Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERNET Počítačové sítě Adresace v síti Internet Komunikace v síti Internet Programové vybavení pro podporu počítačových služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERNET Počítačové sítě Adresace v síti Internet Komunikace v síti Internet Programové vybavení pro podporu počítačových služeb."— Transkript prezentace:

1 INTERNET Počítačové sítě Adresace v síti Internet Komunikace v síti Internet Programové vybavení pro podporu počítačových služeb

2 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Počítačové sítě Počítačová síť je distribuovaným výpočetním systémem, tvořeným soustavou vzájemně propojených počítačů a dalších technických prostředků. Jednotlivé počítače a další prvky, z nichž se počítačová síť skládá, se nazývají uzly sítě. Sítě můžeme rozdělovat dle různých kritérií (dle typů uzlů, dle jejich rozmístění v síti apod.). !

3 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Rozdělení sítí dle typů uzlů Homogenní síť Sítě, jejichž zařízení jsou stejného typu, používající jednotné komunikační prostředí. Heterogenní síť Sítě mohou propojovat různorodé výpočetní systémy a v různých částech sítě nebo i v jejich určitých částech mohou být používána různá komunikační prostředí.

4 POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Rozdělení sítí dle přenosové rychlosti a vzdálenosti spojení LAN~ Local Area Network (lokální síť) síť rozkládající se na území kanceláře či podniku, domácnosti… MAN~ Metropolitan Area Network (městská síť) síť vznikne propojením několika menších sítí v rozsahu města WAN~ Wide Area Network (rozlehlá síť) síť propojující menší sítě, omezená (zatím) »velikostí Země« příklad: Internet, CESNET (počítačová síť českých univerzit a vědeckých institucí) apod. (viz dále) !

5 LAN ~ Local Area Network (lokální síť) označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území (domácnost, malá firma…) slouží ke snadnému sdílení prostředků, které jsou v LAN dostupné (sdílení diskového prostoru, využívání tiskáren, které jsou připojeny k jiným počítačům nebo vystupují v síti samostatně, sdílení připojení k Internetu a dalších na něj návazných služeb…) sítě LAN si vytváří sami uživatelé na své vlastní náklady bývá pod (fyzickou i logickou) kontrolou správce sítě POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ !

6 LAN ~ Local Area Network (lokální síť) Síť se skládá z aktivních a pasivních prvků: Aktivní prvky se aktivně podílejí na komunikaci, např.: −switch:přepínač který propojuje jednotlivé prvky do hvězdicové topologie (zajišťuje adresování paketů mezi stanicemi v síti) −router: směrovač který procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli (shromažďuje informace a vybírá nejlepší cestu pro pakety od počátečního PC ke koncovému - viz dále) −síťová karta:(NIC ~ Network Interface Controller) sloužící ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti apod. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

7 LAN ~ Local Area Network (lokální síť) Síť se skládá z aktivních a pasivních prvků: Pasivní prvky jsou součásti, které se na komunikaci podílejí pouze pasivně (tj. nevyžadují napájení): −propojovací kabely (strukturovaná kabeláž, optické vlákno, koaxiální kabel), −konektory... POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

8 LAN ~ Local Area Network (lokální síť) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ INTERNETMODEMROUTER PC SWITCH TV SERVER NOTEBOOKACCESS POINT WANLAN

9 LAN ~ Local Area Network (lokální síť) VLAN umožňuje na logické úrovni síť rozdělit na nezávislé (virtuální) podsítě a oddělit tak jejich provoz. WLAN/Wi-Fi je typ LAN u kterých se signál se šíří vzduchem (ne po drátech), na rozdíl od Ethernetu (pozor, neplést si s VLAN). VPN (virtuální privátní síť) umožňující bezpečné propojení počítačů nebo celých sítí zpravidla prostřednictvím větší obecně nedůvěryhod- né sítě (Internetu). Takovéto propojení je vůči jednotlivým počítačům transparentní a umožňuje i v geograficky vzdálených lokalitách komu- nikovat, jako by byly součástí jedné sítě. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

10 LAN ~ Local Area Network (lokální síť)  ROZDĚLENÍ CLIENT-SERVER Uzly v síti client-server vykonávají dvě rozdílné funkce: Server jako »obslužná stanice« je vyhrazena pro poskytování služeb. Těchto služeb využívají ostatní »pracovní stanice« (workstation) – viz dále. PEER-TO-PEER Volně lze přeložit jako »rovný s rovným«. V síti není vyhrazen žádný hlavní počítač; každý počítač v síti může poskytovat služby ostatním počítačům… Konfigurace sítě spočívá v izolovaném nastavení jednotlivých počítačů; jejich správa není centralizována. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ !

11 LAN ~ Local Area Network (lokální síť)  TYPY SERVERŮ Souborový server poskytuje diskový prostor… Tiskový server umožňuje používání tiskárny více pracovním stanicím najednou… Databázový server poskytuje výpočetní výkon pro zpracování databázových úloh… Komunikační server zajišťuje propojení sítě s dalšími sítěmi… POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

12 LAN ~ Local Area Network (lokální síť)  ROZDĚLENÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ SÍŤ SERVEROVÉHO TYPUSÍŤ PEER-TO-PEER postavení uzlů sítěasymetrickésymetrické umístění sdílených zdrojů na jednom místě (na centrálním serveru) na více místech (u vlastníků) optimalizováno narychlost a výkonjednoduchost předpokládá se správce sítěanone cena odvozena od počtuuživatelůuzlů cena je inkrementálníneano

13 MAN ~ Metropolitan Area Network (městská síť) Metropolitní síť je optimalizována pro větší zeměpisnou oblast, než sítě LAN (rozsah od několika bloků budov až po celá města). Je využívána jak jednotlivci, tak organizacemi. Postupem doby a zlepšováním komunikačních prostředků jsou sítě tohoto typu stále více podobny sítím LAN, z čehož vyplývají i jejich funkce; na rozdíl od typických LAN však ke spojení využívají i veřejné komunikační sítě. V dnešní době se díky vysokým přenosovým rychlostem tyto sítě chovají jako sítě lokální. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ !

14 WAN ~ Wide Area Network (rozlehlá síť) Rozlehlá počítačová síť propojující menší sítě, omezená »velikostí Země«. Počítače rozlehlé počítačové sítě jsou umístěny ve více městech, státech i kontinentech… Typickou sítí WAN je Internet… POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ !

15 WAN ~ Wide Area Network (rozlehlá síť) Sítě WAN jsou tvořeny řídicími počítači, tzv. uzlovými počítači (anglicky host), které jsou propojeny mezi sebou prostřednictvím komunikační podsítě. Komunikační podsíť tvoří většinou speciální datové spoje organizací poskytujících telekomunikační služby. Jedná se nejčastěji o pevné telefonní linky nebo optické kabely, existují však i možnosti mikrovlnného a družicového spojení. Uzly WAN jsou obvykle výkonné počítače, které jsou schopné sloužit většímu počtu uživatelů současně a pracující nepřetržitě. V poslední době se za uzly WAN považují i jednotlivé sítě LAN, které mezi sebou komunikují právě prostřednictvím rozlehlé sítě. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

16 INTERNET ADRESACE V TCI/TP Internet - síť typu WAN, ve které je každý počítač jednoznačně identifikován těmito parametry: fyzická adresa počítače (MAC) IP adresa počítače doménová adresa počítače logická adresa 32 bitů úroveň: síťová vrstva příklad: 147.229.17.10 skutečná adresa počítače 48 bitů úroveň: vrstva síťového rozhraní příklad: 00-00-64-65-73-74 textová adresa úroveň: aplikační vrstva příklad: www.pomaly.cz ! Name Server

17 INTERNET ADRESACE V TCI/TP Internet ~ síť typu WAN, ve které je každý počítač jednoznačně identifikován těmito parametry: fyzická adresa počítače (MAC) IP adresa počítače doménová adresa počítače DNS ~ Domain Name System systém převádějící doménové adresy na IP adresy ARP ~ Address Resolution Protocol protokol definující získání fyzické adresy počítače při znalosti IP adresy Name Server příklad: www.pomaly.cz !

18 INTERNET FYZICKÁ ADRESA MAC (Media Access Control) ADRESA Jedinečný identifikátor síťového zařízení, který používají různé protokoly druhé (spojové) vrstvy OSI (viz dále); MAC adresa přidělená výrobcem je vždy celosvětově jedinečná. Je přiřazována síťové kartě NIC bezprostředně při její výrobě (u starších karet je přímo uložena do EEPROM paměti) a proto se jí také někdy říká fyzická adresa, nicméně ji lze dnes u moderních karet dodatečně změnit. Jednoznačnost velmi usnadňuje správu lokálních sítí – novou kartu lze zapojit a spolehnout se na to, že bude jednoznačně identifikována. !

19 INTERNET FYZICKÁ ADRESA MAC (Media Access Control) ADRESA Z hlediska přidělování je MAC adresa rozdělena na dvě poloviny: O první polovinu musí výrobce požádat centrálního správce adresního prostoru a je u všech karet daného výrobce stejná (resp. u velké skupiny karet; velcí výrobci mají k dispozici několik hodnot pro první polovinu adresy). Výrobce pak každé vyrobené kartě či zařízení přiřazuje jedinečnou hodnotu druhé poloviny adresy.

20 INTERNET FYZICKÁ ADRESA MAC (Media Access Control) ADRESA

21 INTERNET IP ADRESA IP ADRESA IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP (internetový protokol). Slouží k rozlišení síťových rozhraní připojených k počítačové síti; síťovým rozhraním může být síťová karta (Ethernet, Wi-Fi), IrDA port (komunikační infračervený port), ale může se jednat i o virtuální zařízení. IP adresa musí být v dané síti jednoznačná. Jedno rozhraní však může mít více IP adres, ale stejnou IP adresu nemůže mít více rozhraní.

22 © Aleš Krejčí 2004  BU01_PR04.ppt№ 22 IP ADRESA Adresa v IP, verzi 4, (IP ~ Internet Protocol) je v rámci sítě Internet unikátní (logická/abstraktní) adresa (32 bitové číslo) daného komunikačního systému (prac. stanice, serveru, směrovače dat…). V praxi se zapisuje jako čtveřice dekadických čísel oddělených tečkami (dekadickým vyjádřením čtyř bajtů adresy zařízení). Adresa zařízení:10010011111001010001000100001010 Dekad. vyjádření:1472291710 Zápis IP adresy: 147.229.17.10 Jednotlivá čísla mohou nabývat hodnot 0 až 255. Adresa 0 je vyhrazena pro adresaci celé sítě, adresa 255 je vyhrazena pro broadcast, tj. adresaci všech stanic zapojeným do sítě (v segmentu sítě tak může být zapojeno max. 2 8 – 2 = 254 stanic). INTERNET IP ADRESA

23 IP ADRESA Jelikož by pro běžné uživatele počítačových sítí bylo velice obtížné pamatovat si číselné adresy, 147.229.17.10, existuje služba DNS (Domain Name System), která umožňuje používat snadněji zapamatovatelná doménová jména počítačů, www.pomaly.cz, která jsou automaticky převáděna na IP adresy.

24 © Aleš Krejčí 2004  BU01_PR04.ppt№ 24 IP ADRESA Adresa v IP, verzi 4 32 bitů  konečný počet adres: 2 32 = 4 294 967 296 oddělovač:tečky příklad:147.229.17.10 Adresa v IP, verzi 6 128 bitů  konečný počet adres: 2 128 = 3,4. 10 38 oddělovač:dvojtečky příklad:CA32:F123:C210:1234:0000:0000:0000:1A11 INTERNET IP ADRESA

25 IP ADRESA IP adresy zahrnují prostor pro adresaci sítě a adresaci strojů. Jsou rozděleny do tříd A, B, C, D, E a F. Pro adresaci v Internetu se používají třídy A, B a C. IP adresa =adresa sítě (Netid) + adresa uzlu (Hostid) adresa sítě ~maska (pod)sítě (Subnet Mask)  adresa počítače číslo které má v bitech vyhrazených pro adresu sítě samé jedničky

26 INTERNET IP ADRESA TŘÍDY IP ADRES TŘÍDA FORMÁTSÍŤUZEL MASKAROZSAHPOČET MOŽNÝCH ADR. ADRESY[B][B]ADRES SÍTÍSTROJŮ V SÍTI A N.H.H.H13255.0.0.0 1 - 126253 3 B N.N.H.H22255.255.0.0128.1 - 191.254253 2 C N.N.N.H31255.255.255.0192.0.1 - 233.255.254253 1 A B C 0net-ID (ID sítě)host-ID (ID uzlu) 0781516232431 01net-ID host-ID 0781516232431 110net-ID host-ID 0781516232431

27 INTERNET IP ADRESA Členění sítí na podsítě (sub netting) Důvody: Zvýšení počtu uzlů v síti  zmenšení zatížení sítě Realizace:Rozdělení Hostid IP adresy na dvě části: číslo (adresu) podsítě a číslo (adresu) uzlu IP adresa =adresa sítě (Netid) + adresa uzlu (Hostid) adresa podsítě (Subnet)adresa vlastního PC 01SÍŤ UZEL 0781516232431 MASKA PODSÍTĚ 01SÍŤ 0781516232431 PODSÍŤUZEL

28 Určení IP adresy sítě z IP adresy uzlu a masky (pod)sítě Příklad 1: IP adresa uzlu: 193.12.99.18 maska podsítě:255.255.255.0 193.12.99.18~11000001000011000110001100010010 255.255.255.0~11111111111111111111111100000000 193.12.99.0~11000001000011000110001100000000 Příklad 2: IP adresa uzlu: 195.229.26.10 maska podsítě:255.255.255.224 195.229.26.10 ~11000011111001010001101000001010 255.255.255.224 ~11111111111111111111111111100000 195.229.26.224 ~11000011111001010001101011100000 Určení IP adresy sítě z IP adresy uzlu a masky (pod)sítě Příklad 1: IP adresa uzlu: 193.12.99.18 maska podsítě:255.255.255.0 193.12.99.18~11000001000011000110001100010010 255.255.255.0~11111111111111111111111100000000 193.12.99.0~11000001000011000110001100000000 Příklad 2: IP adresa uzlu: 195.229.26.10 maska podsítě:255.255.255.224 195.229.26.10 ~11000011111001010001101000001010 255.255.255.224 ~11111111111111111111111111100000 195.229.26.224 ~11000011111001010001101011100000 INTERNET IP ADRESA

29 INTERNET DOMÉNOVÁ ADRESA POČÍTAČE Číselné IP adresy jsou pro síťovou komunikaci nezbytné, ale práce s nimi by snižovala uživatelský komfort. Proto se číselné IP adresy zpravidla nahrazují symbolickými jmény strojů, tzv. doménovými adresami (jmény). Doménová adresa = posloupnost identifikátorů (krátkých textových řetězců) navzájem oddělených tečkami. Sestává z několika částí v pořadí: jméno počítače. jméno subdomény. jméno domény Jméno počítače je unikátní jméno počítače v rámci lokální sítě, do které přísluší. Je určeno správcem lokální sítě. Jméno subdomény je povinná položka, která s následujícím jménem domény tvoří symbolickou adresu lokální sítě.

30 INTERNET DOMÉNOVÁ ADRESA POČÍTAČE Příklad: www.fce.vutbr.czmůže být doménová adresa počítače s IP adresou 147.229.17.10, kde je: www…………...označení počítače fce…………...subdoména (doména 3. úrovně) vutbr…………...subdoména (doména 2. úrovně) cz…………...vrcholová doména (doména 1. úrovně) Pozor! Čtyři části doménové adr. nesouvisí se čtyřmi částmi IP adresy! Příklad: www.fce.vutbr.czmůže být doménová adresa počítače s IP adresou 147.229.17.10, kde je: www…………...označení počítače fce…………...subdoména (doména 3. úrovně) vutbr…………...subdoména (doména 2. úrovně) cz…………...vrcholová doména (doména 1. úrovně) Pozor! Čtyři části doménové adr. nesouvisí se čtyřmi částmi IP adresy!

31 INTERNET DOMÉNOVÁ ADRESA POČÍTAČE Domény nejvyšší (vrcholové) úrovně obvykle korespondují s dvou- znakovým ASCCI kódem země: cz ~ Česká republika, sk ~ Slovensko, at ~ Rakousko, de ~ Německo, us ~ USA... Zejména v USA se však používá spíše (tradiční) členění domén vrcho- lové úrovně dle oblasti působení dané instituce: edu ~ vzdělávací instituce, com ~ komerční organizace, org ~ nekomerční organizace, gov ~ instituce státní správy, mil ~ armádní instituce, net ~ organizace provozující počítačové sítě apod. Domény nejvyšší (vrcholové) úrovně obvykle korespondují s dvou- znakovým ASCCI kódem země: cz ~ Česká republika, sk ~ Slovensko, at ~ Rakousko, de ~ Německo, us ~ USA... Zejména v USA se však používá spíše (tradiční) členění domén vrcho- lové úrovně dle oblasti působení dané instituce: edu ~ vzdělávací instituce, com ~ komerční organizace, org ~ nekomerční organizace, gov ~ instituce státní správy, mil ~ armádní instituce, net ~ organizace provozující počítačové sítě apod. Doménová adresa:www.fce.vutbr.cz Subdomén může být v adrese několik; jsou hierarchicky uspořádány. Většina webových serverů má v doménové adrese na místě jména počítače uvedeno označení www.

32 INTERNET DOMÉNOVÁ ADRESA POČÍTAČE Převod doménových adres na IP adresy provádí vyhrazené počítače – DNS Servery (Name Servers). Každý uzel má definován nejbližší DNS Server, na který jsou posílány doménové adresy a který je žádán o přiřazení IP adres (resolving). Pokud tento DNS Server neumí doménové adrese přiřadit IP adresu, pošle dotaz na jemu nadřazený DNS Server atd. Každý Name Server zná pouze adresy počítačů ve své doméně a adresy Name Serverů nadřazené domény… Převod doménových adres na IP adresy provádí vyhrazené počítače – DNS Servery (Name Servers). Každý uzel má definován nejbližší DNS Server, na který jsou posílány doménové adresy a který je žádán o přiřazení IP adres (resolving). Pokud tento DNS Server neumí doménové adrese přiřadit IP adresu, pošle dotaz na jemu nadřazený DNS Server atd. Každý Name Server zná pouze adresy počítačů ve své doméně a adresy Name Serverů nadřazené domény…

33 INTERNET SÍŤOVÉ PROTOKOLY Komunikace počítačů v síti je svázána systémem závazných pravidel, kterým říkáme protokoly. Pro Internet byl vybrán protokol TCP / IP TCP ~ Transmission Control Protocol potvrzovaný přenos zpráv mezi komunikačními procesy IP ~ Internet Protocol nepotvrzovaný přenos datagramů (směrování datagramů, definování pravidel pro přenos datagramů…) Komunikace počítačů v síti je svázána systémem závazných pravidel, kterým říkáme protokoly. Pro Internet byl vybrán protokol TCP / IP TCP ~ Transmission Control Protocol potvrzovaný přenos zpráv mezi komunikačními procesy IP ~ Internet Protocol nepotvrzovaný přenos datagramů (směrování datagramů, definování pravidel pro přenos datagramů…)

34 INTERNET SÍŤOVÉ PROTOKOLY ARP RARPIPICMP UDPTCP TELNETFTPNFSSMTPDNSa další protokoly pro lokální sítěprotokoly pro vzdálené sítě síťový hardware (technické prostředky) vrstva aplikační transportní síťová linková Vrstvy protokolu TCP / IP TCP IP

35 INTERNET SÍŤOVÉ PROTOKOLY linková síťová transportní aplikační vrstva data vyslaná z aplikace TCP hlavičkadata rámec paket (segment) zpráva IP hlavičkadataTCP hlavičkaEthernet hlav.dataTCP hlavičkaIP hlavička Proces odesílání zprávy datagram

36 INTERNET SÍŤOVÉ PROTOKOLY Vrstvy protokolu TCP / IP  Aplikační vrstva Vrstva aplikací → programy (procesy), které využívají přenosu dat po síti ke konkrétním službám pro uživatele. Aplikační protokoly používají vždy jednu ze dvou základních služeb transportní vrstvy: TCP nebo UDP, případně obě dvě (např. DNS). Pro rozlišení aplikačních protokolů se používají tzv. porty, což jsou domluvená číselná definující (označující) danou aplikaci. Každé síťové spojení aplikace je jednoznačně určeno číslem portu a transportním protokolem (a samozřejmě adresou počítače). Vrstvy protokolu TCP / IP  Aplikační vrstva Vrstva aplikací → programy (procesy), které využívají přenosu dat po síti ke konkrétním službám pro uživatele. Aplikační protokoly používají vždy jednu ze dvou základních služeb transportní vrstvy: TCP nebo UDP, případně obě dvě (např. DNS). Pro rozlišení aplikačních protokolů se používají tzv. porty, což jsou domluvená číselná definující (označující) danou aplikaci. Každé síťové spojení aplikace je jednoznačně určeno číslem portu a transportním protokolem (a samozřejmě adresou počítače).

37 INTERNET SÍŤOVÉ PROTOKOLY Vrstvy protokolu TCP / IP  Transportní vrstva Transportní vrstva je implementována až v koncových zařízeních (počítačích) a umožňuje proto přizpůsobit chování sítě potřebám aplikace. Poskytuje spojované, spolehlivé (protokol TCP), či nespojované, nespolehlivé (UDP), transportní služby. TCP je spojově orientovaný protokol pro přenos toku bajtů na transportní vrstvě se spolehlivým doručováním. Použitím TCP mohou aplikace na počítačích propojených do sítě vytvořit mezi sebou spojení, přes které mohou obousměrně přenášet data. TCProtokol garantuje spolehlivé odesílání a doručování ve správném pořadí a umožňuje rozlišovat a rozdělovat data pro více aplikací (např. www server a emailový server) běžících na stejném počítači. Vrstvy protokolu TCP / IP  Transportní vrstva Transportní vrstva je implementována až v koncových zařízeních (počítačích) a umožňuje proto přizpůsobit chování sítě potřebám aplikace. Poskytuje spojované, spolehlivé (protokol TCP), či nespojované, nespolehlivé (UDP), transportní služby. TCP je spojově orientovaný protokol pro přenos toku bajtů na transportní vrstvě se spolehlivým doručováním. Použitím TCP mohou aplikace na počítačích propojených do sítě vytvořit mezi sebou spojení, přes které mohou obousměrně přenášet data. TCProtokol garantuje spolehlivé odesílání a doručování ve správném pořadí a umožňuje rozlišovat a rozdělovat data pro více aplikací (např. www server a emailový server) běžících na stejném počítači.

38 INTERNET SÍŤOVÉ PROTOKOLY Vrstvy protokolu TCP / IP  Transportní vrstva V sadě protokolů Internetu je TCP prostřední vrstvou mezi IP protokolem pod ním a aplikací nad ním. Aplikace ke vzájemné komunikaci využívají spolehlivé spojení, zatímco IP protokol neposkytuje takové streamy ale jen nespolehlivé pakety. TCP používá služby protokolu IP; opakovaným odesíláním ztracených nebo poškozených paketů přes nespolehlivou síť zajišťuje spolehlivost a přeuspořádáváním přijatých paketů zajišťuje jejich správné pořadí. Vrstvy protokolu TCP / IP  Transportní vrstva V sadě protokolů Internetu je TCP prostřední vrstvou mezi IP protokolem pod ním a aplikací nad ním. Aplikace ke vzájemné komunikaci využívají spolehlivé spojení, zatímco IP protokol neposkytuje takové streamy ale jen nespolehlivé pakety. TCP používá služby protokolu IP; opakovaným odesíláním ztracených nebo poškozených paketů přes nespolehlivou síť zajišťuje spolehlivost a přeuspořádáváním přijatých paketů zajišťuje jejich správné pořadí.

39 INTERNET SÍŤOVÉ PROTOKOLY Vrstvy protokolu TCP / IP  Transportní vrstva Pro mnoho aplikací není TCP vhodné. Velkým problémem je (alespoň u normálních implementací), že aplikace po ztrátě jednoho paketu nemůže dostat následující pakety do té doby, dokud není ztracený paket znovu poslán a úspěšně přijat. To způsobuje problémy realtimovým aplikacím jako streamovaná *) média (např. internetové rádio), realtimové hry pro více hráčů a VoIP (technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů), kde je často užitečnější dostávat data včas, než je dostávat ve správném pořadí a kompletní. *) Streaming: Technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a koncovým uživatelem. Vrstvy protokolu TCP / IP  Transportní vrstva Pro mnoho aplikací není TCP vhodné. Velkým problémem je (alespoň u normálních implementací), že aplikace po ztrátě jednoho paketu nemůže dostat následující pakety do té doby, dokud není ztracený paket znovu poslán a úspěšně přijat. To způsobuje problémy realtimovým aplikacím jako streamovaná *) média (např. internetové rádio), realtimové hry pro více hráčů a VoIP (technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů), kde je často užitečnější dostávat data včas, než je dostávat ve správném pořadí a kompletní. *) Streaming: Technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a koncovým uživatelem.

40 INTERNET SÍŤOVÉ PROTOKOLY Vrstvy protokolu TCP / IP  Síťová vrstva Vrstva zajišťuje především síťovou adresaci, směrování a předávání datagramů. Vrstvy protokolu TCP / IP  Síťová vrstva Vrstva zajišťuje především síťovou adresaci, směrování a předávání datagramů.

41 INTERNET SÍŤOVÉ PROTOKOLY Vrstvy protokolu TCP / IP  Vrstva síťového rozhraní Nejnižší vrstva umožňující přístup k fyzickému přenosovému médiu. Je specifická pro každou síť v závislosti na její implementaci. Vrstvy protokolu TCP / IP  Vrstva síťového rozhraní Nejnižší vrstva umožňující přístup k fyzickému přenosovému médiu. Je specifická pro každou síť v závislosti na její implementaci.

42 INTERNET SÍŤOVÉ PROTOKOLY Přenos zpráv sítí POČÍTAČ B aplikační vrstva transportní vrstva internetová vrstva síťové rozhraní aplikační vrstva transportní vrstva internetová vrstva síťové rozhraní internetová vrstva síťové rozhr. POČÍTAČ A SMĚROVAČ fyzická síť zpráva paket datagram rámec datagram rámec zpráva paket datagram rámec


Stáhnout ppt "INTERNET Počítačové sítě Adresace v síti Internet Komunikace v síti Internet Programové vybavení pro podporu počítačových služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google