Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL Seminář pro žadatele metodický výklad výzvy Praha, 5. května 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL Seminář pro žadatele metodický výklad výzvy Praha, 5. května 2016."— Transkript prezentace:

1 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL Seminář pro žadatele metodický výklad výzvy Praha, 5. května 2016

2 Obsah semináře Předmět a účel podpory Cílové skupiny Povinná aktivita výzvy Povinně volitelné aktivity Vyloučené aktivity Indikátory

3 Předmět a účel podpory PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP3 Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové SC 1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání Číslo výzvy: 02_16_021 Typ podporovaných operací/projektů: individuální projekt Druh výzvy: průběžná, komplementární Model hodnocení: jednokolový

4 Cílové skupiny Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí („žáci ze znevýhodněného prostředí“ - např. žáci s odlišným mateřským jazykem nebo romským etnolektem, kteří jsou současně socioekonomicky znevýhodnění) – povinná CS Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže Rodiče a opatrovníci dětí a žáků („rodiče“) Pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

5 Cílové skupiny Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže Studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků. Veřejnost

6 Povinná KA projektu – Řízení projektu žadatel je povinen uvést samostatně jako KA v žádosti o podporu přesně ve výše uvedeném znění Obsah klíčové aktivity —sestavení projektového týmu —nastavení řízení projektu —nastavení kontrolních mechanismů Povinné přílohy Realizační tým (popis činností jednotlivých pracovních pozic členů týmů s identifikací jejich přiřazení do týmů)

7 Povinně volitelné aktivity nutné realizovat min. 1 povinně volitelnou aktivitu možné realizovat více povinně volitelných aktivit Aktivita č. 2: Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání Aktivita č. 3: Předškolní vzdělávání Aktivita č. 4: Prevence školní neúspěšnosti V rámci této výzvy je možné zapojit školy, které vzdělávají více jak 40% dětí a žáků se SVP ve třídě i škole. Všechny aktivity musí být v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování dané obce/svazku obcí (příloha „Potvrzení ASZ k projektu“, kde bude uveden výčet aktivit projektu, u nichž Agentura pro sociální začleňování potvrdí jejich jedinečnost a soulad projektu se SPSZ).

8 Povinně volitelné aktivity Bodové zvýhodnění (věcné hodnocení – 5 bodů) projektů, které v rámci podporovaných aktivit pravidelně zapojují rodiče povinné CS (děti/žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí), a to min. 1x měsíčně prostřednictvím: seminářů zapojováním do aktivit školy Způsob a frekvence zapojení rodičů popíše žadatel v žádosti o podporu Pravidelné vykazování v ZoR

9 Povinně volitelná aktivita č. 2 - Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání -Nutné zvolit min. 1 z následující typových podaktivit. -Žadatel je povinen uvést do žádosti o podporu přesné znění vybrané typové podaktivity: 2.1. Semináře, debaty, osvětové aktivity apod. o otázce vzdělávání v území - hledání konsenzu při zavádění inkluzivního vzdělávání v dané lokalitě - zapojení všech aktérů (doporučení) - povinná spolupráce s realizátory MAP – účast na Řídícím výboru - v rámci osvětových aktivit možný tisk letáků, brožur, pořádání seminářů atd. 2.2. Realizace studijních cest/stáží do zahraničí (Evropa) - seznámit se s ověřenými postupy zařazení dětí a žáků se SVP do hl. vzdělávacího proudu - uvést cílovou zemi, lokalitu, školské zařízení/instituce, které budou navštíveny (!věcné hodnocení) - 6 až 12 osob, max. 4 noci, různí aktéři ve vzdělávání (zpráva z cesty)

10 Povinně volitelná aktivita č. 2 - Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání 2.3. Aktivity zaměřené na podporu rozvoje úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání – semináře atd. zaměřené na význam a podstatu inkluzivního vzdělávání (semináře, platformy atd.) 2.4. Činnost koordinátora inkluze pro obec - způsobilým výdajem v rámci projektu je zapojení pouze 1 koordinátora s max. 1 celým úvazkem 2.5. Činnost metodika asistentů pedagoga a školních asistentů - způsobilým výdajem v rámci projektu je zapojení pouze 1 metodika s max. 1 celým úvazkem

11 Povinně volitelná aktivita č. 3 - Předškolní vzdělávání Mateřské školy (v roli partnera či spolupracujícího subjektu) i neformální formy předškolního vzdělávání (centra)* mohou realizovat podporované podaktivity v libovolném počtu i kombinacích. *Centra Cílem je připravit děti ze znevýhodněného prostředí k začleňování do MŠ hl. vzdělávacího proudu a také pomoci MŠ se na vzdělávání těchto dětí připravit Centrum musí spolupracovat s MŠ, dávat jí podporu a připravovat děti, rodiče a pedagogické pracovníky MŠ na přechod dětí ze znevýhodněného prostředí do MŠ. Aktivity pro děti musí v centru probíhat min. 4x v týdnu. Centrum nesmí fungovat jako speciální třída při MŠ, pokud má MŠ kapacity tyto děti přijmout, musí je vzdělávat společně s ostatními dětmi.

12 Povinně volitelná aktivita č. 3 - Předškolní vzdělávání MŠ i centra mohou realizovat následující podaktivity v libovolném počtu i kombinacích: 3.1. Zavádění nových metod do předškolního vzdělávání a výchovy (ucelených konceptů jako například metody Grunnlaget 1, KIKUS 2 atd.) – např. formou kolegiální podpory, semináře mezi pedagogy apod. (vzdělávání osob – vazba na indikátor 5 40 00/6 00 00). 3.2. Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v rámci předškolního vzdělávání a výchovy 3.3. Rozvoj rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do realizace aktivit (zapojení do aktivit pro děti, pomoc s přípravou aktivit, atd.)

13 Povinně volitelná aktivita č. 3 - Předškolní vzdělávání 3.4. Podpora aktivních rodičů dětí ze znevýhodněného prostředí formou nabídky dobrovolné práce v centru či MŠ nebo částečně honorované pracovní výpomoci v centru či MŠ (lze využít oba způsoby). Nutné splnit všechny podmínky uvedené níže): – Rodiče získávají kladný vztah ke vzdělávání, rozvíjí vlastní kompetence, ovlivňují komunitu; – Podpora aktivních rodičů je možná v oblasti práce s dětmi či přípravy aktivit pro ně. 3.5. Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní.

14 Povinně volitelná aktivita č. 3 - Předškolní vzdělávání 3.6. Poradenství a podpora rodičům při jednání se zástupci vzdělávacích institucí, sociálních a zdravotních služeb. 3.7. Spolupráce s rodiči včetně jejich provázení informacemi o vzdělávacím systému ČR, jeho možnostech i o současně dostupných vzdělávacích příležitostech pro děti. 3.8.Spolupráce MŠ s dalšími institucemi pečujícími a vzdělávajícími děti předškolního věku (např. pomocí různých seminářů, vzájemnými návštěvami). 3.9. Edukativně stimulační skupiny - efektivní pravidelná práce – rodič, dítě, učitel, asistent

15 Povinně volitelná aktivita č. 3 - Předškolní vzdělávání 3.10. Podpora speciálních pedagogů v zapojení se do procesu inkluzivního vzdělávání - výjezdy učitelů speciálních škol na školy hlavního vzdělávacího proudu za cílem podpory pedagogů vyučujících děti a žáky se SVP - přímou podporou dětí se SVP (i vícedenní podpora, v případě volby vzdálenější destinace spojené s ubytováním nutné adekvátní zdůvodnění) 3.11. Podpora hospitací a sdílení dobré praxe – vzájemné návštěvy mezi školami, pedagogy také ze speciálních škol.

16 Povinně volitelná aktivita č. 4 - Prevence školní neúspěšnosti Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání (4.1. – 4.6.) - podaktivity mohou být pro žáky ve všech ročnících. -V rámci skupinových podaktivit 4.1. – 4.6. je možné zapojit až 30% žáků, kteří nejsou žáky škol zapojených do projektu (v jiných aktivitách není dovoleno podporovat žáky z nezapojených škol do projektu). Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání (4.7. – 4.17.) -podaktivity 4.1. – 4.17 lze různě kombinovat -je možné zvolit libovolný počet podaktivit

17 Povinně volitelná aktivita č. 4 -Prevence školní neúspěšnosti -Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání 4.1. Podaktivity zaměřené na doučování žáků (povinné splnit všechny níže uvedené podmínky) -Doučování probíhá v rodinách, v neformálních klubech (zařízení, které provozuje volnočasové aktivity pro žáky po vyučování), škole atd. -V rámci této aktivity není povoleno zřizovat neformální kluby či je vybavovat nábytkem. Dovoleny jsou pouze výdaje spojené s pomůckami na doučování. -Doučování provádí pedagogický i nepedagogický pracovník škol a školských zařízení, anebo pracovníci či dobrovolníci organizace zapojené v projektu atd. -Min. 2 hodiny (2 x 45 minut) týdně.

18 Povinně volitelná aktivita č. 4 -Prevence školní neúspěšnosti -Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání 4.2. Průvodce pro žáky – tzv. „starší kamarád“ (nutné splnit všechny níže uvedené podmínky) -Průvodce pomáhá žákovi v motivaci ke vzdělávání, doučuje ho, bere ho na různé zážitkové a vzdělávací akce – např. návštěva muzea atd. -Cílem je žáka motivovat a podpořit ve vzdělávání a dalším studiu. -„Starší kamarád“ je žák/student, který úspěšně ukončil studium, ve kterém se podporovaný žák nachází, např. podporu žákovi ZŠ může dát žák SŠ, podporu žákovi SŠ dává student VŠ, apod.) -„Starším kamarádům“ je možné zajistit metodickou podporu. -Jedná se o dobrovolnickou činnost.

19 Povinně volitelná aktivita č. 4 -Prevence školní neúspěšnosti -Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání 4.3. Vrstevnické vzdělávání - doučování žáků mezi sebou ve škole - žáci se vzájemně motivují, pomáhají si atd. Je možné, aby tato podaktivita probíhala i mezi spolužáky. 4.4. Kluby a kroužky na školách, ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a v zařízeních pro volnočasové aktivity) - jsou zaměřeny na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje (nepatří sem sportovní aktivity a tanec). - žadatel musí popsat, jak jím zvolený druh aktivity rozvíjí zmíněnou gramotnost

20 Povinně volitelná aktivita č. 4 -Prevence školní neúspěšnosti -Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání 4.5. Návštěva jiných škol/školských zařízení pro zájmové vzdělávání se skupinou žáků - Jedna ze škol musí být vždy zapojená do projektu. Návštěva je možná i ve škole nezapojené do projektu a obráceně (např. skupina žáků jedné školy za doprovodu své/ho učitele/ky se zapojí do hodiny čj). -Cílem podaktivity je propojovat žáky mezi školami, školskými zařízeními, odstraňovat předsudky a budovat prostor pro porozumění. - Tato podaktivita může zahrnovat i společné sportovní a pohybové aktivity.

21 Povinně volitelná aktivita č. 4 -Prevence školní neúspěšnosti -Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání 4.6. Kariérové poradenství – motivační podaktivity pro žáky ve výběru vhodného povolání s možností uplatnění. - Podaktivity by se měly zaměřovat i na mladší žáky, např. už v 5. třídě, neboť dlouhodobá příprava je účinnější. - Podporu lze poskytovat individuálně i skupinově (skupinové aktivity se nesmí soustřeďovat pouze na žáky ze znevýhodněného prostředí). - Jsou povoleny i návštěvy u různých zaměstnavatelů a další jednodenní akce rozvíjející motivaci ke vzdělávání a volbě vhodného povolání. - Do podaktivity doporučujeme zapojit rodiče, např. formou představování vlastních povolání či společnou návštěvou u jednotlivých zaměstnavatelů atd. (Zaměstnavateli rodiče nebude vyplácen mzdový příspěvek).

22 Povinně volitelná aktivita č. 4 -Prevence školní neúspěšnosti -Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání 4.7. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání. 4.8. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání (jedná se o přímou práci s rodiči). 4.9. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky a pracovníky sociálních a zdravotních služeb (např. konzultacemi, společnými jednáními). 4.10. Podpora školních poradenských pracovišť ve zprostředkující a koordinující roli směrem k dalším subjektům vzdělávání v komunitě (PPP, logopedická péče, OSPOD, NNO, lékař atd.) - tzn. škola koordinuje spolupráci s dalšími organizacemi, ví, jaké jsou v jejím dosahu organizace podílející se na vzdělávání, zapojuje je, využívá a nabízí její služby apod.

23 Povinně volitelná aktivita č. 4 -Prevence školní neúspěšnosti -Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání 4.11. Zapojování rodičů do aktivit školy -např. zapojování do projektového vyučování, do mimoškolních aktivit, do příprav akcí školy -jedná se o dobrovolnickou činnost. 4.12.Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti nebo pedagogickým/nepedagogickým pracovníkům – eliminace stereotypu, přijímání rozmanitosti směrem ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání. 4.13. Podpora aktivních rodičů žáků ze znevýhodněného prostředí formou nabídky dobrovolné práce nebo částečně honorované pracovní výpomoci ve škole. - podpora kladného vztahu ke škole a ke vzdělávání u rodičů, rozvoj jejich kompetencí - podpora aktivních rodičů je možná v oblasti práce s žáky či přípravy aktivit pro ně.

24 Povinně volitelná aktivita č. 4 -Prevence školní neúspěšnosti -Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání 4.14. Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole -Pracovní náplň může obsahovat: koordinace individuálních vzdělávacích plánů pro děti s potřebou podpůrných opatření, pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji, podpora rodičům i pedagogům, přínos nových zdrojů a přístupů do vzdělávání, atd. -Koordinátor inkluze není externista, může to být pedagog zajímající se o problematiku vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření – speciální pedagog, pedagog 1. stupně, výchovný poradce atd.

25 Povinně volitelná aktivita č. 4 -Prevence školní neúspěšnosti -Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání 4.15. Podpora speciálních pedagogů v zapojení se do procesu inkluzivního vzdělávání formou výjezdu učitelů speciálních škol poskytovat podporu na školy hl. vzdělávacího proudu s cílem: -pomoci pedagogům vyučujících děti a žáky se SVP -přímé podpory dětí se SVP 4.16. Podpora hospitací a sdílení dobré praxe – vzájemné návštěvy mezi školami, pedagogy také ze speciálních škol.

26 Povinně volitelná aktivita č. 4 -Prevence školní neúspěšnosti -Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání 4.17. Výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na vzdělávání dětí a žáků. -Výjezdové aktivity mají za cíl diskutovat a řešit otázky týkající se inkluzivního vzdělávání/prevence syndromu vyhoření/vzájemné spolupráce pedagogů. -V rámci této aktivity je možné zajistit odbornou podporu formou kolegiální podpory zkušenějšího externího pedagoga. -Výsledkem bude popis diskutovaných problémů s návrhem jejich řešení/dalšího postupu. -Délka pobytu je max. 2 noci. -Pobyt je nutné realizovat na území ČR.

27 Vyloučené aktivity Není podporován vznik nových kurzů DVPP, ani jejich realizace. Nebudou podpořeny projekty zaměřené na vznik nových webových portálů nebo jejich částí. Nebude podporován vznik a vybavování klubů v rámci aktivity 4.4 (Kluby a kroužky na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje).

28 Indikátory Indikátory výstupu indikátory určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost (osoby/produkty - např. celkový počet účastníků/počet platforem pro odborná tematická setkávání) Indikátory výsledku prokázání, zda bylo cíle projektu dosaženo (např. počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost) indikátory výstupu a výsledku jsou mezi sebou provázané indikátory závisí na zvoleném tématu/aktivitě/podaktivitě (viz příloha č. 1 – Přehled indikátorů) přehled způsobu dokladování indikátorů – viz PpŽaP – specifická část Přehled všech ESF indikátorů včetně definic – web MŠMT (OP VVV )

29 Indikátory výstupu Kód NČIIndikátor Měrná jednotka AtributSpecifikace pro aktivitu Výstup 5 49 01 Počet regionálních systémů regionální systém Povinně volitelný, povinný k naplnění, svázaný s 5 08 10 Dílčí výstupy (realizované aktivity - např. semináře, studijní cesty, činnost koordinátora inkluze, zapojování rodičů, kluby a kroužky atd.) tohoto indikátoru je nutno rozepsat v příloze žádosti o podporu „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF KPSVL“. V přehledu je nutné uvést popis dílčího výstupu, účel a zřejmou vazbu na harmonogram realizace projektu. Každý příjemce vykazuje zpravidla jeden regionální systém. 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání osoby Povinně volitelný, povinný k naplnění, svázaný s 6 00 00 a s 5 25 10 V rámci této výzvy se jedná o podporu prostřednictvím podaktivit 2.2, 2.3, 3.1, 3.10, 4.15 - 4.17. U aktivity 3.10 se započítávají podpoření pedagogové, kteří byli příjemci kolegiální podpory ze strany speciálního pedagoga. 6 00 00Celkový počet účastníků osobyPovinně volitelný, povinný k naplnění Povinný pro aktivity 2.2, 2.3, 3.1, 3.10, 4.15 - 4.17 Počet osob vykazovaný v indikátoru 5 40 00 snížený o případnou opakovanou podporu – tj. každá konkrétní osoba podpořená v rámci projektu se vykazuje pouze jednou. Ke každé zde vykázané osobě se vykazují také indikátory podle annexu č. 1 Nařízení č. 1304/2013 v kartě účastníka. Účastník se započítá ve chvíli, kdy splní minimální hranici bagatelní podpory (40 hodin).

30 Indikátory výsledku Kód NČIIndikátor Měrná jednotka AtributSpecifikace pro aktivitu Výsledek 5 17 15 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání děti a žáci Povinný k výběru, nepovinný k naplnění Vykazují se všichni žáci podle definice indikátoru, kteří se díky realizaci aktivit 3 a 4 započali vzdělávat ve třídách a školách hlavního vzdělávacího proudu či na základě podpory zvládají plnit standardy RVP PV/RVP ZV. 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti Pracovníci ve vzdělávání Povinně volitelný, povinný k naplnění Povinný pro aktivity 2.2 - 2.3, 3.1, 3.10, 4.15 - 4.17 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří prošli vzdělávacími aktivitami. Získané poznatky uplatňují v praxi, což dokládají materiály v portfoliu pedagoga nebo profesním portfoliu (u nepedagogů). 5 08 10Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí organizacePovinně volitelný, povinný k naplnění Vykazují se všechny organizace, které byly ovlivněny aktivitami realizovanými v rámci projektu.

31 Indikátory výsledku – 6 00 00 Bagatelní podpora Projekt musí být koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu dosahovaly min. hranice bagatelní podpory. Bagatelní podpora je stanovena v rozsahu min. 40 hodin (bez ohledu na počtu dílčích podpor, tj. počtu dílčích zapojení do projektu). Při dosažení tohoto min. rozsahu se konkrétní osoba započítá do indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků.

32 Indikátory - provazby Na výstupový indikátor 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti. Současně s 5 40 00 je nutno vykazovat i indikátor 6 00 00. Na výstupový indikátor 5 49 01 Počet regionálních systémů je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí. Pro indikátor 5 49 01 Počet regionálních systémů je jako přílohu žádosti o podporu nutno přiložit specifikaci v „Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. V rámci projektu je nutno vykázat všechny děti a žáky Romy, kteří se díky zrealizovaným aktivitám započali vzdělávat ve třídách a školách hlavního vzdělávacího proudu či na základě podpory zvládají plnit standardy RVP PV/RVP ZV ve výsledkovém indikátoru 5 17 15 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání.

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL Seminář pro žadatele metodický výklad výzvy Praha, 5. května 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google