Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požární prevence Zjišťování příčin vzniku požárů Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PP 06, 08 Zpracováno: 1.1.2012 Zpracoval: mjr. Ing. Patrik PIRKL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požární prevence Zjišťování příčin vzniku požárů Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PP 06, 08 Zpracováno: 1.1.2012 Zpracoval: mjr. Ing. Patrik PIRKL."— Transkript prezentace:

1 Požární prevence Zjišťování příčin vzniku požárů Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PP 06, 08 Zpracováno: 1.1.2012 Zpracoval: mjr. Ing. Patrik PIRKL

2 Zjišťování příčin vzniku požárů O co se jedná – zjišťování příčin vzniku požárů (dále jen „ZPP“) je jednou z forem výkonu státního požárního dozoru v souladu se zákonem o požární ochraně s vyhláškou o požární prevenci. Účel – ZPP se provádí především za účelem zjištění příčiny vzniku požáru, jinak řečeno se zjišťuje proč začalo hořet. Výsledky ZPP se využívají pro následnou prevenci před opakovaným vznikem požáru nebo naopak jako podklad pro postih v případech zjištění porušení právních předpisů na úseku požární ochrany.

3 Požár Požárem je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Za požár se také považují výbuchy směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem. Závažný požár je požár (vyjma požáru v souvislosti s dopravní nehodou), u kterého došlo nebo se předpokládá, že došlo k usmrcení 3 a více osob, ke zranění 7 a více osob, a u kterých je skutečná nebo předpokládaná výše škody 20 mil. Kč a vyšší. Požár se základní evidencí je požár přírodních porostů (i v prostoru lesních pozemků), odpadů, demolic a vraků vozidel, vznícení potravin při vaření a vznícení sazí v komíně, pokud nevznikne škoda na majetku a nedojde k rozšíření požáru, k usmrcení či zranění osob nebo jejich přímému ohrožení.

4 Průběh výkonu ZPP Kdo to dělá - HZS kraje zajišťuje ZPP nepřetržitě prostřednictvím vyšetřovatelů požárů základních a ostatních (dableři) v souladu s Plánem pohotovostí a služeb. Jak se to dělá – nejprve se provede ohledání požářiště, odeberou se vzorky, vyslechnou se případní svědci, stanoví se ohniska a možné příčiny vzniku požáru.

5 Ohniska požáru Svědecké ohnisko - je to co viděla osoba, která požár jako první zpozorovala; Požární ohnisko - je místo s největším poškozením požárem; Kriminalistické ohnisko - je místo vzniku požáru.

6 Odběr vzorků Vyšetřovatel požáru je za účelem zjištění příčiny požáru oprávněn odebírat vzorky a žádat o jejich technické expertízy (např. elektrotechnické, chemické a další). O odběru vzorku se sepisuje protokol. Vyšetřovatel je může žádat o spolupráci Technický ústav požární ochrany, chemickou laboratoř nebo jiný ústav. Vyšetřovatel je rovněž oprávněn žádat o provedení expertízy či znalecké zkoumání příslušnou odbornou složkou Policie ČR.

7 Technický ústav požární ochrany TÚPO, ulice Písková 42, 143 00 Praha 4 – Modřany Zajišťuje nepřetržitě expertizní činnost výjezdové skupiny Územně příslušné OPIS informuje a vysílá TÚPO k provedení expertizní činnosti u závažných požárů, pokud se určený vyšetřovatel požárů a příslušník výjezdové skupiny TÚPO na výjezdu nedohodnou jinak.

8 Technický ústav požární ochrany TÚPO - oddělení zjišťování příčin vzniku požárů zajišťuje činnosti: Zpracování požárně technických charakteristik neznámých látek Identifikace neznámých látek za pomocí metody plynové chromatografie Zpracování elektrotechnických expertíz Zpracování odborných vyjádření

9 Technický ústav požární ochrany Dostaví-li se na místo požáru, odebírá výrobky nebo vzorky a zjišťuje potřebné informace pro účely expertizní činnosti. Vždy spolupracuje s určeným vyšetřovatelem požáru a příslušníky PČR. Neúčastní-li se úkonů prováděných na místě požáru, přebírá výrobek nebo vzorek od žadatele pouze v požadovaném obalu a s příslušnou dokumentací „Žádost o provedení požárně technické expertizy“ a „Protokol o odběru výrobku nebo vzorku“. Na základě odebraných (dodaných) výrobků nebo vzorků a zjištěných skutečností, provádí expertizní činnost, jejímž výsledkem je odborné vyjádření nebo znalecký posudek, které jsou součástí spisu o požáru. Vyhodnocuje vědeckou metodou soustředěné údaje. V případě potřeby realizuje rekonstrukci požáru.

10 Chemická laboratoř Chemické laboratoře jsou: CHL Třemošná, CHL Kamenice, CHL IOO Lázně Bohdaneč, CHL Tišnov, CHL Frenštát pod Radhoštěm CHL provádějí v rozsahu svého vybavení: rychlá detekce a identifikace chemických látek a bojových otravných látek; kvalitativní a kvantitativní analýza odebraných vzorků životního prostředí emitujících záření gama, beta a alfa a identifikace radioaktivních látek; zabezpečení radiačního monitorování k zajištění radiační ochrany osob v místě zásahu; zajištění činnosti radiačních monitorovacích skupin; a další dle svých možností.

11 Příčina vzniku požáru Vyšetřovatel požárů stanoví možné verze vzniku požáru a na základě šetření, výslechů a výsledků technických expertíz provede jejich důkladný rozbor, kterým vyloučí verze nepotvrzující zjištěné poznatky a potvrdí tu jednu konečnou verzi – příčinu, která zapadá do všech bodů šetření požáru.

12 Dokumentace o požáru Vyšetřovatel požáru musí ke každému požáru (s výjimkou požárů se základní evidencí a požárů dopravních prostředků způsobných dopravní nehodou) zpracovat dokumentaci o požáru. Dokumentace o požáru obsahuje: Záznamový list Spis o požáru Údaje zadané do SSU Zpráva o zásahu Další podklady pro vyšetřování požárů, které byly využity ke zpracování odborného vyjádření (např. protokol o ohledání místa činu, protokoly o podání vysvětlení a výslechy svědků od PČR apod.).

13 Spis o požáru Spis o požáru obsahuje: odborné vyjádření, fotodokumentace (videozáznam), situační plánek nebo náčrt místa požáru, jiné dokumenty.

14 Odborné vyjádření V odborném vyjádření je uvedeno: místo a doba vzniku požáru, osoba, u které požár vznikl, popis objektu, příčina vzniku požáru včetně možných verzí, okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby, vyplývající z ověřené projektové dokumentace, následky požáru - předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby, počet uchráněných a evakuovaných osob a výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu, porušení předpisů o požární ochraně, jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru, závěr, podpisová doložka a podpis.

15 Spolupráce s P ČR Existuje – Dohoda o součinnosti mezi Policií České republiky a Hasičským záchranným sborem České republiky. Dohoda byla uzavřena v roce 2005 za účelem zajištění koordinovaného postupu při vyšetřování požárů na území České republiky.

16 Zásady spolupráce HZS ČR a P ČR Při získání informace o požáru se útvary navzájem informují cestou operačních středisek. Jestliže zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že není vyloučeno podezření ze spáchání trestného činu, provede policista opatření v souladu s trestním řádem. Probíhá-lina místě hasební zásah, mohou policisté vstupovat na místo jen se souhlasem velitele zásahu. Policisté při vyšetřování požáru spolupracují s vyšetřovatelem požáru.

17 Zásady spolupráce HZS ČR a P ČR V zájmu objektivního zjištění všech okolností požáru je bezpodmínečně nutná vzájemná součinnost a koordinace činností mezi policisty a vyšetřovateli požárů. Policisté umožňují vyšetřovatelům účast na jejich poradách týkajících se požáru, při provádění úkonů, ohledání místa činu, výslechu svědků, obviněných apod. a přihlížejí k jejich návrhům vč. prizvání potřebných specialistů. Policisté a hasiči se vzájemně informují o zajištěných stopách a o uzavření jednotlivých případů. Dochází k vzájemnému předávání zjištěných informací a zpracovaných písemností.

18 Předávaná dokumentace Policista předává vyšetřovateli požárů opisy příp. výpisy z protokolů o ohledání místa činu, výslechu svědků, závěrů technických zkoumání a posudků a další písemnosti mající vztah k požáru. Vyšetřovatel požárů předává policistům odborné vyjádření zpracované k požáru.

19 HZS ČR a pojišťovny V roce 2002 byla uzavřena Rámcová smlouva o spolupráci mezi ČR – Ministerstvem vnitra a Českou asociací pojišťoven. Na základě této smlouvy poskytují vyšetřovatelé požárů vyjádření k požáru za účelem likvidace pojistné události. Vyjádření se předává budˇ přímo poškozenému nebo pojišťovně na základě písemného zmocnění poškozeného. Obsahem vyjádření jsou informace: popis požáru, adresa, majitel a uživatel, popis objektu, datum a čas vzniku požáru, následky požáru, příčina vzniku požáru a případné porušení právních předpisů.

20 Prosba Prosba na velitele zásahu a zasahující příslušníky. Snažit se ohnisko požáru (místo, kde začalo hořet nebo místo s největším stupněm poškození) co nejméně poškodit a zachovat pro možnost ohledání vyšetřovatelem požárů. Ohnisko požáru rozebrat, uklidit až po provedení ohledání a domluvě s vyšetřovatelem požárů.

21 Použitá literatura: Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci Dohoda o součinnosti mezi Policií ČR a HZS ČR ze dne 28.6.2005 Pokyn č.3 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 14.1.2011, kterým se stanoví postup Hasičského záchranného sboru ČR při zjišťování příčin vzniku požárů

22 Děkuji za pozornost. Dotazy a diskuse. Autor: mjr. Ing. Patrik Pirkl HZS Olomouckého kraje KŘ Olomouc Telefon: 950 770 055 Email: patrik.pirkl@hzsol.cz


Stáhnout ppt "Požární prevence Zjišťování příčin vzniku požárů Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PP 06, 08 Zpracováno: 1.1.2012 Zpracoval: mjr. Ing. Patrik PIRKL."

Podobné prezentace


Reklamy Google