Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Naše Odpovědnost pojištění odpovědnosti občanů a zaměstnanců 1.14 Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Naše Odpovědnost pojištění odpovědnosti občanů a zaměstnanců 1.14 Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice."— Transkript prezentace:

1 1 Naše Odpovědnost pojištění odpovědnosti občanů a zaměstnanců 1.14 Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

2 2 Přednosti pojištění  možnost sjednat pojištění „občanské“ odpovědnosti samostatně, bez pojištění majetku  možnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli samostatně  možnost sjednat obojí v jedné pojistné smlouvě  vysoké limity pojistného plnění (700tis., 25 mil. Kč) NAŠE ODPOVĚDNOST

3 3 Pojištění občanské odpovědnosti za újmu :  majetkové újmy na věci nebo na zvířeti  újmy způsobené člověku na zdraví, včetně nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví nebo při usmrcení  následné finanční újmy a majetkové újmy, pokud vznikly v příčinné souvislosti s výkonem funkce člena voleného orgánu právnické osoby jiné než obchodní korporace  nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka.

4 4 NAŠE ODPOVĚDNOST Pojištění občanské odpovědnosti za újmu :  újma způsobená držbou budovy, stavby nebo bytu (u kterých jsou pojištěný nebo spolupojištěné osoby uvedeny v katastru nemovitosti jako vlastníci nebo spoluvlastníci)  újma z provozu domácnosti (spolupojištěné osoby viz VPP ODO 2011, část D. odst. 32.)  újma způsobená v příčinné souvislosti s cyklistikou  újma vyplývající z vlastnictví psa, kočky nebo hospodářského zvířete  újma z dalších činností v běžném občanském životě  územní platnost – Evropa (i přechodný pobyt - studijní,pracovní)  pojistné plnění z PU - až dvojnásobek sjednaných limitů v pojistném roce  újma způsobená při rekreačním sportu

5 5 NAŠE ODPOVĚDNOST Pojištění občanské odpovědnosti za újmu :  újma způsobená poškozením nebo zničením užívaných movitých věcí - elektronika, telefony, kuchyňské spotřebiče - limit 3000 Kč vyloučeno - vyloučeno pohřešování a poškození nebo zničení motorových vozidel, přívěsů, jakýchkoli plavidel, letadel, sportovních létajících zařízení, sněžných a vodních skutrů  použitím osob, jímž svěřil opatrování nebo běžnou údržbu domácnosti při jejich činnosti  znečištění životního prostředí,kromě výluk ( VPP ODO 2011částB,čl.II,odst.1d)  použitím osob, jímž svěřil opatrování nebo běžnou údržbu domácnosti při jejich činnosti  spoluúčast 500 Kč

6 6 NAŠE ODPOVĚDNOST Stanovení pojistného

7 7 NAŠE ODPOVĚDNOST Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání:  škody na zdraví, usmrcením  na věci jejím poškozením nebo zničením  ve formě finanční škody,následné i čisté (např. škody z účetní činnosti)  odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli dle zákoníku práce nebo obdobných právních předpisů (např. osoby ve služebním poměru)  odpovědnost za škodu při práci konané na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti ), § 75, 76

8 8 NAŠE ODPOVĚDNOST Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání: Varianty pojištění : bez řízení dopravního prostředku zaměstnavatele s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele řidiči z povolání včetně řidičů manipulačních vozíků  ve standardním krytí územní rozsah pojištění - celý svět  varianty spoluúčastí (25 %, 10 %, 1000,-Kč)  varianty i vyšších LPP (až 700.000,-Kč)

9 9 NAŠE ODPOVĚDNOST Stanovení pojistného OVP:

10 10 NAŠE ODPOVĚDNOST Stanovení pojistného OVP:

11 11 NAŠE ODPOVĚDNOST MATERIÁLY Dodávané v setu 10N 2713

12 12 Stanovení limitu pojistného plnění  občan. odpovědnost – volba klienta dle možných rizik, která mu hrozí Limity Pojistného Plnění - dvojnásobek v pojistném roce  OVP LPP by měl min. odpovídat 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku LPP pro všechny škody – jednonásobek v pojistném roce NAŠE ODPOVĚDNOST

13 13 NAŠE ODPOVĚDNOST Pojistná doba  pouze na dobu neurčitou  počátek pojištění  nejdříve – den následující po datu uzavření pojistné smlouvy  nejpozději – 2 měsíce po datu uzavření pojistné smlouvy Čekací doba !!! viz VPP ODO 2014, část A., čl. VII - 4 měsíce od počátku pojištění  ode dne počátku pojištění do dne řádného zaplacení  v této době v případě škodné události nebude poskytnuto pojistné plnění  splatnost 1. splátky ke dni počátku pojištění, tj. pojistné by mělo být zaplaceno hned po sjednání pojištění

14 14 Placení pojistného  preferujeme roční placení (sleva na pojistném 3 %)  není stanoveno minimální pojistné při ročním placení  umožňujeme i pololetní nebo čtvrtletní splatnost  splátka (pololetní nebo čtvrtletní) pojistného nesmí být nižší než 500,- Kč  splatnost nemá vliv na délku pojistného období (pojistným obdobím je vždy pojistný rok) NAŠE ODPOVĚDNOST

15 15 NAŠE ODPOVĚDNOST forma placení:  z účtu: převodem z účtu u kteréhokoliv bankovního ústavu  komfortní vyúčtování: služba umožňuje klientovi přijímat korespondenci zasílanou pojišťovnou (faktury, vyúčtování, předpis pojistného atd.) namísto v psané v elektronické podobě do zabezpečené e-mailové schránky, která je součástí jeho účtu v ČSOB a má k ní přístup prostřednictvím Internetbankingu. Odtud pak mohou klienti pohodlně zaplatit například pojistné, aniž by museli vyplňovat příkaz k úhradě.  inkasem z účtu: nutné vyplnit číslo účtu klienta na PS a následně na tomto účtu nastavit souhlas s inkasem

16 16 NAŠE ODPOVĚDNOST Slevy na PS: v PS: Na PS lze započítat maximální výši slevy 10 %!!!

17 17 NAŠE ODPOVĚDNOST Podpisy pojistné smlouvy  originál podpis na všech výtiscích pojistné smlouvy (pojistná smlouva není v části podpisů propisovací)  hůlkovým písmem jméno a příjmení u podpisu Pojistník po podpisu obdrží:  Pojistnou smlouvu  Pojistku  Infolist produktu  Pojistné podmínky VPP ODO 2014  Zkrácený záznam z jednání

18 18 Kontaktní údaje help desk:  844 154 155, 466 022 915  provozní doba od 8:00 do 18:00  externiobchod@csobpoj.cz infolinka - pojištění podnikatelských rizik  844 222 223, 466 022 223  provozní doba od 8:00 do 17:00  podporaPPR-exter@csobpoj.cz


Stáhnout ppt "1 Naše Odpovědnost pojištění odpovědnosti občanů a zaměstnanců 1.14 Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google