Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2015/2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2015/2016."— Transkript prezentace:

1 Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2015/2016

2 Přihlášky Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy V prvním kole je umožněno uchazeči podat dvě přihlášky Tiskopisy přihlášek lze stáhnout na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni- vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore nebo na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni- vzdelavani/vyhlaseni-pilotniho-overovani-organizace- prijimaciho-rizeni http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni- vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatorehttp://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni- vzdelavani/vyhlaseni-pilotniho-overovani-organizace- prijimaciho-rizeni na webových stránkách SŠ nebo v prodejnách SEVT

3 Přihlášky Zákonný zástupce vyplní první stranu přihlášky Druhou stranu, kde je uveden prospěch, vyplňuje a potvrzuje ZŠ prostřednictvím třídního učitele – kontrola do 19. 2. 2016 u VP Přihlášku necháte potvrdit lékařem, pokud to SŠ požaduje Zákonný zástupce uvede den, kdy se chce uchazeč zúčastnit přijímací zkoušky ( pokud se v dané SŠ přijímací zkouška koná)

4 Přihlášky K přihlášce můžete přiložit další doklady podle kritérií pro přijetí SŠ ( zprávu z PPP nebo SPC, potvrzení o sportovní nebo kulturní činnosti, diplomy, umístění v soutěžích apod.) Termíny podání přihlášek: u oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří nejpozději do 30. listopadu 2015 u ostatních oborů vzdělávání nejpozději do 15. března 2016

5 Možnosti vyplnění formuláře Použití dvou originálních formulářů Jeden originál formuláře + kopie ( oba musí být opatřeny originálními podpisy a razítky) Elektronické vyplnění formuláře – vytisknout 2 krát, opět originály podpisů a razítek Jedna školy – dva různé obory vzdělávání – podat 2 přihlášky ( pro každý obor proběhne zvlášť přijímací řízení)

6 Obecná pravidla pro vyplnění termínů přijímací zkoušky Školy pouze s pokusným ověřováním– jen test ČJ + M centrálně zadávané – termín se nevyplňuje Školy s pokusným ověřováním a zkouškami zadávanými ředitelem SŠ – centrálně zadávaný test ČJ, M + vlastní zkouška – vyplňuje se termín jen pro vlastní zkoušku (22.-30.4.2016)

7 Obecná pravidla pro vyplnění termínů přijímací zkoušky SŠ bez pokusného ověřování, pouze s vlastními zkouškami – vyplňuje se termín pro vlastní zkoušky (22.-30.4.2016)

8 Zveřejnění kritérií pro přijetí Ředitel SŠ je povinen zveřejnit termíny konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději: u oborů s talentovými zkouškami – do 31.10.2015, u ostatních oborů do 31.1.2016 Talentové zkoušky probíhají v lednu 2016 I v případě přijetí na obor s talentovou zkouškou je možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu

9 Podávání přihlášek na SŠ Přihlášky doručí zákonný zástupce do uvedených termínů na SŠ buď osobně nebo doporučeně poštou Je vhodné si na SŠ převzít potvrzení o podání přihlášky, při zaslání poštou si uschovat podací lístek

10 Kritéria přijetí na SŠ 1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání 2. přijímací zkouška (vlastní) 3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 4. výsledky centrálně zadávaných testů z ČJ a M

11 Termíny přijímacích zkoušek U oborů s talentovými zkouškami od 2.ledna do 15. ledna 2016 Talentové zkoušky na konzervatoře od 15.ledna do 31.ledna 2016 U ostatních oborů vzdělávání první kolo přijímacího řízení od 22. dubna do 30.dubna 2016 ( v 1. kole nejméně 2 termíny přijímacích zkoušek)

12 Pokusné ověřování – řádný termín 15.4.2016 – čtyřleté denní studium 18.4.2016 – šestileté a osmileté studium Náhradní termíny přijímacích zkoušek( omluva do 3 pracovních dnů): Školy bez pokusného ověřování – stanoví ředitel SŠ do 1 měsíce od konání přijímacích zkoušek Školy s pokusným ověřováním – 13.5.2016

13 Zápisový lístek Zápisový lístek je velmi důležitý doklad, který vydává základní škola zákonnému zástupci vycházejícího žáka Zákonný zástupce jej odevzdá střední škole po úspěšném přijímacím řízení jako potvrzení, že jeho dítě nastoupí v příštím školním roce na tuto SŠ.

14 Zápisový lístek Zákonný zástupce vycházejícího žáka osobně obdrží na jeden školní rok od základní školy prostřednictvím výchovné poradkyně pouze jeden potvrzený zápisový lístek!!!! Zákonný zástupce potvrzuje převzetí zápisového lístku svým podpisem

15 Termíny vydání zápisových lístků ZŠ je povinna vydat zápisové lístky: u oborů s talentovými zkouškami do 30.listopadu 2015 u ostatních oborů vzdělávání do 15.března 2016 ZŠ Lipůvka je vydává u oborů bez talentových zkoušek ve dnech 7. – 8. 3. 2016

16 Zápisový lístek Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů od oznámení (zveřejnění nebo doručení) rozhodnutí o přijetí žáka na SŠ Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou (vzetí zpět je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání) Letos nově – lze přenést zápisový lístek ze školy s talentovou zkouškou na jinou školu i bez odvolání

17 Co bude dál? Po přijímacích zkouškách ředitel SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu pro přijímací zkoušku Je povinen zveřejnit seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup ( webové stránky SŠ) a to alespoň na dobu 15 dnů

18 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení Zveřejněný seznam obsahuje datum zveřejnění – velmi důležité!!!! Ředitel školy nemá povinnost oznamovat úspěšným uchazečům písemně rozhodnutí o přijetí!!!!!! Písemně musí zaslat rozhodnutí o nepřijetí pouze neúspěšným uchazečům

19 V případě přijetí VELMI DŮLEŽITÉ!!!!! Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí musíte doručit na zvolenou SŠ zápisový lístek! Nepotvrdíte-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí!!!!!!

20 V případě nepřijetí – odvolání, další kola přijímacího řízení Do 3 pracovních dnů po zveřejnění/doručení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání Hledejte další možnosti – v dalších kolech je možné podávat neomezený počet přihlášek, je nutné sledovat, které SŠ konají druhé nebo další kolo přijímacího řízení

21 Další kola přijímacího řízení Počet kol přijímacího řízení není omezen Přijímací řízení je zcela v režii střední školy (stanovení počtu volných míst, kritérií, termínů) Do každé přihlášky se vyplní jen jedna škola (jedna kolonka) na rozdíl od prvního kola přijímacího řízení

22 Zdroje užitečných informací www.msmt.cz – přihlášky ke stažení, rejstřík středních škol se všemi obory vzdělávání www.msmt.cz www.jmskoly.cz – po prvním kole přijímacího řízení informace o volných oborech vzdělávání, přehled o situaci v uplynulých letech, seznam SŠ zapojených do pilotního ověřování www.jmskoly.cz www.atlasskolstvi.cz – přehled SŠ a otvíraných oborů s dalšími důležitými informacemi www.atlasskolstvi.cz

23 Podrobnější informace o přijímacím řízení Jsou průběžně zveřejňovány rovněž na webové stránce MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni- skoly-a-konzervatore, případně i na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz, a na www.nuv.cz, www.infoabsolvent.cz, www.uiv.cz. www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni- skoly-a-konzervatorewww.cermat.czwww.nuv.cz www.infoabsolvent.czwww.uiv.cz Dále na webových stránkách jednotlivých krajů a škol.

24

25 Informace k centrálně zadávaným testům Ve všech školách se konají v jednotném čase Konají se z českého jazyka a matematiky Před konáním 15 minut základní informace a rozdání testů Čistý čas konání testu 60 minut Po ukončení 10 min administrace určená na vybrání testů Ilustrační testy zveřejněny na stránkách www.cermat.cz www.cermat.cz

26 Místo konání testů V řádném termínu – uchazeč koná ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako první Pokud tato škola není do pokusného ověřování přihlášena, koná testy ve škole, kterou uvedl v přihlášce ve druhém pořadí, pokud je tato přihlášena do pokusného ověřování

27 Zpracování výsledků zkoušek pokusného ověřování Centrálně ( CERMAT) SŠ obdrží výstupní sestavu s výsledky jednotlivých uchazečů Výsledky musí SŠ obdržet do prvního termínu konání vlastního přijímacího řízení (tj. do 22.4.) Pokud jsou obě SŠ, kam se uchazeč hlásí, zapojeny do pilotního ověřování, dostanou výsledky obě

28 Vzory přihlášek Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ve střední škole v konzervatoři Forma vzdělávání – denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná 1) A Vyplní uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče Příjmení uchazeče Rodné příjmení 3d) Jméno uchazeče 3c) Datum narození Státní občanství Místo narození (stát) Adresa trvalého pobytu OZP 4) (ZPS) Telefon (e-mail) uchazeče ano 1) ne 1) Adresa pro doručování písemností z přij. řízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého bydliště uchazeče Telefon, mobil (e-mail) zákonného zástupce Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu) Ročník SŠ 3) 1. škola: Termín přijímací zkoušky 3b) Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí (v oboru vzdělání Hudba se uvede i příslušný hudební nástroj) Zkrácené studium ano 1) ne 1) 2. škola: Termín přijímací zkoušky 3b) Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí (v oboru vzdělání Hudba se uvede i příslušný hudební nástroj) Zkrácené studium ano 1) ne 1) V dne Podpis uchazeče Zákonný zástupce nezletilého uchazeče 2) Jméno a příjmení (tiskacím písmem): Podpis zástupce Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzděláváníev.č.: Posudkový závěr pro obor vzdělání (uvede se jen kód) Poučení: Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání podle § 46 odst.1 zákona č. 373/2011 Sb. Datum Razítko a podpis lékaře Poznámka: Předkládá se podle § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Lékařský posudek pro přijetí ke vzdělávání se uvádí jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Předkládá se podle § 16 odst. 1 písm. c) vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb.). Rozsáhlejší posudkový závěr lze uvést do přílohy přihlášky. Vysvětlivky:1) Nehodící se škrtněte 2) Podává přihlášku podle § 60 odst. 5 školského zákona 3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího ročníku SŠ (§ 63 školského zákona) 3b) Uvádí se jeden z termínů přijímací zkoušky stanovený ředitelem podle § 60 odst. 2 školského zákona 3c) Popřípadě jména 3d) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU ve střední škole Forma vzdělávání – denní Číslo přihlášky A Vyplní uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče Příjmení uchazeče Rodné příjmení 3d) Jméno uchazeče 3c) Datum narození Státní občanství Místo narození (stát) Adresa trvalého pobytu OZP 4) (ZPS) Telefon (e-mail) ano 1) ne 1) Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého bydliště uchazeče Telefon, mobil (e-mail) zákonného zástupce Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu) Ročník SŠ 3) 1. škola: Zkrácené studium ano 1) ne 1) Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí Termín přijímací zkoušky 3b) 2. škola: Zkrácené studium ano 1) ne 1) Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásíTermín přijímací zkoušky 3b) Vdne Podpis uchazeče Zákonný zástupce nezletilého uchazeče 2) Jméno a přijmení (tiskacím písmem) Podpis zástupce Poznámka: Podpisem přihlášky souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzděláváníev.č.: Posudkový závěr pro obor vzdělání (uvede se jen kód) Poučení: Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání podle § 46 odst.1 zákona č. 373/2011 Sb. Datum: Razítko a podpis lékaře Poznámka: Předkládá se podle § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Lékařský posudek pro přijetí ke vzdělávání se uvádí jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č.211/2010 Sb. Předkládá se podle § 16 odst.1 písm.c) vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb.). Rozsáhlejší posudkový závěr lze uvést do přílohy přihlášky. Vysvětlivky:1) Nehodící se škrtněte 2) Podává přihlášku podle § 60 odst.5 školského zákona 3) Uvádí se v případě přijímání do vyššího než prvního ročníku SŠ (§ 63 školského zákona) 3b) Uvádí se jeden z termínů přijímací zkoušky stanovený ředitelem podle § 60 odst. 2 školského zákona 3c) Popřípadě jména 3d) Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího


Stáhnout ppt "Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2015/2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google