Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Emílie Nedvědová odbor ochrany vod Právní předpisy v oblasti ochrany podzemních vod před znečištěním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Emílie Nedvědová odbor ochrany vod Právní předpisy v oblasti ochrany podzemních vod před znečištěním."— Transkript prezentace:

1

2

3 Mgr. Emílie Nedvědová odbor ochrany vod Právní předpisy v oblasti ochrany podzemních vod před znečištěním

4 Které právní předpisy a proč? Novela zákona č. 254/2001 Sb. (částka 101 Sbírky zákonů pod č. 273/2010 Sb.) Vyhláška o způsobu vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu útvarů podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních § 21 odst. 3§ 8 odst.1 a §38 odst. 7 Splnění požadavků EUSplnění požadavků ČR

5 Podzemní vody vs. povrchové Normy environmentální kvality ……je koncentrace určité znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých organismech, která nemá být překročena z důvodu ochrany lidského zdraví a životního prostředí Podzemní vody Používá se pojem norma environmentální kvality Stanovení na úrovni EU – Směrnice 2009/105/ES V ČR stanoveny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Používá se pojem norma jakosti podzemních vod a prahová hodnota Normy jakosti - stanovení na úrovni EU – Směrnice 2006/118/ES Prahové hodnoty – stanoveny v ČS zvlášť postupem podle 2006/118/ES V ČR stanoveny ve vyhlášce o monitoringu podzemních vod Povrchové vody

6 Podzemní vody vs. povrchové v právních předpisech ČR Vypuštění odpadních vod Podzemní vody Přímé vypouštění odpadních vod lze Vypouštět lze z jakýchkoli zdrojů Z hlediska bodových zdrojů nejrelevantnější předpis kam transponovat normy environmentální kvality Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o vypouštění odpadních vod do vod povrchových Přímé vypouštění odpadních vod nelze Vypouštět lze jen z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci a staveb poskytujících služby Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné a zvlášť nebezpečné závadné látky Nejrelevantnějším předpisem vyhláška o monitoringu podzemních vod Povrchové vody

7 Vznik nařízení Zákon 254/2001 Sb. přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních je zakázáno možnost vypouštět odpadní vody splňující ustanovení § 38 z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci pouze na základě odborného posouzení – posudek hydrogeologa žádný legislativní podklad pro rozhodování vodoprávních úřadů nemožnost povolit vypouštění odpadních vod subjektům, které se nacházejí v lokalitách, kde není jiné zneškodňování odpadních vod možné

8 § 15a Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav ohlášení postačí u vodních děl určených pro čištění městských odpadních vod do kapacity 50EO jejichž podstatnou součástí je výrobek CE u takto ohlášeného vodního díla se považuje vypouštění odpadních vod za povolené i u ohlášení je nutné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí kategorie výrobků CE stanoví § 38

9 § 38 Odpadní vody rozšíření možnosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních na: jednotlivé stavby pro bydlení jednotlivé stavby pro individuální rekreaci jednotlivé stavby poskytující služby toto řešení je možné pouze pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace Při povolení stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod - vázán je přitom Nařízením vlády

10 Důležité definice a ustanovení Emisní limity a standardy Emisní limity stanoví vodoprávní úřad při povolování do výše emisních standardů popř. přísnější ( území se zvláštní ochranou) Emisní standardy rozděleny podle typu zdroje znečišťování a jeho velikosti Zavedeny jsou pouze maximální nepřekročitelné emisní standardy

11 Kategorie ČOV (EO) 1) 2) m 3) m 4) CHSK Cr BSK 5 N-NH 4 + NLP celk Escherichia coli Enterokok y < 1015040204010-- 10 – 501504020401050 00040 000 > 50130302030850 00040 000 Emisní standardy pro odpadních vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a rekreaci Emisní standardy pro odpadních vody vypouštěné z jednotlivých staveb poskytujících služb y m 3) m 4) CHSK Cr BSK 5 N-NH 4 + NLP celk Escherichia coliEnterokoky 130302030850 00040 000

12 Měřen í m í ry zneči š těn í a množstv í vypou š těných odpadn í ch vod Minimální četnost sledování znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních je 2x ročně s typem vzorku A Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje dle údajů vodoměru odebrané vody nebo podle směrných čísel roční

13 Kategorie výrobků CE Minimální přípustná účinnost čištění stanovená při certifikaci výrobku v procentech Kategorie výrobkuCHSK Cr BSK 5 N-NH 4 + NLP celk Domovní čistírna odpadních vod - PZV*9095809580 Domovní čistírna odpadních vod certifikovaná dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN EN 12566-3+A1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod, ze které budou odpadní vody vypouštěny do vod podzemních.

14 Vznik vyhlášky Zákon 254/2001 Sb. Náležitosti programů zjišťování a hodnocení stavu Povinnost zpracovat plány povodí Vymezení útvarů podzemních vod Žádný legislativní podklad pro výše uvedené povinnosti Dosud řešeno metodickým vedením Nesplnění povinnosti transpozice směrnic EU

15 Důležité definice a ustanovení Vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod Seznam hydrogeologických rajónů a jejich příslušnost k jednotlivým útvarům podzemních vod je stanoven přílohou Hydrogeologický rajón vymezen na základě přírodních charakteristik Útvar podzemních vod vymezen na základě hydrogeologických rajónů, hodnocení stavu, příslušných správců povodí

16 Způsob hodnocení stavu útvarů podzemních vod Hodnocení 1 x 6 let a zveřejnění výsledků v plánech povodí Chemický stavKvantitativní stav Prahové hodnoty Takové hodnoty, které nesmí být překročeny z důvodu ochrany lidského zdraví a ekosystémů. Při jejich překročení musí být přijata příslušná opatření Významné a trvale vzestupné trendy Mohou nastat i v případech kdy nejsou prahové hodnoty překročeny, ale mohlo by být překročeny v budoucnu Nutnost přijmutí opatření k zastavení a zvrácení trendu nástroje hydrologické a vodohospodářské bilance Využitelné množství podzemních vod Hladiny podzemních vod STAV JE VÝSLEDKEM PŘÍMÝCH I NEPŘÍMÝCH HODNOCENÍ

17 Způsob hodnocení jakosti podzemních vod Hodnocení každý rok v rámci vodní bilance Porovnání naměřených hodnot s referenčními hodnotami stanovenými vyhláškou Hodnocení v jednotlivých monitorovacích místech Referenční hodnoty odvozeny z různých zdrojů – prahové hodnoty, limity pro pitné vody, kontaminace podzemních vod JAKOST JE VÝSLEDKEM POUZE PŘÍMÉHO HODNOCENÍ

18 Referenční hodnoty A Tab. 1 Odpovídají prahovým hodnotám stanoveným pro první plány povodí Průměrné roční hodnoty Nejproblematičtější znečišťující látky v podzemních vodách v ČR Výsledkem hodnocení jakosti je vyhovující a nevyhovující

19 Referenční hodnoty A Tab. 2 Odpovídají zpravidla normám jakosti podzemních vod Výsledkem hodnocení jakosti je vyhovující a nevyhovující

20 Referenční hodnoty B Tab. 3 Odpovídají zpravidla mezím stanovitelnosti, limitům pro pitnou vodu Výsledkem hodnocení jakosti je identifikace možného vlivu lidské činnosti

21 Tab. 4 Nemají limity, jedná se pouze o ukazatele Výsledkem hodnocení jakosti je pouze jejich stanovení Referenční hodnoty C

22 Monitoring podzemních vod Programy pro zjišťování stavu a hodnocení stavu podzemních vod Rámcový program monitoringu vod a chráněných území v ČR Stanoví základní principy monitoringu a vztah jednotlivých programů monitoringu Program monitoringu podzemních vod Situační monitoring 1 x 6 let Provozní monitoring Každý rok Monitoring kvantitativního stavu Každý rok Průzkumný Monitoring Dle potřeby

23 Děkuji za pozornost emilie.nedvedova@mzp.cz tel. 267 122 705


Stáhnout ppt "Mgr. Emílie Nedvědová odbor ochrany vod Právní předpisy v oblasti ochrany podzemních vod před znečištěním."

Podobné prezentace


Reklamy Google