Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Památková péče poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, JUDr. Jana Vašíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Památková péče poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, JUDr. Jana Vašíková."— Transkript prezentace:

1 Památková péče poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, JUDr. Jana Vašíková

2 www.ochrance.cz 2 Právní rámec činnosti ombudsmana Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv Orgány v působnosti ochránce:  Obecní a městské úřady jako orgány státní památkové péče (OSPP)  Obecní a městské úřady jako obecné stavební úřady (StÚ)  Ministerstvo kultury  Památková inspekce ministra kultury Orgány mimo působnost ochránce:  Obce a města jako orgány samosprávy (např. jako investoři staveb)  Národní památkový ústav (NPÚ) Památková péče

3 www.ochrance.cz 3 Památková péče Politika architektury a stavební kultury České republiky  schválena usnesením vlády č. 22 ze dne 14. ledna 2015  řeší podporu rozvoje architektury a stavební kultury jako principu zvyšování kvality prostředí vytvářeného výstavbou  účelem je přinést zlepšení kvality života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí stavby a jejich okolí, veřejná prostranství i krajina tvoří základní součást tohoto prostředí „Citlivé začlenění staveb do okolního prostředí je důsledkem respektu k prostorovým vztahům, atmosféře místa a struktuře stávající zástavby i vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. Pro kontinuitu rázu a charakteru prostředí a společenskou přijatelnost staveb je důležitá vazba na kulturní kontext, urbanistické hodnoty i výchozí přírodní danosti lokality, včetně začlenění stavby do krajiny a přiměřené krajinářské úpravy celého řešeného území respektující dané prostředí.“

4 www.ochrance.cz 4 Památková péče Stávající stavební fond je bohatstvím, které je třeba chránit a rozvíjet. Proto je nutné novou výstavbou respektovat a kultivovat existující prostředí a vycházet z jeho hodnot. Základním cílem je podporovat kontinuitu charakteru prostředí, struktury zástavby, konfigurace terénu, působení sídelních a krajinných dominant a jejich kompoziční vztahy a vhodně rozvíjet identitu místa. Ta tvoří jednu ze základních kvalit prostředí, umožňuje obyvatelům identifikaci s místem, kde žijí, a může se stát i významnou konkurenční výhodou daného sídla.“

5 www.ochrance.cz 5 Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby Urbanistická hodnota území spočívá:  v uspořádání, návaznosti i vlastnostech prostorů a staveb, (např. průhledové osy, orientační, architektonické dominanty území, členitost a různorodost zástavby).  v hodnotě krajiny, vytvořené a kultivované dlouhodobým hospodařením (Tunka, Martin: Obsah územně plánovací dokumentace. 1. vydání. Praha: ABF, a.s., nakladatelství ARCH, edice STAVEBNÍ PRÁVO, 2003) § 18 odst. 4 SZ – územní plánování chrání ve veřejném zájmu hodnoty území § 90 SZ- územní řízení „Stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.“ § 26 SZ - územně analytické podklady (tzv. ÚAP) – výkres hodnot území Památková péče

6 www.ochrance.cz 6 Památková péče Změny ve využití území v průběhu času NSS ze dne 12. 9. 2008, č.j. 2 As 49/2007-191: „Změny ve využití území v průběhu času jsou přirozenou součástí vývoje společnosti a jednotlivec jim a priori nemá právo bránit“. NSS ze dne 28. 4. 2004, č.j. 6 A 106/2002-81: „Žalovaný nevycházel jen z podkladů a stanovisek dodaných vlastníkem (žalobcem) a organizacemi státní památkové péče, nýbrž opřel se při Rozhodování rovněž o reprezentativní odbornou publikaci a svůj závěr ohledně architektonického a urbanistického významu předmětné nemovitosti dostatečně a přesvědčivě odůvodnil.“

7 www.ochrance.cz 7 Památková péče Vazby památkové péče a stavebního práva Vlastník nemovité kulturní památky:  povinnost péče, údržby – zachování dobrého stavebního stavu (§ 9 PZ, § 154, § 3 SZ),  speciální povinnosti - § 9, § 12 PZ (např. povinnost užívat způsobem, který odpovídá jejímu kulturnímu významu, hodnotě a technickému stavu, povinnost umožnit vědecký výzkum)

8 www.ochrance.cz 8 Památková péče Vlastník nemovité kulturní památky:  právo na pomoc správního orgánu – OSPP, StÚ (§ 4 SŘ)  právo na projednání záměru v co nejjednodušším režimu SZ (§ 4 SZ)  právo na odbornou bezplatnou konzultaci NPÚ (§ 32, odst. 2, písm. f/ PZ). Nález Ústavního soudu: sp. zn.: I. ÚS 35/94 ze dne 23. 6. 1994: „Omezení vlastníka kulturní památky jsou v PZ kompenzována řadou ustanovení, která za ně poskytují náhradu.....Prohlášení za kulturní památku není zákonem pojato jako jednostranné omezení vlastnického práva bez náhrady.“

9 www.ochrance.cz 9 Památková péče Stavební úřad:  Státní dozor ve věcech stavebního řádu (§ 171 SZ)  Kontrolní prohlídka stavby (§ 133 a násl. SZ)  Nařízení údržby stavby, nařízení nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, neodkladné odstranění stavby, vyklizení stavby (§ 135 a násl. SZ)  Pasportizace stavby – dokumentace skutečného provedení (§ 125 SZ)

10 www.ochrance.cz 10 Památková péče ● Ohradní/opěrná zeď (zdi kolem kostelů, far, klášterů, zámků apod.) ● Jde o součást památky? ● Řízení podle § 142 SŘ ● NS - opěrná zeď tvoří oporu podpíraného pozemku a je jeho součástí, nejde o samostatnou věc v právním smyslu ● Judikatura: ● - NS sp.zn. 22 Cdo 300/2005 ● - NS sp.zn. 22 Cdo 2716/2011 Řízení podle § 142 SZ - SÚ si učiní úsudek o občanskoprávní námitce, pokud vlastník stavby své vlastnictví zdi popírá a rozhodne ve věci, odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek

11 www.ochrance.cz 11 Památková péče Orgán státní památkové péče:  Dozorování, kontrolní oprávnění (§ 1, § 17 PZ)  Nařízení opatření vlastníkovi k péči o kulturní památku – zachování, údržba a ochrana (§10 PZ)  Nařízení provedení opatření pro zabezpečí kulturní památky na náklad vlastníka (§15 PZ)  Nařízení neodkladného odstranění kulturní památky (§ 135 SZ, § 129 SZ)  Vyvlastnění kulturní památky (§ 15 odst. 2 PZ)

12 www.ochrance.cz 12 Památková péče Vzájemný vztah OSPP a StÚ:  OSPP – je dotčeným orgánem v řízeních dle SZ (§ 4 SZ, § 11 PZ)  vydává závazná stanoviska  koordinované závazné stanovisko NSS, Rozšířený senát: č.j.: 2 As 75/2009-113 ze dne 23. 8. 2011: „Závazné stanovisko dle § 149 SŘ není samostatně přezkoumatelným rozhodnutím dle s.ř.s. Je závazným podkladem konečného rozhodnutí. Soudní ochrana je umožněna až v rámci přezkumu konečného rozhodnutí...“

13 www.ochrance.cz 13 Památková péče  Vzájemná součinnost OSPP a stavebního úřadu  obecná povinnost v zájmu dobré správy (§ 8 odst. 2 SŘ)  obecná povinnost OSPP vydat závazné stanovisko – podkladové (§ 11 odst. 3 PZ)  podnět StÚ k nařízení udržovacích prací, nezbytných úprav... (§ 15 odst. 4 PZ)  expertní součinnost (§ 174 SZ)

14 www.ochrance.cz 14 Památková péče Neprohlášení věci za kulturní památku Sp. zn.: 4188/2007/VOP/MH – Liberec

15 www.ochrance.cz 15 Neprohlášení věci za kulturní památku - Sp. zn.: 4188/2007/VOP/MH – Liberec K § 3 PZ – prohlašování kulturních památek Institut prohlášení stavby za kulturní památku by neměl být vnímán jako účelový nástroj zabránění demolice určité stavby v momentě, kdy již o odstranění stavby bylo rozhodnuto či se o jejím odstranění vede řízení u stavebního úřadu. Je především úkolem místních samospráv, aby dovedly chránit architektonický obraz svého města či vesnice, a to jak prostřednictvím kvalitních územních plánů, tak spoluprací se stavebním úřadem a vlastníky těch staveb, které byť nejsou kulturními památkami, tak svým způsobem dotvářejí charakter vzhledu lidského sídla. Památková péče

16 www.ochrance.cz 16 Památková péče Zanedbání péče o nemovitou kulturní památku Sp.zn.: 3560/2011/VOP/MH – Strachotice

17 www.ochrance.cz 17 Zanedbání péče o nemovitou kulturní památku Sp.zn. 3560/2011/VOP/MH – Strachotice K § 9, § 10, § 12, § 15 a § 39 PZ – ochrana kulturních památek Pokud se vlastník kulturní památky netají tím, že nemá zájem na jejím zachování, nelze pokuty udělené orgánem státní památkové péče vnímat jako opatření neopodstatněné. Pokuty jsou legitimním nástrojem sankčního postihu vlastníka památky, který svou péči o památku dlouhodobě zanedbává se záměrem její likvidace. Orgán státní památkové péče se v podobných případech nemůže omezit pouze na ukládání pokut, ale měl by v rámci zákonem stanovených pravomocí přistoupit k realizaci dalších (subsidiárních) opatření, jimiž by se o zachování památky aktivně zasadil. Památková péče

18 www.ochrance.cz 18 Památková péče Demolice kulturní památky Sp.zn.: 3419/2011/VOP/MH – Praha – Štvanice

19 www.ochrance.cz 19 Demolice kulturní památky– Sp.zn. 3419/2011/VOP/MH – Praha – Štvanice K § 9, § 12, § 14 a § 15 PZ – zanedbání údržby památky Smluvní závazky mezi vlastníkem památky a jejím nájemcem nemohou v žádném případě negovat povinnosti vyplývající pro oba subjekty ze zákona o státní památkové péči. Je-li zákonem dána povinnost vyžádat si závazné stanovisko orgánu státní památkové péče a v souvislosti s tím také vyjádření odborné organizace (národního památkového ústavu) k údržbě, opravě či rekonstrukci kulturní památky, tím spíše by měl být tento postup uplatněn v případě, kdy je uvažováno o demolici, resp. zničení památkově chráněné stavby. Památková péče

20 www.ochrance.cz 20 Památková péče Změna hranic vesnické památkové rezervace Sp.zn.: 1996/2012/VOP/MH – Doubrava u Chebu

21 www.ochrance.cz 21 Změna hranic vesnické památkové rezervace – Sp.zn. 1996/2012/VOP/MH – Doubrava u Chebu K § 5 a § 6 PZ – památkově chráněná území Prohlášení památkové ochrany území se neděje v režimu správního řádu, takže se vlastníci zahrnutých nemovitostí nemohou bránit standardními opravnými prostředky. V rámci přípravy nového zákona o památkovém fondu by proto mělo být usilováno o posílení právní ochrany vlastníků nemovitostí nacházejících se na území určeném k prohlášení za památkovou zónu nebo rezervaci. Památková péče

22 www.ochrance.cz 22 Památková péče Výměna střešní krytiny v památkové rezervaci Sp.zn.: 3891/2011/VOP/MH – Víska u Mladé Boleslavi

23 www.ochrance.cz 23 Výměna střešní krytiny v památkové rezervaci – Sp.zn. 3891/2011/VOP/MH – Víska u Mladé Boleslavi K § 14 a § 16 PZ – závazné stanovisko, příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky Orgán státní památkové péče se nemusí řídit odbornými závěry vyslovenými národním památkovým ústavem v jeho odborném vyjádření. Pokud však dospěje k odlišnému závěru, musí své rozhodnutí řádně zdůvodnit a s odborným vyjádřením se vypořádat. Omezení, jež z této památkové regulace plynou, jsou přitom v konečném důsledku stejná jako u prohlášených kulturních památek. Podle ochránce současný stav právní úpravy odporuje Listině základních práv a svobod. Památková péče

24 www.ochrance.cz 24 Památková péče Výměna oken na objektu v památkové zóně Sp.zn.: 2997/2010/VOP/MH – Králíky

25 www.ochrance.cz 25 Památková péče Výměna oken na objektu v památkové zóně Sp.zn.: 2997/2010/VOP/MH – Králíky K § 14 PZ – závazné stanovisko V případě stavební obnovy nemovitosti podléhající režimu památkové ochrany je třeba zohlednit jak předmětnou stavbu - její historii, dochované stavební či umělecko-řemeslné prvky, tak celkový architektonický, urbanistický a historický kontext okolní zástavby, umístění konkrétní stavby v památkové zóně či rezervaci, vzhled stavby z blízkých i dálkových pohledů. Stavebník se nemůže s odkazem na zásadu legitimního očekávání dovolávat povolení stavby s odkazem na nepovolené stavební úpravy, které jsou dle jeho názoru případy skutkově shodnými nebo obdobnými.

26 www.ochrance.cz 26 Památková péče Demolice nemovité kulturní památky Sp.zn.: 5819/2011/VOP/JSV – Praha, Václavské nám.

27 www.ochrance.cz 27 Demolice nemovité kulturní památky Sp.zn. 5819/2011/VOP/JSV – Praha, Václavské nám. K § 14 PZ – závazné stanovisko k demolici památky Magistrát hlavního města Prahy vydal souhlasné stanovisko k demolici nároží Václavského nám. a Opletalovy ul. v Praze. Učinil tak přes negativní odborné vyjádření Národního památkového ústavu. Magistrát se nevypořádal s důvodností demolice ve vztahu k zájmu na zachování kulturně historických hodnot nemovitostí a daného území, které je památkovou rezervací. Předpokladem odstranění nemovité kulturní památky není její „odpamátnění“ podle PZ. Památková péče

28 www.ochrance.cz 28 Památková péče Památkově chráněná železniční stanice Sp.zn. 4102/2013/VOP/MH – Děčín

29 www.ochrance.cz 29 Památková péče Památkově chráněná železniční stanice Sp.zn. 4102/2013/VOP/MH – Děčín K § 10 a § 15 PZ – ochrana kulturních památek V důsledku složitých organizačních vztahů a rozhodovacích procedur řídících orgánů na straně vlastníka nebyl drážní úřad ani orgán státní památkové péče schopen dosáhnout zjednání nápravy v přiměřené době. Ochránce vyzval drážní úřad, aby v součinnosti s ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem vedl diskusi s vedením resortu ministerstva dopravy a železniční společnosti nad tím, zda a v jakém směru lze podobným případům předcházet a zajistit větší operativnost při řešení stavebně technických závad na památkách v působnosti drážního úřadu.

30 www.ochrance.cz 30 Památková péče Změna vzhledu stavby Sp.zn. 2985/2015/VOP/MH - Olomouc

31 www.ochrance.cz 31 Památková péče Změna vzhledu stavby Sp.zn. 2985/2015/VOP/MH - Olomouc K § 2 a § 103 SZ Vzhled stavby určuje zejména její výška, objem, tvar střechy, celková prostorová orientace v území, stavebně technické provedení fasády, její barevnost, včetně umístění a členění okenních a dveřních výplní. Odstranění zdobných prvků fasády ve spojení se zateplením a změnou barevnosti vnějšího pláště stavby je třeba pokládat za změnu vzhledu stavby a stavební úpravy vyžadující stavební povolení (§ 103 odst. 2 stavebního zákona). V případech, kdy v důsledku stavebních úprav dochází ke změně vzhledu stavby, musí stavební úřad vždy posoudit, zda navrhovanou změnou stavby nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.

32 www.ochrance.cz 32 Památková péče Nový zákon o památkovém fondu:  Právní forma vyhlášení památkově chráněných území  Finanční kompenzace vlastníkům nemovitostí  Postavení a vzájemný vztah OSPP a NPÚ a jeho pracovišť  Postavení a pravomoci Památkové inspekce  Více informací na: www.mkcr.cz

33 www.ochrance.cz 33 Kde hledat stanoviska ombudsmana týkající se památek?  Webové stránky veřejného ochránce práv – www.ochrance.cz, sekce – ESO  Souhrnné a čtvrtletní zprávy o činnosti  Tiskové zprávy veřejného ochránce práv  Sborník veřejného ochránce práv – Památková péče  Informační linka Kanceláře veřejného ochránce práv tel. č. 542 542 888 Památková péče

34 www.ochrance.cz 34 Děkujeme Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Památková péče poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, JUDr. Jana Vašíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google