Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_08 Název materiáluAntropoekologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_08 Název materiáluAntropoekologie."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_08 Název materiáluAntropoekologie AutorJana Lagnerová Tematická oblastBiologie 1 Tematický okruhEkologie Ročník4 Datum tvorbyzáří 2012 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Historický vývoj vztahů člověka a prostředí rod Homo na Zemi cca 2 mil. let 3 základní období ve vývoji vztahů člověka k životnímu prostředí 1) lovecko - sběračské až do mladší doby kamenné rod Homo součástí ekosystémů jako ostatní organismy lidská populace málo početná a rozptýlená pouze ve vhodných oblastech kočovný způsob života živil se lovem a sběrem změny malé, dočasné, vratné, lokální  nevedly k narušení rovnováhy 2) zemědělsko - pastevecké budování trvalých sídel mýcení lesů, půda využita k pěstování plodin domestikace zvířat těžba dřeva (stavba obydlí, dopr. prostředků... těžba a zpracování rud nárůst lidské populace změny větší, trvalé  nevedly k celkovému postižení biosféry

3 3) průmyslové (industriální) asi od 18. stol velké zásahy člověka do přírody rozvoj vědy a techniky intenzivní zemědělství těžba rud, ropy, uhlí,... rozvoj průmyslu stavba komunikací osidlování nových území,.... nárůst lidské populace  změny v prostředí mají globální charakter  výrazně poškozují ekosystémy  vymírá mnoho druhů organismů  ohrožení existence mnoha dalších  rozšiřování nových druhů do biocenóz (možnost přemnožení,...)  pokles obnovitelných zdrojů energie

4 Globální problémy lidstva 1. populační exploze hlavně v rozvojových zemích v hospodářsky vyspělých zemích snížena porodnost, ale prodloužena průměrná délka života, zlepšeno postavení žen, snížena kojenecká úmrtnost, moderní zdravotnictví,.... v současnosti na Zemi cca 6 miliard lidí 2. destrukce životního prostředí znečišťování a ohrožování základních podmínek života - voda, vzduch, půda,... 3. ohrožení samotné existence života v důsledku použití zbraní hromadného ničení 4. surovinová a energetická krize čerpání zdrojů nerovnoměrné - 75% lidí v chudých oblastech čerpá pouze 20% zdrojů 5. problém civilizačních chorob kardiovaskulární choroby, zhoubné nádory, alergie, neurózy, AIDS,... 6. problém klimatických změn zejména zvyšující se koncentrace CO 2 v ovzduší → skleníkový efekt 7. problém vymírání druhů

5 Problematika znečištění ovzduší spojena s unikáním plynných, kapalných a pevných látek do ovzduší = emisí a na zemský povrch dopadajícími imisemi, vznikající reakcemi mezi emisemi nebo složkami vzduchu a vznikem smogu = směs emisí a imisí, tvořící se nad průmyslovými aglomeracemi hlavní zdroje znečišťování tepelné elektrárny domácí topné systémy spalovací motory dopravních prostředků,... 1) Plynné emise Oxid siřičitý vznik : spalováním fosilních paliv s vysokým obsahem síry (až 5% v našem hnědém uhlí) - teplárny, elektrárny,... v ovzduší reakcí s kyslíkem a vodou  zředěná kyselina sírová  kyselé deště - pH cca 2 (norm. pH = 4 - 4,5) škodlivé účinky SO 2 : poškození sliznic dých. cest člověka, snížení imunity, rozklad chlorofylu  opad listů (hlavně jehličnanů),...

6 Oxidy dusíku vznik : spalováním fosilních paliv, součást výfukových plynů,... spolupůsobí při vzniku kyselých dešťů, fotochemického smogu, ubývání ozonosféry Oxid uhličitý vznik : při všech spalovacích procesech brání úniku tepla z povrchu Země v atmosféře se za posledních 100 let zvýšil o 30% !!!  skleníkový efekt  tání ledovců, zvýšení mořské hladiny, zaplavení příbřežních pevnin,... Oxid uhelnatý vznik : nedokonalým spalováním, při redoxních dějích,... blokuje krevní barviva, znemožňuje přenos kyslíku,... Olovo vznik : z výfukových plynů mutagenní činitel, toxický pro bílkoviny Freony z chladírenských zařízení, sprejů, při výrobě plastů,... poškozují ozonosféru  zvýšené mn. UV záření

7 2) Pevné emise vznik : při těžbě a zpracování surovin (kámen, uhlí,...) při výrobě cementu, vápna, v hutích, ocelárnách,... způsobují : mechanické znečištění (popílek,...) tvorbu kondenzačních jader  vzrůstá  výskyt mlh, krupobití,... zvýšení výskytu těžkých kovů, hlavně kadmia, rtuti,... 3) Radioaktivní znečištění atmosféry přirozené (kosmické záření, rozpadající se izotopy, radon,...) způsobené lidskou činností - zkoušky jaderných zbraní, jaderná energetika, používání radioizotopů v medicíně,... PERSPEKTIVY ŘEŠENÍ :  snížení spotřeby energie  snížení spalování fosilních paliv  odlučovače popílku  katalyzátory výfukových plynů  elektromobily, lodní přeprava,....  vodní elektrárny, solární, větrná, geotermální energie, e. biomasy,...

8 Problematika znečištění vod problémy hospodaření s vodou rychle stoupající spotřeba pitné i užitkové vody změny vodní režimu - regulace vodních toků, přehrady, meliorace,... znečišťování vody - lokální = přímé vypouštění - plošné - splachy, průsaky,.... I. Znečištění biologické hnijícím organickým odpadem, silážními šťávami, močůvkou, fekáliemi, odpady škrobáren, cukrovarů, nemocnic,... II. Znečištění fyzikální a) tepelné - vypouštěním odpadního tepla z elektráren, hutí... b) radioaktivní - ukládáním radioaktivních odpadů na mořské dno, těžbou a zpracováním uranových rud,... c) mechanické - kaly z průmyslu, odplavenou půdou,...

9 hhs III. Znečištění chemické a) průmyslovými hnojivy - vysoký obsah dusíku, fosforu,...  splachem do vodních toků a nádrží  eutrofizace vod (nadměrné množství základních živin)  přemnožení sinic,...  chybí kyslík pro ostatní organismy  zahnívání vod, odumírání b) ropou a ropnými produkty - tenký filtr na hladině  znemožnění okysličování vody  zahnívání; slepuje srst savců, peří ptáků c) detergenty - tenzidy a fosforečnany z mycích a čistících prostředků; tvoří pěnu  nedostatek O 2, odmašťují peří, působí toxicky d) polychlorovannými bifenyly (PCB) - uvolňují se z nátěrových hmot, mazadel, hydraulických kapalin,...  hromadí se v tukové tkáni organismů  poškozují organismus (toxické) e) těžkými kovy - z imisí, vypouštěných odpadů, ze skládek,...  hromadí se v tělech organismů

10 Problematika znečištění půdy úzké spojení se znečišťováním vody a ovzduší podílí se na něm : zemědělství, stavebnictví, prům. odpady,...  poškozování edafonu, snižování úrodnosti půdy, škodlivé látky se dostávají do těl rostlin, živočichů  člověka Půda ohrožována zejména : nadměrným a nevhodným hnojením nevhodným používáním pesticidů zhutňováním půdy těžkou mechanizací - špatné provzdušnění, vsakování vody erozí - rozrušování a odnos půdy větrem a vodou, urychluje nevhodná orba, pěstování nevhodných plodin, odstranění remízků, mezí,... imisemi - popílek, kyselé deště, těžké kovy, uhlovodíky,... PERSPEKTIVY ŘEŠENÍ :  vhodné používání hnojiv a pesticidů  dodržování agrotechnických postupů  obnova mezí, remízků,.....

11 Problematika odpadů prudký nárůst produkce odpadů, zejména biologicky neodbouratelných (umělé hmoty, ropné látky,....) v ČR v roce 1993 186 mil. tun, z toho komunální odpad (domácnosti, nemocnice, školy, provozovny služeb,...) 4,877 mil. tun to je 472 kg/obyvatel/rok ohrožují půdu, vodu, ovzduší skládky - likvidace „černých“ - hyzdí krajinu, zdroj zápachu, nemoci,.. - budování řízených PERSPEKTIVY ŘEŠENÍ :  bezodpadové a máloodpadové technologie  výrobky s dlouhou životností  třídění a recyklace odpadů - zprcovává se papír, PET lahve, kovy, sklo,...  kompostování nebo zkrmování organických odpadů  spalování za vysokých teplot - spalovny tuhého komun. odpadu  skládkovat na řízených skládkách, jejich zavážení, rekultivace

12 Použité zdroje: Hančová, H. & Vlková, M. Biologie I. v kostce, dotisk 2. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 2003. 112 s. ISBN 80-7200-340-2. Jelínek, J. & Zicháček, V. Biologie pro gymnázia, 7. rozšířené vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. 574 s. ISBN 80-7182-177-2. Šlégl Jiří aj. Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia, 1. vydání. Praha: Fortuna, 2002. 160s. ISBN 80-7168-828-2.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_08 Název materiáluAntropoekologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google