Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrované plány rozvoje území Příprava podkladů pro zpracování Integrovaných plánů rozvoje města Zlína na období 2014 – 2020 Inovace výuky regionálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrované plány rozvoje území Příprava podkladů pro zpracování Integrovaných plánů rozvoje města Zlína na období 2014 – 2020 Inovace výuky regionálního."— Transkript prezentace:

1 Integrované plány rozvoje území Příprava podkladů pro zpracování Integrovaných plánů rozvoje města Zlína na období 2014 – 2020 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

2 Prezentace vznikla v rámci projektu „Inovace výuky regionálního rozvoje“ OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

3 Příprava pozice SMZ pro vyjednávání podmínek čerpání evropských dotací v programovém období 2014 – 2020 Východiska pro stanovení priorit operačních programů EU 2014 – 2020 Pozice EU Na základě celoevropské strategie (Strategie Evropa 2020) pro dosažení jejího sbližování se situací v ČR bude EU v dalším programovém období 2014–2020 v České republice spolufinancovaly tyto priority:  Inovace prospívající podnikatelskému prostředí  Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost  Růst založený na lidském kapitálu a zvýšená účast na trhu práce  Hospodářství příznivé pro životní prostředí a účinně využívající zdroje  Moderní a profesionální správa Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

4 Pozice ČR Návrh národních rozvojových priorit vycházel z potřeb ČR, zjištěných na základě analytických podkladů a z klíčových strategických dokumentů ČR, především z Národního programu reforem (NPR), Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK) aj. Již ve fázi přípravy národních rozvojových priorit bylo přihlédnuto k potřebě jejich propojení s cíli relevantních strategických dokumentů a doporučení EU. Na základě uvedených podkladů byly stanoveny následující národní rozvojové priority:  Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, která zahrnuje: Rozvoj podnikání, podnikavosti a využívání inovací. Fungující trh práce. Rozvoj vzdělávání. Podpora prosazování inovací a výzkumu a vývoje.  Rozvoj páteřní infrastruktury.  Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy.  Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví.  Integrovaný rozvoj území. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

5 Vymezení operačních programů 2014 -2020 Principy pro programové období 2014–2020 Princip strategického zaměření a propojování Cíle a priority plněné v budoucnu budou podřízeny naplňování strategie Evropa 2020, NPR a SMK. Princip podpory kvalitních projektů Snížení fragmentace pomůže zacílení i na úrovni jednotlivých projektů prostřednictvím rozumné a efektivní soustavy indikátorů. Princip podpory fungujícího trhu Budou posíleny tržně konformní mechanismy finančních nástrojů. Tržní principy budou podporovány prostřednictvím intervencí pouze tam, kde lze indikovat tržní selhání. Princip snadnější přípravy a realizace projektů Koordinátor vytvoří zjednodušené a jednotné metodické prostředí pro přípravu projektů, včetně kvalitní přípravy stabilních lidských zdrojů pro budoucí intervenci. Územní dimenze a integrované přístupy Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

6 Navržené OP  OP „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“(OPPIK) řízený MPO,  OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ (OPVVV) řízený MŠMT,  OP „Zaměstnanost“ (OPZ) řízený MPSV,  OP „Doprava“ (OPD) řízený MD,  OP „Životní prostředí“ (OPŽP) řízený MŽP,  „Integrovaný regionální operační program“ (IROP) řízený MMR,  OP „Praha - pól růstu ČR“ řízený hl. městem Praha,  OP „Technická pomoc“ řízený MMR. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

7 Cíle a zaměření navržených OP  Oblast ekonomiky a podpory konkurenceschopnosti je koncentrována do tří OP, které integrují investice a potřeby vzdělávání pro ekonomiku a její konkurenceschopnost: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost.  Potřeba budování dopravní a environmentální infrastruktury je koncentrována do OP Doprava a OP Životní prostředí.  Soustředěná podpora růstu a konkurenceschopnosti na úrovni regionů je zajištěna jednak regionální a územní dimenzí tematických OP a jednak centrálním Integrovaným regionálním OP.  Z důvodů odlišných věcných i formálních podmínek je oddělen program pro Prahu OP Praha – pól růstu ČR, který podporuje region nejvýznamnější pro ekonomiku celého státu.  Řízení a koordinace budoucí intervence bude zajištěna prostřednictvím OP Technická pomoc pro celou soustavu OP. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

8 Východiska k přípravě zpracování IPRM pro další období 2014 – 2020 Zhodnocení IPRM 2007 – 2013. Integrovaný plán rozvoje města Zlína pro období 2007 – 2013 je nazvaný „Společensko- kulturní a vzdělávací centrum Zlín“. Je úzce zónově zaměřený a jeho strategie obsahuje dva specifické cíle, které nastavují jeho směrování IPRM zejména s ohledem na využití určitých silných stránek a příležitostí: Specifický cíl 1 – Rozvoj kultury a společenského života Specifický cíl 2 – Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací Omezený rozsah opatření umožňuje koncentrovat podporu do několika aktivit, zároveň však znemožňuje financování dalších potřebných projektů. Toto zúžení, týkajícím především vymezení zóny, ve které je možno realizovat projekty s finanční účastí EU vyplývalo z metodiky ROP pro tvorbu IPRM v období 2007 – 2013. V průběhu realizace tohoto projektu však změnila situaci na trhu se stavebními pracemi a v rámci výběrového řízení byla vysoutěžena cena daleko menší, než v projektovaném rozpočtu. Díky tomu se objevila možnost využít finanční prostředky na další projekty, samozřejmě v zóně a v souladu se strategií IPRM. V té chvíli se projevila nevhodnost takového úzkého zaměření IPRM. Co se týká doporučení pro přípravu IPRM 1014 -2020, které vychází z výše popsaných zkušeností, jeví se jako jednoznačně vhodnější nastavení širšího rozsahu IPRM, samozřejmě, pokud to bude příslušná metodika umožňovat a to jak co se týká opatření, tak vymezení zóny. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

9 Typologie území Rozvojová území  Metropolitní oblasti (území s koncentrací více než 300 000 obyvatel)  Sídelní aglomerace (území s koncentrací více než 100 000 – 300 000 obyvatel)  Regionální centra a jejich zázemí (území s koncentrací 25 000 – 100 000 obyvatel) Stabilizovaná území Periferní území Státem podporované regiony SRR 2014+ definuje následující dvě kategorie státem podporovaných regionů, a to:  Hospodářsky problémové regiony (dále také HPR)  Ostatní regiony (vojenské újezdy, oblasti s vyšší koncentrací sociálně vyloučených obyvatel, příp. další) Následující tabulka indikuje řešení aplikace integrovaných přístupů pro definované typy území: Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

10 Indikativní přehled integrovaných nástrojů podle typu území Typ integrovaného nástrojeTyp území navržený pro jejich implementaci Typ možného programu Integrované územní investice (ITI) Metropolitní oblastiIROP, OPPIK, OPŽP, OPVVV, OPZ, OP Praha a OPD Integrovaný nástroj regionálního rozvoje (INRR krajů) Územní obvody krajůIROP, OPVVV, OPD, OPŽP, OPZ Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) Ostatní rozvojová území, hosp. problémové regiony, IROP, OPPIK, OPŽP, OPVVV, OPZ, OPD Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Dle kvalit. vymezení PRV Důraz na periferní území s přesahem do území stabilizovaných (+ doplňkově sociálně znevýhodněné oblasti) PRV, OPR IROP, OPZ, OPŽP,

11 Územní dimenze a integrované přístupy Územní dimenze v programech bude zohledněna prostřednictvím prioritních os / priorit Unie či jejich částí relevantních programů realizací individuálních projektů. Další možností je v území, kde podle místních podmínek bude možné, vhodné a účelné tyto individuální projekty navzájem propojit či navázat a dosáhnout tak jejich vzájemné synergie a žádoucích územních dopadů, budou tyto provázané individuální projekty realizovány na základě integrované územní strategie prostřednictvím integrovaných nástrojů/plánů (IPRx). Tyto nástroje jednak definuje příslušná evropská legislativa a také reaguje na konkrétní podmínky a potřeby rozvoje území ČR s využitím zkušeností z programového období 2007-2013. Na základě stávajících informací je velmi důležité rozhodnutí, jestli je vhodnější rozvoj území realizovat pomocí integrovaných nástrojů IPRx a nebo pomocí individuálních projektů. Podle stávajících informací se jako nejvhodnější jeví zahájit přípravu několika IPRú (2-3), které by se později, podle konkrétních podmínek, mohly realizovat jako projekty individuální. Zároveň je nutné dobře zvážit zaměření jednotlivých IPRú, jelikož podle stávajících informací nebude snadné je aktualizovat (nejdříve tři roky po schválení). Dále je vhodné včas zahájit jednání o partnerství a spolupráci na přípravě IPRú s okolními samosprávami, aby se mohla naplnit podmínka vytvoření IPRú pro aglomeraci s minimálně 100 tisíci obyvateli. Na základě stávající verze metodického pokynu (Metodický pokyn pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014 – 2020) byla identifikována tato východiska pro tvorbu Integrovaných plánů rozvoje území: Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

12 SWOT analýza - neúplná Příležitosti  fixní alokace finančních prostředků, které toto území může čerpat  možnost získání zvýšení bodového ohodnocení v případě zařazení projektů žádajících o čerpání z tematických operačních programů do IPRx  některé priority bude možné řešit pouze přes integrované projekty Ohrožení  nutnost dohody mezi partnery o vytvoření společné sídelní aglomerace s více než 100 tis. obyvateli  společné řízení projektu  možnost změn projektu až po třech letech od schválení  nejednoznačné podmínky při uplatňování pravidla o veřejné podpoře  nutnost vypracovat posouzení vlivu na životní prostředí Kompromisním řešením může být řešit některé vhodné záměry v rámci individuálních projektů a ostatní v rámci několika integrovaných projektů. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

13 Metodika tvorby integrované strategie  Strategie jsou zpracovány na základě širokého partnerství.  Strategie jsou zaměřené na řešení konkrétních významných problémů vyplývajících z analýzy území a musí být směrovány k dosažení plánovaných cílů.  Strategie musí být v souladu se strategickými dokumenty obcí a všech nadřazených dokumentů (kraj, ČR, EU), včetně souladu s územně plánovacími dokumenty.  Strategie musí být v souladu s příslušnými metodickými pokyny (MMR).  Součástí strategie musí být podrobný finanční plán zahrnující předpokládaný způsob financování její realizace.  Strategie musí představovat konkrétní a adresná opatření včetně návrhů typů projektů v nich obsažených, jasně určovat odpovědnost za dosažení vytyčených cílů, definovat implementační strukturu a procesy, stanovovat způsoby monitoringu pro měření úspěšnosti a postupu jejich implementace.  Strategie musí popisovat mechanismy průběžného vyhodnocování a způsoby možných úprav příp. aktualizací vedoucích k dosažení stanovených cílů.  Strategie musí obsahovat představení a zdůvodnění vymezeného partnerství na daném území, analytickou, strategickou a implementační část. Dále musí podrobně popsat řídicí a implementační strukturu, způsoby výběru a hodnocení projektů, postupy při jejím zpracovávání, projednávání a schvalování. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

14 Předběžný rámcový návrh strategie, hlavních a specifických cílů, priorit, opatření a aktivit připravovaného IPRM 2014 – 2020 Strategie V kontextu výše popsaného se jeví jako nejvhodnější sjednocení strategie IPRM s globální vizí Strategie SMZ „ZLÍN 2020 - PODNIKAVÉ, CHYTRÉ, KREATIVNÍ A UDRŽITELNÉ MĚSTO“ Hlavní cíl Hlavním cílem souladu s pravidly a metodikou tvorby IPRM je posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje města jako konkurenceschopného centra Zlínského kraje a přirozeného jádra více než 100 tisícové městské aglomerace. Specifické cíle Priorita 1: Ekonomický rozvoj města Priorita 2: Město přitažlivé pro obyvatele i návštěvníky Priorita 3: Sociální integrace Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

15 Opatření a aktivity Priorita 1: Ekonomický rozvoj města Opatření 1.1 Rozšíření nabídky a zvýšení kvality vzdělávání pro lepší uplatnitelnost absolventů v praxi Opatření 1.2 Zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městě - doplnění kulturní sportovní a zábavní infrastruktury ve městě nebo ve vazbě na stávající turistické cíle Opaření 1.3 Podpora výzkumu, vývoje a inovačního procesu Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

16 Priorita 2: Město přitažlivé pro obyvatele i návštěvníky Opatření 2.1 Přitažlivé město Aktivita 2.1.1 Rekonstrukce veřejných prostranství, zejména v centru města a na sídlištích Aktivita 2.1.2 Regenerace městské památkové zóny Aktivita 2.1.3 Rozšíření a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport Aktivita 2.2.4. Revitalizace Baťova areálu Opatření 2.2 Dostupnost a mobilita Aktivita 2.2.1 Rekonstrukce a výstavba dopravní infrastruktury Aktivita 2.2.2 Tvorba udržitelných městských dopravních systémů Aktivita 2.2.3. Zklidňování dopravy, řešení problematiky parkování Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

17 Priorita 3: Sociální integrace Opatření 3.1 Zvýšení kvality stávajících sociálních služeb Aktivita 3.1.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních služeb Aktivita 3.1.2 Podpora potřebných stávajících sociálních služeb Opatření 3.2 Zvýšení kvality infrastruktury sociálních služeb Aktivita 3.2.1 Rekonstrukce, výstavba a rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., a ve znění pozdějších předpisů Aktivita 3.2.2 Rekonstrukce, výstavba a rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., a ve znění pozdějších předpisů Opatření 3.3 Rozvoj služeb, odrážejících měnící se demografickou strukturu a potřeby obyvatel Aktivita 3.3.1 Pokračování procesu komunitního plánování sociálních služeb Aktivita 3.3.2 Podpora potřebných nových sociálních služeb Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

18 Děkuji za pozornost Jaromír Schneider Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012


Stáhnout ppt "Integrované plány rozvoje území Příprava podkladů pro zpracování Integrovaných plánů rozvoje města Zlína na období 2014 – 2020 Inovace výuky regionálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google