Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnovitelné zdroje – integrace do distribuční soustavy a dopady na provozovatele sítí Konference Martinický palác - 2.listopad 2010 Josef Havel – E.ON.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnovitelné zdroje – integrace do distribuční soustavy a dopady na provozovatele sítí Konference Martinický palác - 2.listopad 2010 Josef Havel – E.ON."— Transkript prezentace:

1 Obnovitelné zdroje – integrace do distribuční soustavy a dopady na provozovatele sítí Konference Martinický palác - 2.listopad 2010 Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s.

2 Z titulků ve sdělovacích prostředcích  Načekaný „zelený“ boom  Absolutně největší kiks od sametové revoluce – ekonom Tomáš Ježek - ČR 2.10.2010  Přišla éra solárních baronů  Zastavme solární zlatokopeckou horečku  Investoři jen využili příležitosti;  Legální krádež - Stát chce zatočit se spekulanty s elektřinou ze slunce  V létě budeme na pokraji „blackoutu“ ; Ponoří se Česko do tmy?  Není EGÚ jako EGÚ – Sluneční elektrárny „blackuot“ nezpůsobí tvrdí studie  Provozovatelé zastavili připojování FVE; Stop slunci, trvají na svém distributoři  Asociace jsou rozhořčeny  Solární průšvih – kdo by měl pykat ? – EKONOM č.39/2010  Distributoři i stát zaspali a teď hledají viníka někde jinde 2

3  Sluneční boom jako zaměstnavatel  Je nutné okamžitě uvolnit stop-stav pro FVE do 200kW  Rok 2011 – elektřina zdraží až o 18,5 % - Kvůli solárním elektrárnám politikům  Úřady nejsou zajedno, při jaké míře zdražení by měly zakročit  Česká vláda posílá zemi na chvost Evropy  Soudy budou mít práci 3 Z titulků ve sdělovacích prostředcích

4 1  Politické cíle, legislativní a technické možnosti připojení OZE  Vývoj žádostí o připojení OZE k DS EON Distribuce, a.s.  Dopady připojení OZE do distribuční soustavy  Přijatá opatření, výhled do budoucnosti  Závěr Obsah prezentace

5 2 „Magický trojúhelník“ zásobování energiemi Šetrnost k životním prostředí Rentabilita Spolehlivost dodávky Řešení přináší jen integrovaný přístup CO 2

6 Připojování OZE do elektrizační soustavy Implementace směrnice 2009/28/ES Zvýšení podílů ČR OZE z 6,1% (2005) na 13%(2020) Politické cíle Zákon č. 458/200 Sb. (EnZ) Vyhláška č.51/2005 Sb. o připojení Pravidla provozování DS a PS (Kodex) Legislativní možnosti Technické možnosti 3

7 Technické možnosti připojení  Rozšiřování ES není technicky omezeno – to platí obecně, nesmí být však neracionální a neekonomické.  Rozšiřování distribučních sítí je velice často omezeno i vnějšími faktory – politika územního rozvoje, územní plán, výkup pozemků, věcná břemena, vliv na životní prostředí, územní a stavební řízení.  Tyto faktory výrazně ovlivňují investiční náklady a rychlost obnovy a výstavby nových distribučních zařízení.

8 Povinnosti provozovatele distribuční soustavy (PDS)  Dle Energetického zákona:  PDS zajišťuje : spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj DS řídí toky elektřiny : ve spolupráci s PDS a PPS je dále povinen dle §25 odst. 11: : připojit k distribuční soustavě zařízení každého a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené PPDS, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity v DS nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy,

9 Porovnání požadovaného rezervovaného výkonu v žádostech o připojení OZE za rok 2007, 2008 a 2009 ve společnosti EON Distribuce,a.s. 4 MW

10 Evidované žádosti o připojení výroben OZE v roce 2009 ve společnosti EON Distribuce,a.s. 5 2009ksMW V trvalém provozu k 31.12.09 MW Ve zkušebním provozu k 31.12.09 MW FVE6.5024.51872135 VTE21116175,2 Bioplyn162101202,9 Biomasa1736,53,71,2 MVE2462220 celkem6.7264.777,5334144

11 Evidované žádosti o připojení výroben FVE a VTE v roce 2010 ve společnosti EON Distribuce,a.s. k 31.října 2010 s termínem připojení v roce 2010 - 6 2010FVE (MW)VTE (MW) Celkem v provozu k 31.10.201050124 Uzavřena smlouva o připojení (SoP)9686 Zaslán investorovi návrh SoP1222 Vydáno kladné stanovisko k žádosti o připojení n 10 Celkem souhlas k připojení ještě v roce 2010 10918 Možné připojení celkem k 31.12.2010159232 Výhled připojení celkem do konce roku 2010 90432

12 Evidované žádosti o připojení výroben FVE a VTE v roce 2010 ve společnosti EON Distribuce,a.s. k 31.října 2010 s termínem připojení v roce 2011 Page 12 2010FVE (MW)VTE (MW) Výhled připojení celkem do konce roku 2010 90432 Uzavřena smlouva o připojení (SoP) na rok 2011 2836 Zaslán návrh SoP s připojením po roce 2010124180 Vydáno kladné stanovisko k žádosti o připojení 10 Celkem souhlas k připojení po roce 2010408186 Výhled připojení celkem do konce února 2011 106744 Výhled připojení celkem k 31.12.2011 až 1.32876

13 9 Výkon a výroba OZE a KVET v E.ON Distribuce, a.s.

14 Stav žádostí o připojení FVE a VTE k 30.9.2010 (ČSRES) 9

15 1. Přehled výkonů v OZE k 30.9. 1.Text Zdroj ERÚ

16 Schéma podpory OZE 12 E.ON Distribuce Energetický regulační úřad (ERÚ) Obnovitelné zdroje Zákazníci Výkupní ceny FVE(zelený bonus) 12250 ( 11280) CZK/MWh Návrh na stanovení množství plánovaného výkupu (výroby) z OZE (MWh) Cenové rozhodnutí Licence, instalovaný výkon Výkupní ceny energií, Stanovení množství podpory OZE do cen Reg. ceny pro konečné zákazníky Příspěvek na podporu výroby elektřiny z OZE (pro rok 2010 =166 CZK/MWh) Výkupní ceny z OZE Vypořádání OZE formou vyrovnávacích plateb ČEZ, PRE, ČEPS Vyrovnání salda plateb za OZE formou korekcí v roce n+2

17 Dopady připojení OZE na ekonomiku ve společnosti EON Distribuce,a.s.  Dle stávající legislativy (zákon č.180/2005 Sb.) jsou elektřinu z OZE povinni vykupovat za ceny stanovené ERÚ regionální PDS a ČEPS na krytí ztrát – objem vykupované elektřiny letos přesáhne výši ztrát – to si vyžaduje urychleně nový model podpory výroby el. z OZE  Vícenáklady v distr. tarifu na podporu výroby el. z OZE a KVET v E.ON Distr.  v r. 2008 byly 40,75Kč/MWh, celkem 0,53 mld.Kč,  v r. 2009 byly 52,18 Kč/MWh, celkem 0,64 mld.Kč  v r. 2010 již 166,34 Kč/MWh, celkem je plánováno 2 mld.Kč  v r. 2011 – vládní návrh cca 370,- Kč/MWh min. 4,5 mld.Kč ? 13

18 14 Dopady připojení OZE na ekonomiku ve společnosti EON Distribuce,a.s. mil. Kč 20082009 2010 říjen 2010 výhled Výše příspěvku v distr. tarifu ( Kč/MWh) 40,7552,18166 Podpora výrobcům OZE a KVET9371 5853.8315.783 Tržby z distr. tarifů5336421.4092.083 Hrazeno ze zdrojů E.ON Distrib.4049433.1073700 Připojený výkon z FVE (MW)21206402 cca 904

19 11 Platby podpory OZE a KVET společností EON Distribuce,a.s.

20 E.ON Distribuce, a.s. - denní maximum FVE – říjen 2010 20

21 E.ON Distribuce, a.s – denní výroba z FVE – září 2010 21

22 Dopady připojení OZE na distribuční soustavu  Kumulovaný výkon OZE v jedné oblasti má dopady na bezpečné a spolehlivé provozování DS i PS  přetoky přes transformaci do vyšších napěťových hladin  provozovatelnost distribučních soustav s ohledem na U/Q  nedostatek zkratového výkonu  Enormní zájem investorů o výstavbu OZE – od roku 2008 odklon od VTE a značný zájem zvláště o FVE – to sebou přináší nároky na rozšiřování a posilování DS i PS – výstavba a rozšíření nových vedení a rozvoden  Tyto vyvolané investice se dle pravidel regulace promítnou do cen tarifů za přenos a distribuci elektřiny pro konečné zákazníky  Rostoucí poptávka po podpůrných službách (PpS) – zvýšená potřeba regulačního výkonu, tento opět zaplatí konečný zákazník v konečné ceně za dodávku elektřiny 16

23 Přijatá opatření v roce 2009 na úrovni ČSRES  Ve spolupráci s ČEZ, PRE a ERÚ byl zpracován a odsouhlasen metodický pokyn ( zapracován do PPDS a PPPS ), který stanovil jednotná kriteria pro stanovení volné distribuční kapacity mezi PS/DS a na úrovni transformace 110/22 kV  Stanovena hodnota připojitelného výkonu v oblastech kde bylo omezeno připojování OZE ( odsouhlaseno omezit připojování zdrojů s instalovaným výkonem od 30 kW výše)  ČEPS ve spolupráci s PDS a EGÚ Brno za podpory MPO a ERÚ zadal zpracování studie, která stanovila hodnotu akceptovatelné výše soudobého pohotového výkonu ( 1.650 MW) ve VTE a FVE pro bezpečný provoz ES ČR z pohledu zajištění podpůrných služeb - tj. stanovila limity instalovaného výkonu pro jednotlivé typy OZE s přihlédnutím k indikativním cílům ČR (např. NAP) 17

24 Přijatá opatření ve společnosti E.ON Distribuce,a.s.  V oblastech transformoven 400/220/110 kV Sokolnice a Slavětice již začátkem roku 2009 požadavky na připojení OZE překročili technické možnosti distribuce a přenosu vyrobeného výkonu při respektování kriteria N-1 a minimálního odběru v oblasti v letním období a proto jsme přechodně od května 2009 pozastavili udělování souhlasu s připojením zdrojů o výkonu 250 kW a výše.  V cca 20 oblastech transformoven 110/22 kV přechodně od října 2009 bylo pozastaveno udělování souhlasu s připojováním zdrojů nad 30 kW  Začátkem roku 2010 byla tato opatření zavedena i v oblastech Otrokovice, Čebín, Tábor, Dasný. 18

25 Přijatá opatření v roce 2010  Razantní omezení udělování souhlasu k připojení FVE a VTE ( následně všech OZE) do ES – reakce na dopis ČEPS z února 2010 – vyhlášen tzv. „Stop-stav“  Novela vyhlášky č.51/2006Sb. o připojení - účinnost od 1.dubna 2010 - výrazně omezila spekulativní rezervace výkonu pro připojení FVE  V oblasti regulace výkonu OZE je navrhováno stanovit pro OZE ( 100 kW a výše), aby byly vybaveny ( i retroaktivně) regulační automatikou pro možnost dálkového řízení výkonu zdroje prostřednictvím dispečinku PDS, případně ČEPS – viz. Německo – bylo zapracováno do novely EnZ a zákona č.180/2005 Sb. - 19

26 Přijatá opatření v roce 2010 Předložen vládě návrh nového zákona č.180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z OZE s cílem mj.:  Změnit model podpory – plátcem již nebude provozovatel PS a DS  Poskytovat podporu jen u výroben OZE připojených k ES ČR  Poskytovat podporu jen u FVE do 30 kW na střechách a budovách  V rámci malé novely s účinností od 1.1.2011 byl odstraněn limit max. možného meziročního snížení výkupních cen ( nyní 5%) a umožňuje upravit výkupní ceny pro FVE do souladu s principy používanými pro ostatní druhy OZE PDS a PPS obdrží po zreálnění výkupních cen relevantní požadavky na investice do sítí. 20

27 Přijatá opatření v roce 2010 na úrovni ČSRES  Pokračuje spolupráce s EGÚ Brno - projekt „Analýza mezních přenosů mezi PS a DS“  Stanoveny hodnoty Rezervovaného výkonu v předávacích místech mezi PS/DS  Stanovena výše Limitu připojitelného výkonu pro jednotlivá Odběrná místa mezi PS/DS pro výrobny – VTE, FVE, bioplyn, biomasa  Probíhají jednání o možnosti připojování dalších výkonů OZE - otázka ukončení tzv. „Stop – stavu“  Příprava dodatku SoP mezi PS/DS, který mimo jiné vytvoří argument pro PDS, že pokud je již připojený a nově nasmlouvaný výkon ve FVE + VTE vyšší než Limit připojitelného výkonu, není možno uzavírat další smlouvy na tyto zdroje 21

28 Přijatá opatření v roce 2010  Aktivní spolupráce při tvorbě nového zákona o podpoře OZE, novely EnZ, novely vyhlášky o připojení k ES, novely vyhlášky o kvalitě dodávky a služeb a aktualizace pravidel provozování DS a PS  Stanovení jednotného postupu při kontrole výroben před uvedením do provozu a při připojování do DS v závěru roku 2010  Zpracování podrobného přehledu OZE - zejména FVE, které budou uvedeny do provozu ještě v letošním roce a v roce 2011 a tím vytvořit prostor ERÚ pro objektivní stanovení ceny pro krytí nákladů spojených s výkupem elektřiny z OZE  Aktivní účast na jednáních Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR k tématu budoucí vývoj cen elektřiny  Tiskové besedy ČSRES k problematice OZE  Jednání u kulatého stolu se zástupci asociací OZE za účasti MPO, ERÚ  Jednání s členy vlády, poslanci a senátory o problematice nárůstu cen elektřiny z důvodu podpory OZE 22

29 Back up

30 30 „Magický trojúhelník“ zásobování energiemi Šetrnost k životním prostředí Rentabilita Spolehlivost dodávky Řešení přináší jen integrovaný přístup CO 2

31  Distribuční společnosti od roku 2008 opakovaně upozorňovali na enormní nárůst požadavků na připojení FVE. Společnosti neměli legislativní oporu odmítat tyto požadavky.  Již začátkem roku 2009 požadavky na rezervaci výkonu pro připojení FVE, VTE a Bio-výroben přesahovali kapacitu distribuční a přenosové sítě ve většině lokalit E.ON Distribuce, a.s., následně toto zasáhlo postupně i společnost ČEZ Distribuce, a.s.  Zástupci státu nereagovali v roce 2009 na oprávněný požadavek distributorů snížit výši podpory výroby el. z FVE formou malé novely zákona o podpoře OZE.  Důsledkem toho je stav, kdy PDS opakovaně hradí z vlastních zdrojů podporu OZE – ztráty PDS dosáhnou v letošním roce řádově miliardy Kč.  ERÚ nevyhověl žádosti společnosti E.ON Distribuce, a.s. na změnu cenového rozhodnutí, které stanovuje krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z OZE a KVET 31

32 Pro společnost E.ON Distribuce, a.s. tento stav znamená :  Na konci roku 2010 záporné saldo z podpory OZE dosáhne za roky 2009 a 2010 hodnoty téměř 5 mlrd. Kč.  Aby mohla společnost zajistit plnění svých zákonných povinností jako držitel licence, musí čerpat úvěr, v opačném případě reálně hrozí omezení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek elektřiny a omezení obnovy a rozvoje DS.  Dalším reálným rizikem jsou správní řízení a žaloby investorů FVE, kterým nebyl udělen souhlas k připojení do DS v roce 2010.  Vzhledem k doposud legislativně nedořešené celé problematiky OZE a jejich dopadu na ceny elektřiny pro konečné zákazníky, je pro společnost E.ON tento stav naprosto nepřijatelný a z finančního hlediska neudržitelný. 32

33 E.ON Distribuce,a.s. - Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná 33 Rok 2008 …. 333 mil. Kč 2009 …. 408 mil. Kč 2010 …. 0 mil. Kč 2011 …. ??! mil. Kč …. ?

34 34

35 Děkuji za pozornost josef.havel@eon.cz 35


Stáhnout ppt "Obnovitelné zdroje – integrace do distribuční soustavy a dopady na provozovatele sítí Konference Martinický palác - 2.listopad 2010 Josef Havel – E.ON."

Podobné prezentace


Reklamy Google