Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asistent prevence kriminality aktuality. 2 Legislativní ukotvení Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asistent prevence kriminality aktuality. 2 Legislativní ukotvení Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v."— Transkript prezentace:

1 Asistent prevence kriminality aktuality

2 2 Legislativní ukotvení Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. APK není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli, zejména se: podílí na prevenci kriminality v obci; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci;

3 3 Silné stránky projektu zaměstnání osob dlouhodobě a obtížně nezaměstnaných se znalostí specifik SVL; působení APK snížilo riziko páchání trestné činnosti, riziko vandalismu a zvýšilo pocit bezpečí občanů; APK pomohli k navázání kontaktu mezi obyvateli lokalit a strážníky; došlo ke změně postojů dětí i jejich rodičů ke strážníkům a k dodržování zákonů; postupná změna náhledu na romskou komunitu jako na skupinu ryze problémovou;

4 4 Silné stránky projektu objektivně dochází ke snížení počtu oznámení a stížností na vybrané přestupky zejména proti veřejnému pořádku; došlo zároveň ke zvýšení objasněnosti různých přestupků, a to na základě místní a osobní znalosti APK; APK jsou obyvateli lokality velmi pozitivně přijímáni a obyvatelé lokalit se na ně se svými problémy obracejí (a to jak příslušníci romské menšiny, tak i příslušníci majority); téměř všichni APK se identifikovali s rolí „ochránce zákona a spolupracovníka městské policie“; z pohledu městské policie je pozice APK zajímavou a efektivní možností jak „nerepresivním způsobem“ usměrnit chování obyvatel vyloučené lokality;

5 5 Silné stránky projektu obyvatelé lokalit vnímají APK jako součást systému bezpečnosti; důkazem důvěry obyvatel v asistenty je fakt, že samotní obyvatelé se přímo na ně obracejí s žádostmi o řešení jejich problémů (nejčastěji vyplývající ze soužití s problémovými rodinami); veřejnost dále kladně hodnotí zodpovědný přístup APK k jejich získané práci a její vliv na snížení negativních jevů v SVL; úspěch projektu je znásoben vytvořením návazných preventivních programů a zakomponováním činnosti APK do strategických a rozvojových dokumentů obce (integrace, prevence, rozvoj …) a do pracovních skupin.

6 6 Slabé stránky projektu Nevhodný výběr asistenta = páchání trestné činnosti, šíření pomluv a nepravdivých informací, nadržování příbuzným … APK se nepodařilo ve všech lokalitách navázat takové vztahy v SVL, především v místní romské komunitě, které by jim pomohly do ní hlouběji „proniknout“ a spolupodílet se odstraňování bariér a řešení problémů; nedostatečně konkrétní zadání práce pro APK, absence přímého vedení a důsledné kontroly práce APK ze strany obecní policie; neochota resp. nedostatečná motivace APK k doplnění formálního stupně vzdělání, které by jim otevřelo cestu k jiným pracovním pozicím (např. strážníka obecní policie);

7 7 Slabé stránky projektu média zveřejňují tendenční a zkreslené informace o působení APK. Utvrzují a povzbuzují předsudky majority vůči minoritám a sociálně vyloučeným; despekt některých strážníků k APK; podcenění personální práce uvnitř obecní policie; proces zavádění projektu do obce; není garantována kontinuita realizace projektu, protože není zajištěno víceleté financování z národních zdrojů. To způsobuje nejistotu v působení APK, zadluženost APK, která jim neumožňuje plně využívat platu, který podléhá exekuci

8 Současnost Projekt APK je podporován ze dvou zdrojů –státní rozpočet, kapitola Ministerstvo vnitra, státní účelová dotace v rámci Programu prevence kriminality 2013 (45 obcí, 88 asistentů) –Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (reg. č. CZ 1.04/ 3.3.00/61.00003) /11 obcí, 50 asistentů) Celkově je projekt Asistent prevence kriminality v roce 2013 realizován v 56 obcích, kde působí 138 asistentů.

9 9

10 10 Projekt podpořený z OP LZZ bude ukončen v červnu 2014 zapojená města: Děčín, Havířov, Chomutov, Karviná, Kutná Hora, Litvínov, Most, Obrnice, Orlová, Ostrava, Šluknov Výstupy –standardizace fáze výběru APK i mentorů –Standardizace vstupního a průběžného vzdělávání –Vytvoření metodiky činnosti APK –Akreditace vzdělávacího kurzu –Nalezení trvalého pracovního uplatnění pro 10 APK

11 APK v systému Národní soustavy povolání odboru prevence kriminality se podařilo s platností od 1. října 2012 nově zařadit pozici APK do Národní soustavy povolání konkrétně viz http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102691&ko d_sm1=8 http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102691&ko d_sm1=8 Pracovní pozice APK byla Sektorovou radou Národní soustavy povolání pro Veřejnou správu úspěšně schválena a stala se součástí Katalogu Národní soustavy povolání 11

12 APK v NSP NSP je významným zdrojem informací pro oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních NSP významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech NSP se stává základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie

13 Vyhodnocení efektivity za rok 2012 hodnocení provedly samy obce na základě formuláře OPK MV projekt jednoznačně plní očekávání realizátorů – samospráv a MP vysoký efekt v rovině přestupků – uklidnění situace v problémových lokalitách, snížení počtu přestupků případně jejich zvýšení (odkrývání) za podmínky zvýšení objasněnosti

14 Vyhodnocení efektivity za rok 2012 Počty přestupků proti občanskému soužití poklesly po zahájení realizace činnosti APK v rozpětí od 17% (ze 158 na 132-Krupka) do 100 % (z 15 na 0 - MP Sokolov). Pouze v Rotavě došlo v tomto ukazateli k drobnému zvýšení ze 44 na 47 což činí zvýšení o 6,8%.

15 Vyhodnocení efektivity za rok 2012 U veřejného pořádku ve většině případů došlo k výraznému snížení (Krupka o 24%; Sokolov o 86% u MP a 3,16% u PČR; Bruntál o 50%) Ke zvýšení došlo např. ve Vejprtech (+36%) nebo Rotavě (+28%) vykázaly zvýšení. Podobně jako u přestupků majetkového charakteru, kde naopak ve většině míst vykázali nárůst, je tento nárůst odůvodňován zvýšenou „pozorností“ a „všímáním si“, a to jak přímou pochůzkovou činností APK nebo zájmem občanů APK takové skutky hlásit (mnohdy i mimo službu). Co se týče nápadu TČ, nejsou výsledky tak výrazné, přesto např. Bílina udává pokles o 36%, Praha 14 o 27%, Krásná Lípa o 17%, Rotava o 14,2%. Zvýšení nápadu TČ je vysvětlováno podobně jako u přestupků připisují zvýšené pozornosti a zvýšenému odhalování.

16 Indikátory hodnocení efektivity –Snížení počtu vybraných přestupků a trestných činů –Snížení počtu výjezdů MP/PČR do problémové lokality –Snížení počtu oznámení občanů na rušení veřejného pořádku –Zvýšení pocitu bezpečí –Zlepšení komunikace mezi sociálně vyloučenou lokalitou a organizacemi samosprávy

17 Budoucnost projektu z prostředků samosprávy - asistent je zaměstnán v obecní policii na pozici asistenta prevence kriminality nebo na pozici strážníka případně na pozici např. terénního sociálního pracovníka; ze státních prostředků, z rozpočtu Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality –samospráva musí podat žádost o dotaci, splnit podmínky vyhlášené MV, doplnit minimálně 10 % finanční spoluúčast, –může být příjemcem státní účelové dotace vždy na jeden kalendářní rok (tj. do konce roku 2014 a poté do konce roku 2015) –garance další podpory není v této chvíli možná, protože platnost vládou schválené Strategie prevence kriminality v ČR končí v roce 2015 (usnesení vlády č. 925/2011) –garance poskytnutí dotace je podmíněna naplněním rozpočtu MV na oblast prevence kriminality, kvalitou podané žádosti, zajištěním vstupních podmínek na straně obce pro spuštění projektu a objektivní bezpečnostní potřebou zřídit pozici asistenta v lokalitě;

18 Budoucnost projektu ze státních prostředků, z rozpočtu Úřadu práce ČR v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti. –podpora APK prostřednictvím institutu veřejně prospěšných prací vykonávaných dle potřeb a požadavků obce s nutností dodržovat standardy a doporučení vydaná MV a obsažených také v Národní soustavě povolání. –Tato varianta bude předmětem jednání s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR (1. října 2013);

19 Budoucnost projektu z prostředků Evropské unie s využitím výzev budoucího (2014 – 2020) programovacího období využití výzev zaměřených na zvýšení zaměstnanosti obtížně zaměstnatelných osob a výzev podporujících sociální integraci současné i budoucí programovací období umožní podávat žádosti na podporu projektu asistent prevence kriminality orgánům územní veřejné správy (kraje, obce) i orgánům státní správy (např. Úřad práce ČR) tyto projekty by vhodně navázaly na individuální projekt OPLZZ realizovaný MV (ukončen k 30. 6. 2014) a využili by jeho závěry a výstupy. Podmínkou realizace projektů je nutnost dodržovat standardy a doporučení vydaná Ministerstvem vnitra a podmínek obsažených také v Národní soustavě povolání Pozn.: vážný zájem o podporu APK z prostředků OPLZZ v současném období měl Moravskoslezský kraj / problémy s opakovaným financováním stejného projektu / konzultace – řešení

20 APK II MPSV zhodnotilo realizaci projektu APK jako velice úspěšnou vyhlásilo individuální výzvu C5 v rámci OPLZZ pouze pro MV k realizaci APK II Dne 30. září 2013 podalo MV žádost o dotaci na APK II Plán: –75 APK ve 20 obcích –přímý výkon práce APK duben 2014 – srpen 2015 (17 měsíců) –průběžné odborné vzdělávání, supervize, tvorba metodik pro řízení APK a zvládání rizikových situací

21 APK II Výběr 20 obcí bude zahájen v říjnu 2013 / výběr APK prosinec 2013-leden2014 / školení APK a mentorů únor-březen 2014 K účasti budou vyzvány pouze obce, které zahájily realizaci APK v roce 2013 s podporou státní dotace v rámci Programu prevence kriminality a mají zřízenu MP (45 – 3 PČR = 42 obcí) / nelze zařadit 11 obcí realizujících APK I v rámci OPLZZ

22 22 Ministerstvo vnitra ČR Odbor prevence kriminality Mgr. Radek Jiránek a JUDr. Tomáš Koníček oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv


Stáhnout ppt "Asistent prevence kriminality aktuality. 2 Legislativní ukotvení Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v."

Podobné prezentace


Reklamy Google