Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opava, Kniha v 21. století, 16. – 18.2.2016 Zlata Houšková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opava, Kniha v 21. století, 16. – 18.2.2016 Zlata Houšková."— Transkript prezentace:

1 Opava, Kniha v 21. století, 16. – 18.2.2016 Zlata Houšková

2  Absolvent oborové školy?  Absolvent oborové kvalifikace?  Ten, kdo se cítí být knihovníkem (předurčení, zájem…)?  Zaměstnanec knihovny?  Zaměstnanec knihovny na odborném knihovnickém místě?

3  Podepsáním pracovní smlouvy  Vystudováním oborové školy (a následnou praxí)  Získáním certifikátu NSK („částečný“ knihovník) a praxí  Setrváním 10 let na odborném místě v knihovně  (nebo se radši stát něčím jiným…)

4  Co je NSK  Principiální výhoda pro trh práce  23 knihovnických PK v NSK (nemusí být definitivní)  6 zveřejněných (připravovaná revize v r. 2016)  17 po všech připomínkových řízeních stvrzovatelů, MK ČR, NÚV… na MŠMT  2 Autorizované osoby  Kurzy MZK akreditované MŠMT ČR

5  Kurikula oborových škol   Profesní kvalifikace NSK   Naše vlastní uvážení (oborově? konkrétní knihovna?)  Je to možné?   Odpovědi jsou velmi detailně v NSP, NSK a dalších materiálech (ale stejně to nestačí…)  Příklady mnohokrát uváděné…

6  Odborné oborové znalosti, vědomosti ( systém, jeho prvky, vazby, cíle, principy, procesy…)  Řemeslo od A do Z (x rešeršní strategie, tvorba a využívání databází…)  Literatura, literární teorie, estetika  Informační gramotnost (vysoká)  Pedagogické, psychologické, lektorské kompetence  Kompetence z oblasti handicapu, interkulturality…  Druhý obor (specializované knihovny)  Znalost regionu, lokality, komunity...  ….

7  Obecné kompetence:  Perfektní používání a využívání ICT včetně rychlé a trvalé akceptace nejnovějších změn a trendů  Právní a ekonomické povědomí/minimum  Excelentní jazyková způsobilost ( ČJ, AJ, další jazyk?)…

8  Měkké kompetence: kreativita, flexibilita, aktivita, komunikační schopnosti, schopnost kooperace a práce v týmu, orientace na klienta/uživatele, výkonnost, samostatnost, zvládání zátěže, schopnost plánovat a organizovat práci, orientace v informacích, připravenost na CŽU…

9  Samozřejmě zvládnout celou řadu manuálních a administrativních dovedností (od stěhování fondů a mobiliáře, přes pořadatelskou činnost, po statistiky, výkazy a zprávy všeho druhu atd.)  V poslední době se přidávají požadavky na kompetence z oboru marketingu, propagace, PR, dramaturgie, produkce kulturních zařízení, pedagogiky volného času, tvorby a řízení projektů atd. atd.  To vše pokud možno v co nejvyšší kvalitě a úrovni

10  Dobře si to rozmyslete!  Knihovnictví je ušlechtilý koníček pro partnery dobře prosperujících podnikatelů/ podnikatelek nebo příslušníky velmi lukrativních zaměstnání  V životě se málokdo dokáže obejít bez peněz; možná zjistíte, že rozdíl mezi minimální mzdou a vaším platem není pouhým okem patrný…

11  Knihovník může zvládnout leccos, ale nemůže být kvalifikovaný profesionál ve všem (knihovník, počítačník, dramaturg, pedagog, ekonom, právník, kreativec, produkční, projektový manažer, lektor, marketér, kulisák a stavěč, šatnářka…)  Část práce tedy nutně nebude profesionálně odvedená  Potenciální multifunkční génius asi půjde tam, kde ho jinak zaplatí (event. se po (krátkém) čase zhroutí (vyhoří, ztratí zájem…))  Neprofesionální práce a obraz/prestiž knihovny (př. ČD)

12  S respektování kulturně historických specifik i materiálních podmínek a na základě kvalifikovaných analýz si ujasnit a redefinovat, co vlastně konkrétní knihovna pro své (i potenciální) klienty a zřizovatele je/bude, jaké funkce plní/bude plnit v systému knihoven (!) a v místě; kam jde a jaké lidi pro to potřebuje  jasná vize, koncepce a strategie knihovny (příklad z Polska)  Pokud knihovna bude ještě vykonávat (nějaké) knihovnické činnosti/funkce, bude potřebovat kvalifikované (!) knihovníky

13  Reálně definovat relevantní pozice, reálně popsat pracovní místa a jejich vazby, stanovit kompetenční profily…  Ujasnit si nutné změny ve struktuře zaměstnanců:  Knihovníci v knihovně (kolik a k čemu)  požadavky  Neknihovníci v knihovně (kolik a k čemu)  požadavky

14  Redefinovat v oboru kompetence a kvalifikaci knihovníků z hlediska praxe, se zřetelem k funkcím a rolím veřejných knihoven v blízké budoucnosti  Porovnat ji s kurikuly oborových škol, NSP a NSK  Třeba to všechno nebude tak zlé, jak se tvrdí

15  Reaguje na hlavní negativní trendy oboru (rychlé „stárnutí“ oboru, velká setrvačnost na pracovních místech, růst počtu pracovníků bez oborové kvalifikace na odborných místech, nepřehledná situace v oblasti CŽV)  Principy schváleny ÚKR (2015)  Shromažďují se připomínky  Bude se dopracovávat (všechno bude možná jinak…?)

16  V knihovnách pracují především lidé s ne-knihovnickým vzděláním. Pro mnoho specializovaných knihoven i pro řadu pozic v knihovnách univerzálního typu je /m ůže být jiná oborová specializace výhodná; na druhou stranu na místě knihovníka musí pracovat lidé se znalostí profese a profesionálními kompetencemi.  Cíl: Do 15 let dosáhnout plné kvalifikovanosti na odborných knihovnických místech (= všichni pracovníci na místech odborných knihovníků, kteří nemají odborné knihovnické vzdělání (s níž uvedenou výjimkou), si musí kvalifikaci povinně doplnit).

17  Toho lze dosáhnout několika cestami: studiem oborové školy, samostudiem či různými kurzy s prokázáním certifikátem NSK nebo delší než 10letou praxí na konkrétní pozici. Výběr způsobu bude záležitostí dohody konkrétního zaměstnance a zaměstnavatele.  Pro zaměstnance na pozicích knihovníků ve správě fondů je tento princip nepovinný, a tudíž bude záležet na rozhodnutí konkrétní instituce (zaměstnavatele).

18 1) Připravit jednotný obsah kurzů pro středoškolské pozice (musí umožnit složení zkoušky ke každé příslušné typové pozici v NSP – viz požadavky dané jednotlivými profesními kvalifikacemi v NSK) Termín: 2016 2) Připravit jednotný obsah kurzů pro pozice VOŠ a Bc. (musí umožnit složení zkoušky ke každé příslušné typové pozici v NSP – viz požadavky dané jednotlivými profesními kvalifikacemi v NSK) Termín: 2017

19 3) Připravit jednotný obsah kurzů pro vysokoškolské pozice (Mgr.) (musí umožnit složení zkoušky ke každé příslušné typové pozici v NSP – viz požadavky dané jednotlivými profesními kvalifikacemi v NSK) Termín: 2018 4) Připravit potřebné e-learningové moduly studia (a následně nabídnout veřejnosti) Termín: 2016 – 2018

20 5) Zahájit pořádání face-to-face kurzů Termín: 2017 do doby splnění cíle 6) Doplnit požadavek rekvalifikace, resp. certifikované zkoušky NSK do NSP jako kvalifikační požadavek odborné komunity Termín: ihned po schválení Koncepce 7) Zavést povinné dvacetihodinové školení pro veškerý personál knihoven na úrovni THP Termín: 2016; zavedení ihned

21  V knihovnách pracují většinou lidé ve věku spíše starším (nad 40 let), kteří absolvovali školní docházku před delší dobou. Dlouhodobě pracují v jedné instituci na jednom (?) místě.  Cíl: Dlouhodobě udržet, resp. obnovovat odbornou kvalifikaci na odborných knihovnických místech (= všichni pracovníci na místech odborných knihovníků si musí kvalifikaci povinně pravidelně inovovat).

22 1) Zpracovat systém inovačních kurzů pro jednotlivé specializace (?) /typové pozice (?) Termín: 2016 2) Zpracovat obsahy inovačních kurzů na léta 2017 – 2020 (a následně vždy na 3 – 4leté období) Termín: 2016

23 3) Zahájit inovační kurzy (povinné pro všechny pracovníky na odborných knihovnických pozicích) Frekvence kurzů: pro účastníky v pětiletých intervalech; pro pořadatele každoročně běhy pro všechny specializace Formy: face-to face nebo kombinované kurzy nebo e- learning Rozsah inovačních kurzů: délka bude dána např. specializací, konkrétními zásadními změnami v období (stanoveno viz kroky 1,2) apod. Termín: 2017 – trvale; „naběhnutí“ systému: 2017 – 2018

24  Vzrůstající nároky na knihovnické profese vedou k nutnosti rozšiřovat jejich záběr, často o kompetence z jiných oborů a také v oblasti ICT  Cíl: Zajistit a garantovat kvalitu specializačního vzdělávání pro knihovnické profese, jeho úplnost, aktuálnost a začlenění do systému CŽV

25 1) Vytvořit a v intervalu 4 – 5 let pravidelně aktualizovat strukturu akreditovaných specializačních kurzů pro jednotlivé knihovnické pozice/ specializace Termín: 2016 2) Vytvořit systém garance kvality těchto kurzů (akreditace) Termín: 2017 3) Spustit akreditované kurzy v systému Termín: 2018 a dále Specializační kurzy jsou obecně nepovinné, mohou se však vyskytnout výjimky, kdy specializační kurz bude minimálně nutný; takovéto kurzy by určitě měly být substitucí inovačních kurzů

26  V knihovnách pracují především středoškoláci; na řadě míst je to dostačující kvalifikace, mnohde však je žádoucí její zvýšení. K dispozici v ČR je funkční vysokoškolské oborové studium v Praze (ÚISK FF UK), Brně (KISK FF MU) a Opavě ( PFSU) i s kombinovanými formami, kvalifikaci lze tedy zvyšovat školním vzděláváním.  Cíl: Udržet kombinované formy vysokoškolského studia na bakalářské i magisterské úrovni na všech oborových vysokých školách a ovlivnit vysokoškolské oborové studijní programy tak, aby respektovaly požadavky praxe

27 1) Konstituovat společný koncepční orgán knihoven a oborových (vysokých?) škol řešící průnikové otázky, zejména změny forem studia a kurikulí s ohledem na praxi, oborové PGS a CŽV Termín: 2016 2) Iniciovat změny oborových kurikulí dle požadavků praxe Termín: průběžně 3) Iniciovat vznik kurzů CŽV, zejména specializačních, na oborových školách Termín: průběžně

28  Každý rok bude nutné provést vyhodnocení Koncepce a eventuální korekce či doplnění podle reálných možností a potřeb. V současné době není možno přesně predikovat, jak bude celý systém fungovat a jaké si např. vyžádá náklady či kdy která knihovna (knihovny) Koncepci akceptuje apod.

29  Jak se stát knihovníkem?  viz výše (relativně (ne)jasná pravidla  Jak být a zůstat knihovníkem  Znát a umět  Obnovovat  Doplňovat  Rozšiřovat  Chtít (motivace – růst mezd státních zaměstnanců, benefity; co je benefitem?)  Být ochoten k mobilitě (kraje bez vysokoškoláků, místa bez kvalifikovaných sil)  Respektovat a vydržet

30  Zlata Houšková  Tel.: 773-461-554  e-mail: zlata.houskova@gmail.comzlata.houskova@gmail.com


Stáhnout ppt "Opava, Kniha v 21. století, 16. – 18.2.2016 Zlata Houšková."

Podobné prezentace


Reklamy Google