Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence při práci s dětmi a mládeží Volný čas dětí a mládeže Prevence kriminality dětí a mládeže, programy sociální prevence Problematika resilience.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence při práci s dětmi a mládeží Volný čas dětí a mládeže Prevence kriminality dětí a mládeže, programy sociální prevence Problematika resilience."— Transkript prezentace:

1 Prevence při práci s dětmi a mládeží Volný čas dětí a mládeže Prevence kriminality dětí a mládeže, programy sociální prevence Problematika resilience

2 Volný čas dětí mládeže- patří sem odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti, dobrovolné vzdělávání a dobrovolná společensky prospěšná činnost. Z hlediska dětí a mládeže nepatří do volného času doba strávená ve vyučování.

3 Volnočasové aktivity Důležitá položka kvality života jedince, Silný vliv na formování osobnosti (snažíme se toho využít při práci s dětmi a mládeží)

4 Vliv na výběr má: – situace v rodině, – materiální možnosti, – rodiče a jejich vztah k trávení volného času, – dostupnost zařízení pro volný čas, a další. Z hlediska vlivu na jedince je dělíme na: – negativní (krádeže, vandalismus, braní drog) – pozitivní.

5 Základní funkce volnočasových aktivit: Výchovně vzdělávací funkce – formování osobnosti, rozvíjí se schopnosti, potřeby a zájmy. Často vznik praktických zkušeností potřebných pro život. Zdravotní a psychologická funkce – vliv zdraví duševní a tělesné, vliv na denní režim. Sociální funkce – navázání nových vztahů a kontaktů Preventivní funkce – předcházení poruchám chování a emocí (´´kdo si hraje nezlobí´´).

6 Zařízení pro výchovu mimo vyučování Střediska pro volný čas dětí a mládeže Domovy mládeže Školní družiny (232 000 dětí) Školní kluby (27 000 dětí) Základní umělecké školy Tělovýchovné a sportovní spolky (25 % dětí) Občanská sdružení a další nevládní organizace pracující s dětmi a mládeží (19% dětí) - (např. Junák, Pionýr, YMCA) Jazykové školy Další instituce - např. zařízení ústavní a ochranné výchovy (např. dětské domovy), kulturní zařízení, zařízení sociálních služeb – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (viz výše), aj.

7 Střediska pro volný čas dětí a mládeže – např. DDM (široká nabídka zájmových činností) a stanice zájmových činností (zaměřeny na konkrétní zájmové činnosti). Domovy mládeže - pro žáky SŠ, kteří nestudují v místě svého bydliště. Zajišťují jim vedle stravování a ubytování také hodnotné využívání volného času. Zájmové činnosti nejsou povinné. Školní družiny – pro děti na 1. stupni ZŠ v době, kdy jsou jejich rodiče ještě v zaměstnání, široká nabídka činností, hl. odpočinkových, rekreačních, zájmových a činností spojených s přípravou na vyučování.

8 Školní kluby - pro žáky druhého stupně základní školy. Funkce jako školní družiny, ale činnosti jsou rozdílné, zásadně na principu dobrovolnosti. Nabídka aktivit by měla být natolik různorodá, aby si každý mohl vybrat činnost podle vlastního přání. Základní umělecké školy- rozšiřování dovedností a schopností v hudební, hudebně-pohybové, výtvarné nebo literárně-dramatické oblasti. Tělovýchovné a sportovní spolky - rozvíjí fyzickou kondici, odolnost psychickou i fyzickou. Některé mají vekou tradici (Sokol, Orel, atd.)

9 Občanská sdružení a další nevládní organizace pracující s dětmi a mládeží (19% dětí) - (např. Junák, Pionýr, YMCA), různorodá činnost (cestování, sport, tábornictví, kultura, zájmové technické činnosti, společensky prospěšné aktivity atd.) nezastupitelný výchovný efekt, patří sem církve a církevní spolky (např. salesiánská střediska). Činnost nevládních organizací lze považovat za základní prvek v procesu budování občanské společnosti. Jazykové školy - zajišťují vzdělávání v oblasti cizích jazyků.

10 Prevence kriminality dětí a mládeže, programy sociální prevence Sociální prevence - soubor opatření, jimiž se předchází sociálnímu selhání (hl. kriminalitě, toxikomanii, prostituci, alkoholismu, sebevražednému jednání, gamblerství, bezdomovectví, sektářství, nezaměstnanosti, xenofobii, rasismu, sociálnímu parazitisms, předčasně ukončené povinné školní docházce, těhotenství ve věku nižším 15 let, násilí.)

11 Prevence Primární – je cílena na celou populaci. – podpora prosociálních postojů a chování (ne zákazy a varování) – podmínkou je nízkoprahovost (psychologicky, finančně i místně mládeži přístupná). – zapojení především rodiny tak, aby umožňovala dítěti smysluplné trávení volného času – často využívá příkladného vlivu vrstevníků.

12 Sekundární (indikovaná) – pro osoby se zvýšeným rizikem sociálního selhání, případně osoby, u nichž už k selhání dochází, ale jeho míra se ještě nedá indikovat. – jde zejména o včasné zajištění odborné pomoci a úzdravy, – důležitá je nízkoprahovost. Terciální – měla by se provádět u osob, u kterých již k selhání došlo. – snaží se zabránit recidivě a minimalizovat sociální handicap. Sekundární a terciální prevence zahrnuje práci s rodinou (podpora adekvátního fungování rodiny) a samotným dítětem (individuální či skupinová terapie) a je zajišťována např. SVP, poradnami, krizovými centry aj.

13 Přehled principů a ukázek preventivních programů: předškolní programy pro děti – cíl: připravit na školní docházku děti, které by jinak ve škole mohli selhávat (nácvik sociálních a hyg. dovedností, rozvoj dovedností potřebných ve škole – úchop tužky, apod.) programy určené rodičům – spíše v zahraničí, mají pomoci posílit rodičovské dovednosti programy vázané na školu – každá škola má povinně program prevence sociálně patologických jevů (vytváří školní preventista)

14 vrstevnické programy – peer programy, vyškolení vrstevníci působí na spolužáky komunitní programy – programy nabízející skupinám rizikové mládeže smysluplné využití volného času programy podporující uplatnění mládeže na trhu práce – zaměřují se na dokončení vzdělání a nalezení zaměstnání V rámci programů sekundární a terciální prevence vznikly alternativní tresty (místo odnětí svobody dohled, trest obecně prospěšných prací apod.), programy, které využívají k působení dobrovolníky (projekt LATA, blíže na www.lata.cz), aj.www.lata.cz

15 Problematika resilience Resilience = schopnost vypořádat se stresem a nepřízní osudu, odolnost osobnosti vůči poškození Faktory

16 Tabulka resilience- rizikové a ochranné faktory kontrola (protektivní faktory)iniciátory (spouštěče, rizikové faktory) osobnostní systém: pozitivní orientace na školu pozitivní orientace na vlastní zdraví netolerantní postoje vůči sociopatogenním jevům osobnostní systém: malé očekávání úspěchu nízké sebehodnocení obecná beznaděj týkající se života

17 charakteristiky prostředí: pozitivní vztahy s dospělými modely chování přátel, které odpovídají společenským normám vnímaná silná sociální kontrola a sankce za přestupky charakteristiky prostředí: silnější orientace na vrstevníky než na rodiče modely problémového chování přátel systém chování: zapojení do prosociálních aktivit jako je např. dobrovolná práce systém chování: malá školní úspěšnost, odejití ze školy pro neúspěch

18 Zdroje: DUNOVSKÝ J.,DYTRICH Z., MATĚJČEK Z. a kol., Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Praha: Grada, 1995. ISBN- 80-7169-192-5 KOUKOLÍK F., Vzpoura deprivantů. Praha: Galén, 2006. ISBN 978-80-7262-410-2 MATOUŠEK O., KROFTOVÁ A., Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-771-X MATOUŠEK O.: Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0 MATOUŠEK O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 2003. ISBN 80-86429-19-9 MUSIL, L. "Ráda bych Vám pomohla, ale...": Dilema práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004, ISBN 80-903070-1-9. PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. 229 s. ISBN 80-7178-295-5 ŘÍČAN P., KREJČÍŘOVÁ d., a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1049- 8 SAK, P., SAKOVÁ, K. Mládež na křižovatce. Praha: Svoboda Servis. 2004. ISBN 80-86320-33-2. ŠOLCOVÁ I. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2947-3 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3 VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál 2007. ISBN 80-7367-342-8 VOJTOVÁ, V., Kapitoly z etopedie 1. MU Brno, 2004. ISBN 80-210-3532-3 www.lata.cz www.sos-ub.cz www.viod.cz www.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Prevence při práci s dětmi a mládeží Volný čas dětí a mládeže Prevence kriminality dětí a mládeže, programy sociální prevence Problematika resilience."

Podobné prezentace


Reklamy Google