Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESPON Projekt 2.3.1 Aplikace a dopady ESDP v členských státech EU Zkušenosti účastníka mezinárodního projektu ESPON Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESPON Projekt 2.3.1 Aplikace a dopady ESDP v členských státech EU Zkušenosti účastníka mezinárodního projektu ESPON Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního."— Transkript prezentace:

1 ESPON Projekt 2.3.1 Aplikace a dopady ESDP v členských státech EU Zkušenosti účastníka mezinárodního projektu ESPON Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje, Brno Listopad 2007

2 EVROPSKÉ PERSPEKTIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE - ESDP Dokument schválený v květnu 1999 ministry zodpovědnými za územní plánování v Postupimi Formulovaná politika ekonomické a sociální soudržnosti, zachování přírodního i kulturního dědictví a vyvážené soutěže v evropském prostoru Integrace evropského prostoru pomocí rozšíření nadnárodní dopravní infrastruktury, ekologické obnovy restrukturalizovaných průmyslových a těžebních ploch a pozitivních změn ve venkovských regionech Hlavní územní politické cíle EU formulované v ESDP: Polycentrický územní rozvoj a nový vztah mezi městem a venkovem Rovnost v dostupnosti infrastruktury a vědomostí Prozíravá péče o přírodní a kulturní dědictví

3 Cíle projektu: zpracování strategie (metodiky) pro hodnocení využití ESDP na úrovni EU a v členských státech zohledňující cíle ESDP, které zdůrazňují nutnost územní vyváženosti a polycentrismu, vertikální a horizontální koordinace a prostorové integrace empirické hodnocení dopadu ESDP na EU a jednotlivé členské státy, včetně relevantních politických dokumentů a strategií zpracovaných pro regiony a metropolitní areály hodnocení významu prostorové integrace v teorii a praxi v teorii a v praxi s ohledem na využití ESDP hodnocení využití politických cílů ESDP ve vybraných měřítcích jako např. program Interreg III formou případových studií doporučení pro případnou revizi ESDP zahrnující rozšířený evropský prostor zajištění důsledné koordinace s ostatními výzkumnými projekty ESPON zmíněnými v programu

4

5 Nordic Centre for Spatial Development (Nordregio), SWEDEN (vedoucí partner) EuroFutures, Stockholm, SWEDEN Institute for Spatial Planning (IRPUD) Dormund, GERMANY Katholieke University Leuven, Leuven, BELGIUM Austrian Institute for Spatial Planning (ÖIR) Vienna, AUSTRIA Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies (OTB) Delft, NETHERLANDS PhDB Consultant, Brussels, BELGIUM Politecnico di Torino, Torino, ITALY Spatial Development and Research Unit (SDRU) Aristotle University of Thessaloniki, GREECE University of Liverpool, Liverpool, UK Partneři

6 AUREX, Bratislava, SLOVAKIA ETH, Zürich, SWITZERLAND Institut for Social Sciences (ICS) Lisbon, PORTUGAL Stanis³aw Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization (IGSO), Warsaw, POLAND National Institute for Regional and Spatial Analysis (NIRSA), Maynooth, IRELAND RKK, Budapest, HUNGARY UMS 2414 RIATE, Paris, FRANCE Department of Geography, University of Valencia, SPAIN Faculty of Civil Engineering, University of Maribor, SLOVENIA Institute of Spatial Planning (UUR) Brno, CZECH REPUBLIC Subdodavatelé

7 Časový harmonogram projektu: Etapa 0: Přihláška k projektu a příprava k výběrovému řízení Leden 04 – výzvy – vyhlášení projektových námětů Únor 04 – ved. Partner (Nordregio) oslovil vybrané instituce z šetřených zemí Březen 04 – zpracování identifikačního dokumentu – profilu partnera (status, zakládací listina, bankovní údaje, kontakty, statutární zástupce, hlavní profesní působnost, počet a profesní struktura zaměstnanců včetně jazykových znalostí, technické a softwarové vybavení, přehled prací a publikací na téma blízké projektu, profesní profil osob do projektu zapojených, prohlášení o neexistenci konfliktu zájmů a platební schopnosti, finanční kalkulace, příslib spolupráce v případě úspěchu nabídky Nordregio). Nordregio navíc předložil návrh metodiky zpracování

8 Časový harmonogram projektu Duben 04 – Nordregio získal přísliby 29 partnerů a subdodavatelů ke spolupráci na projektu Duben 04 – přihláška k účasti ve výběrovém řízení Květen 04 – Nordregio postupuje ve výběrovém řízení do užšího výběru Červen 04 – Nordregio zpracoval návrh, stručný obsah a časový harmonogram projektu V dramatickém a několikrát prodlužovaném závěrečném výběru získává Nordregio oprávnění ke zpracování tohoto prestižního projektu

9 Etapa 1 Literární rešerše a pracovní hypotézy Hlavní zpracovatel: Politecnico di Torino Termín: Listopad 04-Leden 05 Vědecký přehled Přehled strategií Metodologický přehled Pracovní hypotézy

10 Etapa 2 – Metodologie and zásady pro zpracování Hlavní zpracovatel: Nordregio Time: Listopad 04-březen 05 Zásady pro zpracování národní zprávy Indikátory Zásady pro zpracování studie na úrovni EU Výběr případových studií Zásady pro zpracování případových studií

11 Etapa 3 –Aplikace ESDP v členských zemích EU Zpracovatel: Nordregio Termín: březen – listopad 05 Vyhodnotit a zpracovat 29 srovnatelných národních zpráv Sběr dat Zpracování 20-30 případových studií

12 Zpracování národní zprávy, ing. arch. Josef Markvart CSc., Struktura národní zprávy Legislativní prostředí ESDP v ČR a plánovací kompetence na úrovni NUTS 1 – NUTS 5 Na kterých úrovních (NUTS 1 – 5) Leží nejvýznamnější plánovací kompetence z hlediska aplikace ESDP Typ dopadů ESDP (instituce, plán. strategie, plán. praxe, územní a regionální rozvoj), různost dopadů v rámci území ČR Hlavní dokumenty ovlivněné ESDP (Zákon o územním plánování a stavebním řádu č.183/2006 Sb., Politika územního rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí 2004, Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR, Národní rozvojový program ČR) Který z principů ESDP se nejvýrazněji projevil (Akční program z Tampere, přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce, strukturální fondy, program Urban aj.)

13 Zpracování národní zprávy, ing. arch. Josef Markvart CSc., Celková charakteristika aplikace ESDP v ČR Explicitní, implicitní, sekundární, žádná) Které aspekty ESDP byly aplikovány a jak (vertikálně, horizontálně, prostorově) – vyplněná matice

14 Zpracování případové studie – Přeshraniční management říčních krajin (Dolní Pomoraví a Podyjí), ing. Igor Kyselka CSc., Cílem případové studie byla demonstrace účinků ESDP na nástroje a procedury určitého regionu Mezinárodní projekt s cílem vytvoření nadrezortního, interdisciplinárního dokumentu stanovujícího optimální péči a využívání různých typů říčních krajin (ved. Partner IÖR Dresden) Stručný popis území a plánovacích specifik (režim CHKO, MAB a Světové dědictví UNESCO) Hlavní dopady principů ESDP (instituce, plán. strategie, plán. praxe, územní a regionální rozvoj) v řešeném území (společná zemědělská politika, environmentální politika, ochrana a rozvoj přírodního dědictví jako aspekt rozvoje, kreativní péče o kulturní krajiny, management vodních zdrojů, strategie pro venkovská území, efektivní a udržitelné využívání infrastruktury). Uvedené dopady byly dokumentovány na konkrétních příkladech z řešeného území

15 Zpracování případové studie – Přeshraniční management říčních krajin (Dolní Pomoraví a Podyjí), ing. Igor Kyselka CSc., Které aspekty ESDP byly aplikovány a jak (vertikálně, horizontálně, prostorově) – vyplněná matice Dotazník zjišťující využití ESDP v ČR na celostátní, regionální i lokální úrovni (rozesláno 9, návratnost 1)

16 Etapa 4 –Aplikace ESDP na úrovni EU Hlavní zpracovatel: OTB Delft Termín: Březen - listopad 05 Vyhodnocení horizontální integrace strategií EU policies Vyhodnocení Interregu jako jednoho z prvků aplikace ESDP

17 Etapa 5 – Konečná analýza a shrnutí Aplikace ESDP v členských zemích EU Hlavní zpracovatel: Nordregio Termín: Srpen 05 - únor 06 Křížová analýza národních studií (zpracování typologií a map dokládajících aplikaci a účinky ESDP) Celkové výsledky

18 Etapa 6 – Zpracování strategických doporučení Hlavní zpracovatel: Nordregio Termín: listopad 05 - duben 06 Návrhy strategických doporučení a diskuse o nich Workshop ke zlepšení strategických doporučení Diskuse o strategických doporučeních s různými investory

19 Etapa 7 – Propagace výsledků a závěrečná koordinace Hlavní zpracovatel: Nordregio Time: říjen 04- srpen 06 Interní koordinace projektu – zaslání konceptu závěrečné zprávy partnerům a subdodavatelům k připomínkám Publikace výsledků

20 Přehled výstupů 1. dílčí zpráva ( příp.1.+2. dílčí zpráva) březen 2005 2. dílčí zpráva (příp. 3. dílčí zpráva) prosinec 2005 Závěrečná zpráva květen 2006

21 Celkové shrnutí - závěry ESDP sehrál v procesu evropské integrace a rozšíření EU významnou roli Z průzkumu dosavadní a současné aplikace ESDP v ČR vyplývá, že některé principy ESDP již nejsou aktuální a Evropa potřebuje nově formulovanou prostorově plánovací koncepci (Územní agenda EU, Lipská charta o udržitelných evropských městech - schválen 2007 v Lipsku) Projekt ESPON 2.3.1. Aplikace ESDP v členských státech EU pro tyto dokumenty poskytl důležité podklady

22 Aplikace a dopady ESDP v členských státech EU DĚKUJI ZA POZORNOST ! Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje, Brno www.uur.cz kyselka@uur.cz 542 423 146www.uur.czkyselka@uur.cz


Stáhnout ppt "ESPON Projekt 2.3.1 Aplikace a dopady ESDP v členských státech EU Zkušenosti účastníka mezinárodního projektu ESPON Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního."

Podobné prezentace


Reklamy Google