Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEDOSFÉRA ZEMĚPIS 1. ROČNÍK šm. 1. Pedosféra O půdní obal Země O vznik – přeměna svrchní části zem. kůry O význam O základní výrobní prostředek v zemědělské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEDOSFÉRA ZEMĚPIS 1. ROČNÍK šm. 1. Pedosféra O půdní obal Země O vznik – přeměna svrchní části zem. kůry O význam O základní výrobní prostředek v zemědělské."— Transkript prezentace:

1 PEDOSFÉRA ZEMĚPIS 1. ROČNÍK šm

2 1. Pedosféra O půdní obal Země O vznik – přeměna svrchní části zem. kůry O význam O základní výrobní prostředek v zemědělské výrobě a lesnictví O přírodní prostředí pro organismy

3 2. Půda O samostatný přírodní útvar, kt. vznikl přeměnou svrchní části zemské kůry působením organizmů na horniny za účasti vzduchu, vody a sluneční radiace O sahá od pokryvného humusu po matečnou horninu O složení: O anorganické částice (jíl, hlína, úlomky hornin) O organické částice O živé = EDAFON O odumřelé, rozpadlé = HUMUS (dusík, vodík) O tekutá složka (voda a její příměsy) O plynná složka (půdní vzduch)

4 3. Zrnitost půd O kategorie dle ZRNITOSTI (= velikost nerostných a horninných částic): O nad 2 mm = SKELET O pod 2 mm = JEMNOZEM O druhy půd: O těžké (jílovité) O středně těžké (hlinité) O lehké (písčité)

5 4.Chemické vlastnosti O chemické vlastnosti půd – vzniká chemická reakce, tj. aktivita volných iontů H+ a OH- v roztoku O ZÁSADITÁ (pH > 7) O KYSELÁ (pH < 7) O NEUTRÁLNÍ (pH = 7)

6 5. Úrodnost půd O schopnost vytvářet rostlinám podmínky pro jejich optimální vývoj, tzn. dostatek vody, živin, vzduchu O přirozené = přírodní podmínky dané lokality O kulturní = podmínky regulované člověkem

7 6. Půdotvorní činitelé O mateční hornina (nerostné složení) O biologický činitel (živé organismy) O voda O podnebí (teplota, množství srážek) O georeliéf (nadmořská výška, sklon a orientace svahu) O čas (délka půdotvorných procesů) O člověk (regulace)

8 7. Půdní horizonty O horizontální uspořádání půdy O vznik přemisťováním organických a anorganických složek prosakováním a vzlínáním O základní horizonty (3): A, B a C O subhorizonty : G, Ca O přechodové horizonty: A1, A2 …

9 8. Půdní horizonty O HORIZONT A O svrchní část O zvětralé částice; vysoký obsah humusu O tmavá barva O ve vlhkých oblastech 2 subhorizonty: O A1 = HUMÓZNÍ O A2 = ELUVIÁLNÍ (ochuzený o koloidní složky – menší než 0,002mm, kt. prolínají vodou)

10 9. Půdní horizonty O HORIZONT B O ILUVIÁLNÍ = obohacený o látky z horizontu A (humus, koloidní složky aj.) O barva dle hromadících se látek O bohaté na železo – hnědá O bohaté na humus – černošedá aj.

11 10. Půdní horizonty O HORIZONT C O půdotvorný substrát O nezvětralá matečná hornina

12 11. Subhorizonty O HORIZONT G (glejový – viz obr.) O vznik vlivem podzemní vody = chybí kyslík, nastává redukční chem. reakce (tzv. glejové procesy) O barva modrozelená (glejové půdy) O HORIZONT Ca (karbonátový) O nejčastěji ve vápencích a dolomitech O barva šedohnědá (půdy = RENDZINY)

13 12. Klasifikace půd O dle uspořádání půdních horizontů se určují tzv. PŮDNÍ TYPY O vznikly za přibližně stejného působení půdotvorných činitelů a mají stejné uspořádání půdních horizontů O dle prostorového uspořádání pedosféry: O vodorovná (horizontální) pásovitost O závislost na zeměpisné délce a šířce O výšková (vertikální) stupňovitost O závislost na nadmořské výšce

14 13. Horizontální pásovitost (od pólů k rovníku) O tundrové O jen A (glej) a C (permafrost) O sever Ameriky a sever Eurasie O podzolové (viz obr.) O vznik rozkladem nerostů působením organických kyselin = přechod z A do B (A2 popelaná, B rezavě hnědá) O Kanada, sever Ruska (tajga), Skandinávie

15 14. Horizontální pásovitost (od pólů k rovníku) O černozemě (viz obr.) O hromadění humusu = vysoce úrodné O mírný pás O Ukrajina, jih Ruska, Severní Amerika, Kanada O žlutozemě, červenozemě O barva způsobena B feritizací (železo) O chudé půdy = nutné hnojení O vlhké subtropické lesy JV USA, JV Číny

16 15. Horizontální pásovitost (od pólů k rovníku) O pouštní a polopouštní půdy O subtropy; půdy s nízkým obsahem humusu O červené půdy O mezi 10°z.š. a obratníky; savany; bohaté na Fe O červenožluté půdy O vlhké tropy; obohaceno o Fe a Al; Amazonský prales, Konžská pánev

17 16. Vertikální stupňovitost (stř. E od nížin po vrcholky hor) O nivní O říční náplavy; štěrkovité až jílovité O lužní = černice O jako nivní, ale dál od řek, tzn. bez záplav = mocný humusový horizont, vysoce úrodné O černozemě O v nadmořské výšce do 300m

18 17. Vertikální stupňovitost (stř. E od nížin po vrcholky hor) O hnědozemě O svahy pahorkatin; proses ILLIMERIZACE = mechanický přesun jílu vodou shora dolů O illimerizované O silnější proces illimerizace O hnědé lesní O vrchoviny; Fe zbarvuje B do hněda, slabý A1; stř Evropa O podzolové O horní hranice lesa, kosodřeviny

19 18. Vliv člověka O mění pedosféru z přírodní na kulturní O přímý vliv O obdělávání půdy O hnojení aj. O nepřímý vliv O odlesňování = eroze půdy O odvodňování/zavlažování

20 19. Vliv člověka O odlesnění Bornea (Indonesie) v letech 1950 až 2020

21 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "PEDOSFÉRA ZEMĚPIS 1. ROČNÍK šm. 1. Pedosféra O půdní obal Země O vznik – přeměna svrchní části zem. kůry O význam O základní výrobní prostředek v zemědělské."

Podobné prezentace


Reklamy Google