Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém krizového řízení Školení starostů 2015. S y s t é m hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti obcí (ORP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém krizového řízení Školení starostů 2015. S y s t é m hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti obcí (ORP)"— Transkript prezentace:

1 Systém krizového řízení Školení starostů 2015

2 S y s t é m hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti obcí (ORP)

3 Východiska, literatura: ◦ zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ◦ vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů (např. vyhlášky č. 542/2002 Sb.), ◦ zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) a prováděcí vyhláška č. 452/2002 Sb. ◦ zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ◦ Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS ◦ Metodiky činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro ÚSÚ, KÚ, HZS krajů, OÚ ORP, OÚ OU a právnické a podnikající fyzické osoby ◦ usnesení vlády ze dne 7. 4. 2003 č. 345 o Metodice pro vyžadovaní věcných zdrojů za krizové situace a o Systému koordinace využívání dostupných věcných zdrojů potřebných k řešení krizové situace ◦ Uvedená literatura v posledním znění je uveřejněna na - www.sshr.cz 3

4 Jaká je působnost SSHR? Základní působností Správy je: zajištění věcných zdrojů pro řešení krizových situací K zajištění této své základní působnosti Správa: 1.Vytváří celostátní systém pro zajištění nezbytných dodávek výrobků, prací nebo služeb bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů (dále jen ND) – Hospodářská opatření pro krizové stavy (zákon č.241/2000 Sb.) 2.Vytváří celostátní systém řešení krizové situace typu nedostatek ropy a ropných produktů velkého rozsahu – Ropná bezpečnost ČR (zákon č.189/1999 Sb.) 3.Zajišťuje logistiku státních hmotných rezerv (SHR), která tvoří jeden ze základních pilířů systému HOPKS 4

5 Co je to systém HOPKS?  HOPKS jsou organizační, materiální nebo finanční opatření přijímaná správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů  Jsou přijímána po vyhlášení krizových stavů a jsou určena: −k uspokojení základních potřeb fyzických osob na území ČR umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví −pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských záchranných sborů a havarijních služeb – systém hospodářské mobilizace −pro podporu výkonu státní správy 5

6 Jaké je místo a úloha orgánů ÚSC v HOPKS? U orgánů územní samosprávy připravují a přijímají HOPKS krajské úřady a obecní úřady ORP, přitom je jejich úlohou: uspokojení základních životních potřeb fyzických osob umožňující přežití KS bez těžké újmy na zdraví, podpora výkonu státní správy.  Obecní úřady nižší úrovně nemají zákonem vymezenou žádnou působnost k HOPKS. 6

7 Hospodářská opatření pro krizové stavy Věcné zdroje pro řešení všech typů krizových situací jsou zajišťovány systémem HOPKS, který zahrnuje: Systém nouzového hospodářství Systém hospodářské mobilizace Použití státních hmotných rezerv Výstavba a údržba infrastruktury Systém regulačních opatření 7

8 Jak funguje systém HOPKS?  hlavním dodavatelem ND jsou právnické a podnikající fyzické osoby, které je používají ke své běžné podnikatelské činnosti  pouze v případech, kdy tito dodavatelé ND nemohou poskytnout ji zajišťuje stát v systému SHR  opatření k řešení krizové situace, jsou SÚ povinny předem připravovat - zpracování KP, jehož součástí je plán nezbytných dodávek 8

9 Jak KÚ zajišťuje svou roli v HOPKS? Úlohou krajského úřadu v systému HOPKS je zabezpečení ND k uspokojení základních životních potřeb obyvatel na svém území. K tomu konkrétně:  Analyzuje potřebné ND k uspokojení základních životních potřeb obyvatel ◦ 24 typových krizových situací – typové plány – rozpracování do podoby operačních plánů – analýza potřebného materiálního zabezpečení jednotlivých kroků operačních plánů – zpracování PND  Ve spolupráci s HZS kraje hledá dodavatele ND na svém území  Vyžaduje u odborně příslušného ministerstva ty ND, které není schopen zajistit na svém území  Vyhlašuje předem připravená regulační opatření 9

10 Jaká je role ORP? plní úkoly uložené jim KÚ k zajištění ND zpracování plánu nezbytných dodávek v IS Argis, analýza sil a prostředků ve svém správním obvodu, příprava a vyhlašování regulačních opatření (cestou hejtmana kraje), kontrola plnění jím vyhlášených regulačních opatření, odpovědnost za přidělování jím vyžádaných humanitárních zásob postiženým osobám. 10

11 Role ORP? K tomu konkrétně: Na základě oslovení krajským úřadem ORP definují své potřeby ND. Přitom vycházejí z dokumentů zpracovaných v rámci rozpracování úkolů krizového plánu kraje, svých zkušeností a místních znalostí. V souladu s úkoly uloženými krajským úřadem, na základě § 8 zákona, ORP navrhují vhodné dodavatele ND ze svého správního obvodu. Přitom se neomezují pouze na dodavatele k pokrytí (co do druhu nebo množství) vlastních potřeb, ale vyhledávají a navrhují všechny vhodné dodavatele ND pro danou potřebu na svém správním území. Připravují podklady pro vyhlášení regulačních opatření. 11

12 Jak spolupracuje Správa s orgány ÚSC?  V době mimo krizi ◦ Zaměření HOPKS pro KÚ na daný kalendářní rok ◦ Kontrola přípravy systému HOPKS u KÚ, ORP ◦ Společná zaměstnání s KÚ ke koordinaci společného postupu při realizaci systému HOPKS ◦ Účast pracovníků Správy na zaměstnáních organizovaných KÚ s ORP ◦ Organizace ukázek pohotovostních zásob ◦ Organizace vzdělávání  systém kurzů u VŠE Praha  kurzy ZOS HOPKS – IMS Benešov  kurzy pro uživatele nástrojů informační podpory systému HOPKS (Argis, Krizkom, Krizdata) 12

13 Jak spolupracuje Správa s ÚSC? po vyhlášení krizových stavů –okamžitý kontakt pracovníků Správy s příslušnými pracovníky KÚ (tajemník BR, pracovník HOPKS) –aktivace stálé služby KŠ Správy k zajištění komunikace s pracovníky KŠ kraje –zajištění usnesení vlády k bezplatnému použití SHR –příjem a řešení požadavků kraje na zajištění ND, které kraj není schopen zajistit u dodavatelů na svém správním území –doručení požadovaných PZ nebo ZHP až do místa použití –vrácení použitých PZ do 15 dnů po skončení krizového stavu resp. řešení jejich dalšího použití - smlouva se Správou 13

14 Co od SSHR můžete očekávat?  Nejvíc používané druhy SHR –náhradní přemostění –protipovodňové pytle včetně plničů –protipovodňové stěny –mobilní čerpací soupravy –prostředky pro náhradní zásobování pitnou vodou –elektrocentrály –vyprošťovací automobily –pohonné hmoty pro potřeby složek integrovaného záchranného systému a Armády České republiky při zásazích na postiženém území a pro přímou humanitární pomoc včetně výdeje pohonných hmot –vysoušeče  Co je dále k dispozici –zásoby pro humanitární pomoc –prostředky pro likvidaci nebezpečných nákaz zvířat a rostlin –prostředky pro rozšíření lůžkového fondu zdrav. zařízení  Co k dispozici nemáme –prostředky pro úklid a dezinfekci –u většiny nasazených SHR nejsme schopni zajistit jejich obsluhu – tu musí zajistit uživatel 14

15 Zásoby pro humanitární pomoc Zásoby pro humanitární pomoc (ZHP) jsou součástí SHR. Slouží pro první období po vyhlášení krizového stavu k zajištění nezbytných životních potřeb fyzických osob (cca pro 1500 osob na 3 dny), které vlivem krizové situace zůstaly bez potřebných věcných prostředků nutných k přežití, nebyly evakuovány a zůstaly v zasaženém místě k ochraně osobního a společného majetku nebo k zamezení vzniku dalších škod na něm. Jejich pořízení, skladování, ochraňování a přepravu k vyžadujícímu krajskému resp. obecnímu úřadu zabezpečuje Správa. Postiženým osobám se poskytují bezplatně. Oprávněným žadatelem je KÚ, nebo obecní úřad ORP. Úlohou orgánů územních samosprávných celků je převzetí ZHP a přidělení postiženým osobám včetně zamezení jejich zneužití! 15

16 Zásoby pro humanitární pomoc Aktuální složení ZHP  9 000 ks humanitárních balíčků (návrh na jejich zrušení)  4 500 ks konzervovaných dávek  20 000 ks přikrývek  1 500 ks spacích pytlů  1 000 ks pracovních oděvů  13 500 l balené pitné vody 16

17 Lehátko skládací - 50 ks, lůžko skládací - 400 ks Deky - 20 000 ks Karimatka dvouvrstvá - 1 000 ks Pláštěnky – 9 000 ks Osobní hygienická sada – 9 000 ks Izotermické folie – 9 000 ks Stan rodinný - 150 ks Balená pitná voda – 10 000 lt Potravinový balíček – 5 000 ks Smluvní zabezpečení Realizaci provést do konce roku 2017 Spací pytel – 1 531 ks Spací pytel-mumie - 1 000 ks

18 Pravomoci a rozsah jsou vymezeny zákonem (§ 21 zákona č. 241/2000 Sb.) Za stavu nebezpečí – KrH a StORP uložení povinnosti dodávat výrobky, práce nebo služby, a to v přiměřeném množství, skladovat materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků, nebo přemístit dopravní a mechanizační prostředky, výrobní či provozní prostředky a zásoby na určené místo. Za stavu nebezpečí - KrH regulace prodávaného zboží v obchodní síti změny způsobu řízení a organizace dopravy 18 Jak vyžadovat věcné zdroje za krizové situace?

19 Obecné zásady pro vyžadování ND za KS jsou zahrnuty v metodice schválené usnesením vlády č. 345 ze 7. dubna 2003. Základním nástrojem pro vyžadování ND za krizové situace je informační systém KRIZKOM, který je zaveden až do úrovně ORP a příslušní pracovníci KŘ byli pro jeho ovládání Správou vyškoleni. Požadavky uplatňují výhradně orgány KŘ! 19

20 plánované zajištění nezbytných dodávek nebude možné v důsledku nepříznivého vývoje krizové situace uskutečnit (např. tyto prostředky budou zničeny nebo přístup k nim bude omezen), nezbytné dodávky mají být podle PND zajišťovány orgánem krizového řízení vyššího stupně, a nebo řešení krizové situace vyžaduje prostředky, které nebyly plánovány a nelze je dodatečně zajistit ve vlastním správním obvodu, Ve kterých případech uplatňovat požadavky na VZ u orgánu krizového řízení vyššího stupně? 20

21 KŠ ORP KŠ ORP KŠ kraje KŠ ÚSÚ ÚKŠ OPS ÚKŠ OPS KŠ SSHR KŠ ÚSÚ Požadavek mimo IS Požadavek cestou IS KRIZKOM Schéma uplatňování požadavků na věcné zdroje za krizové situace Dodavatelé nezbytných dodávek 21

22 22 (1) Regulační opatření slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin a výrobků a dodávek služeb nebo k usměrnění spotřeby a dodávek v souladu s krizovými plány v případech, kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné. (2) Regulační opatření mohou být nařízena jen v případě, že účinku s nimi spojeného nelze dosáhnout jinak. Mohou být nařízena jen na nezbytně nutnou dobu. K jejich zrušení musí dojít nejpozději při zrušení krizových stavů. Regulační opatření

23 (3) Pokud na vyhlášený krizový stav bezprostředně navazuje vyhlášení jiného krizového stavu, může orgán oprávněný k vyhlášení krizového stavu rozhodnout o ponechání některých dříve nařízených regulačních opatření v platnosti. 23 Regulační opatření

24 24

25 Určená provozovna AdresaSpojení Obast zásobování (obec - části obce) Počet bytů Počet obyvatel s TP Počet obyvatel s OP Logo Název dle stavu SLBD 2011 01 Smíšené zboží - Marcela Průchová Bulovka 318728 678 267 Bulovka318 841 886 02 Potraviny - Ivana Hamtilová Dětřichov 284482 317 038 Dětřichov, Heřmanice, Albrechtice u Frýdlantu455 1 000 1 039 03 Smíšené zboží - Vladimíra Vágaiová Dolní Řasnice 297723 227 019 Dolní Řasnice225 517 533 LIDL LIDL - supermarket Frýdlant, Zahradní 1463257 011 777 Frýdlant - část západně od silnice č.I/13,2 036 4 782 4 972 TESCO záložní -> TESCO - supermarket Frýdlant, Hejnická 1136725 326 973 Kunratice ENAPO záložní -> Deltax Plus Frýdlant, Sídlištní parc.č.182/84 PENNY PENNY Market Frýdlant, Hejnická 4074284 096 111 Frýdlant - část východně od silnice č.I/13,1 394 3 347 3 366 ENAPO záložní -> ROSA Market Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 1385 Krásný Les 04 POMI Potraviny Habartice 10482 345 034, 602 626 300 Habartice, Černousy, Pertoltice469 1 086 1 129 JEDNOTA JEDNOTA Liberec Hejnice, Jizerská 557482 322 205 Hejnice, Bílý Potok, Lázně Libverda1 877 3 796 3 884 ENAPO záložní -> Potraviny Petříček Hejnice, Nádražní 366 05 Smíšené zboží - Martin Vít Horní Řasnice 236604 538 223 Horní Řasnice111 232 246 06 Smíšené zboží - Vinh Nguyen Van Jindřichovice pod Smrkem 392482 317 767 Jindřichovice pod Smrkem246 650 672 07 Potraviny - Václav Mlejnek Nové Město pod Smrkem,482 325 601 Nové Město pod Smrkem1 657 3 625 3 873 Frýdlantská 921 08 Potraviny - Václav Pacholík Raspenava, Fučíkova 492482 319 000, 482 319 004 Raspenava1 104 2 773 2 845 ENAPO záložní -> Koloniál u Šubrtů Raspenava, Fučíkova 665482 319 282, 482 319 978, 777 051 049 09 Smíšené zboží - The Sao Ho Višňová 180 Višňová622 1 283 1 363 ŠÍPEK Nápoje Šípek Frýdlant, Žitavská 3003482 311 337, 607 500 615, 483 519 721 prodej nápojů ORP Frýdlant10 514 23 932 24 808 25

26 Příloha č. 3 VZOR PŘÍDĚLOVÉHO LÍSTKU I.IV. ČESKÁ REPUBLIKA Série: Číslo: X.VII. II.V. Přídělový lístek XI.VIII. Jméno a příjmení: III.VI. Datum narození:............................. XII.IX. Bydliště: Razítko a podpis: 55 55555555 55 VT SPMKJHEC BA 44 44444444 44 VT SPMKJHEC BA 33 33333333 33 VT SPMKJHEC BA 22 22222222 22 VT SPMKJHEC BA 11 11111111 11 VT SPMKJHEC BA 26

27 Přídělový systém Forma přídělového systému  karetní systém – karta SSHR o orgány veřejné správy o vybrané složky IZS o vybrané subjekty infrastruktury  lístkový systém – přídělový lístek o fyzické osoby a právnické podnikající osoby - ostatní

28  Karetní systém – karta SSHR subjekty, jejichž činnost má závažný dopad na bezpečnost správního obvodu kraje, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku kraje, včetně stanovení počtu Karet SSHR o krajský úřad o jednotky sboru dobrovolných hasičů o zdravotnická záchranná služba o vybrané ostatní složky IZS (např. obecní policie) o přímo řízené a podřízené organizace v působnosti kraje o ORP, obce o vybranou infrastrukturu mající vliv na zabezpečení nezbytné činnosti pro zajištění chodu kraje, ORP a obce  Přídělový lístek o právnické a fyzické osoby Karta SSHR

29 Děkujeme za pozornost Místo pro Vaše dotazy Krajský úřad Libereckého kraje Oddělení krizového řízení Spojení Ing. Miloslava Volfová 485 226 201, mail: miloslava.volfova@kraj-lbc.cz Miloslav Starý 485 226 205, mail: miloslav.stary@kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz 29


Stáhnout ppt "Systém krizového řízení Školení starostů 2015. S y s t é m hospodářských opatření pro krizové stavy v působnosti obcí (ORP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google