Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR Mgr. Tomáš Červinka ředitel Odboru pojistného a správy pojistného Praha, Poslanecká sněmovna, leden 2015 VZP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR Mgr. Tomáš Červinka ředitel Odboru pojistného a správy pojistného Praha, Poslanecká sněmovna, leden 2015 VZP."— Transkript prezentace:

1 Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR Mgr. Tomáš Červinka ředitel Odboru pojistného a správy pojistného Praha, Poslanecká sněmovna, leden 2015 VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

2 1.Hlavní principy veřejného zdravotního pojištění v ČR 2.Základní právní předpisy 3.Definice veřejného zdravotního pojištění v České republice 4.Kategorie plátců a jejich charakteristiky 5.Nízkopříjmoví pojištěnci 6.Systém výběru a přerozdělování vybraného pojistného Obsah: VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

3  Povinné pojištění  Solidarita  Svobodná volba pojišťovny  Svobodná volba poskytovatele zdravotní péče 1.Hlavní principy veřejného zdravotního pojištění v ČR VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

4 Povinný systém financovaný individuálními plátci, zaměstnavateli a státem. Příjemci: všichni, kdo mají trvalý pobyt, a zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. Rodinní příslušníci: Odvozená práva pro rodinné příslušníky v souladu s nařízením ES 883/2004 (ve znění modifikace 06/05/2014) a dvoustrannými dohodami. 1.Hlavní principy veřejného zdravotního pojištění v ČR VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

5 2. Základní právní předpisy  Applicable statutory basis Act No. 48/1997 on Public Health Insurance (Zákon o veřejném zdravotním pojištění) Act No. 551/1991 on the General Health Insurance Institution (Zákon o všeobecné zdravotní pojišťovně)  Act No. 280/1992 on Health Insurance Funds Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách).  Act No. 592/1992 on General Health Insurance Premiums (Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění)  Act No. 220/1991 on Czech Medical, Dental and Pharmaceutical Chambers (Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárenské komoře)  Act No. 160/1992 on Non-State Health Care Facilities (Zákon o nestátních zdravotnických zařízeních)  Act No. 378/2007 on Drugs (Zákon o léčivech)  Act. No. 108/2006 on Social Services (Zákon o sociálních službách)  Act. No. 20/1966 on Care for Public Health (Zákon o péči o zdraví lidu) VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

6  Systém ZP v ČR je založen na solidaritě (zdraví x nemocní, mladí x staří, bohatí x chudí).  Zdravotní pojištění má charakter daně a zdravotní pojišťovny jsou z hlediska státní správy považovány za mimorozpočtové (svěřenecké) fondy.  Poskytovaná zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění je pro každého stejná, bez ohledu na výši odvodů i bez ohledu na to, zda pojištěnec plní odvodové povinnosti.  Pro všechny plátce je stanovena jediná sazba pojištění bez možnosti jakékoliv alternativy, pojistné není stanoveno na principech pojistné matematiky.  Odvod pojistného závisí na výši příjmů pojištěnce.  Jde o průběžný systém. Nejsou drženy žádné systémové rezervy, všechny vybrané prostředky se utrácejí na aktuálně čerpanou péči; pojištěnec se placením pojistného nezabezpečuje na stáří, ale zabezpečuje péči pro aktuálně potřebné (včetně sebe a svých blízkých) bez jakékoliv vazby na potřeby v příštích letech. 3. Definice veřejného zdravotního pojištění v České republice VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

7  osoby s trvalým pobytem na území ČR  osoby bez trvalého pobytu, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem, resp. trvalým pobytem v ČR Ostatní, kteří do systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) zahrnuti nejsou, buď hradí zdravotní péči přímo, nebo mohou sjednat komerční zdravotní pojištění. Účast na veřejném zdravotním pojištění je povinná. Spadá-li osoba do systému v.z.p., musí si vybrat pojišťovnu a platit jejím prostřednictvím pojistné (daň) na veřejné zdravotní pojištění. Při jeho případném neplacení předepisuje pojišťovna sankční penále. Nepřihlásí-li se osoba k účasti na v.z.p. včas (ze zákona do osmi dnů), je jí pojistné (a sankční penále za jeho neplacení) vyměřeno zpětně. 3. Zdravotní pojištění ČR – kdo je zahrnut v systému VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

8 3. Zdravotní pojišťovny v ČR a počty jejich pojištěnců k VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

9 3. Zdravotní pojišťovny v ČR a počty jejich pojištěnců = mužů k VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

10 3. Zdravotní pojišťovny v ČR a počty jejich pojištěnců = žen k VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

11 3. Přechody pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami k : VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK Původní ZP Nová ZP Odchody Saldo odch. a přích. VZPVOZPČPZPOZPZPŠZPMVRBP VZP VOZP ČPZP OZP ZPŠ ZPMV RBP Příchody

12  Zaměstnanci: 13,5 % vyměřovacího základu (základu podléhajícímu dani z příjmu), minimum stanoveno na úrovni minimální mzdy, tj Kč (cca 54 USD).  OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná, tj. samostatní podnikatelé): 13,5 % vyměřovacího základu, minimum stanoveno na základě průměrné mzdy v hospodářství (pro rok 2015 je Kč (76 USD); přes 70% OSVČ platí minimum)  OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů): 13,5 % vyměřovacího základu odpovídajícího minimální mzdě Kč (tj Kč)  Stát – osoby, za které je plátcem pojistného stát (nezaopatřené děti, důchodci, uchazeči o zaměstnání atd. - stanoveno v zákoně). Od 1. července 2014 činí platba 845 Kč (37 USD), tedy zvýšení o 58 Kč oproti předcházejícímu období. Je možný souběh více kategorií. Pojištěnec může být zaměstnanec i OSVČ i státní pojištěnec a pojišťovna za něj inkasuje pojistné z titulu všech tří skutečností. Pozn.: průměrný roční náklad na pojištěnce je Kč (1.035 USD). 4. Zdravotní pojištění ČR – plátci pojistného a sazby VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

13 4. Zdravotní pojištění ČR – hrazení pojistného  Zaměstnanci: pojistné odvádí zaměstnavatel měsíčně hromadnou platbou za všechny zaměstnance v jedné částce na účet zdravotní pojišťovny. Pojistné je splatné v den, který je zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd.  OSVČ (samostatní podnikatelé): pojistné hradí formou záloh na pojistné a doplatku pojistného podle výsledků ročního daňového přiznání.  OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů): pojistné odvádějí samostatně na účet zdravotní pojišťovny měsíční fixní platbou.  STÁT: pojistné platí hromadně měsíčně na účet přerozdělování pojistného. Jednotlivým zdravotním pojišťovnám jsou následně vyplaceny finanční prostředky v rámci výsledků přerozdělování pojistného. VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

14 5. Nízkopříjmoví pojištěnci - státní Za vybrané skupiny pojištěnců platí pojistné stát (úplný výčet dán zákonem):  Děti do 15 let, nezaopatřené děti do 26 let (studenti)  Důchodci a osoby důchodového věku  Ženy na mateřské dovolené  Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce  Osoby pobírající dávky v hmotné nouzi nebo nemocenské pojištění, osoby závislé na péči, osoby pečující  Žadatelé o azyl a jiné mezinárodní ochrany  Vězni a jiní delikventi Přes 50% pojištěnců patří do této skupiny, neodečteme-li pracující důchodce a výdělečně činné studenty, jde o 60% všech pojištěnců VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

15 5. Nízkopříjmoví pojištěnci - nestátní OBZP (Osoby bez zdanitelných příjmů):  Osoby, které nemají žádný zdanitelný příjem, ale mají trvalý pobyt na území ČR a nepatří do žádné ze skupin, za něž platí stát  Rentiéři a osoby o vlastní vůli nevýdělečně činné (např. ženy v domácnosti, studenti od 26let věku, dobrovolně nezaměstnaní)  Nemajetní občané, kteří nejsou zachyceni ve státní sociální síti (nechtějí nebo na ni nemají nárok)  Jde o cca 2,33 % pojištěnců, kteří představují cca 1,2% všech příjmů pojišťovny  Jde o nejproblematičtější plátce VZP. Nemajetní pojištěnci nekomunikují a nemají žádný majetek, ze kterého by mohly být pohledávky uspokojeny. VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

16 5. Nízkopříjmoví pojištěnci – zneužívání systému Černí pasažéři ve zdravotním pojištění Za „černé pasažéry“ považujeme osoby, které čerpají zdravotní péči a přitom nesplňují podmínky pojištění nebo nehradí odpovídající pojistné. Například:  Osoby bez trvalého pobytu se nechávají fiktivně zaměstnat, aby měly nárok na veřejné zdravotní pojištění za nejnižší možnou sazbu. Cílem je buď prokázání pojištění nebo proplacení náročného lékařského zákroku.  Osoby s trvalým pobytem, které nehradí pojistné. Nárok na čerpání zdravotní péče se přitom nekrátí. Lze řešit např. tak, že neplatiči mají nárok jen na nutnou péči (Slovensko). VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

17 5. Statistické údaje k VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK Položka Počet Pojištěnců Zaměstnavatelů Zaměstnání Zaměstnanců OSVČ OBZP Q Souběh Zaměstnání Zaměstnanec + Samoplátce Zaměstnanec + Státní pojištěnec Samoplátce + Státní pojištěnec Pojistné Zaměstnanci Samoplátci

18 Úplné příjmové přerozdělení: 100% všech plateb za zdravotní pojištění v systému je sečteno a přerozděleno podle počtu pojištěnců a jejich věkové struktury (18 věkových skupin odlišených v pětiletých intervalech podle věku a pohlaví, na něž jsou stanoveny koeficienty průměrných nákladů) Nákladové přerozdělení : 80% nákladů přesahujících zvláště nákladnou péči (definována jako 15ti násobek průměrných nákladů na pojištěnce) je hrazeno podle klíče příjmového přerozdělování. Jde o cca 10% z celkových finančních toků, které finančně kompenzují poskytování péče za cca 0,80% nejnákladnějších klientů. Systém zaručuje rovnoprávné příjmy pojišťoven bez ohledu na příjmovou bonitu jejich klientů a jejich věkovou strukturu. Nevyplatí se tedy cílit na mladé a bohaté. 6. Systém přerozdělování pojistného VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

19 6. Nákladové indexy pro přerozdělování na v.z.p. pro rok 2015 VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK

20 6. Příklad – přerozdělení vybraného pojistného prosinec 2014 VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK Název ZPPočet pojištěnců Výběr pojistnéhoZáloha na zvlášť nákladnou péči Přerozdělení dle indexů nákladovosti Výsledná částka připadající na pojišťovnu VZP VoZP ČPZP OZP ŠKODA ZPMV RBP

21 6. Příklad – efektivita výběru pojistného VZP ČR VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK Regionální pobočky Praha97,68%98,19%98,42%98,13%98,58%98,66% České Budějovice96,94%97,64%97,69%97,89%98,14%98,44% Ústí nad Labem95,72%96,43%96,77%96,62%97,16%97,84% Hradec Králové97,04%97,71%98,13%97,71%98,47%98,94% Brno97,71%98,15%98,08%98,28%98,26%99,10% Ostrava97,25%98,02%97,80%98,02%98,48%98,72% VZP ČR celkem97,26%97,86%97,98%97,91%98,31%98,65%

22 7. Co nás čeká a co nás (zřejmě) nemine VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK  Zvýšení spravedlnosti a transparentnosti systému přerozdělování vybraného pojistného o PCG model (zohlednění chronicity pojištěnců identifikovaných podle spotřeby vybraných léků) (2016) a následně o DCG model  Koordinovaná péče pro vybrané skupiny chronických (nákladných) pojištěnců  Nominální pojistné  ?

23 Děkuji za pozornost a za dotazy VZP ČR EKONOMICKÝ ÚSEK ODBOR POJISTNÉHO A SPRÁVY POHLEDÁVEK


Stáhnout ppt "Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR Mgr. Tomáš Červinka ředitel Odboru pojistného a správy pojistného Praha, Poslanecká sněmovna, leden 2015 VZP."

Podobné prezentace


Reklamy Google