Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání partnerů HR klubu dne 25. srpna 2016. Možnosti získání finančních příspěvků v rámci podpory zaměstnanosti Vybraný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání partnerů HR klubu dne 25. srpna 2016. Možnosti získání finančních příspěvků v rámci podpory zaměstnanosti Vybraný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti."— Transkript prezentace:

1 Setkání partnerů HR klubu dne 25. srpna 2016

2 Možnosti získání finančních příspěvků v rámci podpory zaměstnanosti Vybraný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti Společensky účelná pracovní místa ( SÚPM) – vyhrazená Úřad práce může poskytnout zaměstnavateli příspěvek na vytvoření společensky účelného pracovního místa, za předpokladu jeho zájmu přijmout do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání z vymezených prioritních skupin nezaměstnaných osob. Tento příspěvek je určen k plné nebo částečné úhradě vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Příspěvek je poskytován dle aktuálně platných podmínek - v současné době v měsíční výši 4.000 - 16.000 Kč, a to po dobu 6 měsíců.

3 Období realizace projektu od února 2016 do ledna 2019 Cílem projektu je pomoci mladým lidem ke zvýšení jejich konkurence- schopnosti na trhu práce získáním profesní praxe formou hlavního pracovního poměru a dále zaměstnavatelům umožnit získat nové zaměstnance, které si mohou vychovat v souladu se svými požadavky. PRO KOHO JE PROJEKT URČEN? Pro uchazeče o zaměstnání ve věku do 30 let (29 let včetně), s pracovní zkušeností maximálně do 2 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání s délkou evidence nad 3 měsíce a dále zaměstnavatele, kteří se do projektu zapojí vyhrazením pracovního místa pro výkon odborné praxe klientů. CO LZE ZÍSKAT? Zaměstnavateli může být poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníka odborné praxe v rámci příspěvku SÚPM vyhrazené po dobu min. 6 měsíců. Maximální měsíční výše příspěvku na jedno podpořené pracovní místo je 16 000,- Kč (náklady na mzdy vč. odvodů za zaměstnance). Ve vybraných případech lze dále získat příspěvek na poměrnou část mzdy mentora, který bude dohlížet na odbornou část výkonu praxe. Záruky pro mladé v Jihočeském kraji

4 Projekt „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ Období realizace projektu od února 2016 do ledna 2019 posílit komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných úřadem práce v oblasti volných pracovních míst, rozvoj spolupráce ÚP ČR a zaměstnavatelů na základě navázání užšího kontaktu monitorování potřeb zaměstnavatelů na trhu práce, aktivní vyhledávání volných pracovních míst a přispívání ke vzniku nových pracovních míst pomocí cílené nabídky využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, získávání aktuálních a jednotných podkladů pro analýzy trhu práce v regionech (monitoring zaměstnavatelů, analýzy volných pracovních míst, struktura zaměstnanosti, agenturní zaměstnávání, zahraniční zaměstnanost atd.)

5 Informace trhu práce k zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem ČR, občanem EU/EHP a Švýcarska, ani jeho rodinným příslušníkem. Cizincem je i osoba bez státní příslušnosti, pokud není rodinným příslušníkem občana EU/EHP a Švýcarska nebo rodinným příslušníkem občana ČR. Cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, mají z hlediska zaměstnávání stejné právní postavení jako občané České republiky, tzn. že při výběru zaměstnání nejsou omezováni s výjimkou některých povolání, kde podle právních předpisů platných na území ČR se vyžaduje státní občanství. Občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník nepotřebuje pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání, zaměstna- neckou kartu nebo modrou kartu. Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem EU, může vstoupit na trh práce bez povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo modré karty, pokud obdrží od MV povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka EU, nebo se prokáže dokladem o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU.

6 Zaměstnavatel může cizince zaměstnávat pouze tehdy, pokud tento cizinec v souladu se zákonem o zaměstnanosti má: - platné povolení k zaměstnání od příslušné krajské pobočky ÚP a platné povolení k pobytu, nebo -zaměstnaneckou kartu nebo -modrou kartu. Volný vstup na trh práce mají i cizinci (§98 a § 98a zákona o zaměstnanosti) – jedná se např. o cizince: a) s povoleným trvalým pobytem na území ČR, c) kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu, d) jejichž výkon práce na území ČR nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce (předpokladem je, že výkon práce se může realizovat vždy maximálně do 7 dnů s tím, že další doby pracovní činnosti se načítají až do výše 30 dnů za kalendářní rok),

7 f) kteří se na území ČR soustavně připravují na budoucí povolání (jedná se o studenty, kteří studují formou denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazyk. zkoušky nebo formou prezenč. studia na vysokých školách …….. g) vyslaní na území ČR v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě EU, h) kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, kteří jsou rodinnými příslušníky cizinců s dlouhodobým pobytem nebo trvalým pobytem na území ČR, l) kteří jsou absolventi škol, kteří získali vzdělání na území ČR na středních nebo vyšších odborných školách nebo vysokoškolské vzdělání na akreditovaných školách v souladu se školským zákonem a zákonem o vysokých školách, o) kteří jsou vysláni na území ČR zahraničním zaměstnavatelem výlučně za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace tohoto cizince potřebných k výkonu jeho práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území ČR (tzv. zácvik). V těchto případech rozhodne vláda, kdy může být cizinec vyslán k české právnické nebo fyzické osobě. Doba pobytu nesmí přesáhnout 6 měsíců (§ 98a zákona o zaměstnanosti a §178b odst. 4 zákona o pobytu cizinců).

8 Informační povinnost zaměstnavatele § 87 ZoZ Zaměstnavatel, který přijme do zaměstnání cizí státní příslušníky, nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byli cizí státní příslušníci vyslání na území ČR k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, jsou povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušnou KrP a to nejpozději v den nástupu všech přijatých cizích státních příslušníků k výkonu práce (§ 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti). O ukončení výkonu práce cizích státních příslušníků nebo ukončení jejich vyslání je zaměstnavatel povinen podat písemnou informaci nejpozději do 10 kalendářních dnů příslušnou KrP (§ 87 odst. 3 zákona o zaměstnanosti). http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam K 30.9.2015 bylo na KoP Strakonice evidováno 71 vydaných platných povolení k zaměstnání cizinců, -z toho 24 povolení bylo vydáno cizincům, kteří plní běžné úkoly pro družstvo jako členové družstva, -dále 25 povolení bylo vydáno cizincům za účelem zaměstnání sezónního zaměstnance (max. doba 6 měsíců), -a 10 cizincům bylo vydáno povolení k zaměstnání jako duální povolení k výkonu SVČ držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem SVČ. k 30.9.2015 registroval KoP Strakonice 1 901 informací o nástupu zaměstnance či vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje povolení k zaměstnání na území ČR (§ 87 zákona ZoZ).

9 Zaměstnanecká karta - ZamK http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka ZamK může být vydána jako duální doklad. V takovém případě opravňuje svého držitele k pobytu i výkonu zaměstnání po dobu delší než 3 měsíce a je vydávaná na konkrétní VPM, které je vedeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných v režimu ZamK (dále jen „centrální evidence ZamK“). Vydávání ZamK je v kompetenci Ministerstva vnitra. VPM obsaditelným v režimu ZamK se rozumí pracovní místo: a) které odpovídá parametrům § 38 zákona o zaměstnanosti, b) které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho nahlášení KrP, c) které není pracovním místem úředníků územních samosprávných celků a pracovním místem zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu, d) s jehož zařazením do centrální evidence ZamK udělil zaměstnavatel souhlas, e) u kterého nabízená měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nesmí být nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy (bez ohledu na rozsah práce nesmí být nižší než částka stanovená jako měsíční minimální mzda pro plný pracovní úvazek), f) u něhož týdenní pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu bude činit minimálně 15 hodin.

10 Projekt „Režim Ukrajina“ Tento projekt je novinkou (MPO a HK) a jeho cílem je umožnit českým firmám zaměstnávat středně a nízko kvalifikované ukrajinské pracovníky zrychleným režimem. 1. personální poptávku nahlásíte na ÚP → po 30 dnech možnost získání zaměstnanecké karty 2. ukrajinského(ké) uchazeče na Vámi požadovanou profesi (projekt vylučuje profese s vysokou kvalifikací), pokud je toto pro Vaši společnost problém, kontaktujte JHK 3. při splnění výše uvedeného doručte na JHK (osobně, mailem, poštou, DS..): a) žádost zaměstnavatele o zařazení do Režimu Ukrajina b) povinné přílohy Kontakt na JHK: rezimukrajina@jhk.cz

11 Projekt POVEZ II Informace: Pro velký zájem a nutnost zachování rozložení celkové alokace přímé podpory v projektu dochází k dočasnému pozastavení příjmu žádostí k 23.8.2016. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je 1. čtvrtletí roku 2017.

12 Novinky POVEZ II a změny oproti předchozím projektům na vzdělávání zaměstnanců je zavedena 15 % spoluúčast zaměstnavatele na vzdělávací aktivitě zaměstnavatel nepředkládá výsledovku, nejsou preferovány žádné obory činností podle CZ-NACE dokládají se bezdlužnosti, které nesmí být k datu podání žádosti starší 30 dnů zapojení potencionálních zaměstnanců (nástup do pracovního poměru nejdéle 1 den před podáním vyúčtování) zaměstnanci pouze na pracovní smlouvu (ne DPČ ani DPP) bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+ vzdělávání musí začít do 6 měsíců od schválení žádosti maximální délka vzdělávání max. 18 měsíců,odborné jazykové kurzy max. – 6 měs. žádosti lze podávat i elektronicky přes datovou schránku zaměstnavatel bude povinen umožnit zaměstnanci vyplnit dotazník na PC bude sledováno % účasti na kurzu – pokud nesplní 80 %, nebude vzdělávací aktivita uhrazena

13 Novinky POVEZ II nový systém bodování jednotlivých hodnotících kritérií, popis a váha kritérií je přílohou manuálu zaměstnavatel bude svoji činnost a potřebu školení popisovat přímo v žádosti dohody s jednotlivými zaměstnanci jsou nahrazeny podpisem všech v 1 formuláři s názvem Seznámení se zařazením do projektu organizace poskytující sociální služby nemohou z tohoto projektu čerpat. Podobně zaměřený projekt by měl být spuštěn po jiné linii v období 6-9/2016 nelze školit jakékoliv obecné kurzy, ať již IT kurzy, obecné jazykové kurzy nebo tzv. měkké dovednosti. Nelze také školit kurzy v oblasti bezpečnosti práce vyplývající ze zákoníku práce  limity: 1 zaměstnavatel max. 500 000 Kč měsíčně, resp. 6 000 000 Kč ročně (souhrnně za celý projekt v případě poboček ve více krajích),  1 zaměstnanec max. 29 700 Kč měsíčně (v souhrnu za všechny vzdělávací aktivity),  mzdový limit max. 176 Kč na 1 hodinu za 1 zaměstnance (více nekalkulovat ani do žádosti),  jazykové vzdělávání je možné podpořit výhradně na odbornou terminologii spjatou s pracovní pozicí zaměstnance a max. po dobu 6 měsíců vcelku.

14 UoZ po výkonu trestu odnětí svobody – možnosti pracovní integrace Poradenské služby, vedoucí k aktivizaci a motivaci k vyhledávání zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům a tvorba pracovních míst, pro získání pracovních zkušeností (zejména pracovních dovedností a návyků). Realizované nástroje APZ:  Rekvalifikační programy  Veřejně prospěšné práce  Společensky účelná pracovní místa - vyhrazená Realizovaná spolupráce KoP Strakonice:  Personální a vzdělávací společnost DP WORK s.r.o.  Probační a mediační služba Strakonice

15 Děkuji za pozornost. Ing. Naděžda Tejmlová vedoucí oddělení trhu práce, kontaktní pracoviště Strakonice T: 950 162 705 E: nadezda.tejmlova@st.mpsv.cznadezda.tejmlova@st.mpsv.cz Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Českých Budějovicích


Stáhnout ppt "Setkání partnerů HR klubu dne 25. srpna 2016. Možnosti získání finančních příspěvků v rámci podpory zaměstnanosti Vybraný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google