Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo na informace PrF UK, 6. 11. 2013 Mgr. František KORBEL, Ph.D. advokát, partner advokátní kanceláře Největší právnická firma v České republice Klienty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo na informace PrF UK, 6. 11. 2013 Mgr. František KORBEL, Ph.D. advokát, partner advokátní kanceláře Největší právnická firma v České republice Klienty."— Transkript prezentace:

1

2 Právo na informace PrF UK, 6. 11. 2013 Mgr. František KORBEL, Ph.D. advokát, partner advokátní kanceláře Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice (2012) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice (2012) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2012)

3 Ústavní princip publicity správy Listina základních práv a svobod Čl. 17 (politická práva) (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro: - ochranu práv a svobod druhých, - bezpečnost státu, - veřejnou bezpečnost, - ochranu veřejného zdraví a - ochranu mravnosti. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. Čl. 41 (ustanovení společná) (1)Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí. → Právo na informace lze vymáhat přímo Čl. 4 (obecná ustanovení) (4)Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. → Omezení se vykládají restriktivně

4 Mezinárodní záruky práva na informace Všeobecná deklarace lidských práv (usnesení VS OSN, 1948) čl. 19 - svoboda přesvědčení a projevu: zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (120/1976) čl. 19 – Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky, ať ústně, písemně nebo tiskem nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby. Omezení může stanovit zákon, jsou-li nezbytná k: – respektování práv nebo pověsti jiných – ochraně národní bezpečnosti a veřejného pořádku – ochraně veřejného zdraví – ochraně morálky

5 Mezinárodní záruky práva na informace Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992) čl. 10 – svoboda projevu Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Omezení může stanovit zákon, jsou-li v demokratické společnosti nezbytná k: – národní či veřejné bezpečnosti a územní celistvosti – předcházení nepokojům a zločinnosti – ochrany zdraví nebo morálky – ochrany pověsti nebo práv jiných – zabránění úniku důvěrných informací – zachování autority a nestrannosti soudní moci

6 Judikatura ESLP ke svobodě projevu Handyside proti Spojenému království, 1976 Svoboda projevu se vztahuje nejen na informace nebo myšlenky příznivě přijímané či považované za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují: tak tomu chtějí pluralita, tolerance a duch otevřenosti, bez nichž není demokratické společnosti Prager a Oberschlick proti Rakousku, 1995 Prisma Press proti Francii, 2003 Novinářská svoboda také zahrnuje možnost použití určité míry přehánění, nadsázky či dokonce provokace.

7 Ústavní princip ochrany informací Listina základních práv a svobod Čl. 7 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. Čl.10 Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromaž- ďováním, zveřejňováním nebo zneužíváním údajů o své osobě. → Ochrana osobnostních práv Čl. 11 Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. → Ochrana majetkových práv

8 Mezinárodní záruky ochrany informací Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod čl. 8 – ochrana soukromí Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. Výjimky stanoví zákon, jsou-li v demokratické společnosti nezbytné … čl. 1 dodatkového protokolu č. 1 – ochrana vlastnictví Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon → stejně jako u práva na informace nejde o práva absolutní!

9 Sporné oblasti právo osob na informace zájem státu na ochraně informací právo osob na ochranu informací

10 Teorie vážení zájmů Případnou konkurenci dvou základních práv realizovaných dvěma zákonnými normami stejné právní síly sledujícími dva odlišné cíle je na místě vyřešit za použití teorie vážení zájmů tj. zkoumat podle principu proporcionality, jaké přínosy a jaká negativa s sebou nese ta či ona přednost jednomu ze základních práv.

11 Teorie vážení zájmů Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům, Tromsø, 18. 6. 2009, článek 3 odst. 2 Přístup k informacím může být odmítnut, pokud by zpřístupnění informace poškodilo nebo by mohlo pravděpodobně poškodit některý z chráněných zájmů, pokud ovšem v otázce zpřístupnění nepřevažuje veřejný zájem.

12 Teorie vážení zájmů Návrh novely InfZ, MV ČR, 2013, § 12 odst. 2 Pokud důvod zákonem stanovené ochrany informace nepřevažuje nad veřejným zájmem na jejím poskytnutí, povinný subjekt informaci poskytne. Přitom zejména dbá, aby poskytnutím informace nedošlo k nepřiměřenému zásahu do práv nebo oprávněných zájmů osob, jichž se informace týká.

13 Judikatura ESLP k teorii vážení zájmů R. Fressoz a R. Roire proti Francii, 1999 Rozhodujícím kritériem je, zda se informace týkají „otázek veřejného zájmu“ a zda přispívají k jejich veřejné diskusi. Pokud ano, je omezení stěží představitelné. Rozhodně jej nemůže odůvodnit pouhá ochrana soukromí (zejm. u politiků, ale i jiných více či méně veřejně vystupujících osob, jako např. umělců, sportovců, úředníků, špičkových manažerů ad.). Caroline von Hannover proti Německu, 2004 Rozlišuje se, zda má šíření informací myšlenkový přínos k disktovaným otázkám, či zda je vyvoláno pouze bulvárním, příp. úzce komerčním zájmem. V takových případech staví naopak jako vyšší hodnotu ochranu soukromí osob.

14 Nález I. ÚS 517/10 (členství soudců v KSČ) Jestliže je informace součástí veřejné sféry, dopadá na ni základní právo na informace dle čl. 17 Listiny a čl. 10 Úmluvy. Součástí veřejné sféry je to, co může být předmětem legitimního veřejného zájmu. V zásadě na všem, co může souviset s fungováním moci ve státě. Profesionální sféra (a informace o ní) osob působících ve veřejném životě - i soudců - náleží do sféry veřejné, neboť může souviset s realizací soudní moci. Judikatura US k teorii vážení zájmů

15 Test proporcionality v judikatuře Krajský soud v Praze, rozsudky sp. zn. 45 A 4/2012, 45 A 10/2012 (poskytnutí informací o platech úředníků a učitelů z veřejných rozpočtů) 1. Test vhodnosti: co žádost sleduje, je legitimní? 2. Test potřebnosti: lze cíle dosáhnout jinak? 3. Vážení zájmů: význam konkurujících si práv? Potvrzeno NSS 1 As 169/2012, 1 As 142/2012

16 Výkladovézávěry Výkladové závěry 1. Restriktivní výklad důvodů pro omezení základních práv a svobod (shodně viz rozsudky NSS sp. zn. 3 Ads 33/2006, 5 A 119/2001, 6 As 18/2009 aj.) 2. Princip proporcionality 3. „Zdravý selský rozum“

17 Během 90. let neexistuje procesní úprava vyřizování žádostí o informace Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 28/96 (Vladimír Mlynář proti ministru zemědělství o poskytnutí informací) Právo na informace je nepochybně subjektivním právem každého občana. Odmítnout poskytnutí informace je možné pouze v případech zákonem výslovně stanovených. Takové odmítnutí je podle názoru Ústavního soudu rozhodnutím správního orgánu, které podléhá soudnímu přezkumu. → Podpůrně správní řád a správní soudnictví Vývoj právní úpravy v ČR

18 Informační zákony Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („InfZ“) - platnost od 8. 6. 1999 - účinnost od 1. 1. 2000 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí - platnost od 8. 6. 1998 - účinnost od 1. 7. 1998

19 Novelizace InfZ do r. 2010 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 159/2000 Sb., změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 39/2001 Sb.,změna zákona o České televizi 413/2005 Sb.,o ochraně utajovaných informací (doprovodný) 61/2006 Sb.,velká novela InfZ 110/2007 Sb.,zrušení Ministerstva informatiky 32/2008 Sb.,změna zákona o ochraně utajovaných informací 254/2008 Sb., nový zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (doprovodný) 274/2008 Sb.,o Policii ČR (doprovodný) 227/2009 Sb., o základních registrech (doprovodný)

20 Novelizace InfZ po r. 2010 123/2010 Sb., nález Ústavního soudu k poskytování rozsudků 227/2009 Sb., doprovodný zákon k registrům – IČO (§ 14/2) 357/2011 Sb., doprovodný zákon ke zdravotnické reformě (§ 8b) 167/2012 Sb.,doprovodný zákon k novele archivnictví (§ 14/3) 2013 – návrh Ministerstva vnitra

21 § 2 – Povinnost poskytovat informace → povinné subjekty částečné informační povinnosti (1)Povinnými subjekty … jsou: a) st á tn í org á ny b) ú zemn í samospr á vn é celky a jejich org á ny c) veřejn é instituce → povinn é subjekty ú pln é informačn í povinnosti (srov. Rozsudek KS Praha 44 Ca 179/2002: …„ v š e, co maj í, nebo by měly m í t “ ) (2) Povinnými subjekty jsou d á le subjekty, kterým z á kon svěřil rozhodov á n í o pr á vech, pr á vem chr á něných z á jmech nebo povinnostech osob v oblasti veřejn é spr á vy, a to pouze v rozsahu t é to jejich rozhodovac í činnosti.

22 Působnost povinného subjektu Jestliže správní orgán měl v rámci své zákonem stanovené činnosti měl informace objektivně k dispozici, nepochybně se jednalo o informace, které byly v jeho působnosti. (obdobně rozsudek NSS z 7. 5. 2009, 1 As 29/2009) Rozsudek NSS z 29. 7. 2009, 1 A s 98/2008 (1944 /2009 Sb. NSS) Žadatel proti Policii ČR, Správě hl. m. Prahy

23 Judikatura ke státním orgánům 7 As 28/2005 – Hasičský záchranný sbor 2 As 89/2006 – Kancelář prezidenta republiky 2 As 58/2007 – Veřejný ochránce práv 2 As 93/2011 – Státní zastupitelství

24 Judikatura k samosprávným celkům Obecní úřad je třeba považovat za jediný povinný subjekt. Úřad není oprávněn odložit žádost o informaci se zdůvodněním, že se nevztahuje k jeho působnosti, pokud se tato žádost týká činnosti jiného odboru či složky téhož obecního úřadu, než byla adresována. Rozsudek NSS z 28. 3. 2008, 3 As 13/2007 (2202/2011 Sb. NSS) (žadatel proti Kraj. úřadu Olomouckého kraje)

25 III. ÚS 671/02 – VZP, III. ÚS 686/02 – FNM 5 As 30/2004 – státní fondy 7 Ca 238/2004 – DP hl. m. Prahy, a. s. (1 As 114/2011) 9 Ca 186/2005 – Ředitelství silnic a dálnic ČR I. ÚS 260/06 – Letiště Praha, s. p. 8 As 57/2006 – FC Hradec Králové, a.s. 9 As 29/2007 – Národní památkový ústav 2 Ans 4/2009 – ČEZ, a. s. 4 As 40/2010 – Základní a mateřská škola Psáry KS Brno 62 A 26/2012 – CHAPS, s.r.o. → neustále extendující výklad Judikatura k veřejným institucím

26 Zařazení pod instituci veřejnou nebo soukromou musí vyplývat z převahy znaků, jež jsou pro ni typické; kritéria: 1.vznik, 2.zřizovatel, 3.ovládání, 4.dohled, 5.účel Státní podnik Letiště Praha byl zřízen státem, jeho orgány jsou vytvářeny státem, stát vykonává dohled nad jeho činností, a plní veřejný účel; způsob založení kombinuje soukromoprávní postup dle obchodního zákoníku, leč obsahuje i schvalovací proces v rámci orgánů výkonné moci a celkově velkou míru ingerence státu. Nelze než uzavřít, že výrazně převažují znaky svědčící o veřejné povaze státního podniku Letiště Praha, a proto je namístě přijmout závěr, že se jedná o instituci veřejnou. Nález Ústavního soudu I. ÚS 260/06 (Letiště Praha, s. p.)

27 § 2/3 – Vztah k jiným zákonům Zákon se nevztahuje na poskytování informací:  které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, nebo  jejichž poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací, upravuje zvláštní zákon 1b). → teorie komplexní právní úpravy (srov. III. ÚS 156/02) = použije se pouze zvláštní zákon X jiné právní úpravy = zvláštní normy se použijí přednostně, ve zbytku se použije podpůrně InfZ

28 Vztah k jiným zákonům Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že je třeba důsledně odlišovat případy, kdy se při poskytování informací vůbec nepostupuje dle InfZ (§ 2 odst. 3 tohoto zákona), a případy, kdy se postupuje podle InfZ a zvláštní zákon obsahuje pouze některé zvláštní normy. Rozsudek NSS z 17. 6. 2010, 1 A s 28/2010 ( 2128/2010 Sb. NSS) Žadatel proti Technické správě komunikací hl. města Prahy

29 Zákon o obcích (krajích, hl.m.Praze) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 16/2 písm. e): „Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet a pořizovat si výpisy z rozpočtu obce závěrečného účtu obce usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva usnesení rady obce, výborů a komisí“ Rozsudek NSS z 27. 6. 2007 6 As 79/2006 (1342/2007 Sb. NSS) Zákon o obcích tyto osoby opravňuje mj. k nahlížení do úplné a originální podoby zápisů ze zasedání zastupitelstva obce. V tomto ohledu jde o lex specialis k InfZ, neuplatní se tu omezení dle InfZ

30 Neveřejná jednání § 101 zákona o obcích „Rada obce se schází ke svým schůzím dle potřeby, její schůze jsou neveřejné.“ Rozsudek NSS z 22.12.2005 6 As 40/2004 (711-12/2005 Sb. NSS) Neveřejnost schůze rady obce neomezuje sama o sobě právo na informace ohledně projednávaných skutečností. Při poskytování informací je třeba zajistit zákonem stanovenou ochranu informací podle InfZ; to neplatí, pokud občan obce požaduje informace, k nimž má dle § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích zaručen plný přístup.

31 Judikatura k neveřejným jednáním Nemožnost účastnit se jednání komise nelze vykládat tak, že jednotlivci nemají právo na informace o výsledku tohoto jednání. Důvodem neveřejnosti jednání je snaha o vytvoření pracovního prostředí, v němž by mohli členové komise volně bez jakéhokoliv omezení probírat údaje obsažené v nabídkách uchazečů o veřejnou zakázku… nikoli omezení práva na informace. Rozsudek NSS z 17. 6. 2010, 1 A s 28/2010 ( 2128/2010 Sb. NSS) Žadatel proti Technické správě komunikací hl. města Prahy

32 InfZ a správní řád Nahlížení do spisů ve správním řízení podle správního řádu je realizací procesního práva. Právo na informace dle InfZ je prostředkem realizace hmotného práva, přičemž z ničeho nelze dovodit, že jej nemůže využít i účastník řízení, z něhož má být informace poskytnuta. Rozsudek NSS z 13. 12. 2006, 5 As 3/2006 Žadatel proti Krajskému úřadu JMK

33 Přístup dle InfZ Nahlížení dle SpŘ Okruh oprávněných osob → všichni Rozsah informací → informace po vyloučení chráněných informací dle InfZ utajované informace osobní údaje obchodní tajemství informace o majetkových poměrech informace chráněné § 11 a dle dalších zákonů, např. bankovní tajemství zvláštní skutečnosti aj. Okruh oprávněných osob → pouze: účastníci řízení zástupci účastníků řízení osoby, které prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod Rozsah informací → všechny

34 § 2 – Názory a nové informace Důvodová zpráva: Toto ustanovení nemá zužovat právo na informace, ale zamezit žádostem mimo sféru zákona – např. o právní analýzy, hodnocení či zpracování smluv a podání. Takovou povinnost mohou stanovit zvláštní zákony (např. § 139 SpŘ - předběžná informace). Pokud již ale povinný subjekt určitý dokument vypracoval, je povinen jej poskytnout. Toto ustanovení nebrání ani vyhovět žádostem o výtahy z databází či části dokumentů. (4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

35 § 2 – Názory a nové informace Usnesení MS Praha 10 Ca 238/2004 (769/2006 Sb. NSS): Ministerstvo spravedlnosti nemá v působnosti podávat výklad právních norem ani zaujímat odborná teoretická stanoviska k jejich aplikaci Rozsudek NSS 5 A 68/2000 (119/2004 Sb. NSS) – znalecký posudek konzultanta MZdr: Ministerstvo zdravotnictví nemá v působnosti podávat občanům informace o jejich zdravotním stavu

36 § 2 – Názory a nové informace Rozsudek NSS 7 A 3/2002 – správní žaloba ČSÚ Za právní názor nelze považovat již existující oficiální výstup povinného subjektu. Omezení se vztahuje pouze na žádosti o jeho vypracování. Rozsudek NSS 1 As 107/2011 (2493/2012 Sb. NSS) – zápis z porady metodiků FŘ a MF: Výluka v § 2 odst. 4 InfZ se týká pouze názorů povinného subjektu, které dosud nebyly formálně zaujaty. Nedopadá na případy, kdy jeho názory již byly zachyceny na jakýkoliv nosič.

37 Judikatura k veřejným zakázkám Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek není názorem povinného subjektu, nýbrž podkladem pro výběr nejvhodnější nabídky. Zpráva představuje výstup určité etapy činnosti povinného subjektu, který musel být v průběhu zadávacího řízení vytvořen, objektivně existuje a povinný subjekt ho má k dispozici. Rozsudek NSS z 17. 6. 2010, 1 A s 28/2010 ( 2128/2010 Sb. NSS) Žadatel proti Technické správě komunikací hl. města Prahy

38 (1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá a) fyzická i b) právnická osoba, která žádá o informaci. (žádost nemusí být odůvodněna!) (2) Možností dálkového přístupu je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací 2). § 3 – Základní pojmy

39 (3) Informace = jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejm. obsah záznamu. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. (5) Zveřejněná informace = informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejm. na Internetu. (6) Doprovodná informace = informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech). – viz § 12 § 3 – Základní pojmy

40 Judikatura k pojmu „informace“ Každá žádost o informace z konkrétního dokumentu, se považuje za žádost o posky- tnutí celého informačního obsahu dokumentu, pokud sama výslovně neomezuje předmět žádosti pouze na určitou část dokumentu. Rozsudek NSS z 22. 12. 2005, 6 As 40/2004 (711- 12/2005 Sb. NSS) Žadatelka v. město Černošice Rozsudek NSS z 28. 3. 2006, 8 As 34/2005 Žadatel v. Ministerstvo kultury Nejvyšší správní soud považuje žádost o kopii zápisů ze schůze rady města za jednoznačnou žádost o informace v těchto zápisech obsaženou.

41 Poskytování smluv Informací podle InfZ není selektivní sdělení obsahu smlouvy, nýbrž text smlouvy v její celistvosti jako takový. Jestliže žadatel požádal o poskytnutí informace kopií smlouvy je povinný subjekt povinen pořídit fotokopii, případně jinak hodnověrným způsobem poskytnout žadateli obsah smlouvy v kompletní podobě. Rozsudek NSS z 7. 5. 2008, 1 As 17/20098 (1627/2008 Sb. NSS) Transparency Int. ČR, o.p.s. proti ŘSD ČR

42 § 4 – Způsoby poskytování informací (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli a) na základě žádosti → postup dle § 13–17 b) zveřejněním → postup dle § 5, § 6, § 18

43 § 4 – Formáty poskytování informací (2) Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Zveřejněna musí být i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno. → např..pdf,.jpg,.txt,.rtf,.odt,.docx… („otevřené“ formáty) (3) Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle žádosti. (Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk, pokud by taková změna byla nepřiměřenou zátěží). (5) Pokud je to možné, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.

44 Žádost o „celý spis“ Žadatel o informaci má nepochybně právo žádat o informace v libovolném rozsahu – tj. například vyžádat si i kopii celého správního spisu. Je však povinností povinného subjektu prověřit, zda požadovaný materiál neobsahuje informace, na které se vztahují zákonná omezení. Rozsudek NSS z 29. 7. 2009, 1 As 98/2008- 148 (1944/2009 Sb. NSS) Žadatel proti Policii ČR, správě hl. m. Prahy

45 Poskytování informací mezi orgány Jde o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.??? NE! Nejde o uplatňování subjektivního práva, ale o projev součinnosti podle: -§ 8 SprŘ -§ 34 ZSDP, 58 DŘ -51a celního zákona -apod.

46 § 6 – Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci (1) Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. (2) Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne. (nepodařilo se novelizovat)

47 § 7 – Ochrana utajovaných informací Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy 4) označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. 4) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. - formální a materiální znaky - nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací - oblasti utajení - stupně utajení V-D-T-PT - způsob označování - přezkum

48 Ochrana zvláštních skutečností § 27 Zvláštní skutečnosti (1) Orgány krizového řízení označují krizové plány a ostatní listiny, nosná média a jiné materiály obsahující zvláštní skutečnosti slovy "Zvláštní skutečnosti" nebo zkratkou "ZS". (7) Jestliže právnická nebo fyzická osoba žádá orgán krizového řízení o informaci podle zvláštního právního předpisu, 20) přičemž požadovaná informace je označena jako zvláštní skutečnost a žadatel k této informaci nemá oprávněný přístup, povinný subjekt žadateli tuto informaci neposkytne. 20) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. příklad rozšíření důvodů ochrany informací dle InfZ zvláštním zákonem – zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon):

49 § 8a – Ochrana osobních a osobnostních práv Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu 4a). 4a) Například § 11 až 16 občanského zákoníku, § 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. - reakce na čl. 10 Listiny - hmotné právo na ochranu osobnosti, soukromí a osobních údajů - souhlas a zákonné licence dle § 5 odst. 2, § 9 ZOOÚ ! - veřejně přístupné registry dle § 5 odst. 5 InfZ ! - procesní postup dle InfZ - minimalizace zásahů do práv - anonymizace - omezení dle § 8b InfZ

50 Judikatura k ochraně osobních údajů Pokud jde o rozsah, v jakém lze odmítnout poskytnutí osobních údajů, Nejvyšší správní soud má za to, že osobním údajům je poskytnuta dostatečná ochrana již jejich znečitelněním v autentickém textu, a proto nelze odmítnout poskytnout celou ucelenou část textu tyto údaje obsahující. Rozsudek NSS z 14. 1. 2004, 7 A 3 /2002 Žadatel v. Český statistický úřad

51 Judikatura k ochraně osobních údajů Jméno a příjmení fyzické osoby v kombinaci s číslem občanského průkazu (z ručně psané kopie knihy návštěv úřadu) není osobním údajem ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. → výrazně kontextový charakter ochrany osobních údajů → dopad teorie vážení zájmů a čl. 4/4 Listiny Rozsudek NSS z 29. 7. 2009, 1 As 98/2008 (1944/2009 Sb. NSS) Žadatel v. Český statistický úřad

52 Osobní údaje profesionálů Jména advokátů, která jsou na základě zvláštního právního předpisu zapsána ve veřejně přístupných seznamech, pokud jsou uvedeny v souvislosti s jejich působností, pro které byla do veřejně přístupných seznamů zapsána, nejsou chráněnými údaji Obdobně to platí pro notáře, soudní exekutory, insolvenční správce, znalce, tlumočníky, daňové poradce, patentové zástupce aj. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. 7. 2009, čj. 13/2008-SOSV-SP Rozsudek NSS z 31. 5. 2012, 9 A ns 5/2012

53 (1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území 4c). (3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. 4c) Například zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a zákon č. 12/2001 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou. § 8b – Příjemci veřejných prostředků

54 Rozsudek Nejvyššího správního soudu z 27. 5. 2011, 5 As 57/2010 Zaměstnanec veřejné správy dostává za svou práci plat, který je mu vyplácen z veřejných prostředků. Je proto ve smyslu § 8b odst. 1„příjemcem veřejných prostředků“. Zákon výslovně stanoví, že výše poskytnutých veřejných prostředků ve spojení se jménem a příjmením osoby, které byly poskytnuty, jsou údaji, které povinný subjekt žadateli poskytne. Nová judikatura k otázkám platu

55 MS Praha 10 A 289/2011 – mzdy managementu ČT MS Praha 5 A 274/2011 – plat vedoucích úředníků KPR NSS 1 As 169/2012 - plat vedoucích úředníků MÚ Benešov NSS 4 As 40/2010 + KS Praha 45 A 4/2012 – odměny učitelů v základní a mateřské škole Usnesení NSS z 28. 2. 2013, 8 As 55/2012 – 23 → postoupeno RS s otázkou na test proporcionality Nová judikatura k otázkám platu

56 § 9 – Ochrana obchodního tajemství (1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím 6), povinný subjekt ji neposkytne. 6) § 17 zákona č. 513/1991 Sb. - definice a charakter obchodního tajemství dle ObchZ - nestačí pouhé označení -pomíjivost -vztah k jiných druhým mlčenlivosti, důvěrnosti, know-how -dohody dle § 271 obchodního zákoníku -vztah k hospodářskému tajemství

57 Definiční znaky obchodního tajemství § 17 obchodního zákoníku (od 1. 1. 2014 § 504 NOZ) Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré: 1. skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy 2. související s podnikem, 3. které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 4. nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, 5. mají být podle vůle podnikatele utajeny a 6. podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. → nutné kumulativní splnění všech podmínek!

58 Judikatura k obchodnímu tajemství Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že aby určitá skutečnost spadala pod rozsah ochrany obchodního tajemství, nestačí ji takto podle § 9 odst. 1 InfZ označit, ale musí splňovat zákonné definiční znaky vymezené § 17 obchodního zákoníku. Rozsudek NSS z 16. 5. 2007, 3 A ds 33 /2006 ( 1272/2007 Sb. NSS) Žadatel proti Všeobecné zdravotní pojišťovně

59 Judikatura k obchodnímu tajemství Jestliže soud ze správního spisu zjistí, že v době rozhodování správního orgánu ve spisu nebylo nic svědčící o tom, že by podnikatel požadovanou informaci označil za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku, pak soud takové správní rozhodnutí zruší. Rozsudek NSS z 27. 2. 2004, 6 A 1 36 /2002 Žadatel proti Ministerstvu vnitra

60 Omezení ochrany obchodního tajemství § 9 odst. 2 InfZ: Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. Nelze chránit: -rozsah využití veřejných prostředků -identifikaci příjemce veřejných prostředků -účel využití veřejných prostředků !

61 Judikatura k obchodnímu tajemství Smyslem úpravy § 9 odst. 2 InfZ je umožnit veřejnou kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Jelikož samotná informace o ceně nevypovídá o tomto způsobu hospodaření, je nutné společně s ní vždy poskytnout alespoň rámcovou informaci o předmětu plnění, za něž se cena poskytuje. Rozsudek NSS z 9. 12. 2004, 7 A 118/2002 ( 654/2005 Sb. NSS) Žadatel proti Ministerstvu dopravy o poskytnutí smlouvy na stavbu Dálnice D 47

62 Omezení ochrany obchodního tajemství Zvláštní předpisy – životní prostředí Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, § 8 odst. 4, 9 porušením obchodního tajemství není zpřístupnění informace označené za obchodní tajemství, pokud: a) se požadovaná informace týká působení provozní činnosti podnikatele na životní prostředí, b) hrozí bezprostřední ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, c) jde o žádost o poskytnutí informace o emisích vypouštěných nebo vyzařovaných do životního prostředí.

63 Omezení ochrany obchodního tajemství Zvláštní předpisy – chemie Čl. 31/6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (tzv. nařízení REACH): Obchodním tajemstvím nemohou být informace, které vypovídají o nebezpečných vlastnostech látky a které se uvádějí v bezpečnostním listu; např.: 1. identifikace a složení látky 2. fyzikální a chemické vlastnosti 3. pokyny pro první pomoc 4. toxikologické informace 5. ekologické informace 6. pokyny pro únik a odstraňování ad.

64 Omezení ochrany obchodního tajemství Procesní předpisy – nahlížení do spisu Závěr poradního sboru ministra vnitra k § 38 SprŘ „Při nahlížení do spisu je třeba podle § 38 odst. 1 správního řádu umožnit účastníkům řízení a jejich zástupcům nahlédnutí i do písemností obsahujících obchodní tajemství, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“ Povinnost mlčenlivosti, která omezuje právo nahlížet do spisu, musí mít veřejnoprávní charakter. obdobně rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 4/1999 (SJS 543/1999)

65 Omezení ochrany obchodního tajemství Procesní předpisy – dokazování Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 371/2005: „Znalec, který se při zpracování znaleckého posudku seznámil s obchodním tajemstvím, je povinen je zachovat.“ Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1874/2004: Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance, s nímž rozvazuje pracovní poměr, s důvody výpovědi, ikdyž obsahují skutečnosti tvořící obchodní tajemství.

66 Ochrana bankovního tajemství § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách: „Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství.“ výjimkou je poskytnutí informací bankovnímu dohledu ČNB, soudu, soudními exekutorům, Policii, NBÚ, správcům daně aj. obdobně § 49 zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB: „Na všechny bankovní operace České národní banky včetně stavů na účtech, které vede, se vztahuje bankovní tajemství.“

67 § 10 - Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení 8) povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. 8) Například § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, § 23 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, § 14 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 24a zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

68 Judikatura k § 10 – prominutí daně Rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 1. 6. 2010, č. j. 5 As 64/2008 – 155 (2109/2010 Sb. NSS) Žadatel proti Finančnímu ředitelství v Plzni Na poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků podle § 8b InfZ, ustanovení § 10 (ochrana důvěrnosti majetkových poměrů) nedopadá. Prominutí daně či jejího příslušenství na základě rozhodnutí vydaného správcem daně je poskytnutím veřejných prostředků podle § 8b InfZ

69 § 11 – Další omezení práva na informace odst. 1 je fakultativní = „může“ „omezit“, nikoli musí odepřít ! jde o správní uvážení, které je nutno odůvodnit ! (1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud: a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností členství v NATO a EU, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

70 Judikatura k „interním informacím“ Za interní pokyn podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. nelze považovat každý akt, který správní orgán takto označí. Rozhodný je vždy obsah konkrétního pokynu nebo jiného aktu. Týkají-li se informace výkonu veřejné správy navenek vůči veřejnosti, nelze je považovat za informace vyloučené z práva na jejich poskytnutí. Rozsudek NSS sp. zn. 5 A s 28 /2007 z 17. 1. 2008 ( 1532/2008 Sb. NSS) Žadatel proti Ministerstvu financí (metodické pokyny „DS“)

71 Judikatura k „interním informacím“ Aplikace§ 11/1a) je podmíněna splněním dvou podmínek: V prvé řadě je to možnost subsumovat požadované informace pod hypotézu normy, tj. pojem „vnitřní pokyny“. Povinné subjekty však musí dále uvážit, zda je odepření informací nezbytné a svůj závěr musí řádně odůvodnit. V opačném případě by se jednalo o rozhodování automatické, anebo svévolné, které je nepřípustné. Rozsudek NSS z 17. 2. 2011, 1 A s 105 /2010 Žadatel proti Ministerstvu vnitra (korespondence s StZ)

72 Judikatura k novým informacím Koncept je jen pracovní verzí, přípravným nezávazným nástinem, který se ve výsledku může od verze konečného správního aktu (listiny) i značně lišit. Informací dle § 3/3 InfZ se rozumí veškerý obsah listiny, který vznikl v rámci řádného výkonu veřejné správy, tzn. nejen v rámci pravomoci a působnosti žalovaného, ale také v průběhu takové činnosti, která je v souladu se zákonem. (sporné!) Rozsudek NSS z 21. 5. 2009, 5 A s 68 /2008 Žadatel proti SÚJB (koncept kontrolního protokolu)

73 § 11 – Další omezení práva na informace odst. 2 (obligatorní = neposkytne, tj. nesmí poskytnout) (2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud: a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí → např. podání občanů, žádosti o dotace před přidělením b) ji zveřejňuje v předem stanovených pravidelných obdobích na základě zvláštního zákona až do nejbližšího následujícího období → např. informace zveřejňované ČSÚ, ČNB aj. c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského (výjimka viz § 14a!) → viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském

74 Judikatura k informacím od 3. osob Povinný subjekt se nemůže zprostit své povinnosti poskytnout informace tvrzením, že požadovaný dokument, který je smlouvou, celý obsahuje informace poskytnuté druhou smluvní stranou. Této povinnosti se nezprostí ani doložkou obsaženou v požadované smlouvě, podle níž si strany sjednaly zachovávání důvěrnosti co do obsahu a podmínek. Rozsudek NSS z 3 1. 7. 2006, A 2/2003 (1469 /2008 Sb. NSS; kauza „Ruský dluh“) Žadatel proti Ministerstvu financí

75 § 11 odst. 3 – Informace z kontroly (3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu 11), podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. → jde o informace třetích osob, obdobně jako § 11/2a) Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. → jde o informace povinného subjektu, srov. § 19 11) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně aj.

76 § 11 – Další omezení práva na informace odst. 4 – zvláštní agendy s omezením poskytování informací (4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o: a) probíhajícím trestním řízení → o skončeném viz § 11 odst. 6 b) rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků c) plnění úkolů zpravodajských služeb d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol NKÚ e) činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí → finanční analytický odbor (Ustanovení zvláštních zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena – např. § 8a – 8d trestního řádu ohledně poskytování informací o trestním řízení médiím)

77 Informace o probíhajícím trestním řízení Rozsudek NSS z 1.12.2010, 1 As 44/2010 (2441/2011 Sb. NSS), obdobně 1 As 97/2009 Povinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení poté, co zváží, nakolik je důvod neposkytnutí informace ospravedlněn naléhavou společenskou potřebou. Tou budou pravidelně zájmy uvedené v § 8a a násl. TŘ. (neohrozit objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnit o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, neporušit zásadu presumpce neviny, chránit mladistvé, poškozené aj.)

78 Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") 2b), je-li v držení: a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání b) škol a školských zařízen c) knihoven d) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků e) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory. § 11 – Další omezení práva na informace odst. 5 – omezení poskytování informací

79 (6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. → v opačném případě poskytne! § 11 – Další omezení práva na informace odst. 6 – poskytování informací o skončeném trestním řízení

80 § 12 - Podmínky omezení Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.

81 § 13 – Žádost o poskytnutí informace (1)Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. (2)Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. (3)Ustanovení § 14 až 16a a § 18 platí pouze pro žádosti podané písemně.

82 § 14 – Náležitosti písemné žádosti (1)Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt → objektivně! (2)Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození a adresu. Právnická osoba uvede název, IČO a adresu. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. (3)Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. (4)Neobsahuje-li žádost stanovené náležitosti není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

83 § 14 odst. 5 – Vyřízení žádosti a) nedostatek údajů o žadateli → do 7 dnů vyzvat k doplnění nedoplní-li do 30 dnů → odložit b)nesrozumitelná či příliš obecná žádost informace → do 7 dnů vyzvat k upřesnění; neupřesní-li do 30 dnů → rozhodnout o odmítnutí žádosti c)nedostatek působnosti → do 7 dnů vyrozumět žadatele a žádost odložit d)nerozhodne-li se jinak, informaci poskytnout v souladu se žádostí ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, nebo rozhodnout o odepření informací podle § 15.

84 Přezkoumatelnost odložení žádosti Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.4.2011, č. j. 8 As 51/2010 Sdělení o odložení žádosti o informace z důvodu, že informace nespadá do působnosti povinného subjektu podle § 14/5c) InfZ, je způsobilé zasáhnout do veřejných subjektivních práv žadatele o informaci. Přijetí názoru o nepřezkoumatelnosti takového úkonu by vedlo k absurdním důsledkům. Názor povinného subjektu o vlastní nepříslušnosti v "pouhém" sdělení, by byl konečný a nepřezkoumatelný. Takový výklad je jistě neudržitelný.

85 Lhůta pro vyřízení žádosti Usnesení RS NSS ze dne 28.4. 2009, č. j. 4 As 55/2007 - 84 (1879/2009 Sb. NSS) Povinný subjekt poskytl včas požadované informace, nebo vydal rozhodnutí, kterým žádosti nevyhověl, pokud příslušné písemnosti určené žadateli předal ve stanovené patnáctidenní lhůtě alespoň k doručení. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, § 9 odst. 3 InfŽPZ § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu

86 § 14 odst. 7 – Prodloužení lhůty (7) Lhůtu pro poskytnutí informací může povinný subjekt prodloužit nejvýše o 10 dnů pouze z následujících závažných důvodů: a)vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost b)vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti c)konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

87 § 15 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (1)Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. (2)Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

88 Rozhodnutí o částečném odepření Nevyhoví-li povinný subjekt částečně žádosti o poskytnutí informací, musí se o tom vyslovit výrokem rozhodnutí. Toto omezení musí být odůvodněno. Jinak je rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů. Rozsudek NSS z 19. 2. 2004, 5 A 5/2002 (595/2005 Sb. NSS) Žadatel proti Ministerstvu zdravotnictví

89 § 16 – Odvolání / rozklad (1)Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. (2)Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. (3)Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

90 § 16/4 – Rozhodnutí soudu (4)Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. (= nepřímá novela kasačního principu dle SŘS!)

91 § 16a – Stížnost (1)Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel: a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti podle § 6, b)kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, c)kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, d)který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší licenční odměny podle § 14a odst. 2.

92 Judikatura k ochraně proti nečinnosti Po žalobci nelze spravedlivě požadovat, aby se prve soudně bránil nečinnostní žalobou proti nečinnosti při vyřizování stížnosti a teprve potom proti nečinnosti při vyřizování samotné žádosti o informaci. Takový požadavek by totiž nemohl vést k reálné, účelné a efektivní ochraně ústavně zaručených práv. Rozsudek NSS z 31. 5. 2012, 9 A ns 5/2012 Žadatel proti Obvodnímu soudu pro Prahu 3

93 Výkon rozhodnutí / exekuce Rozhodnutí, které ukládá povinnému subjektu poskytnout informace, je obecně způsobilé pro výkon rozhodnutí či exekuci, pokud je v něm uložená povinnost vymezena dostatečně určitě. Rozhodnutí, které má povahu pokynu ohledně dalšího postupu povinného subjektu, jemuž pouze ukládá povinnost "konat" (nikoli již jak), nevymezuje konkrétní práva ani povinnosti a volba plnění je ponechána na další úvaze povinného subjektu, není materiálně vykonatelné. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2011, sp. zn. 20 Cdo 3922/2009 (žadatel proti statutárnímu městu Karlovy Vary o nařízení exekuce k vymožení informací)

94 § 17 – Rozsah hrazení nákladů (1)Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout - náklady spojené s pořízením kopií, - opatřením technických nosičů dat a - odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. → prováděcí nařízení vlády č. 173/2006 Sb. → sazebník (2)Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.

95 § 17 – Způsob hrazení nákladů (3)V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. (4)Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů. (5)Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti lhůta neběží. (6)Úhrada je příjmem povinného subjektu.

96 Judikatura k hrazení nákladů Úhradu nelze vyžadovat za náklady spojené se zjišťováním, zda požadovaná informace bude vůbec poskytnuta. Rozsudek NSS z 10. 10. 2003, 5 A 119/2001 (74 /2004 Sb. NSS) Žadatel proti Ministerstvu financí o stanovení zálohy 72.320 Kč za zjištění, zda informace nejsou chráněny jako obchodní tajemství

97 § 19 – vztah k povinnosti mlčenlivosti Umožnění přístupu k informacím nebo poskytnutí informací za podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem není porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost uložené zvláštními zákony. 15) 15) 15) Například zákon č. 15/1998 Sb., zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.15/1998 Sb.90/1995 Sb.199/1994 Sb.283/1993 Sb.6/1993 Sb.

98 97 © 2012 Autorská práva vyhrazena Děkuji Vám za pozornost! František Korbel advokát, partner frantisek.korbel@havelholasek.cz


Stáhnout ppt "Právo na informace PrF UK, 6. 11. 2013 Mgr. František KORBEL, Ph.D. advokát, partner advokátní kanceláře Největší právnická firma v České republice Klienty."

Podobné prezentace


Reklamy Google