do rozpočtu (syntéza) - vyplývá z nich hodnota položky uváděné v rozpočtu, ke každé položce konkrétní postup pro stanovení ceny. Cenu je možné zaokrouhlit, ale pouze dolů. 23 Číslo nabídky Název položky v rozpočtu Název dodavatele Cena v Kč bez DPH Sazba DPH Cena v Kč vč. DPH Použitá cena do rozpočtu Princip stanovení ceny 1. Peroperační elektroencefalografie (EEG) – 1ks Walter Graphtek CZ, s.r.o. 2 100 000,-21 %2 541 000,- 2 524 665,- Kč vč. DPH Akceptace nejnižší nabídkové ceny 2. NORTH MED s. r.o. 2 086 500,-21 %2 524 665,-

24 Projektová dokumentace (5/5) Přílohy projektové dokumentace: Konkrétní získané nabídky Expertní posudky Dokument dokládající pořízení obdobných dodávek (čestné prohlášení kupujícího + např. kopie zápisu hodnotící komise nebo kupní smlouvy) Přílohy projektové dokumentace se dokládají na CD (vždy), případně v tištěné podobě. Samotná projektová dokumentace se odevzdává svázaná, opatřená přelepem, přes spoj bude podepsaná statutárním zástupcem a orazítkovaná!!! V tištěné i elektronické formě (doc./docx./rtf.). 24

25 25 Stanovisko k realizaci projektu Dokládají: všichni -PO MZ ČR - souhlasné stanovisko MZ ČR s realizací projektu (formulář je přílohou č. 1.2 PPŽP). Souhlasné stanovisko podepisuje Ing. Petr Salák – náměstek pro řízení a ekonomiku (k žádosti o souhlasné stanovisko je přiložen projektový záměr s výčtem přístrojů a nákladovostí projektu). -PO MO – souhlasné stanovisko Ministerstva obrany s realizací projektu (doporučujeme, aby součástí stanoviska bylo i stanovisko k finančnímu objemu projektu) - Organizace zřizované/zakládané kraji – souhlasné stanovisko zřizovatele/zakladatele (např. usnesení zastupitelstva) s realizací projektu

26 26 Stanovisko k realizaci projektu – vzor pouze pro PO MZ ČR

27 27 Doklad o zajištění finančního krytí PO MZ ČR - Čestné prohlášení o spolufinancování, v rámci kterého se žadatel zavazuje zajistit kofinanční prostředky ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů (formulář je přílohou č. 1.8 PPŽP) Organizace zřízené/založené kraji - doloží prohlášení statutárního orgánu (příp. usnesení zastupitelstva) o finančním závazku profinancovat příslušný projekt v jeho celkové výši, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu.

28 28 Doklad o zajištění finančního krytí – vzor pro PO MZ ČR a zakládané organizace

29 29 Čestné prohlášení o velikosti cílové skupiny Dokládají pouze žadatelé z hl. m. Prahy Čestné prohlášení prokazující věcnou oddělitelnost nákladů v rámci cíle „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“. Jedná se o vymezení procentního podílu pacientů specializovaného pracoviště (cílové skupiny jednotlivců) z Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost tj. území hl. města Prahy, který byl stanoven poměrem cílové skupiny z Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost k celkové cílové skupině za oba Cíle tj. (pražští + mimopražští pacienti) tohoto pracoviště, a to za poslední jedno roční uzavřené období (rok 2013). Formulář Čestného prohlášení pro systémové projekty je uveden v příloze č. 1.3

30 30 Čestné prohlášení o velikosti cílové skupiny

31 31 Čestné prohlášení o veřejné službě Dokládají: všichni žadatelé čestné prohlášení, že výkony prováděné v rámci přístrojového vybavení specializovaného pracoviště pořízeného z dotace budou propláceny z veřejného zdravotního pojištění (Formulář Čestného prohlášení o veřejné službě je uveden v příloze č. 1.4 PPŽP)

32 32 Čestné prohlášení o veřejné službě

33 33 Formulář k posouzení veřejné podpory Projekty do 3.2 IOP nesmí vykazovat znaky nedovolené veřejné podpory Definice veřejné podpory: Podpora poskytovaná v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která naruší nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodní určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud tato podpora ovlivní obchod mezi členskými státy, je neslučitelná s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak. Žadatel formulář doloží vyplněný a podepsaný statutárním orgánem. Návod pro vyplnění Formuláře k posouzení veřejné podpory v rámci projektu je uveden v příloze č. 1.10. Formulář k posouzení veřejné podpory je uveden v příloze č. 1.9

34 34 Formulář k posouzení veřejné podpory

35 Indikátory projektu  Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť v národních sítích - V případě, že je součástí projektu nákup nového vybavení, nebo nákup nového + obnova. - Výchozí hodnota – naplnění standardu podle tabulky sledování indikátorů. - Cílová hodnota naplnění standardu podle tabulky sledování indikátorů na konci projektu. b) Obnova vybavení specializovaných pracovišť v národních sítích - V případě, že jde jen o obnovu vybavení. - Výchozí hodnota – vždy 0. - Cílová hodnota naplnění standardu podle tabulky sledování indikátorů na konci projektu (počet kusů obnoveného vybavení nakoupeného z dotace). Příloha č. 1.7 Tabulka pro sledování indikátorů bude vyplněna v obou případech. I v případě, že v projektu půjde jen o obnovu vybavení bude předmětem dalšího monitoringu a kontrol, a to jak v průběhu realizace projektu, tak v průběhu sledování udržitelnosti, plnění standardu vybavení specializovaného pracoviště (viz příloha Formulář sledování indikátorů). 35

36 Formulář Sledování indikátorů Dokládají: všichni žadatelé (i v případě, že dochází pouze k obnově vybavení) Žadatel doloží formulář Sledování indikátorů, kterým dokládá stávající vybavenost, tj. % naplnění standardu specializovaného pracoviště (pro trauma dospělí, trauma děti, popáleniny se tabulka vyplňuje zvlášť). Žadatel vyplní: - výchozí stav = počet kusů vybavení, které se na specializovaném pracovišti nachází - počet kusů obnovovaného vybavení - počet kusů nově pořizovaného (zvýšení počtu ks na pracovišti) - standard vybavenosti nestanoví max. počtu ks vybavení, které lze v rámci projektu pořídit - pro napočtení % standardu do výchozího/konečného stavu pracoviště je u některých přístrojů dosáhnout určitého počtu ks (např. lůžka, endoskopické vybavení, nástrojové vybavení...) - podrobný popis jak postupovat při vyplnění tabulky je na listu „postup k vyplnění“. 36

37 37 Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby Dokládají pouze akciové společnosti Doložení osob oprávněných jednat, osob s podílem ve zdravotnickém zařízení a osob, které mají v právnické osobě podíl a dále zejména osob, které uzavřely s žadatelem smlouvu o tichém společenství podle §2737 nového OZ. Vzor přílohy je uveden v příloze PPŽP č. 1.11

38 38 IPRM a Nepovinné přílohy IPRM: -V případě relevantnosti žadatel doloží Potvrzení města o schválení projektu jako součásti IPRM. Předložení nepovinných přílohy vyjma níže uvedených nebude akceptováno - Odborné posudky či studie (expertní studie vlivu ŽP) - Výsledky průzkumů, analýz, programů rozvoje apod., které dokládají potřebnost projektu, navržené techonologie či zvolené postupy - Čestné prohlášení k adrese žadatele - Další nepovinné přílohy (např. traumaplán) Pro nepovinné přílohy platí stejná pravidla jako pro Povinné přílohy

39 Forma podání projektu Žádost + přílohy k žádosti se dokládají ve 3 paré. Jedno paré musí být originálem a označeno slovy „ORIGINÁL“, druhé a třetí paré jsou prostou kopií označené slovy „KOPIE“. Žádost o poskytnutí dotace Všechna 3 paré Benefitové Žádosti po její finalizaci musí být orazítkována a podepsána v oblasti Čestného prohlášení statutárním orgánem žadatele nebo jinou osobou pověřenou k podpisu na základě Plné moci - všechna paré musí být originály. Všechny strany! Žádosti musí být pevně sešity/svázány v nerozebíratelném vyhotovení. Přílohy Přílohy se dokládají v 1 originálu a ve 2 prostých kopiích (výjimku tvoří příloha Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele a Doklad o prokázání vlastnických vztahů, které mohou být doloženy ve 3 prostých kopiích). Přílohy musí být očíslovány podle Seznamu příloh uvedeného v Žádosti. Přílohy musí být seřazeny podle Seznamu příloh uvedeného v Žádosti. Vícestránkové přílohy musí být pevně spojeny/svázány. Doporučujeme nespojovat všechny přílohy a Žádost dohromady. Každou přílohu doporučujeme opatřit tzv. krycím listem (na kterém bude uveden: název projektu, číslo a název přílohy aj.). 3x CD – Projektová dokumentace + přílohy (zejména nabídky), Formulář pro sledování indikátorů 39

40 40 Registrace projektu Registrace projektu: Žádost + přílohy k žádosti se dokládají ve 3 paré. Dále je doloženo CD s projektovou dokumentací + formulářem pro sledování indikátorů. Všechna paré se následně dají do balíku, na který se nalepí štítek na obálku (tento se tiskne jako samostatná poslední strana po finalizaci Žádosti). Balík je nutné zabezpečit proti manipulaci (přelepkami přes spoj + jejich podpisem). Možnosti registrace žádosti 1. Osobní předání na odboru evropských fondů NENÍ NUTNÁ PLNÁ MOC K PŘEDÁNÍ, JE NUTNÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL! 2. Zaslání poštou – nedoporučuje se! PŘEDÁVACÍ PROTOKOL MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ ZÁSILKY Rozhodující pro registraci je datum a hodina přijetí Žádosti. PŘEDÁVACÍ PROTOKOL se tiskne z IS Benefit7– první dvě strany Žádosti, je podepisován osobou provádějící registraci

41 41 Hodnocení a výběr projektů - harmonogram výběru projektů Činnost Počet PD od předchozí činnosti Ukončení termínu Výzvy 0 Registrace projektů-termín převodu Žádosti z Benefit7 do IS Monit7+ + 2 PD Kontrola přijatelnosti + 5 PD (+ 5 PD) Kontrola formálních náležitostí + 2 PD (+5 PD)* Hodnocení kvality + 25 PD* Hodnotící komise Analýza rizik – ex ante + 5 PD* Ex-ante kontrola + 10 PD* Analýza rizik + 5 PD* Výběrová komise + 20 PD* Vydání Registračního listu, Rozhodnutí + 3 měsíce (cca. + 60 PD)* * v případě výzvy k doplnění nebo úpravě chybějících náležitostí je lhůta + 5 PD Doporučený termín zahájení realizace projektu je červen 2014.

42 42 Pokud v průběhu hodnotícího procesu dojde k následujícím změnám: - změna statutárního orgánu - změna kontaktních osob - změna právní subjektivity - zahájení správních, daňových či jiných řízení vztahující se k osobě příjemce či k projektu Informujte o této skutečnosti bezprostředně odbor evropských fondů e- mailem nebo dopisem. Dojde-li v průběhu hodnocení a výběru projektů ke změnám, které nejsou nahlášeny žadatelem, bude žadateli zaslán ke schválení protokol o provedení změny v IS Monit7+. V průběhu hodnotícího procesu nesmí dojít ze strany žadatele ke měnám v technickém konceptu projektu! Oznamovací povinnost ze strany žadatele v průběhu hodnotícího procesu

43 43  Zahájení realizace (datum stanovené v Žádosti) nejpozději do 12 měsíců od dne vydaní Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Ukončení realizace (je stanoveno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z objektivních důvodů je příjemce může po předchozím schválení EF změnit) ukončení realizace projektu nesmí zároveň přesáhnout 30. 6. 2015.  Etapy projektu (příjemce je povinen dodržovat etapy projektu, které si nastavil v Žádosti, z objektivních důvodů je příjemce může po předchozím schválení EF změnit). Minimální doporučená délka etapy je 3 měsíce.  Doporučení!!! – zahájit přípravu zadávací dokumentace k VŘ bezprostředně po obdržení dopisu o výsledku hodnotícího procesu tj. již před obdržením Podmínek k jejich podpisu. Nutné max. urychlit přípravu ZD – možnost předschválení ze strany EF před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Časové milníky realizace projektu

44 44 Nejčastější chyby při psaní projektů I. Benefit7  obecné údaje a popisy použitelné pro všechny typy projektů  nenavazující aktivity v harmonogramu, malá časová rezerva v oblasti výběrových řízení  nedostatečně využívaná kapacita polí pro psaní textu, zbytečné využívání nepovinných příloh  názvy v rozpočtu neodpovídají názvům v projektové dokumentaci  nedostatečně podrobný rozpočet, nerozdělení DHM a DNM  chybně vyplněné záložky Potřeby a Zdroje (závaznost, rok, druhové třídění)  nedodržení limitů způsobilých výdajů, nedostatečný popis a zdůvodnění jednotlivých výdajů ve vztahu k předmětu projektu Neúplnost příloh  neúplnost příloh obsahujících vícero dokumentů  nekompletnost jednotlivých paré Žádosti, různorodost paré, odlišné elektronické a tištěné podklady  neoznačení příloh a jejich neseřazení dle Seznamu příloh Neúplnost údajů na „balíku“ žádosti (chybí razítko či podpis žadatele)

45 Žádost (3 paré) - podpisy 45 Je doložen originál plné moci? Prostá kopie! Chybí jméno, místo a datum Chybí razítko, místo a datum

46 Správné orazítkování projektové dokumentace Kroužková vazba 46 Sešití

47 Výběrová řízení 47

48 Horizontální témata – nesprávný postup! 48 Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit jsou projekty neutrální!!! Není doložen expertní posudek...

49 49 Kvalita projektu -neznalost základních principů přípravy projektů a projektového řízení -nedostatečné využívání Postupu pro vyplnění Benefit7, nedostatečné respektování požadavků poskytovatele dotace na obsahovou stránku projektu -neznalost hodnotících kritérií a nedostatečné přizpůsobení struktury a obsahu projektu hodnotícím kritériím -podcenění významu kvalitního realizačního týmu projektu -neznalost předmětu projektu - objektivní složitost zpracování požadovaných parametrů neopravňuje žadatele pouze k obecné technické definici, popř. k obecné definici požadavků na fungování systému -nedostatečně provedený průzkum trhu a stanovení cen neodpovídajících cenám v místě a čase obvyklým, chyby ve vyčíslení DPH -nepochopení požadavků na obsahovou stránku jednotlivých záložek -věcné rozpory mezi popisy v rámci jednotlivých záložek popř. rozpočtem projektu -překryv kompetencí mezi interním projektovým týmem a externě dodávanými službami Chyby bývají způsobeny nedostatečnými konzultacemi a nekompetentností osob připravujících projekt! Nejčastější chyby při psaní projektů II.

50 50 1.Nastavit si kvalitní zpracovatelský tým s dobrou znalostí problematiky strukturálních fondů a zejména podmínek 3.2 IOP a předmětu projektu. 2.Detailně specifikovat potřebnost projektu, optimálně včetně nulové varianty, vazbu mezi výstupem projektu a cíli projektu/aktivity 3.2a. 3.Přesně a dostatečně detailně vymezit technickou specifikaci očekávaného plnění v PD (pro průzkum trhu a stanovení nákladovosti projektu, pro potřebu budoucích VŘ). 4.Detailně vymezit projekt proti předchozím aktivitám a projektům (překryvy, návaznosti apod.). 5.Seznámit se s podmínkami předložení Žádosti, její strukturou a základními podmínkami realizace projektů, neopomenout dobu 5leté udržitelnosti projektu a zákaz příjmů projektu. 6.Umět odhadnout časovou náročnost jednotlivých aktivit projektu, jejich synergii a kvalitní nastavení harmonogramu. 7.Nastavit si víceúrovňové kontrolní systémy. 8.Dbát na kvalitu zpracování Žádosti Benefit7, zejména přílohy Projektová dokumentace. 9.Stanovit odpovídající časovou rezervu a termín pro realizaci VŘ min. na 6 měsíců. Doporučení při psaní projektů Doporučujeme konzultovat a řídit se pokyny uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce a jejích přílohách.

51 51 Pravidla veřejných zakázek  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcích právních předpisů  Příručka pro žadatele a příjemce, příloha č. 5.1 – Metodika pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP  Příkaz ministra – tzv. protikorupční strategie MZ 3/2013  Vnitřní směrnice  www.portal-vz.cz Portál VZ - Domovská stránka - Metodika zadávání veřejných zakázek www.portal-vz.czPortál VZ - Domovská stránka

52 Možnosti využití JŘBÚ - nesprávná volba VŘ a s tím spojeného konceptu realizace projektu a jeho přípravy může být důvodem pro vyřazení projektu - vždy je nutné oddělit jednotlivé části projektu a případně soutěžit v rámci JŘBÚ pouze nezbytné minimum - existence podmínek, na jejichž základě zadavatel chce využít JŘBÚ; nesmí způsobit sám zadavatel svým předchozím ať aktivním či pasivním jednáním - § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ - pouze pro rozšíření, s odkazem na zásah do autorských práv tvůrců a z důvodu nekompatibility se stávajícím stavem. Je nutné detailně doložit a zdůvodnit (případně formou externího posudku) a konzultovat s EF. - § 23 odst. 5 písm. b) ZVZ - dodatečné dodávky od téhož dodavatele do 3 let od uzavření smlouvy 52

53 53 Děkuji za pozornost! Odbor evropských fondů Oddělení projektového řízení Kontakty: www.mzcr.czwww.mzcr.cz


Stáhnout ppt "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google