Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Název projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Název projektu:"— Transkript prezentace:

1 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Název projektu: Komplexní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém CZ.1.04/3.1.03/66.00095 Akce:Úvodní setkání Termín konání:09.-11.08.2011 Místo konání: Společenský sál, Domov pro seniory Riegrova 837, Česká Skalice

2 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Představení systému kvalitního řízení QMSS

3 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavní motto naší spolupráce Nebudeme „dělat“ nic navíc než to, co je běžnou každodenní rutinou zralého managementu organizace. Pokusíme se ale společně lépe poznat organizaci, najít potřebné souvislosti a pokud to bude potřebné a chtěné, pokusíme se věci nastavit lépe, bezpečněji a efektivněji.

4 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Systém QMSS – úvodní představení systému Systém slouží jako nástroj pro kvalitní řízení organizace. V praxi to znamená, že dobře řízené organizace umí reagovat pružněji na potřeby relevantních zainteresovaných stran, postupují na základě dopředu známých záměrů a reflektují ve své činnosti potřebnost, dostupnost, odbornost, efektivitu a environmentální přístup (šetrnost ke svému okolí a životnímu prostředí). Zavedení systému QMSS ve svém důsledku provazuje stávající požadavky na kvalitu poskytovaných služeb s prvky kvalitního řízení, čímž dochází k provázání všech prvků v systému kvality a tím ke zlepšení fungování organizace. Systém QMSS je primárně určen pro zralé a motivované organizace, které systémové pojetí řízení organizace vidí jako přínos, nikoli jako povinnou direktivu. Systém lze zavést i u organizací nově vznikajících, jejichž vedení je schopné naplnit podmínky realizovatelnosti. Jindra Koldinská

5 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Systém QMSS – přínosy Systém QMSS je nástroj pro naplnění záměrů organizace při současném plnění všech požadavků relevantních zainteresovaných stran. Systém QMSS podporuje cyklus plánování, vytváření podmínek, realizace, měření, přezkoumání, hodnocení a zlepšování efektivnosti. Systém QMSS nabízí vyvážený pohled na řízení organizace z pohledu předpokladů a dosažených výsledků. Systém QMSS transparentně nastavuje rozsah, obsah a garance spojené s deklarovanou nabídkou služeb. Systém QMSS podporuje zvyšování kvality služeb, jejich odbornost a bezpečnost. Systém QMSS provazuje v organizaci identifikované struktury v souladu se záměry a cíli organizace. Systém QMSS reflektuje velikost a prostředí organizace. Systém QMSS posiluje řídící kompetence a odpovědnost managementu organizace. Systém QMSS pomáhá při optimalizaci personálního zajištění služby a indikuje v reálném čase potřeby v této oblasti, včetně přetížení pracovníků. Systém QMSS zvyšuje toleranci pracovníků ke změnám a podporuje formu učící se organizace. Systém QMSS umožňuje efektivní vedení optimální formy dokumentace a nezatěžuje organizaci nadbytečným dokumentováním.

6 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podmínky realizovatelnosti  Základní podmínkou realizovatelnosti systému QMSS je připravenost poskytovatele sociálních služeb, a to ve třech základních oblastech. Jedná se o oblast záměrů organizace, oblast personální a oblast finanční.

7 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podmínky realizovatelnosti - Záměry Prvním předpokladem pro úspěšné zavedení systému QMSS je existence záměrů organizace, které reagují na zjištěné potřeby relevantních zainteresovaných stran a na dosavadní získané poznatky a zkušenosti v dané oblasti – organizace ví co, proč, jak a pro koho chce dělat.

8 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podmínky realizovatelnosti - Personál Dostatečná kapacita pracovníků poskytovatele, umožňující pracovat na zavedení a udržování systému QMSS Zkušenost vedení a pracovníků se zaváděním systému kvality Jasně deklarovaná vůle a závazek vedení

9 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podmínky realizovatelnosti - Finance Zavedení a udržení systému QMSS vyžaduje, aby vůle a závazek vedení organizace směrem k systému QMSS byly vyjádřeny i tím, že na implementaci a udržení systému QMSS budou odsouhlaseny a následně uvolněny odpovídající finanční prostředky. Tyto finanční prostředky jsou nezbytné především k zabezpečení následujících nákladů: Odměňování vlastních pracovníků (implementační tým) Režijní náklady (náklady spojené s investicemi a režií) Financování potřebné externí podpory (vzdělávání, konzultace, audity)

10 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zásady systému QMSS Zaměření na zákazníky / klienty - zásada předpokládá jasně definovaný okruh zákazníků (těch co žádají, užívají a platí za poskytované služby). Jedná se o partnerské oboustranně výhodné vztahy. Vůdcovství - zásada předpokládá existenci jasně definovaného a vnímaného okruhu vedoucích pracovníků, kteří prokazují základní vůdčí rysy (nesou zodpovědnost za organizaci, za svá rozhodnutí, mají přirozenou autoritu, jsou spolehliví a dělají, co říkají, hledají vhodná řešení, mají výbornou schopnost komunikace, umí s lidmi spolupracovat, reflektují vlastní výkony, dokážou přijímat zpětnou vazbu atd.). Zapojení pracovníků na všech úrovních - zásada předpokládá přiměřené zapojení všech pracovníků organizace na všech úrovních do plnění cílů organizace, které vycházejí z jejích záměrů. Učící se organizace - organizace se vyrovnává s interními i externími změnami ve svém okolí (příležitosti, ohrožení) neustálým učením se na všech úrovních (organizační, týmová a individuální).

11 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zásady systému QMSS Flexibilita – zásada vedoucí k uplatnění vědomých přiměřených reakcí na změny externího a interního prostředí. Procesní přístup - činnosti jsou v organizaci vnímány v logických celcích, které je možné měřit a řídit dle stanovených ukazatelů. Systémový přístup k řízení – organizace vnímá systém skrze vlastní struktury, jejich vazby a interakci. Neustálé zlepšování - zásada vychází ze sledování plnění požadavků a potřeb zainteresovaných stran a kroků k zlepšování jejich plnění. Řízení na základě faktů - každé rozhodnutí, nařízení, opatření managementu organizace je v maximální možné míře podloženo zjištěnými fakty. Vzájemně prospěšná spolupráce - mezi organizací a jejími partnery jsou budovány a udržovány vzájemně výhodné vztahy, které přispívají k naplňování záměrů a cílů organizace. Sociální a environmentální odpovědnost - organizace se chová odpovědně ke svému okolí a životnímu prostředí, uvědomuje si, jakým způsobem její činnost okolí ovlivňuje.

12 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Struktury systému QMSS Josef Veselka

13 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Struktury systému QMSS ZÁMĚRY LIDÉ SLUŽBY PROCESY DOKUMENTY

14 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Struktury systému QMSS Struktury jsou základním nástrojem, přes který organizace (poskytovatel), konzultant a hodnotitel vnímají systém QMSS. V rámci systému QMSS jsou definovány struktury: struktura záměrů, struktura poskytovaných služeb, struktura procesů, organizační struktura a struktura dokumentace. Struktury QMSS tvoří provázaný logický celek, který umožní lépe vnímat a poznat organizaci, řídit ji v rámci neustále se měnících podmínek, interních a externích požadavků. Systém QMSS vychází z kultury organizace na pozadí pěti struktur. Je to přiměřený počet pohledů na systém, který napomáhá k jeho objektivnímu vnímání, efektivní implementaci, prověřování a zlepšování systému. Do struktur jsou promítány požadavky, zvyklosti a dobré praxe všech relevantních zainteresovaných stran.

15 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Struktury systému QMSS Systém QMSS pomáhá kvalitně řídit organizaci a změny v organizaci na které musí nebo chce reagovat. Každá „odchylka“ v chodu organizace je v rámci systému QMSS řešena operativním nebo systémovým zásahem a opatřením. Systém QMSS vede organizaci trvale k zvyšování poměru systémových opatření oproti opatřením operativním. Každé opatření je zpracováno s vědomím provázanosti struktur, tzn., že je takto koncipováno, navrhováno, realizováno a přezkoumáváno s vědomím souvislostí. Změna v každé struktuře znamená přezkoumání a případnou aktualizaci celého systému.

16 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Struktura záměrů

17 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Struktura záměrů Popis cílového stavu Je to stav struktury záměrů, kdy organizace jasně deklaruje své směřování, koná v jeho duchu, aktualizuje a přizpůsobuje se aktuálním podmínkám a dění v organizaci i mimo ní. Záměry organizace jsou sjednocující strukturou nad ostatními strukturami. CSZ1 – Organizace má zpracováno grafické znázornění struktury záměrů (mapa struktury záměrů) CSZ2 - Organizace má definovány a používá při směrování organizace: Veřejný závazek (Poslání, Cíle, Okruh osob, Zásady) CSZ3 – Existují a jsou používány další plánovací dokumenty, které organizace vnímá jako důležité pro své fungování. CSZ4 – Záměry jsou provázány s ostatními strukturami

18 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Struktura služeb

19 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Struktura služeb Popis cílového stavu CSS1 - Organizace má vypracovánu strukturu poskytovaných služeb formou grafického znázornění (mapy struktury poskytovaných služeb), která znázorňuje: – jaké služby organizace poskytuje, – v jakých oblastech služby poskytuje, – jak jsou služby uspořádány do logických celků. CSS2 - Organizace má vypracován u každé služby textový popis, který obsahuje: – název služby, – stručné představení služby, – požadavky na službu (potřeby či očekávání s ní spojené), – garantovanou nabídku služby (kdy, kde, kým, v jakém rozsahu a za jakých podmínek je poskytována), – související dokumentaci (směrnice, pracovní postupy), která se k dané službě vztahuje. CSS3 – organizace má garantovanou nabídku služby zpracovánu formou veřejně přístupného a zákazníkům srozumitelného dokumentu.

20 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Struktura procesů

21 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Struktura procesů Popis cílového stavu: CSP1 - Organizace má graficky zhotovenu mapu procesů, která obsahuje konkrétní v praxi realizované procesy. Z mapy procesů je zřejmé, jaké jsou vazby mezi jednotlivými procesy a jejich seskupení do případných kategorií nebo funkčních skupin. CSP2 - Jsou zhotoveny grafické i písemné popisy procesů a v nich obsažených činností. Popisy dále obsahují atributy procesů. CSP3 - Z Mapy procesů a popisu procesů jsou zřejmé funkční vazby na ostatní struktury systému QMSS.

22 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Organizační struktura

23 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Organizační struktura

24 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Organizační struktura Popis cílového stavu: CSO1 – V organizaci je stanovena, uplatňována a dokumentována vhodná organizační struktura, která zohledňuje i vazby na relevantní zainteresované strany. CSO2 - V organizaci jsou stanoveny, uplatňovány a dokumentovány v souladu s organizační strukturou pracovní pozice (role). CSO3 - V organizaci jsou specifikovány všechny pracovní pozice (role) v profilech (popisech) pracovních míst tak, že obsahují: – Název pracovní pozice – Pracovní náplň (úkoly a činnosti, odpovědnost za dosažení výstupů) – Kompetence – Pravomoci a odpovědnosti – Nadřízenost / Podřízenost / Týmovou příslušnost – Vlastnictví procesů (pokud je to relevantní) – Vlastnictví dokumentů (pokud je to relevantní)

25 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Organizační struktura Popis cílového stavu: CSO4 - Existuje oficiální pracovní pozice/role (pověření), která má odpovědnost a pravomoc zahrnující zajištění, že jsou: – vytvářeny, implementovány a udržovány struktury potřebné pro fungování systému QMSS, – předkládány zprávy vrcholovému vedení o výkonnosti systému QMSS a jakékoli potřebě zlepšování systému QMSS, – podporování povědomí o závažnosti požadavků zákazníka v rámci celé organizace. CSO5 - V organizaci je stanoven, uplatňován a dokumentován způsob výběru, příjmu, zaškolování, hodnocení, oceňování a zajištění osobního rozvoje pracovníků a dalších relevantních zainteresovaných stran. CSO6 - V organizaci je stanoven, uplatňován a dokumentován program dalšího vzdělávání pracovníků a dalších relevantních zainteresovaných stran. CSO7 - V organizaci je stanoven, uplatňován a dokumentován systém sběru a obousměrného předávání informací mezi všemi pracovníky a dalšími relevantními zainteresovanými stranami a to na všech úrovních a ve všech týmech.

26 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Organizační struktura

27 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Struktura dokumentace Popis cílového stavu: CSD1 – V organizaci existuje zpracovaný Seznam aktuálně platných dokumentů. CSD2 – V organizaci je zpracována Mapa struktury dokumentace. CSD3 – V organizaci je zpracován a uplatňován proces nebo dokumentovaný postup řízení dokumentů a záznamů. CSD4 – V organizaci existuje pracovník, který je pověřen funkcí správce (administrátora) dokumentace. CSD5 – Jsou stanoveni vlastníci všech dokumentů. CSD6 – Existují relevantní dokumenty a záznamy, které jsou provázány na ostatní struktury (procesů, organizační, služeb a záměrů).

28 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Implementace systému QMSS tři základní předpoklady úspěšné implementace systému QMSS: 1.splnění podmínek realizovatelnosti (vůle, čas, peníze) 2.předem stanovený a aktualizovaný plán implementace 3.externí konzultační podpora

29 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Obsah implementace systému QMSS – 9 kroků 1. krokSetkání vedení k záměru implementace systému QMSS a sestavení plánu implementace. 2. krok Vyhlášení Plánu implementace systému QMSS 3. krok Vzdělávání k implementaci 4. krokAnalýza aktuálního stavu plnění požadavků 5. krokNávrh a schválení struktur systému QMSS 6. krok Edice, distribuce, vzdělávání, ověření znalosti a podpora dodržování nových pravidel v organizaci. 7. krok Interní ověření (audit) a nápravná a preventivní opatření 8. krok Externí ověření (audit) 9. krok Vyhodnocení implementace systému QMSS

30 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1. krok – setkání vedení a sestavení plánu 1.1 Přezkoumání naplnění podmínek realizovatelnosti 1.2 Vyhlášení záměru zavést systém QMSS 1.3 Sestavení plánu implementace

31 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2. krok – vyhlášení plánu implementace 2.1 Seznámí pracovníků se systémem QMSS a plánem implementace 2.2 Jmenování implementačního týmu a zvolení koordinátora procesu implementace

32 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 3. krok – vzdělávání k implementaci 3.1 Příprava vzdělávání 3.2 Realizace vzdělávání

33 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 4. krok – analýza aktuálního stavu 4.1 Zadání úkolu analyzovat stávající stav struktur QMSS v organizaci 4.2 Vypracování analýzy stávajícího stavu struktur QMSS v organizaci 4.3 Zaslání analýzy stávajícího stavu struktur QMSS v organizaci konzultantům 4.4 Prostudování analýzy stávajícího stavu struktur QMSS v organizaci a příprava podnětů ke konzultaci 4.5 Konzultace, případné úpravy a schválení analýzy stávajících struktur QMSS

34 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 5. krok – návrh a schválení struktur struktura záměrů struktura služeb struktura procesů struktura organizační struktura dokumentace

35 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 6. krok – edice a distribuce pravidel 6.1 Edice a distribuce nových pravidel 6.2 Obeznámení a vzdělávání pracovníků 6.3 Ověření znalosti nových pravidel

36 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 9. krok – vyhodnocení implementace 9.1 Vyhodnocení implementace systému QMSS

37 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. forma implementace systému QMSS konzultační schůzky práce implementačního týmu a dalších pracovníků v mezidobí mezi konzultačními schůzkami supervizní podpora hodnocení a zlepšování

38 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V systému QMSS jsou cílové stavy definovány pro všechny struktury. Poskytovatel i konzultant za podpory příslušných manuálů (MP, MK) směřují k jejich dosažení. Hodnotitel QMSS (interní nebo externí auditor) hodnotí úroveň naplnění těchto cílových stavů. Na základě zjištění auditů (částečné shody a neshody) jsou následně přijímána opatření vedoucí k dosažení cílových stavů struktur QMSS. Hodnocení systému QMSS Ján Čupka

39 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Auditor:  je nezávislý na oblastech a pozicích, které hodnotí,  splňuje požadavky na vzdělání,  absolvoval požadované školení auditora,  má požadovanou praxi,  výkonem auditů si udržuje způsobilost. Způsobilost auditora

40 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. POČÁTEČNÍSTAVPOČÁTEČNÍSTAV OPATŘENÍOPATŘENÍ Interní audit Externí audit ZLEPŠENÝ STAVZLEPŠENÝ STAV neshoda část. shoda shoda neshoda část. shoda shoda před auditem po auditu C Í L O V Ý S T A V audit Audity v systému QMSS

41 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Audity v cyklu implementace

42 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Interní audit je základním nástrojem hodnocení úrovně zavedení a využívání struktur QMSS. Je obvykle vykonáván pracovníkem organizace s potřebnou kompetencí. Interní audity jsou plánovány na cyklicky se opakující období, obvykle 1 rok. Cílem je pokrýt systém jistým počtem interních auditů, které jsou vykonávány rozprostřeně po celý rok. Audity při plánování vycházejí z cílových stavů struktur, hodnotí příslušnou strukturu a vazby na ostatní struktury.. Mimo plánovaných interních auditů mohou být během roku uskutečněny také neplánované interní audity z titulu operativní potřeby prověřit oblast související s jistým aktuálním problémem. Interní audity

43 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Externí audit je objektivnějším nástrojem hodnocení úrovně zavedení a využívání struktur QMSS. Je vykonáván nezávislým externím auditorem s potřebnou kompetencí, který není pracovníkem organizace. Výsledky externího auditu můžou být prezentovány i externě jako doklad o ověřené úrovni QMSS. Externí audity jsou plánovány jiným způsobem než interní audity. Jeden externí audit obvykle pokryje celou organizaci se všemi strukturami. Tak je průběžný hodnotitelský tlak interních auditů na QMSS doplněn externím jednorázovějším tlakem. Mimo plánovaných externích auditů mohou být během roku uskutečněny také neplánované externí audity. Externí audity

44 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 1.Plánování 2.Příprava auditu 3.Plánování auditu 4.Vykonání auditů 5.Vyhodnocení výsledků auditu 6.Uplatnění opatření 7.Ověření opatření 8.Roční vyhodnocení auditů Průběh auditů

45 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ev.č. auditu Cíl (konstatování skutečnosti, které má být auditem dosaženo) Kriteria auditu (referenční soubor záměrů organizace, požadavků (cílové stavy struktur) a postupů QMSS) Vedoucí auditorského týmu (VAT) Člen auditorského týmu (ČAT) Hodnocený Termín auditu Pozn. Plán (Datum) Skut (Datum) Program auditů

46 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Č.o. Struktura/ cílový stav Otázka vycházející s kriteria auditu (cílového stavu) Zjištění Důkazy dokládající zjištění SČSN Kontrolní list

47 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cíl auditu Kriteria auditu Datum a čas konání Jména Auditors ký tým Hodnocený Jméno, funkce VAT ČAT Shrnutí výsledků auditu Shody Částečné neshody Neshody Přílohy Plán auditu ev.č.: Kontrolní list ev.č.: Záznamy o neshodě a opatřeních ev.č.: Protokol a záznam o neshodě Popis neshody ČS N Obsáhlý popis podle důkazu uvedeného v kontrolním listu Náprava (Kdo? Kdy? Jak?) Popis způsobu okamžitého zamezení šíření nepříznivých účinků neshody OPATŘENÍOPATŘENÍ Návrh opatření Návrh: Odpovědný: Datum Realizace opatření Průběh realizace: Zapsal: Datum: Vyhodnocení opatření Vyhodnocení: Vyhodnotil: Datum: Celkové zhodnocení Zhodnotil: Datum:


Stáhnout ppt "Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Název projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google