Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

facebook ksr.ef.jcu.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "facebook ksr.ef.jcu.cz."— Transkript prezentace:

1

2 http://ksr.ef.jcu.cz/ facebook www.ef.jcu.cz ksr.ef.jcu.cz

3 Obory katedry strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: Hospodářská politika a správa – Bakalářský studijní obor: Strukturální politika EU pro veřejnou správu denní i dálkové studium pro akademický rok 2014/2015 bez přijímacího řízení… Studijní program: Ekonomika a management – Navazující magisterský obor: Strukturální politika EU a rozvoj venkova denní i dálkové studium

4 Uplatnění absolventů katedry cílem bakalářského studijního oboru je poskytnout znalosti z oblasti řízení organizace a její ekonomiky především ve veřejných službách a státní správě, ale nejen tam „Peníze jsou – i pro Vás i pro rozvoj regionu – jen vědět jak na ně a jaká je filozofie jejich čerpání“

5 Uplatnění absolventů katedry uplatnění studentů má široký záběr: v orgánech a organizacích EU v centrálních orgánech ČR (ministerstva, banky, platební agentury) ve veřejné správě (krajské úřady, regionální odbory apod.) v organizacích ve venkovských oblastech bude práce absolventa zaměřena na management sociálních a ekonomických aspektů v rozvoji regionu a produktivity v rámci multifunkčního zemědělství absolvent tohoto studijního programu bude schopný připravovat projekty žádající finanční podporu ze strukturálních fondů EU a jiných zdrojů veřejných územně správních celků

6 Informace pro zájemce o studium informace pro zájemce o studium – http://www.ef.jcu.cz/education/applicants http://www.ef.jcu.cz/education/applicants průběh a podmínky přijímací zkoušky pro akademický rok 2014/2015 – upravuje Opatření děkana č. 51/2013Opatření děkana č. 51/2013 Magentová kniha – informace pro studující – http://www.ef.jcu.cz/education/studujici/magentka-2013- 2014/magentova-kniha-2013-2014 http://www.ef.jcu.cz/education/studujici/magentka-2013- 2014/magentova-kniha-2013-2014

7 Předpokládané počty přijímaných studentů pro akademický rok 2013/2014 1.Bakalářský studijní obor - prezenční studium: – Strukturální politika EU pro veřejnou správu (SPVS)* - 40 studentů 2.Bakalářský studijní obor - kombinované studium: – Strukturální politika EU pro veřejnou správu (SPEU)* - 40 studentů *obor bude otevřen při minimálním počtu 20 studentů, u bakalářského studijního oboru bez přijímacího řízení

8 Státní závěrečná zkouška Bakalářské studium – Management (povinný předmět) – Regionální ekonomika (povinný předmět) – Ekonomie (povinně volitelný) – Podnikání v regionu (povinně volitelný) Navazující magisterské studium – Regionální management (povinný předmět) – Ekonomie (povinný předmět) – Projektování venkovské krajiny (povinný předmět) – Management (povinně volitelný) – Finanční řízení podniku (povinně volitelný) – Venkov v environmentálních souvislostech (povinně volitelný)

9 Den otevřených dveří 17. 1. 2014 Hlavní informační blok – začátek v 9:00, 11:00 a 13:00 hod. – Aula JU (Bobík) – cca 60 minut Seznámení s Ekonomickou fakultou JU – RNDr. Renata Klufová, Ph.D., proděkanka pro studium EF JU Možnosti studia v zahraničí – Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy EF JU Spolupráce s praxí a uplatnění studentů Ekonomické fakulty JU – Ing. Radim Dušek, Kariérní centrum EF JU Nabídka celoživotního vzdělávání na Ekonomické fakultě JU – Ing. Veronika Ježková, Ph.D., vedoucí Centra celoživotního vzdělávání EF JU Jak se studuje na Ekonomické fakultě očima studentů vyšších ročníků - zástupci studentského fóra a studentského klubu EF JU

10 Den otevřených dveří 17. 1. 2014 Podrobné informace o oborech – od 10:00, 12:00 a 14:00 hod.– Aula JU (Bobík) + pavilon učeben „F“ – AULA JU (Bobík) Obchodní podnikání – UČEBNA F1 Ekonomická informatika, Finanční a pojistná matematika – UČEBNA F2 Strukturální politika EU pro veřejnou správu, Strukturální politika EU a rozvoj venkova – UČEBNA F3 Účetnictví a finanční řízení podniku – UČEBNA F4 Řízení a ekonomika podniku – UČEBNA F5 Katedra jazyků – informace o výuce jazyků na EF JU – UČEBNA F6 Podmínky a termíny přijímacího řízení, SCIO

11 Jak na to?

12 Přijímací zkoušky Bakalářský studijní obor SPVS: – pro školní rok 2014/2015 bez přijímacího řízení Navazující magisterský obor SPEU: – pro školní rok 2014/2015 přijímací zkoušky z ekonomie a regionálního projektování a managementu Jaké máte možnosti ovlivnit vaše pořadí? – příklad - Písemné testy z přijímacího řízení do ak. r. 2013/2014 – http://www.ef.jcu.cz/education/applicants http://www.ef.jcu.cz/education/applicants

13 Pořadí uchazečů ovlivňuje studijní průměr ze studia na střední škole – u aktuálně maturujících uchazečů o studium se průměr počítá z 1. pololetí aktuálního školního roku a výročních vysvědčení třech jemu bezprostředně předcházejících roků studia – u ostatních uchazečů o studium je průměr počítán z výročních vysvědčení posledních 4 ročníků studia výsledky národních srovnávacích zkoušek (SCIO) z obecných studijních předpokladů – uchazeč doloží získaným certifikátem společně s přihláškou ke studiu (originál nebo úředně ověřenou kopii) další činnost uchazeče v souladu se zaměřením vybraného studijního oboru – státní jazykové zkoušky, jazykové certifikáty, úspěšná účast v celostátních a mezinárodních soutěžích či olympiádách) – tyto aktivity, resp. originály dokladů či úředně ověřených kopií o nich, musí uchazeč doložit společně s přihláškou ke studiu

14 Přihlášky termín pro podání přihlášek: do 31. března 2014 na tiskopisech „Přihláška ke studiu na vysoké škole” správnost údajů uvedených v přihlášce musí být ověřena střední školou nebo úředně (výsledky studia na střední škole) 1 obor = 1 přihláška

15 Důležité termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 do 31. 3. 2014 je třeba: – podat přihlášku – doložit certifikát o úspěšném absolvování testu NSZ – OSP – doložit doklady o úspěšně absolvovaných školních a mimoškolních aktivitách (olympiády, mezinárodní soutěže, jazykové certifikáty apod.) 23. – 24. 4. 2014 – zasedá přijímací komise 29. – 30. 4. 2014 – budou zveřejněny výsledky splnění podmínek pro přijetí/nepřijetí 5. – 6. 5. 2014 – bude rozesláno rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí nebo informace o splnění/nesplnění podmínek pro přijetí** 30. 6. 2014 – mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o nástup ke studiu (tzv. návratka***) u přijatých uchazečů – mezní termín pro zaslání potvrzení zájmu o zařazení do pořadí pro případné přijetí v případě uvolněných míst u nepřijatých uchazečů 7. – 8. 7. 2014 – termín možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacího řízení

16 Přihlášky ke studiu součástí zaslané přihlášky musí být doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši Kč 500,- http://www.ef.jcu.cz/education/applicants číslo účtu 104725778/0300 u ČSOB České Budějovice variabilní symbol: 6020112 konstantní symbol: 0379 specifický symbol: rodné číslo uchazeče účel platby - vyberte: přihláška ke studiu, žádost studenta...

17 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "facebook ksr.ef.jcu.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google