Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR Seminář pro žadatele Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR Seminář pro žadatele Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Seminář pro žadatele Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46 120 00 Praha 2 tel: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz IČ: 65 99 38 70

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR Hlavní funkce - funkce kontrolora (dle článku 16 Nařízení 1080/2006 o ERDF) Ověřuje řádnost a legalitu výdajů realizovaných českými partnery Kontroluje veškeré doklady vztahující se k projektu a zprávy o realizaci projektu Provádí kontroly na místě realizace projektu Po skončení kontroly výdajů (účetních dokladů) vyhotoví Osvědčení o kontrole podle článku 16 Centrum pro regionální rozvoj ČR

3 Kontrola výdajů kooperačních partnerů Centrum pro regionální rozvoj ČR Metodická příručka způsobilých výdajů MPZV (základní dokument popisující výklad pravidel způsobilých výdajů): http://www.ziel3-cil3.euhttp://www.ziel3-cil3.eu ( Informace v českém jazyce – Předpoklady pro poskytnutí dotace – Legislativní rámec – Národní předpisy – Příručka pro české příjemce dotace) nebo na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz (Cíl3 – Příručky, formuláře)www.kr-ustecky.cz Časové vymezení způsobilosti výdajů: vznik od 1. 1. 2007 do 30. 12. 2015 (dle MPZV) Konečný termín způsobilosti výdajů - určen datem ukončení projektu (uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace). Do tohoto data musí být zaplaceny veškeré výdaje, včetně personálních. Výdaje na realizaci - vznik od data registrace projektu do konce realizace projektu. Výdaje před registrací projektu (výdaje na přípravu projektu)- max. 5% celkových způsobilých výdajů rozpočtu partnera, musí mít charakter přípravných výdajů. Způsobilé jsou pouze výdaje uvedené v podrobném rozpočtu partnera (samostatná příloha projektové žádosti), nezbytné pro naplnění cílů projektu. Kontrola výdajů může trvat až 3 měsíce poté, co jsou doloženy všechny požadované doklady!

4 Obecné principy ověřování způsobilosti výdaje musí být v souladu s evropskou a českou legislativou a s operačním programem včetně navazujících dokumentů výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklém), nezbytné a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné přijatými účetními doklady a zachycené v účetnictví partnera analyticky na projekt s výjimkou přípravných výdajů výdaje, které kooperační partner není schopen příslušnému kontrolorovi dle článku 16 doložit ať již z pohledu jejich nezbytnosti v rámci projektu či oprávněnosti jejich výše jsou nezpůsobilé; Centrum pro regionální rozvoj ČR

5 Příklady nezpůsobilých výdajů DPH, pokud existuje zákonný nárok na odpočet; debetní úroky (dlužné úroky) a úroky z úvěrů a půjček; sankční poplatky, pokuty a penále, výdaje s celkovým či převažujícím dopadem mimo dotační území; ta část pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt, ta část pořizovací ceny (u pozemků, staveb, použitého zařízení), která je vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem; výdaje na nákup pozemku, staveb a použitého zařízení (majetku), na které byla poskytnuta dotace z veřejných zdrojů v období posledních 5 let před registrací projektu; režijní (nepřímé) náklady, které se týkají všeobecného provozu organizace bez příčinné vazby na projekt; Centrum pro regionální rozvoj ČR

6 Příklady nezpůsobilých výdajů mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí; finanční leasing; poplatky za otevření a správu bankovního účtu, pokud není založen pouze pro účely realizace projektu; výdaje na audit projektu, pokud ve smlouvě o poskytnutí dotace není přímo stanovena povinnost takový audit provést; nákup a odpisy osobních vozů; aktivity mimo dotační území, pokud nejsou přesně specifikovány v projektové žádosti a pokud nejsou schváleny Monitorovacím výborem; výdaje na publikace, pokud obsahují bezplatnou inzerci; výdaje za nákup majetku a vybavení, odpisy majetku apod. pokud nejsou použity zcela pro účely projektu. V tomto případě lze nárokovat pro proplacení pouze alikvotní část pořizovací ceny odpovídající výši jejího využití pro účely projektu; Centrum pro regionální rozvoj ČR

7 Povinnosti partnera  Splnění účelu projektu (aktivity a cíle uvedené v projektové žádosti a ve Smlouvě o poskytnutí dotace)  Udržitelnost výsledků (5 let od ukončení projektu) – u veškerých investičních projektů a dále u neinvestičních (nákup výpočetní techniky, vytvoření webových stránek s databází, apod. )  Dodržení Zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách)  Umožnění kontroly  Vedení účetnictví (analytické sledování příjmů a výdajů, od doby kontroly přijatelnosti projektové žádosti )  Informace o realizaci – Zpráva o průběhu projektu, podává se spolu se žádostí o platbu (kontrola výdajů). Pokud není během roku podána žádost o platbu (kontrola výdajů), nutno podat Zprávu o průběhu projektu za tento rok  Archivace dokladů – do 31.12.2023 (dále dle českých zákonů)  Publicita (nutno dodržet, aby byl výdaj uznatelný)  Používání aktuální verze Příručky pro české kooperační partnery – podávání žádostí a Příručky pro české kooperační partnery – realizace projektu  Oznamování veškerých změn včas - formulář „ Žádost o změnu projektu“

8 Dokumenty Základní dokumenty k OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko naleznete zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9408cb22-14ab-4d43-9e0b- 0e1906d1b393/Dokumentyhttp://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/9408cb22-14ab-4d43-9e0b- 0e1906d1b393/Dokumenty Webová adresa programu: http://www.ziel3- cil3.eu/cs/foerdergrundlagen/rechtsgrundlagen/national/index.html Příručka pro české kooperační partnery – podávání žádostí Příručka pro české kooperační partnery –realizace projektu Metodická příručka způsobilých výdajů Dokument obsahující informace o způsobu prokazování výdajů a předkládání dokladů ke kontrole: Náležitosti dokladování – podrobné informace naleznete zde: http://www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-2013/cil-3-evropska- uzemni-spoluprace/nalezitosti-dokladovani/ http://www.crr.cz/cs/programy-eu/obdobi-2007-2013/cil-3-evropska- uzemni-spoluprace/nalezitosti-dokladovani/ Centrum pro regionální rozvoj ČR

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR Pobočka pro NUTS II Severozápad Školní 1183/10, 430 01 Chomutov Kontakty: Ing. Jindřich Puchinger – vedoucí pobočky puchinger@crr.cz tel.: 474 623 721 Mgr. Věra Vobrová – projektový manažer vobrova@crr.cz tel.: 474 623 720 Bc. Zuzana Phamová – projektový manažer phamova@crr.cz tel.: 474 623 720 Bc. Martina Mizunová – finanční manažer mizunova@crr.cz tel.: 474 623 723 Oldřich Dolejší – finanční manažer dolejsi@crr.cz tel.: 474 623 723 puchinger@crr.cz vobrova@crr.cz phamova@crr.cz mizunova@crr.cz dolejsi@crr.cz


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR Seminář pro žadatele Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google