Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT – Evidence obyvatel II Ing. Martin Kořínek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT – Evidence obyvatel II Ing. Martin Kořínek."— Transkript prezentace:

1 eGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT – Evidence obyvatel II Ing. Martin Kořínek

2 eGON centrum ORP Nový Bydžov Obsah školení: 1.Legislativní úprava 2.OVM 3.Role Agendy matriky 4.Role Agendy ohlašovny 5.Role Agendy soudy 6.Přehled formulářů agendy 7.Práce s elektronickým formulářem

3 eGON centrum ORP Nový Bydžov 1.1.července 2010 došlo k nabytí účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, a dochází mimo jiné k novelizaci zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Tento kurz je určen zaměstnancům krajských úřadů, matričních úřadů, ohlašoven a soudů, tedy všem zapisovatelům do agendového informačního systému evidence obyvatel.

4 eGON centrum ORP Nový Bydžov 2.Aby bylo možné využít modul Ohlašovny nebo Matriky je nutné na portálu OVM ve správě dat nastavit tento modul u sob, které budou s prvkem pracovat stejným způsobem, jako tomu bylo u autorizované konverze dokumentů z moci úřední. K přihlášení je nutné použít administrátorské údaje do CP

5 eGON centrum ORP Nový Bydžov Vybereme správa rolí

6 eGON centrum ORP Nový Bydžov Zaškrtnout roli ohlašovny

7 eGON centrum ORP Nový Bydžov 2.Role Agendy matriky je určena pro čtení údajů z Integrovaného Systému Evidence Obyvatel (ISEO) a práci s agendami spojenými s narozením dítěte, přidělením rodného čísla, osvojením, otcovstvím, změnami jména a pohlaví, dále uzavřením a zánikem manželství či registrovaného partnerství a konečně úmrtím a prohlášením za mrtvého. Tyto agendy jsou nejrozsáhlejší, proto jsou pro lepší orientaci formuláře dále ještě rozděleny do adresářů Narození, Manželství, Registrované partnerství, Úmrtí. Celkem zde najdeme 18 formulářů:

8 eGON centrum ORP Nový Bydžov Narození: Zápis údajů o občanech do informačního systému evidence obyvatel Zápis údajů o osvojení do informačního systému evidence obyvatel Zápis údajů o otci na základě určení otcovství do informačního systému evidence obyvatel Odstranění údajů o otci na základě popření otcovství v informačním systému evidence obyvatel Zápis změny jména / jmen do informačního systému evidence obyvatel Zápis změny příjmení do informačního systému evidence obyvatel Zápis změny jména / jmen a příjmení do informačního systému evidence obyvatel Zápis změny pohlaví do informačního systému evidence obyvatel

9 eGON centrum ORP Nový Bydžov Manželství Zápis údajů o uzavření manželství do informačního systému evidence obyvatel

10 eGON centrum ORP Nový Bydžov Registrované partnerství Zápis údajů o vzniku registrovaného partnerství do informačního systému evidence obyvatel

11 eGON centrum ORP Nový Bydžov Úmrtí Zápis údajů o úmrtí do informačního systému evidence obyvatel Zápis rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého

12 eGON centrum ORP Nový Bydžov 3.Role Agendy ohlašovny umožňuje pracovat s agendami týkajícími se změny adresy bydliště a změny ohlašovací adresy. Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel

13 eGON centrum ORP Nový Bydžov 4.Role Agendy soudy Zápis údaje o rozvodu manželství do informačního systému evidence obyvatel Zápis údaje o zrušení registrovaného partnerství do informačního systému evidence obyvatel Zápis údaje o neplatnosti manželství do informačního systému evidence obyvatel Zápis údaje o neplatnosti registrovaného partnerství do informačního systému evidence obyvatel Zápis údaje o neexistenci manželství do informačního systému evidence obyvatel Zápis údaje o neexistenci registrovaného partnerství do informačního systému evidence obyvatel. Zápis údaje o omezení způsobilosti k právním úkonům do informačního systému evidence obyvatel. Zápis údaje o zbavení způsobilosti k právním úkonům do informačního systému evidence obyvatel

14 Výběr agendy 5.V klasické nabídce prostředí CzechPOINT@office jsou formuláře pro zápis do Informačního systému evidence obyvatel (ISEO) logicky rozděleny do tří skupin. V každé skupině najdeme odpovídající formuláře. Vybereme „Ohlašovny“

15 602XML Filler 6.V prostředí Czech POINT se pracuje s formuláři 602XML Filler. 602XML Filler je aplikace určená pro snadné a pohodlné vyplňování elektronických formulářů. Program je volně šiřitelný, je určen především pro komunikaci občan – úřad, firma – úřad a vnitřní komunikace ve firmě. 602XML Filler umožňuje vyplňování nabídek, objednávek a různých formulářů. Potřebujeme ho pro práci v Czech-POINTU a u datových schránek – NUTNÉ AKTUALIZOVAT Ze stránek Software602 http://www.602.cz/win/download_602xml_filler

16 Volba formuláře - TP Neznáme-li rodné číslo občana, vyhledáváme podle jiných údajů. Zaškrtneme políčko jiných osobních údajů. Do nově zobrazených polí vyplníme povinné hodnoty Jméno, Příjmení a Datum narození a stiskem tlačítka Vyhledat v informačním systému evidence obyvatel odešleme. Pod stejným jménem, příjmením a datem narození může být v databázi ISEO více osob. Potom se zobrazí jejich seznam, ze kterého tlačítkem Vybrat vybereme odpovídající osobu. Dále postupujeme stejně jako v případě, kdy jsme občana vyhledali podle rodného čísla.

17 Použití formuláře - TP Nejprve musíme transakci přidělit spisovou značku a zapsat ji do pole Spisová značka v úvodní části formuláře. V zelené části formuláře Občan zaškrtnutím políček z následující nabídky vybereme požadovaný úkon. Výchozí volba je Zápis změny adresy místa trvalého pobytu.

18 Vyhledání údajů o občanovi podle r.č. - TP Údaje o občanovi, jemuž má být změněn záznam o adrese trvalého pobytu, najdeme v databázi ISEO podle rodného čísla. Neznáme-li rodné číslo, zaškrtneme políčko jiných osobních údajů a formulář se rozšíří o pole Jméno, Příjmení, Datum narození. Ve formuláři máme vyplněnou spisovou značku. Zadáme rodné číslo a stiskneme tlačítko Vyhledat v informačním systému evidence obyvatel. Použijeme pro cvičení: 8811225115

19 Vyhledání údajů o občanovi podle r.č. - TP

20 Zápis adresy místa trvalého pobytu Pomocí červené sekce Zápis adresy místa trvalého pobytu specifikujte příslušnou adresu. Aby byla adresa jednoznačná, doporučuje se tento postup: 1. V poli Obec otevřete klepnutím myší seznam obcí a vyberte obec místa trvalého pobytu. 2. Zapište evidenční číslo nebo popisné číslo domu. 3. Do pole Pobyt od uveďte kalendářní datum, od kterého má být adresa v platnosti. 4. Klepněte na tlačítko Vyhledat adresu v informačním systému evidence obyvatel. 5. Formulář vypíše seznam existujících adres odpovídajících zadaným hodnotám. Tlačítkem Vybrat určete správnou adresu.

21 Zápis adresy místa trvalého pobytu 6. Adresa se zapíše a formulář může být tlačítkem Zavřít formulář uzavřen. Jestliže v seznamu adres vytvořeném na základě zadaných údajů chybí adresa, kterou je třeba zadat (nebo se seznam vůbec na základě zadaných hodnot nesestavil), zkontrolujte zadání a případně jej opravte. Můžete také zkusit doplnit název ulice, případně místo popisného čísla použít číslo orientační. Není-li adresa přesto nabídnuta, klepněte na tlačítko Vybrat u sekce Adresa není v seznamu adres nabídnuta.

22 Zápis adresy místa trvalého pobytu Pokud není adresa v evidenci nalezena a přesto je správná, je potřeba požádat nadřízenou obec o zavedení dané adresy do ISEO. Teprve pak je možné provést příslušný zápis. Klepněte na políčko Výjimky, aby bylo zaškrtnuté.

23 Zápis změny adresy místa trvalého pobytu 1. V poli Obec otevřete klepnutím myší seznam obcí a vyberte novou obec místa trvalého pobytu. 2. Zapište evidenční číslo nebo popisné číslo domu. 3. Do pole Pobyt od uveďte kalendářní datum, od kterého má být nová adresa v platnosti. 4. Klepněte na tlačítko Zapsat do informačního systému evidence obyvatel.

24 Zápis změny adresy místa trvalého pobytu 5. Formulář vypíše seznam existujících adres odpovídajících zadaným hodnotám. Tlačítkem Vybrat určete správnou adresu.

25 Zápis údaje o ukončení místa trvalého pobytu Do červené sekce Zápis údaje o ukončení místa trvalého pobytu zapište do pole Pobyt do kalendářní datum, ke kterému občan končí na adrese uvedené v záznamu z IS EO trvalý pobyt.

26 Zápis údaje o zrušení místa trvalého pobytu Do červené sekce Zápis údaje o zrušení místa trvalého pobytu zapište do pole Pobyt do kalendářní datum, ke kterému občan ruší na adrese uvedené v záznamu z ISEO svůj trvalý pobyt.

27 Zápis údaje o doručovací adrese - DA Vazba na § 10b zákona 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel (1) Na žádost obyvatele lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu 5o). (2) Adresu podle odstavce 1, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě trvalého pobytu. (3) Adresu podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu. Vazba na § 20 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb. správní řád Fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování (§ 19 odst. 3), na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti 17a), na adresu jejího trvalého pobytu, ve věcech podnikání do místa podnikání, nebo při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na její elektronickou adresu; fyzické osobě lze však doručit, kdekoli bude zastižena. Provádí-li doručení sám správní orgán, mohou osoby doručení provádějící doručit i mimo územní obvod tohoto správního orgánu.

28 Zápis údaje o doručovací adrese - DA Pro zápis doručovací adresy občana, změny doručovací adresy a zrušení doručovací adresy občana použijeme formulář Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel. Opět si v levé části okna klepneme na položku @Agendy ohlašovny. Vybereme „Ohlašovny“

29 Zápis údaje o doručovací adrese - DA Otevřeme formulář Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel. Použijeme pro cvičení: 8811225115 6958274763

30 Zápis údaje o doručovací adrese - DA Pozor na zatrhávátka

31 Zápis údaje o doručovací adrese - DA Díky zatrhávátkům je možné měnit údaje – nutné ověřit správnost na 100%. Na základě rodného čísla se v ISEO vyhledají údaje o občanovi a přenesou zpět – zobrazí se ve formuláři. Pole jsou needitovatelná (Hodnota pouze pro čtení), protože jakékoliv změny by pak byly v konfliktu s daty uloženými v ISEO. Přesto mohou nastat výjimky. Jedná se nesoulad v hodnotách načtených do polí Jméno (a), Příjmení, Rodné příjmení, Rodné číslo a Datum narození. Zobrazené údaje se nemusí shodovat s těmi, které má k dispozici ohlašovna. Pokud k takové situaci dojde, je třeba vpravo od pole, ve kterém neshoda nastala, klepnutí myší zaškrtnout žlutě podbarvené políčko.

32 Vyplnění údajů - DA Další postup jsme si již vysvětlovali v předchozích kapitolách, proto si ho jenom v bodech zopakujeme: Vyhledáme občana. Můžeme vyhledávat podle rodného čísla, nebo jiných osobních údajů (Jméno, Příjmení a Datum narození). Požadavek odešleme do ISEO. Před odesláním jsme požádáni o výběr našeho kvalifikovaného certifikátu a PIN. Z ISEO jsou do formuláře načteny údaje o vyhledávané osobě. Zkontrolujeme, zda jsou shodné s údaji, které má k dispozici matrika –Odpovídá-li zadaným údajům v ISEO více osob, vrátí se nám seznam, ze kterého tlačítkem Vybrat vybereme požadovanou osobu. – V případě nesouladu s ISEO, tedy když máme jiné údaje, než nám poskytnul ISEO, zaškrtneme žlutý čtvereček u pole, kde se rozdílné údaje nacházejí. Tím se pole zdvojí. Do červeně zbarveného pole zapíšeme údaj podle matriky.

33 Vyplnění údajů - DA Pokud vybíráme podle osobních údajů, někdy systém nalezne více možností, pak vybere správný. Pokud údaje zapsané do formuláře neodpovídají žádné z osob v databázi, je možné, že v zadání došlo k chybě. Pokud ano, opravte ji a dotaz na ISEO opakujte.

34 Zápis doručovací adresy - DA 3 typy adres – běžná, P.O. BOX, adresa v zahraničí.

35 Zápis změny doručovací adresy - DA Do červené sekce Zápis změny doručovací adresy zapište okres, obec, případnou část obce, ulici, čísla domu a PSČ nové doručovací adresy. Do pole Platnost od uveďte kalendářní datum, od kterého je změna adresy v platnosti.

36 Zápis údaje o zrušení doručovací adresy- DA Do červené sekce Zápis údaje o zrušení doručovací adresy zapište do pole Platnost do kalendářní datum, do kterého je ještě doručovací adresa platná.

37 Ukončení práce v prostředí Czech POINT - DA Formulář ukončujeme tlačítkem Zavřít formulář Po ukončení práce v prostředí CzechPOINT@office se odhlásíme volbou Odhlásit v pravém horním rohu obrazovky Pokud bychom se neodhlásili, ale např. jenom zavřeli okno prohlížeče křížkem v pravém horním rohu okna, nebo například dojde k neplánovanému restartu počítače, zůstaneme k Czech POINT ještě po určitou dobu přihlášeni.

38 eGON centrum ORP Nový Bydžov Pro dnes to bylo poměrně mnoho informací a tak doufám, že jsme Vás hned v počátku moc nevyděsili a těšíme se na další spolupráci. Kontakty: Ing. Martin Kořínek, korinek@novybydzov.cz, +420604694029, +420495703941korinek@novybydzov.cz Bc. Ondřej Neuman, neuman@novybydzov.cz, +420604939333, +420495703981neuman@novybydzov.cz egoncentrum@novybydzov.cz Dnešní prezentaci a další dokumenty z eGon Centra naleznete na webových stránkách Města Nový Bydžov v sekci eGon Centrum pod odkazem: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=10 716&id_ktg=1135


Stáhnout ppt "EGon Centrum ORP Nový Bydžov Czech POINT – Evidence obyvatel II Ing. Martin Kořínek."

Podobné prezentace


Reklamy Google