Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novelizace zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.Novelizace poplatků za vypouštění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novelizace zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.Novelizace poplatků za vypouštění."— Transkript prezentace:

1

2

3 Novelizace zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.Novelizace poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 2.Novelizace poplatku za odebrané množství podzemní vody 3.Novelizace správy poplatků 4.Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se odpadních vod 5.Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se ochrany před povodněmi 6.Novelizace a upřesnění sankčních ustanovení vodního zákona 7.Naplnění požadavků plynoucích z usnesení vlády č. 72 ze dne 30. ledna 2013 (tzv. ekoaudit)

4 Ekonomické nástroje – poplatky Za odběr podzemních vod Za vypouštění odpadních vod do vod povrchových  rychlé a dlouhodobé zlepšení funkce poplatků sloužících, jakožto ekonomický nástroj, k ochraně množství a kvality povrchových a podzemních vod, a to v reakci na neuspokojivý stav kvality vody v útvarech povrchových vod a vzhledem k předpokládaným klimatickým změnám Zjednodušení systému – akceptování požadavků ekoauditu - zrušení záloh Převedení agendy na SFŽP, nový způsob kontroly poplatků Využití postupu dle Daňového řádu, zachována dělená správa poplatků

5 Vývoj poplatků za vypouštění odpadních vod a odběr podzemní vody (SFŽP) v mil. Kč

6 SFŽP voda Poplatky 1992 – 2014 -odpadní 10,5 mld. Kč podzemní 5 mld. Kč celkem 16 mld. Kč Výdaje voda 1992 – 2014 Celkové výdaje 32 mld. Kč (z toho 26 898,8 mil. Kč NP, 1490,5 mil. Kč ISPA/FS, 402,1 mil. Kč OPI a 3 199,6 mil. Kč. OPŽP)

7 rokspotř. cenyvodnéstočnévodné a stočné Index %Cena Kč/m3Index %Cena Kč/m3Index %Cena Kč/m3Index % 199410,09,4623,77,2524,416,7124,0 199810,715,1112,712,4210,727,5311,8 19992,116,7410,814,0212,930,7611,7 20003,917,937,115,057,332,987,2 20014,719,116,615,966,035,076,3 20021,820,457,017,207,837,657,4 20062,524,653,021,384,046,033,4 20072,826,597,922,676,049,267,0 20086,328,868,524,799,453,658,9 20091,030,907,126,637,457,537,2 20101,532,916,528,727,861,637,1 20111,933,882,930,696,964,574,8 20123,338,2913,033,428,971,7111,1 20131,440,796,535,726,976,516,7 Vývoj realizačních cen pro vodné a stočné včetně indexů meziročního růstu cen

8

9 Vývoj ceny vodného a poplatku za odběr podzemní vody

10 Poplatky za odběr povrchové vody 2007200820092010201120122013 Povodí Labe, s. p.2,702,933,163,353,633,974,09 Povodí Vltavy, s. p.2,242,452,682,943,153,403,45 Povodí Ohře, s. p.2,853,013,163,313,533,884,14 Povodí Odry, s. p.2,702,893,103,353,583,803,99 Povodí Moravy, s. p.3,884,194,654,975,475,886,16 Průměr2,682,673,133,323,613,944,08

11 Vývoj ceny za odběr povrchové vody a výše poplatku za odběr podzemní vody v Kč

12

13

14 Platnost sazby poplatku (rok) Sazba poplatku (Kč/m 3 ) 20173 20183 2019 - 20204 2021 5 od 1. 1. 20226 Změna limitů – pouze 4500 m 3 /rok Platba za odběratele a celé katastrální území obce Změna sazeb, postupný nárůst Rozdělení výnosů – 25% kraj, 50% SFŽP, 25% SR

15 Sazba současná Sazba nováNárůst Poplatek za odběr Kč/m³2 6 4 Navýšení ke kompenzaci ztrát v síti %25,8 Dopad do ceny včetně ztrát v síti Kč/m³2,527,555,03 Dopad do ceny včetně DPH 15 % Kč/m³2,898,685,79

16 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových  Základní principy zůstávají zachovány  Poplatek za objem - změna limitu na 50000 m 3 /rok, zvýšení sazby, zásadní znevýhodnění nečištěných odpadních vod.  Poplatek za znečištění – změna limitů a sazeb pro vybrané ukazatele – N, P, AOX, které se jeví jako nejvíce problematické z hlediska ochrany vod, nutné překročení jak množstevních, tak koncentračních limitů, sjednocení sazby za CHSK na úrovni čištěných odpadních vod

17 Hodnocení vodních útvarů povrchových vod Data za 2010 – 2012 - Ekologický stav – biologie, fyz. chem. ukazatele, spec. chem. látky - Chemický stav Cca 75 % VÚ – nevyhovující ekologický stav Cca 35 % VÚ – nevyhovující chemický stav Omezit znečištění z bodových, čištěných zdrojů P, N Omezit difůzní zdroje – volné výpusti, oddělovače Omezit plošné zdroje – zemědělství, hlavně N

18

19

20

21

22

23 Přehled vypouštěného a zpoplatněného znečištění u zpoplatněných zdrojů

24 emisní standard reálně vypouštěné znečištění limit pro poplatky NEK – limit pro povrchové vody 2 1 0,2 (3) 0,01 - 0,15 Celkový fosfor ČOV nad 10000 EO BAT 1,5 BAT

25 ukazatel limit NV 61/2003 10-100t EO limit NEK typově specifická hodnota limit poplatků stávající limit poplatků nový ČOV nad 10000EO 2013 CHSK902640 31 RASND4701200 NL2530 Pcelk20,150,02 -0,1530,2 - 10,9 NamonND0,23 0,03 – 0,23 152 - 33 Ncelk1561 - 620-10,1 AOXND0,0250,20,060,035 HgND0,00010,002 CdND0,00070,01

26

27

28

29

30 CO UMÍ SOUČASNÁ, BĚŽNÁ TECHNOLOGIE MECHANICKO- BIOLOGICKÝCH ČOV Odstranit průměrné znečištění komunálních odpadních vod v parametru CHSK na úroveň 25 – 35 mg/l Odstranit průměrné znečištění komunálních odpadních vod v parametru BSK5 na úroveň 2,5 – 5,0 mg/l Odstranit průměrné znečištění komunálních odpadních vod v parametru Ncelk. na úroveň 5,0 – 8,0 mg/l Odstranit průměrné znečištění komunálních odpadních vod v parametru N–NH4. na úroveň 0,5 – 3,0 mg/l Odstranit průměrné znečištění komunálních odpadních vod v parametru Pcelk. na úroveň 0,2 – 1,0 mg/l ING. JAN FOLLER, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST

31 Při zpoplatnění všeho, co bylo vypuštěno v roce 2013, by to vypadalo takto: Pcelk. : 1257 tun 377 mil. Kč N amon. : 1994 tun/ ČOV/ 199 mil. Kč AOX : 90 tun 45 mil. Kč Celkem : 620 mil. Kč Stočné 2014 cca 18 000 mil. Kč VHI cca 1000 000 mil. Kč Dividendy 2014 cca 1400 mil. Kč

32 Sazby pro výpočet poplatku za vypouštěné množství odpadní vody

33 Sazba současná Sazba nová Nárůst Poplatek za objem Kč/m³0,10,20,1 Voda balastní a srážková vůči splaškové %100 Dopad do ceny včetně balastních a srážkových vod Kč/m³0,20,40,2 Dopad do ceny včetně DPH 15 % Kč/m³ 0,230,460,23

34 Odpadní voda § 38 Definice odpadních vod ve smyslu vodního zákona Vymezení oblasti „ nakládání“ s odpadními vodami tj. vypouštění do vod povrchových či podzemních na základě povolení a splnění jeho podmínek. V souvislosti s novelou zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. § 2 Působnost zákona (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2) v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy 61), 2) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 61) Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů., Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

35  Směsi srážkových a odpadních vod, odlehčovací komory jednotné kanalizace, vymezení jejich konstrukce a funkce vyhláškou.  Likvidace odpadních vod z jímek pouze vývozem na ČOV a možnost účinné kontroly  Nutnost narovnání vnímání ceny likvidace odpadních vod  Rozšíření vypouštění odpadních vod do vod podzemních, velikostní omezení, vázáno na přijetí zpřísněných hodnot N a MB v novele NV 416/2010 Sb.  Omezení ohlašování dle § 38 přes ISPOP a pro velikost shodnou s VH bilancí dle § 22 vodního zákona (6000 m3/rok)

36 Nebezpečné látky  Přehlednější vymezení vztahu prioritních a nebezpečných látek  Definice vyjmenovaných zvláště nebezpečných závadných látek ve vztahu k příloze 1 vodního zákona, NV a § 16 (vypouštění do kanalizace) – povoluje nově VPÚ kraje.

37 Odpadní vody Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody vznikající při provozování skládek a odkališť nebo během následné péče o ně, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.. Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se rozumí zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro likvidaci splašků, musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu.

38 ( 3) Odvádí - li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací 10a), stávají se srážkové vody vtokem do této kanalizace vodou odpadní. (4) Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící vody užité na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. Za odpadní vody se dále nepovažují srážkové vody z dešťových oddělovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, které stanoví vodoprávní úřad v povolení.

39 Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace odpadní vody s jejím následným odvozem na čistírnu odpadních vod podle odstavce 8. Odborná způsobilost oprávněných laboratoří se pro rozbory odpadních vod a provádění odběrů vzorků prokazuje osvědčením o akreditaci vydaným podle zákona o technických požadavcích na výrobky 56), osvědčením o správné činnosti laboratoře nebo autorizací k výkonu úředního měření podle zákona o metrologii 57), vztahující se na analytické stanovení relevantních ukazatelů a na odběr požadovaného typu vzorků odpadních vod.

40 8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí je vlastník jímky povinen předložit doklady o vývozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let, ze kterých bude patrno množství vyvezené odpadní vody, datum vývozu, název osoby, jež odpadní vodu odebrala a název čistírny, kde bude odpadní voda zneškodněna. 9) Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné ze staveb pro bydlení nesmí přesáhnout 15 m 3 /den.

41 10) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění a objemu vypouštěných vod m 3 /den.

42 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Novelizace zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.Novelizace poplatků za vypouštění."

Podobné prezentace


Reklamy Google