Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí Krajský úřad kraje Vysočina odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství oddělení vodního hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí Krajský úřad kraje Vysočina odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství oddělení vodního hospodářství."— Transkript prezentace:

1 Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí Krajský úřad kraje Vysočina odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství oddělení vodního hospodářství

2 2 Ochranu před povodněmi řeší:  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)  účinný od 1. ledna 2002  úplné znění publikované pod č. 273/2010 Sb.  hlava IX ustanovení §§ 63 – 87 vodního zákona Ochranou před povodněmi se rozumí (§ 63 vodního zákona): činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními. Ochrana před povodněmi

3 3 Povodeň (§ 64 vodního zákona)  Povodní je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody, příp. dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.  Povodeň může být: - přirozená - způsobená přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (v letním období z přívalových srážek může být tzv. blesková) - zvláštní – způsobená jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho protržení  Povodeň - začíná vyhlášením 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity (SPA) - končí odvoláním 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity (SPA) (zajišťují ve svém územním obvodu povodňové orgány) Ochrana před povodněmi

4 4 Stupně povodňové aktivity (SPA) - § 70 vodního zákona Vyjadřují míru povodňového nebezpečí vázanou na směrodatné limity – vodní stavy a průtoky v hlásných profilech na vodních tocích.  1. SPA (stav bdělosti) nevyhlašuje se, ale nastává při nebezpečí přirozené povodně, nově i vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby - zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.  2. SPA (stav pohotovosti) vyhlašuje se při přerůstání nebezpečí v povodeň – aktivizují se povodňové orgány a uvádějí do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce.  3. SPA (stav ohrožení) vyhlašuje se při nebezpečí vzniku velkých škod, ohrožení životů apod. – provádějí se práce podle povodňového plánu, zabezpečovací a záchranné, evakuace apod. O vyhlášení a odvolání SPA je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a nejblíže vyšší povodňový orgán. Ochrana před povodněmi

5 5 Řízení ochrany před povodněmi (§ 77 vodního zákona) Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Povodňové orgány:  v období mimo povodeň - správní úřady (orgány obcí – obecní úřady obcí s rozšířenou působností – krajské úřady – Ministerstvo životního prostředí)  po dobu povodně - povodňové komise (obcí – obcí s rozšířenou působností – krajů – ústřední)  Hierarchické uspořádání povodňových orgánů.  Všechny příkazy a opatření povodňových orgánů (komisí) v době povodně se zapisují do povodňové knihy.  Zapisují se informace o situaci a opatřeních, které v průběhu povodně povodňová komise přijme, odešle, projedná, rozhodne.  § 77 odst. 4 upravuje počátek mimořádných pravomocí povodňových orgánů – vyhlášením 2. nebo 3. SPA. Ochrana před povodněmi

6 6 Povodňové plány (§ 71 vodního zákona) Povodňovými plány se při své činnosti řídí povodňové orgány. Části povodňových plánů:  1. věcná část (SPA, údaje k zajištění ochrany obce před povodněmi)  2. organizační část (seznamy, adresy, spojení, úkoly)  3. grafická část (mapy a plány, záplavová území) Povodňové plány územních celků:  povodňové plány obcí zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni  vyšší povodňové orgány zpracovávají povodňové plány vždy  trvalé každoroční prověřování aktuálnosti povodňových plánů  předkládání povodňových plánů nadřízenému orgánu k potvrzení souladu jeho věcné a grafické části s povodňovým plánem vyšší úrovně  pro stavby ohrožené povodněmi zpracovávají povodňové plány jejich vlastníci (tuto povinnost může vodoprávní úřad uložit) Ochrana před povodněmi

7 7 Povodňové orgány – 1. část Povodňové orgány obcí (§ 78 vodního zákona):  Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje sama.  Předsedou je starosta obce.  Jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností (ORP). Ve svých územních obvodech zabezpečují úkoly při ochraně před povodněmi podle § 78 vodního zákona.  Zpracovávají povodňový plán obce. Povodňové orgány ORP (§ 79 vodního zákona):  Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta obce a je jejím předsedou. Její zřízení je povinností danou zákonem.  V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a komise ORP pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise.  Povodňové orgány ORP jsou podřízeny povodňovému orgánu kraje. Ve svých územních obvodech zabezpečují úkoly při ochraně před povodněmi podle § 79 vodního zákona. Ochrana před povodněmi

8 8 Povodňové orgány – 2. část Povodňové orgány krajů (§ 80 vodního zákona):  Povodňovou komisi kraje zřizuje hejtman kraje a je jejím předsedou.  Novelou vodního zákona zákonem č. 20/2004 Sb. (účinným od 23.1.2004) došlo k nahrazení povodňových komisí ucelených povodí povodňovými komisemi krajů.  Mimo jiné zpracovává povodňový plán správního obvodu kraje a potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů správních obvodů ORP s tímto plánem. Ústřední povodňový orgán (§ 81 vodního zákona):  Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda.  Předsedou je ministr životního prostředí.  Mimo jiné zpracovává povodňový plán České republiky a potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů správních obvodů krajů s tímto plánem. Ochrana před povodněmi

9 9 Některé činnosti povodňových orgánů obcí - 1. část (§ 78 vodního zákona)  Zpracovávají povodňový plán obce a předkládají ho ke stanovisku správci povodí a správci drobných vodních toků.  Předkládají povodňový plán obce k potvrzení souladu nadřízenému povodňovému orgánu ORP.  Potvrzují soulad povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb v záplavovém území s povodňovým plánem obce.  Provádějí povodňové prohlídky (zejména v záplavových územích vodních toků).  Zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací.  Prověřují připravenost účastníků ochrany před povodněmi podle povodňových plánů.  Organizují a zabezpečují hlásnou a hlídkovou povodňovou službu a varování osob v územním obvodu obce. Ochrana před povodněmi

10 10 Některé činnosti povodňových orgánů obcí - 2. část (§ 78 vodního zákona)  Vyhlašují a odvolávají SPA.  Informují o nebezpečí a průběhu povodně a SPA povodňové orgány sousedních obcí a nadřízený povodňový orgán ORP.  Organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle svých povodňových plánů.  Zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných.  Organizují při povodni zdravotnickou péči, náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce území.  Provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu ORP (do 3 až 6 měsíců).  Vedou záznamy v povodňové knize. Ochrana před povodněmi

11 11 Předpovědní a hlásná povodňová služba (§ 73 vodního zákona)  Předpovědní povodňová služba - Informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, srážkách, vodních stavech a průtocích. -Zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.  Hlásná povodňová služba - Zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva a k řízení opatření k ochraně před povodněmi. - Organizují povodňové orgány a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. - K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Podrobnosti upravují povodňové plány. - Zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo ně, hlásí obec podle svého povodňového plánu nejbližším ohroženým obcím dále po vodním toku a příslušné ORP. Ochrana před povodněmi

12 12 Upozornění na některé okruhy problémů spojených s povodněmi  Pro případnou povodeň je vhodné ze strany obcí vytvořit, byť smluvně, podmínky pro dodávky písku, pytlů popř. poskytnutí těžké techniky k odstraňování překážek ve vodních tocích apod.  V záplavových územích vodních toků se často nacházejí objekty a nemovitosti bez jakékoliv ochrany před povodněmi. Potřebné je proto vytipování nemovitostí ohrožených povodní a prověření, zda tyto nemovitosti mají svými vlastníky zpracovaný povodňový plán.  Negativně průběh povodní ovlivňují nevhodně umístěné skládky lehce splavitelného materiálu (skládky dřeva, kolny, přístřešky apod.) v blízkosti vodního toku a často v záplavovém území. Je třeba zmapovat takovéto nevhodně situované skládky a jejich vlastníky vyzvat k jejich přemístění.  Při povodních se opakují problémy s manipulací s povrchovou vodou na menších vodních dílech - vodních nádržích (rybnících), které mohou zhoršit průběh povodní.  Při umísťování staveb a zpracovávání územně plánovacích dokumentací je třeba respektovat omezení v záplavových územích vodních toků, umisťování staveb nad hladinu Q 100, protipovodňovou ochranu území. Ochrana před povodněmi

13 13 Digitální povodňový plán kraje Vysočina (DPP)  Úkolem DPP je soustředit na jednom místě veškeré dostupné informace související s ochranou před povodněmi, propojit všechny textové, databázové a mapové informace mezi sebou přímou vazbou a tyto informace nabídnout jednoduchou formou uživateli.  Uživatel přistupuje k informacím v podobě HTML stránek prostřednictvím běžných internetových prohlížečů.  Zpracování DPP proběhlo v roce 2007 v návaznosti na Digitální povodňový plán ČR, který je méně podrobný.  Obsah DPP: vodní díla, vodní toky a jejich záplavová území, hlásné profily, ohrožené objekty, objízdné trasy, kontakty na členy povodňových komisí a jiné subjekty, místa s ledovými jevy atd.  DPP je umístěn na stránkách kraje: http://dpp.kr-vysocina.cz/dpphttp://dpp.kr-vysocina.cz/dpp  Povodňový plán ČR: www.dppcr.cz/html_pub/www.dppcr.cz/html_pub/ Ochrana před povodněmi

14 14 Možné zdroje informací  Český hydrometeorologický ústav – www.chmi.czwww.chmi.cz (předpověď počasí, hydrologické předpovědi, aj.) radarová data - http://radar.bourky.cz/http://radar.bourky.cz/  Počasí – www.skyfly.cz/pocasi.htmwww.skyfly.cz/pocasi.htm  Vodohospodářský informační portál – www.voda.gov.czwww.voda.gov.cz (stavy a průtoky na vodních tocích, aj.)  Povodňový informační systém – www.povis.czwww.povis.cz  Kraj Vysočina – www.kr-vysocina.czwww.kr-vysocina.cz  Ministerstvo životního prostředí – www.mzp.czwww.mzp.cz  Vodní díla – technicko bezpečnostní dohled, a.s. – www.vdtbd.czwww.vdtbd.cz Ochrana před povodněmi

15 15 Upozornění na povinnost vlastníků vodních děl IV. kategorie provádět technickobezpečnostní dohled (TBD) (§ 61 a 62 vodního zákona)  TBD u vodních děl IV. kategorie provádět 1 x za 10 let – tj. do konce roku 2011 (vodní zákon nabyl účinnost 1. 1. 2002).  TBD u vodních děl IV. kategorie může vlastník provádět sám.  K TBD je vlastník vodního díla povinen přizvat vodoprávní úřad.  Vlastník vodního díla předloží vodoprávnímu úřadu zprávu o prohlídce TBD.  Součásti zprávy - zápisy o obchůzkách - 1 x měsíčně tj. 120 zápisů za 10 let (§ 9 odst. 2 vyhlášky 471/2001 Sb., o výkonu technicko bezpečnostního dohledu nad vodními díly, která byla změněna vyhláškou č. 255/2010 Sb.)  Neplnění povinností vlastníků vodních děl je pod sankcí do 500 000 Kč (§ 119 vodního zákona).  Zápis o prohlídce v rámci TBD se provádí podle § 11 vyhlášky č. 471/2001 Sb. Ochrana před povodněmi

16 16 Ochrana před povodněmi

17 17 Fryšava, letní povodně 2009 Ochrana před povodněmi

18 18 Velké Meziříčí, místní část Mostiště, letní povodně 2009 Ochrana před povodněmi

19 19 Most v Číchově, jarní povodně 2006 Ochrana před povodněmi

20 20 Těchobuz, hráz rybníku Loudal, blesková letní povodeň 2009 Ochrana před povodněmi

21 21 Děkujeme za pozornost Ochrana před povodněmi Krajský úřad kraje Vysočina odbor lesn í ho a vodn í ho hospodářství a zemědělstv í oddělení vodního hospodářství Internet: www.kr-vysocina.czwww.kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Ochrana před povodněmi a povodňové orgány obcí Krajský úřad kraje Vysočina odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství oddělení vodního hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google