Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Veřejné projednání návrhu POH 22.9.2015 Ing Martina Škvorová Ing. Pavel Novák s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Veřejné projednání návrhu POH 22.9.2015 Ing Martina Škvorová Ing. Pavel Novák s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Veřejné projednání návrhu POH 22.9.2015 Ing Martina Škvorová Ing. Pavel Novák s.r.o.

2 Osnova  Úvod  Dosavadní průběh přípravy POH KVK  Struktura POH KVK  Obsah POH KVK o Analytická část POH KVK o Závazná část POH KVK o Směrná část POH KVK  Další postup prací na POH KVK

3 Plán odpadového hospodářství KVK  Strategie na další 10 leté období (2016 – 2025)  Zpracován dle § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s legislativou EU  Nástroj pro řízení OH a pro realizaci dlouhodobé strategie OH  Závazným podkladem pro:  rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti OH  zpracování POH obcí  zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje

4 Plán odpadového hospodářství KVK Cílem:  analyzovat stav odpadového hospodářství (OH) s ohledem na geografické, demografické, sociální, ekonomické a ekologické podmínky rozvoje regionu  na základě analýzy a v souladu s principy udržitelného rozvoje stanovuje hlavní směry, cíle a priority odpadového hospodářství v regionu.

5 Dosavadní průběh přípravy POH KVK  Zpracování POH KVK (duben 2015)  Zjišťovací řízení SEA (20.4.2015 – 5.6.2015)  Úprava POH KVK na základě ZZŘ a připomínek v procesu SEA  Zveřejnění POH KVK dle zákona o odpadech (16.6.2015)  Úprava POH KVK na základě připomínek dle zákona o odpadech  Proces SEA (18.8.2016 – doposud)  Úprava POH KVK dle vyjádření obdržených v procesu SEA

6 Struktura POH KVK Analytická část (vývoj a stav OH)  Analýza stávajícího stavu OH Karlovarského kraje  Na základě analýzy vyhodnocení souladu OH KVK s POH ČR Závazná část (vyhláška kraje)  Zásady, Cíle, opatření a indikátory cílů Směrná část  Definuje podmínky, předpoklady a nástroje pro splnění stanovených cílů  Zařízení pro nakládání s odpady potřebná pro splnění stanovených cílů a také kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení v období 2016 – 2025 podporovaná z veřejných zdrojů

7 Analytická část POH KVK  Vyhodnocení stávajícího stavu OH Karlovarského kraje  Produkce odpadů na území KVK dle jednotlivých odpadových toků  Vyhodnocení stávajících systémů sběru odpadů na území kraje  Nakládání s odpady na území KVK dle jednotlivých odpadových toků  Přehled zařízení pro nakládání s odpady  Posouzení kapacity pro jednotlivé způsoby nakládání s odpady  Posouzení nezbytných změn a doplnění systémů sběru a nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností  Podklady pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů  Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství KVK s POH České republiky  Přílohy - Přehled zařízení OH v Karlovarském kraji (jmenovitě i s adresami k roku 2015), Analýza souladu OH Karlovarského kraje s POH ČR

8 Analytická část POH KVK – Všechny odpady

9 Analytická část POH KVK – Komunální odpady

10 Analytická část POH KVK - Vyhodnocení souladu OH KVK s POH ČR Silné stránky  Velké míra využívání a recyklace stavebních odpadů, cíl pro 2020 již splněn  Klesající produkce KO a SKO v posledních letech  Klesající množství skládkovaného SKO  Velmi hustá síť sběren a výkupen papírových a kovových odpadů  Kapacita skládek pro odstraňování ostatních odpadů v kraji je dostatečná Slabé stránky  Velký podíl skládkovaných BRKO (68 % BRKO skládkováno), 90 kg/obyv. v roce 2013)  Skládkuje se téměř všechen SKO - v kraji neexistují dostatečné kapacity k jeho využívání  V obcích vytříděno a připraveno k využití pouze 33 % KO (papír 34 %, sklo 48 %, plasty 27 % a kovy 3 %), cíl pro rok 2020 je 50 %

11 Závazná část POH KVK  Obsahuje zásady, cíle a opatření přejaté přímo z POH ČR (relevantní pro kraj)  Cíle, pro které nebylo na úrovni kraje možné určit indikátor z POH ČR k jejich měření, byly převedeny na zásady a jejich opatření byla přiřazena k jinému cíli (k jehož plnění napomáhají a skrze který mohou rovněž přispět k plnění stanoveného národního cíle pro původní odpadový tok)  Každý cíl v POH KVK má přidělena opatření a indikátor  Celkem stanoveno 69 (78) zásad, 16 cílů, 78 (86) opatření  60 indikátorů POH KVK - 4 indikátory cílů relevantní na krajské úrovni, 56 indikátorů popisných (vycházející z POH ČR) – umožňují srovnání stavu na počátku a v cílovém roce  Indikátory cílů – sledují přímo, jak je dosahováno stanovených cílů POH kraje ve sledovaném období. Indikátor sleduje přímo, jak se plní cíl pomocí stanovených opatření (měří změny přímo způsobené opatřeními).  Popisné indikátory – popisují vývoj stavu OH v kraji (popisují plnění cíle nepřímo) - indikátor ovlivňují i jiné faktory než stanovená opatření (např. produkce odpadů, materiál. využití odpadů, skládkování odpadů, atd.)

12 Závazná část POH KVK - členění  Obecné zásady, cíle a opatření pro nakládání s odpady  Předcházení vzniku odpadů  Komunální odpady - Komunální odpady jako celek, SKO, BRKO, Živnostenské odpady  Další prioritní odpadové toky - Stavební odpady, Obalové odpady, Výrobky s ukončenou životností a vybrané odpady podle části 4. zákona o odpadech, Nebezpečné odpady  Další odpadové toky – BRO, Odpady železných a neželezných kovů  Příprava odpadů na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí  Snižování množství odpadů ukládaných na skládky (zejména BRO)  Snižování podílu biologicky rozložitelné složky v SKO  Preferované způsoby nakládání s odpady  Přílohy - Přehled indikátorů POH kraje

13 Závazná část POH KVK – Cíle (1)

14 Závazná část POH KVK – Cíle (2)

15 Směrná část POH KVK  Výčet nástrojů pro splnění cílů POH kraje  Normativní nástroje, Ekonomické nástroje, Administrativní a regulační nástroje, Informační nástroje  Hodnocení změn podmínek POH kraje  Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů  Podpora zařízení ke třídění separovaných KO  Podpora zařízení ke zpracování bioodpadů  Podpora zařízení ke zpracování SKO  Podpora zařízení ke zpracování stavebních odpadů  Podpora ostatních zařízení k nakládání s odpady  Podpora výstavby sběrných dvorů  Zařízení pro nakládání s odpady potřebná pro splnění stanovených cílů Přílohy - Přehled cílů POH Karlovarského kraje

16 Zařízení pro nakládání s odpady potřebná pro splnění stanovených cílů 1) Navýšení kapacity stávajících zařízení/výstavba nových zařízení ke zpracování vytříděných komunální plastů, papíru a kompozitních obalů. Nová zařízení o min. kapacitě 2 000 t/rok, a to zejm. na spojnici Cheb – Karlovy Vary, v oblasti Kraslicka a kolem Mariánských Lázní. Celkové potřebné navýšení kapacit k 2020 = 6 300 tun. 2) Zřízení nových kompostáren (jiných zařízení k mater. využití BRKO a BRO) v oblastech, které nejsou v současné době pokryty zařízeními, či zkapacitnění stávajících kompostáren na zpracování bioodpadů z obcí a modernizace kompostáren (větších než 150 tun/rok) tak, aby mohly přijímat též odpad 20 01 08 s obsahem živočišné složky. Celkové potřebné navýšení kapacit k 2020 = 2 654 tun/rok. 3) Výstavba a doplnění překladišť a skladů pro bioodpady v malých obcích, kde není dostatečná produkce bioodpadů k vybudování vlastní kompostárny v obci. 4) Výstavba zařízení na úpravu a energ. využití SKO nebo zařízení na přímé využití SKO s celkovou kapacitou 62 tis. t/rok. Ideální umístění zejména na spojnici mezi Chebem a Karlovými Vary.

17 Zařízení pro nakládání s odpady potřebná pro splnění stanovených cílů 5) Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování SKO (zlepšení energ. účinnosti) a instalace kotlů na spalování SKO v teplárnách (podmínkou připojení zařízení na CZT a daná energ. účinnost zařízení). 6) Výstavba a doplnění překládacích stanic pro SKO před jejich energ. využitím. 7) Výstavba zařízení, která přispívají k předcházení vzniku odpadů (např. tzv. „Re-use centra“) a zavádění tzv. „door to door“ systémů (platba za odpady dle jejich váhy). 8) Budování a zkapacitňování systémů pro sběr a svoz separovaných KO (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy a bioodpady včetně gasroodpadů) na území celého Karlovarského kraje. 9) Dobudování nejméně 10 sběrných dvorů v obcích nad 2 tis. obyvatel a nebo ve městech, která mají méně než 1 sběrný dvůr na 10 tis. obyvatel.

18 Další postup prací na POH KVK  Úprava POH KVK dle obdržených připomínek v procesu SEA (příjem vyjádření k POH KVK a Vyhodnocení koncepce do 27.9.2015)  Stanovisko SEA (do 27.10.2015)  Zapracování podmínek SEA do koncepce POH KVK  Projednání koncepce POH KVK na Radě kraje (prosinec 2015)  Vydání závazné části POH KVK závaznou vyhláškou kraje (leden/únor 2015)  Zveřejnění finální verze závazné části POH KVK (vyhlášky) na úřední desce kraje a celého POH KVK na webu společně s „Informací o tom, jak byly zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze Stanoviska ke koncepci“ a „Opatřením pro zajištění sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví“.

19 Děkuji za pozornost Ing. Martina Škvorová Ing Pavel Novák s.r.o. skvorova@ingpavelnovak.cz


Stáhnout ppt "Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Veřejné projednání návrhu POH 22.9.2015 Ing Martina Škvorová Ing. Pavel Novák s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google