Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRACOVAL ING. JAN WEISER Podnik a podnikatel. Obsah výkladu 1. Podnik 2. Funkce podniku 3. Druhy podniků 4. Podnikatel 5. Otázky a úkoly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRACOVAL ING. JAN WEISER Podnik a podnikatel. Obsah výkladu 1. Podnik 2. Funkce podniku 3. Druhy podniků 4. Podnikatel 5. Otázky a úkoly."— Transkript prezentace:

1 ZPRACOVAL ING. JAN WEISER Podnik a podnikatel

2 Obsah výkladu 1. Podnik 2. Funkce podniku 3. Druhy podniků 4. Podnikatel 5. Otázky a úkoly

3 Podnik Podnik je společenství lidí, kteří se spojili k zabezpečování hmotných statků a různých činností pro jiné lidi s cílem dosáhnout vlastního prospěchu. Podle obchodního zákoníku se podnikem rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku. Vývoj společenství lidí a jejich snaha uspokojovat své potřeby co možná nejvíce a nejsnáze vede k tomu, že mezi sebou spolupracují. Podnik vzniká na základě zjištění a poznání potřeby, že je účelné organizovat hospodářskou činnost na vyšší úrovni než je v moci jednotlivce. Charakteristické znaky podniku právní samostatnost (podnik má práva a povinnosti a jedná svým jménem v právních vztazích) hospodářská samostatnost (podnik samostatně hospodaří) samostatné rozhodování o organizaci a řízení podniku

4 Funkce podniku 1. výrobní - podnik vyrábí výrobky, poskytuje služby 2. dodavatelská - uspokojování části potřeb na trhu 3. ekonomická - podnik hospodaří tak, aby dosáhl zisku 4. sociální - úspěšný podnik se stará o občany místo státu 5. politická - úspěšné podniky posilují vládnoucí politickou stranu (lidé mají větší výplaty, jsou spokojenější) 6. bezpečnostní - ochrana zdraví zaměstnanců, bezpečnost práce, ochrana majetku, ochrana ŽP

5 Funkce (činnosti) podniku Podnik jako systém přeměňující vstupy na výstupy ® © ™ (patent, licence)

6 Funkce (činnosti) podniku Primární funkce: zásobovací, výrobní, prodejní Podpůrné funkce: personální, investiční, finanční, vědeckotechnická, správní, aj.

7 Naturální a peněžní koloběh v podniku Výroba (přeměna vstupů na výstupy) Peníze Nákup (vstupů za peníze) Peníze Prodej (výstupů za peníze)

8 Druhy podniků Podniky dělíme podle různých hledisek, aby bylo možno podrobněji sledovat podstatu jejich činnosti a vzájemné odlišnosti. 1. Národohospodářské hledisko a) primární podniky b) sekundární podniky c) terciární podniky 2. Hledisko velikosti a) malé podniky (do 25 zaměstnanců) b) střední podniky (25-500 zam.) c) velké podniky (více než 500 zam.)

9 Druhy podniků 3. Hledisko zisku a) ziskové podniky - při provádění všech činností je nejdůležitější dosáhnout zisk, který se rozdělí b) neziskové podniky - zaměřují se na uspokojení veřejných potřeb; když se vytvoří zisk, musí se vložit do rozvoje; hl. cílem je zlepšovat celkovou úroveň společnosti 4. Hledisko vlastnictví a) státní podniky - hospodaří s majetkem státu, hospodaří se ziskem b) soukromé podniky - jsou ve vlastnictví FO nebo PO c) družstva - kolektivní vlastnictví; zemědělské, nezemědělské d) církve, politické strany, zájmová sdružení - mají zvláštní postavení, plní specifické úkoly v oblasti náboženství, zájmů občanů a politiky; hospodaří s majetkem svých členů, popř. dostávají příspěvky od státu e) nadace - účelová sdružení majetku FO nebo PO. Shromažďují věcné i peněžní dary, zpravidla k podpoře společensky prospěšných činností. Působí zejména v oblasti školství, výchovy, zdravotnictví, sociální péče

10 Druhy podniků 5. Podle druhu výkonů a) podniky vyrábějící hmotné statky - těžební, zemědělské, energetické, zpracovatelské b) podniky poskytující služby - pojišťovnictví, bankovnictví, údržba a opravy, skladování, doprava, obchod, péče o zdraví, péče o duševní a fyzickou hygienu 6. Podle příslušnosti k určitému odvětví a) průmyslové b) obchodní c) bankovní d) pojišťovací e) dopravní f) ostatní podniky poskytující služby Zvláštním druhem podniku jsou tzv. JOINT VENTURES, tj. podniky, které jsou spojením našeho a zahraničního kapitálu (např. Škoda- Volkswagen).

11 Podnikatel Podnikatel je osoba, která zpravidla podnik zakládá a provozuje jeho činnost (spojuje práci, kapitál a půdu). Podnikatel je inovátor, protože neustále zavádí do výroby nové výrobky (služby), používá nové technologie, nové technické prostředky a hledá nové cesty zásobování, prodeje, dopravy. Podnikatel je také organizátor, protože trvale organizuje spojení výrobních činitelů podle toho, jak to vyžaduje druh a rozsah podnikání. Podnikatelem podle obchodního zákoníku může být:  osoba zapsaná v obchodním rejstříku  osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění  osoba, která podniká podle zvláštních předpisů (např. lékař, advokát, notář)  osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů Podnikat mohou fyzické osoby, právnické osoby a stát.

12 Charakteristické znaky podnikatele (podniku)  je právním subjektem může vstupovat do právních vztahů (např. uzavírání kupních smluv, uzavírání pracovních smluv) svým vlastním jménem  provozuje svou činnost samostatně co bude vyrábět či jaké služby poskytovat, si podnikatel v souladu se zákonnými podmínkami určuje samostatně podle situace na trhu. Podnikatel má úplnou samostatnost v tvorbě vnitřních organizačních jednotek (závodů, provozů, dílen, prodejen atd.)

13 Charakteristické znaky podnikatele (podniku)  vymezuje si předmět podnikání vymezení předmětu činnosti je zákonnou podmínkou, i když podnikatel může předmět svého podnikání rozšiřovat nebo zužovat změnou registrace u živnostenského úřadu nebo změnou zápisu předmětu podnikání v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu

14 Charakteristické znaky podnikatele (podniku)  nese podnikatelské riziko riziko spočívá především v nebezpečí ztráty kapitálu vloženého do podnikání (příčinou může být např. chybné stanovení cen výrobků, přesycený trh, nedostatečná propagace produktů, špatná kvalita produktů atd.)

15 Charakteristické znaky podnikatele (podniku) hospodaří s majetkem hospodaří s dlouhodobým a oběžným majetkem podniká na vlastní účet a vede účetnictví (evidenci) podle formy svého podnikání vede daňovou evidenci nebo účetnictví

16 Podstata hospodaření Podstatou hospodaření podniku (podnikatele) je tvorba hospodářského výsledku a jeho rozdělování ve prospěch podniku (podnikatele) a ve prospěch státu.

17 Podstata hospodaření Podniky vytvářejí výnosy (příjmy). Základem výnosů (příjmů) jsou tržby z prodeje výrobků a služeb. Patří zde i ostatní výnosy které vznikají např. z prodeje přebytečného materiálu, z náhrad od pojišťoven či z inventárních přebytků atd.. Z výnosů podniky uhrazují své náklady (výdaje) např. mzdové náklady, materiálové, nájemné atd.

18 Hospodářský výsledek Rozdíl mezi výnosy a náklady (příjmy a výdaji) je hospodářský výsledek. Jestliže jsou výnosy vyšší než náklady, jde o zisk. Jestliže jsou výnosy nižší než náklady, vzniká ztráta.

19 Cíle podnikatele (podniku) Základním cílem každého podnikání je trvalé dosahování zisku. Podniky se snaží své zisky neustále zvyšovat, poněvadž tyto zisky (zdroje) jsou nezbytné k tvorbě dalších zdrojů, investic, inovací (technickému rozvoji) atd.

20 Cíle podnikatele (podniku) Podniky mohou v budoucnu své zisky zvýšit buď tím, že:  sníží náklady (minimalizace nákladů)  zvýší příjmy (maximalizace příjmů)

21 Další cíle podniku minimalizace nákladů maximalizace obratu sociální program ochrana životního prostředí dobré jméno podniku (goodwill) dosažení určitého podílu na trhu či otvírání nových trhů zvyšování vlivu v regionu inovace a modernizace výrobních procesů a výrobků zlepšování organizace a řízení podniku růst a expanze firmy

22 Obchodní firma Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou (vykonává svou činnost, podepisuje se při obchodním styku, vystupuje před státními orgány, dodavateli, odběrateli). Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí vzbuzovat klamnou představu o podnikateli nebo předmětu podnikání. Firmou FO je její jméno a příjmení (např. Jan Novák); dále může firma FO obsahovat dodatek (osobní, věcný). Osobním dodatkem může být akademický titul nebo dodatek vyjadřující rodinný poměr (např. Jan Novák mladší, Jan Novák a syn). Věcným dodatkem je bližší označení podnikatelské činnosti (např. Jan Novák, opravy televizorů). Firmou PO je název + právní forma (např. JITONA, a.s.).

23

24

25 Otázky a úkoly 1. Co rozumíme pod pojmem podnik? 2. Jaké jsou funkce podniku 3. Které druhy podniků znáte? 4. Kdo je podnikatel? 5. Jaké jsou hlavní cíle podnikatele? 6. Co je obchodní firma? 7. Otázky a úkoly

26


Stáhnout ppt "ZPRACOVAL ING. JAN WEISER Podnik a podnikatel. Obsah výkladu 1. Podnik 2. Funkce podniku 3. Druhy podniků 4. Podnikatel 5. Otázky a úkoly."

Podobné prezentace


Reklamy Google